Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

115 4 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LẠI THU THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LẠI THU THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đặng Tùng Lâm Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lại Thu Thảo MỤC LỤC Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN 19 1.1 CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NSNN 19 1.1.1 Chi ngân sách nhà nƣớc 19 1.1.2 Chi đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn NSNN 20 1.2 KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 23 1.2.1 Tổng quan KBNN 23 1.2.2 Khái niệm kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 27 1.2.3 Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 28 1.2.4 Nội dung kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 30 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 34 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐĂK LĂK 39 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC KRÔNG NĂNG 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển KBNN Krông Năng 39 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn KBNN Krông Năng 44 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý KBNN Krơng Năng 46 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐĂK LĂK 48 2.2.1 Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krông Năng 48 2.2.2 Thực trạng thực nội dung kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc nhà nƣớc Krông Năng 53 2.2.3 Kết thực cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Năng 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐĂK LĂK 72 2.3.1 Kết đạt đƣợc 72 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐĂK LĂK 83 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 83 3.1.1 Định hƣớng, mục tiêu chung Hệ thống KBNN 83 3.1.2 Định hƣớng quan điểm hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Năng 86 3.2 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KBNN KRÔNG NĂNG 89 3.2.1 Hồn thiện cơng tác phối hợp với quan liên quan chu trình quản lý chi ngân sách 89 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krông Năng 91 3.2.3 Tăng cƣờng hƣớng dẫn, tƣ vấn chủ đầu tƣ 92 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác tra, kiểm tra nội tăng cƣờng kiểm tra trƣờng 94 3.2.5 Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức công chức thực kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB 95 3.2.6 Vận dụng tốt hệ thống phần mềm tác nghiệp chƣơng trình TABMIS kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB 97 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KBNN ĐĂK LĂK 97 3.4 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KBNN VIỆT NAM 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1011 KẾT LUẬN 1022 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KBNN Kho bạc Nhà nƣớc UBND Ủy ban Nhân dân BCKTKT Báo cáo kinh tế kỹ thuật TVGS Tƣ vấn giám sát XDCB Xây dựng TKTG Tài khoản tiền gửi TABMIS Treasury And Budget Management Information System: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc NSNN Ngân sách nhà nƣớc KSC Kiểm soát chi KTT Kế toán trƣởng KTV Kế toán viên QLDA Quản lý dự án TPCP Trái phiếu Chính phủ ODA Vốn hỗ trợ phát triển thức NSĐP Ngân sách địa phƣơng KLHT Khối lƣợng hoàn thành ĐVSDNS Đơn vị sử dụng ngân sách CTMTQG Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia ĐTKB-LAN Chƣơng trình quản lý Kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ IFMIS Hệ thống thơng tin tài tích hợp CNTT Công nghệ thông tin DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 Kết giải ngân nguồn vốn đầu tƣ XDCB Tỷ trọng nguồn vốn đầu tƣ XDCB đƣợc giao so với tổng số vốn NSNN giao Kết số dƣ tạm ứng vốn đầu tƣ XDCB giai đoạn 2015-2017 Trang 66 67 68 2.4 Kết giải hồ sơ mặt thời gian 70 2.5 Kết từ chối toán vốn đầu tƣ XDCB 71 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình 2.1 Tên hình Trang Cơ cấu tổ chức máy KBNN Krơng Năng 46 1 Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, tỷ lệ giải ngân vốn NSNN cho cơng trình xây dựng thuộc lĩnh vực đầu tƣ công ln chiếm tỷ trọng lớn tổng chi NSNN Chính thế, cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ cơng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng vấn đề quan trọng Việc hồn thiện quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB ln đƣợc trọng nhằm giám sát việc sử dụng hiệu nguồn vốn NSNN, tiết kiệm chống lãng phí, ổn định kinh tế, xây dựng cơng trình mang lại tính phúc lợi cho xã hội Bên cạnh đó, với xu hội nhập việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN phải đơi với việc cắt giảm thủ tục hành cơng đồng thời đảm bảo kiểm sốt chặt chẽ đƣợc khoản chi NSNN, vấn đề cấp thiết việc nghiên cứu Thời gian qua, nhiều chế sách tiếp tục đƣợc ban hành nhằm bƣớc hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý tài ngân sách, đầu tƣ XDCB Theo Bộ Tài KBNN có nhiều văn hƣớng dẫn kịp thời nhằm đảm bảo cơng tác quản lý tốn vốn đầu tƣ vừa chế độ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tƣ triển khai dự án theo quy định Tuy nhiên trình thực phát sinh số vƣớng mắc cần tháo gỡ giải để hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB nhằm sử dụng cách có hiệu nguồn vốn NSNN Ở thời điểm bắt đầu nghiên cứu đề tài này, việc áp dụng hệ thống văn pháp lý cho cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB có hiệu lực thi hành lâu nghiên cứu trƣớc Chính thế, đề tài cập nhật cơng trình dự án đƣợc kiểm soát theo chế mới, kết phân tích đánh giá cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB mang tính hiệu hứa hẹn khuyến nghị để hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB cụ thể 92 pháp xử lý Báo cáo, kiến nghị đƣợc thực theo định kỳ hàng tháng đột xuất báo cáo cho kỳ họp Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, báo cáo theo lĩnh vực, thời kỳ Thƣờng xuyên phối hợp với quan ban ngành chủ dự án quản lý đầu tƣ xây dựng Trong đó, mối quan hệ với UBND, Phòng Tài chính, Phòng Kế hoạch Đầu tƣ, chủ dự án cần phải đƣợc KBNN trọng thực tế tổ hợp tham mƣu cho lãnh đạo cấp đạo điều hành ngân sách nói chung dự án cơng trình XDCB nói riêng Rà sốt, xếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu đầy đủ, khoa học theo công trình đầu tƣ XDCB lần tốn; kịp thời phối hợp với đơn vị, chủ dự án bổ sung, hồn thiện tài liệu thiếu chƣa đủ tính pháp lý Tuyệt đối khơng đƣợc tự ý yêu cầu chủ dự án gửi thêm tài liệu ngồi quy trình kiểm sốt chi hành Trên sở nhận diện mức độ rủi ro hạng mục cơng trình, hồ sơ dự án, chứng từ nhằm xác định trọng tâm kiểm soát toán vận dụng phƣơng pháp kiểm soát phù hợp Biện pháp phù hợp với tinh thần chung kiểm soát toán vốn sở rủi ro Để thực đƣợc tốt biện pháp này, KBNN Krơng Năng cần có khảo sát, đánh giá lại hạng mục, loại hồ sơ chứng từ nhằm xác định phân loại đối tƣợng theo mức rủi ro: mức rủi ro cao; mức rủi ro trung bình mức rủi ro thấp Trên sở đó, xây dựng kế hoạch phƣơng pháp kiểm soát cách phù hợp 3.2.3 Tăng cƣờng hƣớng dẫn, tƣ vấn chủ đầu tƣ Vấn đề thiếu tuân thủ tiến độ chủ đầu tƣ ảnh hƣởng đến tiến độ giải ngân nói chung tiến độ kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krơng Năng Do đó, cần tăng cƣờng vai trò chủ động KBNN Krơng Năng việc đơn đốc nhƣ tạo điều kiện tốt cho 93 chủ đầu tƣ, phối hợp chủ đầu tƣ hoàn thành mục tiêu đề Đối với trƣờng hợp dự án cơng trình XDCB nợ tạm ứng q lâu KBNN Krơng Năng cần có ý kiến đề xuất với quan UBND thành lập tổ kiểm tra q trình tốn tạm ứng, đơn đốc chủ đầu tƣ, cơng trình sau đƣa hƣớng giải phù hợp giải khó khăn vƣớng mắc từ chủ đầu tƣ Cán kiểm soát chi phải thƣờng xuyên cập nhật vấn đề quy trình, thủ tục các văn pháp quy liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ công Chủ động tƣ vấn, hƣớng dẫn cho chủ đầu tƣ vấn đề cần thiết nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân Tổ chức hoạt động tập huấn công việc liên quan đến kiểm soát toán KBNN cho chủ đầu tƣ kịp thời Cụ thể cần hƣớng dẫn kỹ cho Chủ đầu tƣ tránh sai sót nhƣ cộng sai số học, khối lƣợng khơng có hợp đồng, hồ sơ khơng logic thời gian ký duyệt cấp có thẩm quyền, chứng từ lập chƣa mẫu biểu ban hành, chữ ký không chức danh Chủ đầu tƣ, chứng từ không đƣợc ghi chép xác theo văn hƣớng dẫn phƣơng pháp lập mẫu biểu… Thực thông báo kịp thời yêu cầu toán tạm ứng, tích cực đơn đốc chủ đầu tƣ thực toán tạm ứng quy định Đồng thời xử lý kiên vi phạm chủ đầu tƣ phạm vi thẩm quyền KBNN Chủ động giải kịp thời vƣớng mắc nảy sinh, phối hợp với chủ đầu tƣ việc giải ngân nguồn vốn với mục đích khơng để hồ sơ giải ngân bị tồn đọng Với mục tiêu cải cách hành chính, cơng tác Kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Năng cần tiến hành biện pháp góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB 94 thông qua việc thực tốt công khai, minh bạch quy trình, thủ tục liên quan Điều giúp giảm thiểu tiêu cực ý kiến chủ quan cán kiểm soát chi, tránh việc gây phiền hà, khó khăn để trục lợi Mặt khác, phía khách hàng nắm vững quy định liên quan để tiến hành thủ tục cách thuận lợi sở để thực quyền nghĩa vụ hợp pháp Quản lý đắn hệ thống quản lý chất lƣợng ISO9001:2008 hoạt động Kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB biện pháp tăng cƣờng quản lý tốt việc vận hành Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn Việt Nam điều kiện có tầm quan trọng định việc nâng cao chất lƣợng hoạt động kiểm soát chi Tiến hành định kỳ việc tổ chức lấy ý kiến chủ đầu tƣ để có sở đánh giá chất lƣợng cơng tác kiểm soát chi, thái độ phục vụ khách hàng cơng chức Kho bạc Nhà nƣớc hài lòng khách hàng Ngồi ra, phải có kế hoạch phân tích kết khảo sát, qua nhận diện đƣợc vấn đề cần khắc phục, sửa chữa, có kế hoạch với lộ trình cụ thể nhằm giải vấn đề hạn chế, bất cập nhằm đáp ứng ngày tốt yêu cầu khách hàng giao dịch 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác tra, kiểm tra nội tăng cƣờng kiểm tra trƣờng Công tác kiểm tra, tra nội nhân tố quan trọng bảo đảm chất lƣợng hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB Công tác phải hƣớng tới mục tiêu phát khâu, cơng đoạn có khả phát sinh rủi ro để có kiến nghị phù hợp cho việc phòng ngừa rủi ro Xây dựng khơng ngừng hồn thiện quy trình nội dung tra, kiểm tra nội nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời sai sót, hành vi tiêu cực, trục lợi thực chức trách kiểm soát toán vốn đầu tƣ 95 XDCB công chức Đƣa công tác tra, kiểm tra thành nề nếp sở xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho hoạt động tra, kiểm tra nội Phấn đấu đƣa công tác tự kiểm tra nội theo tiến độ nhằm kịp thời phát sớm sai sót để có sửa sai kịp thời Qua phát đƣợc bất cập yếu tố rủi ro để đề xuất với lãnh đạo đơn vị, với cấp đạo điều hành, nhằm nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB Tăng cƣờng cán có hiểu biết sâu đầu tƣ xây dựng vào phận tra, kiểm tra nội KBNN Krông Năng cần có kế hoạch để triển khai kiên việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP Chính phủ Thông tƣ số 54/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 Bộ Tài quy định chi tiết hƣớng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ Điều tạo tiền đề ngăn ngừa sai sót, tƣợng tiêu cực, trục lợi nhƣ rủi ro phát sinh q trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB Mặt khác, nhằm mục tiêu nâng cao trách nhiệm chủ đầu tƣ liên quan đến hồ sơ giải ngân, việc sử dụng nguồn vốn đầu tƣ XDCB, giúp cho công chức đƣợc giao nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB phải tự học tập, nâng cao nghiệp vụ 3.2.5 Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức công chức thực kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB Việc đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao lực, trình độ phẩm chất cán KBNN nhân tố quan trọng nhằm tìm kiếm, sử dụng phát huy cao lực, phẩm chất có cán 96 Tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa đội ngũ cán công chức Kho bạc, đặc biệt ngƣời trực tiếp làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tƣ XDCB Những cán phân công làm công tác ngƣời có lực chun mơn cần thiết, đƣợc đào tạo bồi dƣỡng, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế - xã hội nhƣ chế sách Đảng Nhà nƣớc Những cán đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng phải có tƣ cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với công việc Để thực đƣợc yêu cầu nêu trên, Kho bạc phải rà soát phân loại cán theo tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chun mơn, lực quản lý,… Từ đó, có kế hoạch bồi dƣỡng, xếp, phân cơng cơng tác theo lực trình độ ngƣời Đồng thời kiên loại bỏ cán thối hóa, biến chất khơng đủ lực trình độ Thƣờng xuyên mở buổi tập huấn nội tập huấn nghiệp vụ, bồi dƣỡng cập nhật kiến thức mới, gắn nội dung đào tạo với yêu cầu nguồn nhân lực thực tế lĩnh vực công tác, trang bị cho cán kiến thức pháp luật, kinh tế… Đặc biệt trọng đào tạo cán trực tiếp thực quy trình quản lý, kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Thƣờng xuyên tổ chức học tập, thảo luận chế độ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao trách nhiệm đạo đức, nghề nghiệp cho cán công chức Về nghiệp vụ tập trung sâu hƣớng dẫn phƣơng pháp kiểm soát, nội dung kiểm soát vấn đề liên quan đến khía cạnh kinh tế đầu tƣ Về trách nhiệm, tập trung quán triệt kiên chống tƣợng sách nhiễu, gây phiền hà khách hàng giao dịch, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán KBNN nhằm mục đích kiểm sốt chi chặt chẽ, sách, chế độ phục vụ kịp thời nhu cầu chi tiêu đơn vị sử dụng NSNN, giảm thất thoát, tiêu cực sử dụng ngân sách Do đặc thù công tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB nên 97 KBNN Krông Năng cần coi trọng việc tổ chức bồi dƣỡng lực quản lý dự án, kỹ thuật liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tƣ XDCB Đồng thời bố trí cán có chun môn kỹ thuật xây dựng vào phận để tăng cƣờng lực thẩm tra vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn lĩnh vực đầu tƣ xây dựng Cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ XDCB lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực nên KBNN Krông Năng cần thƣờng xuyên coi trọng công tác đào tạo, kiểm tra phƣơng diện đạo đức nghề nghiệp 3.2.6 Vận dụng tốt hệ thống phần mềm tác nghiệp chƣơng trình TABMIS kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB Tổ chức đào tạo tin học cho tồn cán cơng chức đơn vị đào tạo nâng cao chuyên sâu cho cán làm công tác nghiệp vụ, đặc biệt cán làm cơng tác kiểm sốt chi NSNN biết sử dụng thành thạo máy vi tính, nắm vững khai thác tốt chức quản lý phân hệ đầu tƣ hệ thống TABMIS để tiến tới tiếp nhận, sử dụng thành dự án chuyển giao công nghệ nƣớc tổ chức tài quốc tế tài trợ cho ngành tài Việt Nam Tổ chức tốt cơng tác vận hành; bảo dƣỡng, bảo trì hệ thống Theo dõi, giám sát, khắc phục kịp thời cố Tổ chức hƣớng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ khai thác công nghệ tin học cho công chức liên quan đến vận hành hệ thống công chức kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB Tổ chức thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá vấn đề nảy sinh vận hành hệ thống cơng nghệ nhằm có phản ảnh kịp thời kiến nghị lên quan có thẩm quyền 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KBNN ĐĂK LĂK Tham mƣu đề xuất ý kiến với quan UBND tỉnh có hƣớng thống áp dụng tỷ lệ thu hồi số vốn tạm ứng lần tốn tạo cơng 98 thu hồi tạm ứng, tránh trƣờng hợp chi ngân sách số dƣ tạm ứng cao Tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ nghiệp vụ kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng Thƣờng xuyên tổ chức học tập, thảo luận chế độ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao trách nhiệm đạo đức, nghề nghiệp cho cán công chức Về nghiệp vụ tập trung sâu hƣớng dẫn phƣơng pháp kiểm soát, nội dung kiểm soát vấn đề liên quan đến khía cạnh kinh tế đầu tƣ Về trách nhiệm, tập trung quán triệt kiên chống tƣợng sách nhiễu, gây phiền hà khách hàng giao dịch, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán KBNN nhằm mục đích kiểm sốt chi chặt chẽ, sách, chế độ phục vụ kịp thời nhu cầu chi tiêu đơn vị sử dụng NSNN, giảm thất thoát, tiêu cực sử dụng ngân sách Tổ chức hƣớng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ khai thác cơng nghệ tin học cho công chức liên quan đến vận hành hệ thống cơng chức kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB Tổ chức thi tìm hiểu nghiệp vụ kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng cho cán kiểm sốt chi tồn tỉnh để nâng cao tinh thần học hỏi, giao lƣu, trao đổi kiến thức nhƣ thƣ giãn sau làm việc căng thẳng Định kỳ theo tiến trình sửa đổi quy định Nhà nƣớc quản lý đầu tƣ xây dựng, KBNN tiến hành tập hợp văn chế độ quản lý đầu tƣ, kiểm soát chi vốn đầu tƣ, in thành sách tập hợp thành file mềm trang nội để dễ tra cứu, sử dụng Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ nhằm cập nhật kiến thức nhƣ trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn kiểm soát toán vốn đầu tƣ 99 Xây dựng khơng ngừng hồn thiện quy trình nội dung tra, kiểm tra nội nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời sai sót, hành vi tiêu cực, trục lợi thực chức trách kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB công chức 3.4 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KBNN VIỆT NAM Quá trình áp dụng chế tài xử phạt, mức xử phạt cần đƣợc KBNN Việt Nam báo cáo đề xuất với quan cấp để có quy định rõ ràng việc xử phạt áp dụng nhƣ: khoản tạm ứng thời hạn tháng chƣa hồn ứng lần đầu; đơn vị khơng chịu ký vào biên xử phạt vi phạm hành chính… hay mức phạt trƣờng hợp đơn vị toán sai điều khoản quy định hợp đồng thấp KBNN Việt Nam cần báo cáo tình hình cụ thể để Bộ Tài sớm nghiên cứu sửa đổi mức phạt tiền số nội dung vi phạm, nhƣ việc gắn trách nhiệm thủ trƣởng trƣờng hợp xảy sai phạm KBNN phải tham gia quản lý quỹ NSNN với tƣ cách cơng cụ hệ thống tài chính, đơn quan “xuất nhập giữ gìn cơng quỹ” Trong giai đoạn trƣớc mắt, chế chƣa thể thực đƣợc ngay, cần có phân định rõ chức năng, nhiệm vụ nhƣ phối hợp quan việc tổ chức kiểm soát chi NSNN Cơ chế quản lý kiểm sốt chi có hiệu có phối hợp chặt chẽ quan nhƣ KBNN, Tài chính, Chủ đầu tƣ,…; cải tiến quy trình tốn, chi trả trực tiếp từ KBNN cho chủ nợ thực Quốc gia; nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm sốt chi,… Điều đòi hỏi việc cấp phát, tốn phải xác định đích thực chủ nợ Quốc gia thơng qua chứng từ, văn kiện, hợp đồng KBNN phải giúp Nhà nƣớc lựa chọn doanh nghiệp cung ứng; đồng thời, tham gia vào trình xác định giá cả, chất lƣợng hàng hóa dịch vụ 100 Hồn thiện chế khen thƣởng, chế độ trách nhiệm phù hợp nhằm tạo động lực thúc đẩy cơng chức kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB hồn thành tốt nhiệm vụ khối lƣợng chất lƣợng Thực chế độ thi đua khen thƣởng nghiêm minh, tăng cƣờng động viên, khuyến khích cán tâm huyết với cơng việc hoạt động có hiệu Thực thi tuyển công chức nhƣ thực tốt chế luân chuyển, điều động cán trẻ Hiện đại hóa công nghệ KBNN điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ XDCB thuộc NSNN qua KBNN Vì vậy, KBNN phải xây dựng đƣợc hệ thống thơng tin thống tồn ngành; đồng thời, phải đề bƣớc thích hợp việc triển khai khai thác hệ thống TABMIS đạt hiệu thiết thực nhƣ chƣơng trình tổng hợp thơng báo kế hoạch vốn đầu tƣ; kiểm soát toán vốn đầu tƣ, tổng hợp thông tin báo cáo Đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án cải cách, đại hóa tài cơng Bộ Tài chính; nâng cấp hạ tầng truyền thơng ngành Tài chính, xây dựng hệ thống thơng tin quản lý tài thích hợp (IFMIS) Triển khai vận hành hệ thống TABMIS toàn ngành thời gian để sớm vận hành chức TABMIS quản lý ngân sách quản lý đầu tƣ XDCB Tổ chức triển khai đồng đề án, sách khn khổ triển khai chiến lƣợc phát triển KBNN đến năm 2020, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy KBNN 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng Luận văn đƣa khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Krơng Năng, tỉnh Đắk Lắk Việc hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN KBNN cấp đòi hỏi phải có khuyến nghị sách chế độ, quy trình nghiệp vụ, cơng nghệ thơng tin, tổ chức máy, công tác tra, kiểm tra, giám sát cấp ngành để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt tốn vốn dự án cơng trình xây dựng kết cấu hạ tầng hạn chế thất thốt, lãng phí, tiêu cực hoạt động 102 KẾT LUẬN Trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc, với phát triển nguồn thu, khoản chi NSNN tăng lên Các khoản chi NSNN dù tăng nhiều hay đƣợc thực khuôn khổ quy định pháp luật Luật NSNN quy định chế, sách theo hƣớng thuận tiện giao quyền chủ động cho đơn vị sử dụng kinh phí Bên cạnh đó, với việc thực cải cách hành chính, tất khoản chi đơn vị thụ hƣởng NSNN đòi hỏi phải đƣợc đơn giản nhƣng phải chế độ, định mức quy định, đặc biệt dự án cơng trình xây dựng yếu tố xác ln đặt lên hàng đầu Từ nhiệm vụ kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN khơng thể có quy định nằm ngồi quy định Trong điều kiện chung hệ thống KBNN, KBNN Krông Năng tỉnh Đăk Lăk ngày phát triển phát huy vai trò quản lý quỹ NSNN để đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, việc hồn thiện cơng tác KSC NSNN nói chung kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB nói riêng qua KBNN yêu cầu cấp thiết trình đổi lành mạnh hóa tài Nhà nƣớc địa phƣơng Đây vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp trình quản lý, cấp phát sử dụng vốn đầu tƣ XDCB nói riêng NSNN nói chung Kết nghiên cứu luận văn giải đƣợc vấn đề theo yêu cầu đặt ra, thể nội dung sau: - Hệ thống hóa vấn đề chi NSNN, kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua KBNN nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krông Năng 103 - Tổng kết thành tựu mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân hạn chế cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krơng Năng - Trên sở định hƣớng hoàn thiện hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krông Năng, luận văn đề xuất số khuyến nghị KBNN Krông Năng, KBNN Đăk Lăk KBNN Việt Nam Kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN vấn đề rộng phức tạp, liên quan đến chế quản lý tài Nhà nƣớc, q trình quản lý, điều hành Bộ, ngành địa phƣơng Những vấn đề khái quát hóa sở lý luận khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm sốt khoản chi NSNN nói chung dự án cơng trình XDCB nói riêng qua KBNN Các khuyến nghị đề tài mang tính thực tiễn phát huy tác dụng có phối kết hợp chặt chẽ, có hiệu cấp, ngành quan có liên quan trình tổ chức, thực Mặc dù cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krơng Năng Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế q trình nghiên cứu trình bày Đồng thời, kết nghiên cứu phạm vi huyện thuộc tỉnh, chƣa mang tính chất rộng, đẩy đủ hết nội dung chi; vậy, bƣớc khởi đầu q trình tham gia việc hồn thiện chế quản lý kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB Bản thân tơi mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy, giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lƣơng Thanh Bình (2015), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai, Luận văn Thạc sỹ trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [2] Bộ Tài (2016), Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài quy định quản lý toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước [3] Bộ Tài (2016), Thơng tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 Bộ Tài việc sửa đổi bổ sung số điều Thơng tư số 08/2016/TT-BTC Bộ Tài quy định quản lý toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước [4] Bộ Tài (2012), Thông tư 28/2012/TT- BTC quy định quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường thị trấn [5] Chính phủ (2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nước [6] Lâm Hồng Cƣờng (2016), “Quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tƣ: Một vài đề xuất sửa đổi”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 169 [7] Nguyễn Chí Cƣờng (2016), Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đăk Lăk, Luận văn Thạc sỹ trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [8] Lê Thị Kim Dung (2016), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước TP Buôn Ma Thuột, Luận văn Thạc sỹ trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [9] Kho bạc Nhà nƣớc (năm 2017), Giáo trình bồi dưỡng cơng chức lĩnh vực quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước 2: Chuyên đề kỹ hành Kiến thức bổ trợ: Giới thiệu văn pháp luật liên quan đến hoạt động KBNN; Kế hoạch phát triển ngành Tài chính, Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2016-2020 [10] Kho bạc Nhà nƣớc (năm 2017), Giáo trình bồi dưỡng cơng chức lĩnh vực quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước 3: Quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước [11] Kho bạc Nhà nƣớc (2016), Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 5657/QĐ-KBNN, ngày 28 tháng 12 năm 2016 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước [12] Hồ Thị Lộc (2017), “Một số kiến nghị kiểm soát, toán vốn đầu tƣ ngân sách xã”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 183 [13] Luật Ngân sách Nhà nƣớc số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 [14] Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 [15] Lê Xuân Minh (2017), Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, Luận văn Thạc sỹ trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [16] Nguyễn Tuyết Phƣợng (2017), “Kiểm soát chi vốn đầu tƣ Kho bạc Nhà nƣớc Vĩnh Long Thực trạng kiến nghị”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 176 [17] Lê Quang Tân (2017), “Kiểm soát chi số hợp đồng tƣ vấn xây dựng”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 183 [18] Đinh Trọng Trung (2017), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk, Luận văn Thạc sỹ trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ... đề tài khoa học nghiên cứu thực Kho bạc Nhà nƣớc Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk 19 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN 1.1 CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NSNN... cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Năng 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐĂK LĂK 72 2.3.1 Kết đạt... 1: Cơ sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Chƣơng 2: Thực trạng công tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk Chƣơng 3: Một số khuyến nghị nhằm hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk, Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay