Giải pháp Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Đăk Nông

114 13 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH QUANG MẪN GIẢI PHÁP MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH QUANG MẪN GIẢI PHÁP MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ MINH HẰNG Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu khác Tác giả Huỳnh Quang Mẫn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1 DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm thẻ, phân loại thẻ 1.1.2 Khái niệm phân loại dịch vụ thẻ 1.1.3 Đặc điểm dịch vụ thẻ 1.1.4.Vai trò kinh doanh dịch vụ thẻ 10 1.2 CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 11 1.2.1 Khái niệm marketing 11 1.2.2 Chính sách Marketing kinh doanh dịch vụ 11 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 23 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK ĐĂK NÔNG 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank Đăk Nông 23 2.1.2 Cơ cấu, chức nhiệm vụ Agribank Đắk Nông 24 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đăk Nông qua năm 2015 - 2017 27 2.1.4 Đặc điểm Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin Agribank Đăk Nông 35 2.2 THỰC TRẠNG MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 35 2.2.1 Tổ chức máy quản lý marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông 35 2.2.2 Mục tiêu, nhiệm vụ marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông giai đoạn 2015-2017 36 2.2.3 Thực trạng môi trƣờng marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông 37 2.2.4.Thực trạng phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu định vị sản phẩm dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông 41 2.3 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 42 2.3.1 Chính sách sản phẩm 42 2.3.2 Chính sách giá (phí) 44 2.3.3 Chính sách phân phối 45 2.3.4 Chính sách Truyền thơng cổ động 46 2.3.5 Chính sách nhân 48 2.3.6 Qui trình nghiệp vụ 49 2.3.7 Chính sách sở vật chất 50 2.4 KIẾM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 51 2.5 KẾT QUẢ THỰC HIỆN MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 52 2.5.1 Kết thực marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông 52 2.5.2 Đánh giá hoạt động marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 69 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 69 3.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh Agribank Đăk Nông 69 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông 70 3.1.3 Phân quyền công tác marketing dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông 71 3.2 MÔI TRƢỜNG MARKETING 72 3.2.1 Môi trƣờng marketing 72 3.2.2 Đặc điểm khách hàng Agribank Đăk Nông 73 3.2.3 Đặc điểm đối thủ Agribank Đăk Nông 74 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 76 3.3.1.Giải pháp thuộc thẩm quyền chi nhánh 78 3.3.2 Kiến nghị Agribank (trụ sở chính) 79 3.3.3 Tổ chức thực kiểm tra marketing dịch vụ thẻ 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUÂN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank - ĐN : Agribank Đăk Nông BIDV - ĐN : Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Chi nhánh Đăk Nông Viettin – ĐN : Ngân hàng TMCP Công ThƣơngChi nhánh Đăk Nông Saccom - ĐN : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng TínChi nhánh Đăk Nơng Đông Á - ĐN : Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Đăk Nông Liên Việt - ĐN : Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt Chi nhánh Đăk Nông CSCNT : Cơ sở chấp nhận thẻ CN : Chi nhánh ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ LN : Lợi nhuận NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng Thƣơng mại ĐN : Đăk Nông POS : Thiết bị chấp nhận thẻ ATM : Máy giao dịch tự động PGD : Phòng giao dịch TMCP : Thƣơng mại Cổ phần TCKT : Tổ chức kinh tế TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế TX : Thị Xã VNĐ KH NH E-banking : Việt Nam đồng : Khách Hàng : Ngân hàng : Mobile banking DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn phân theo thời gian 28 2.2 Tình hình huy động vốn phân theo thành phần kinh tế 29 2.3 Kết cấp tín dụng giai đoạn 2015 - 2017 32 2.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2015 - 2017 34 2.5 Các loại thẻ Agribank Đăk Nông cung ứng năm 2017 43 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3.1 3.2 Một số phí áp dụng cho dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông năm 2017 Các phƣơng tiện truyền thông, cổ động áp dụng Agribank Đăk Nông Phát hành thẻ Agribank Đăk Nông giai đoạn 20152017 Số máy POS, ATM Agribank Đăk Nông giai đoạn 2015-2017 Thị phần thẻ năm 2017 số NHTM tỉnh Đăk Nông Số lƣợng máy ATM, POS lũy kế ngân hàng địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2017 Doanh số tốn qua ATM Agribank Đăk Nơng số NHTM khác năm 2015-2017 Doanh số tốn qua POS Agribank Đăk Nơng số NHTM khác năm 2015-2017 Số liệu khách hàng đăng ký sử dụng E-banking, Internet Banking Agribank Đăk Nông giai đoạn 2015 - 2017 Một số tiện ích sản phẩm Internet Banking Agribank Đăk Nông số NHTM khác năm 2017 44 47 52 54 56 58 60 60 73 75 Số hiệu Tên bảng bảng 3.3 3.4 3.5 Một số tiện ích sản phẩm E- Banking Agribank Đăk Nông số NHTM khác năm 2017 Thị trƣờng mục tiêu cho sản phẩm thẻ Agribank Đăk Nông Kiến nghị bổ sung dịch vụ cho sản phẩm thẻ có Trang 76 78 80 Agribank 3.6 3.7 3.8 Kiến nghị sản phẩm thẻ Kiến nghị số phí áp dụng cho sản phẩm thẻ Agribank Kiến nghị quảng bà truyền thông áp dụng Agribank 82 83 86 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ Trang 2.1 Diễn biến nguồn vốn huy động từ năm 2015 - 2017 30 2.2 Diễn biến dƣ nợ cho vay từ năm 2015 - 2017 33 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Thẻ nội địa Agribank Đăk Nông giai đoạn 2015 2017 Thẻ quốc tế Agribank Đăk Nông giai đoạn 2015 2017 Số ĐVCNT, máy POS, ATM giai đoạn 2015 - 2017 Thị phần thẻ ghi nợ nội địa số ngân hàng địa bàntỉnh Đăk Nông năm 2017 Thị phần thẻ quốc tế nội địa số ngân hàng địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2017 Thị phần máy ATM số ngân hàng địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2017 Thị phần máy POS số ngân hàng địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2017 53 53 55 56 57 58 59 89 Nâng cấp khả đáp ứng, an toàn, bảo mật hệ thống hệ thống ứng dụng Internet banking, E-banking, để cung ứng tiện ích dịch vụ đại mà Agribank chƣa có Agribank cần đầu tƣ trang bị cho chi nhánh máy CDM nhận tiền gửi để phục vụ nhu cầu gửi/ rút tiền khách hàng thay cho dòng máy ATM NCR P70, P77 cũ lạc hậu Các chi nhánh hệ thống Agribank phải lắp đặt phủ sóng wifi miễn phí tốc độ cao cho khách hàng truy cập lúc nơi khn viên quan, để khách hàng có cài đặt, trãi nghiệm ứng dụng giao dịch với sản phẩm ngân hàng điện tử đại Các chi nhánh cần trang bị máy in QR code để in mã code thơng tin tốn cho điểm kinh doanh nhƣ nhà hàng, khách sạn,… 3.3.3 Tổ chức thực kiểm tra marketing dịch vụ thẻ Cách thức tổ chức thực hoạt động marketing dịch vụ thẻ AgriBank Đăk Nông chủ yếu thực phân tán nhiều phận khác Nó có ƣu điểm giảm thiểu chi phí, đơn giản khâu xây dựng tổ chức thực Tuy nhiên, để đạt hiệu cao chi nhánh cần phải phối hợp tổ chức hoạt động phòng marketing phòng ban khác phải có vị trí độc lập mơ hình tổ chức chi nhánh Và công việc quan trọng tuyển dụng đào tạo cán nhân viên nghiệp vụ marketing ngân hàng, việc chun mơn hóa giúp cán chi nhánh phát huy tốt lực mình, tận dụng tốt nguồn lực vào hoạt động marketing hoạch định, tổ chức thực chiến lƣợc có hiệu Cần phải có kiểm tra thƣờng xuyên suốt trình việc thực sách marketing dịch vụ thẻ ngân hàng Agribank Đăk Nơng, việc kiểm tra tiến độ thực hiện, nội dung thực so với kế hoạch, kiểm tra tình hình lãi lỗ, khả sinh lời sản phẩm dịch vụ địa bàn Đăk Nông, kiểm tra nhóm khách hàng, kênh phân phối đánh giá, nâng cao hiệu suất, tác dụng chi phí marketing, kiểm tra mức độ khai thác hội thị trƣờng, sản phẩm kênh phân phối có liên quan 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở lý luận chƣơng thực phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing kinh doanh dịch vụ thẻ AgriBank Đăk Nông chƣơng 2, chƣơng đƣa giải pháp marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ Các giải pháp đƣợc đƣa mang tính thực tiễn, gắn liền với hoạt động AgriBank Đăk Nông nhƣ định hƣớng lại thị trƣờng mục tiêu cho sản phẩm thẻ Bên cạnh đó, tác giả đƣa số kiến nghị AgriBank góp phần giải tồn tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ toàn hệ thống Agribank nói chung nhƣ Agribank Đăk Nơng nói riêng 91 KẾT LUẬN Với vị ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Agribank có nhiều tiềm lực để nâng cao chất lƣợng nhƣ phát triển dịch vụ thẻ Nhận thức đƣợc vai trò kinh doanh dịch vụ thẻ hoạt động ngân hàng, năm qua Agribank trọng đầu tƣ công nghệ, cải tiến sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ đạt đƣợc nhiều kết khả quan, đóng góp vào phát triển chung toàn hệ thống Agribank dần khẳng định vị ngân hàng dẫn đầu hệ thống Trong khuôn khổ Đề tài này, tác giả vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ số vấn đề sau: Thứ nhất, tổng hợp, hệ thống hóa lý luận chất lƣợng dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại Từ thấy đƣợc vai trò quan trọng dịch vụ kinh tế, xã hội, ngân hàng thƣơng mại ngƣời sử dụng thẻ Thứ hai, sở thực tiễn hoạt động dịch vụ thẻ Agribank chi nhánh Đăk Nông, đề tài trình bày nội dung thực trạng marketing kinh doanh dịch vụ thẻ, chất lƣợng dịch vụ thẻ Agribank, đồng thời phân tích cụ thể kết đạt đƣợc, mặt hạn chế nguyên nhân gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ thẻ Thứ ba, dựa vào nguyên nhân tồn định hƣớng phát triển hoạt động dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông thời gian tới, đƣa giải pháp để hoàn thiện sách marketing kinh doanh dịch vụ thẻ trƣớc ảnh hƣởng thay đổi không ngừng cơng nghệ mới, Một giải pháp có thực chi nhánh định vị lại thị trƣờng mục tiêu cho sản phẩm thẻ có Ngồi ra, tác giả đƣa kiến nghị Trụ sở (Agribank) nhƣ phát triển sản phẩm để làm đa dạng sản phẩm thẻ phù hợp với nhu cầu đối tƣợng khách hàng, hạ giá số phân khúc giao dịch phổ biến để thu hút khách hàng, thay đổi quy trình giao 92 dịch theo hƣớng triển khai trực tuyến qua website để thuận tiện nhƣng đảm bảo an toàn bảo mật hạn chế rũi ro tối đa cho khách hàng, triển khai thêm cách thức truyền thông đại nhƣ SMS, facebook, zalo,… nhƣ xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chuyên nghiệp đủ “thông thái” tiếp nhận xử lý dịch vụ ngân hàng đại trực tuyến cho khách hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Thạch Bích (2014), “Nâng cao tính bảo mật an tồn tốn thẻ”, Thị trƣờng tài tiền tệ, (8), tr 23-25 [2] Quản trị Marketing- Đinh hƣởng giá trị, tác giả: Lê Thế Giới - Nguyễn Xuân Lãn - Võ Quang Trí- Đinh Thị Lệ Trâm - Phạm Ngọc Ái,xuất năm 2012, NXB Tài Chính [3] Hồng Hà - Minh Qn (2014), “Nhân lực công nghệ - quyêt định phát triển bền vững ngân hàng tƣơng lai”, Tạp chí Tin học ngân hàng, 146 (16), tr 6-9 [4] Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Văn Tuấn (2015), Marketing tới khách hàng tổ chức, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [5] Phạm Thị Huyền, Trƣơng Đình Chiến (2012), Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [6] Nguyễn Thị Minh Kiều (2011), Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thƣơng Mại - xuất lần thứ 2, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh [7] Tiếp thị 4.0, tác giả: Philip Kotler, nhóm dịch: Nguyễn Khoa Hồng Thành – Hoàng Thùy Minh Anh – Nguyễn Quỳnh Nhƣ, xuất năm 2017, in lần thứ 3, nhà xuất Trẻ [8] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (2004), Quyết định số 63/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 01/03/2004 tổ chức cán bộ, Đắk Lắk [9] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2016, Đắk Nông [10] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông (2016), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2017, Đắk Nông [11] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2018, Đắk Nông [12] Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh Đăk Nông (2014), Báo cáo kế hoạch phát triển ATM - Pos năm 2015 [13] Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh Đăk Nông (2016), Báo cáo kế hoạch phát triển ATM - Pos năm 2016 [14] Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh Đăk Nông (2017), Báo cáo kế hoạch phát triển ATM - Pos năm 2017 [15] Lƣu Văn Nghiêm (2000), Quản trị Marketing dịch vụ, NXB Đại họcKinh tế quốc dân, Hà Nội [16] Dƣơng Hồng Phƣơng (2014), “Thanh toán thẻ phát triển nhanh hƣớng dần đến bền vững Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (13), tr 17-21 [17] Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình kinh tế tiền tệ Ngân Hàng, NXBThống Kê, Hà Nội [18] Lƣu Đan Thọ, Tơn Thất Hồng Hải, Cao Minh Nhựt (2016), Marketing dịch vụ đại, NXB Tài Chính, Hà Nội [19] Trịnh Quốc Trung (2011), Marketing Ngân Hàng, NXB Thống Kê, TP HCM [20] Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông (2016), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông [21] Quản trị Marketing, tác giả: Philip Kotler”, Dịch giả: nhiều dịch giả, xuất năm 2013, NXB Lao Động - Xã Hội PHỤ LỤC Bảng 1: Phí áp dụng cho dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông năm 2017 MỨC PHÍ ÁP DỤNG ( BAO GỒM VAT) THẺ TÍN THẺ GHI NỢ STT NỘI DUNG DỤNG NỘI ĐỊA QUỐC TẾ QUỐC TẾ TRƢỜNG HỢP NHNo LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ I Phí phát hành Phát hành thường 1.1 Hạng thẻ chuẩn 55,000 110,000 110,000 1.2 Hạng thẻ vàng 110,000 165,000 220,000 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 II 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 III Hạng thẻ Bạch kim Thẻ liên kết sinh viên Thẻ lập nghiệp Thẻ trả trƣớc Thẻ phi vật lý Phát hành lại Hạng thẻ chuẩn Hạng thẻ vàng Hạng thẻ Bạch kim Thẻ liên kết SV, lập nghiệp Phí thƣờng niên Thẻ Hạng thẻ chuẩn Hạng thẻ vàng Hạng Bạch Kim Thẻ liên kết thương hiệu Hạng thẻ chuẩn Hạng thẻ vàng Thẻ liên kết SV, lập nghiệp Thẻ phụ Hạng thẻ chuẩn Hạng thẻ vàng Hạng thẻ Bạch kim Phát hành lại 330,000 33,000 Miễn phí 11,000 11,000 27,500 55,000 55,000 82,500 55,000 110,000 165,000 110,000 165,000 165,000 330,000 550,000 55,000 82,500 82,500 165,000 275,000 16,500 13,200 55,000 16,500 55,000 11,000 STT NỘI DUNG MỨC PHÍ ÁP DỤNG ( BAO GỒM VAT) THẺ TÍN THẺ GHI NỢ DỤNG NỘI ĐỊA QUỐC TẾ QUỐC TẾ 2.1 Phát hành thƣờng Hạng thẻ chuẩn Hạng thẻ vàng Hạng thẻ Bạch kim Phát hành nhanh Hạng thẻ chuẩn 2.2 Hạng thẻ vàng IV THẺ AGRIBANK PHÁT HÀNH GIAO DỊCH TẠI NGÂN HÀNG KHÁC 1.1 Giao dịch ATM Rút/ứng tiền mặt Trong lãnh thổ VN 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 1.2 V 27,500 55,000 55,000 82,500 55,000 110,000 165,000 55,000 110,000 11,000 4%, tối thiểu 55,000 Ngoài lãnh thổ VN 44,000 4%, tối thiểu 55,000 Chuyển khoản HT 0.05%, tối Agribank thiểu 4,950tối đa 16,500 0.06%, tối Chuyển khoản liên ngân hàng thiểu 11,000; tối đa 16,500 Phí vấn tin số dƣ /hạn mức tín dụng Trong lãnh thổ VN 550 8,800 Ngồi lãnh thổ VN 8,800 In kê 880 Giao dịch POS Rút/ứng tiền mặt Trong lãnh thổ VN 4%, tối thiểu 55,000 Ngoài lãnh thổ VN 6%, tối thiểu 55,000 Phí vấn tin số dƣ /hạn mức tín 1,650 11,000 dụng CÁC LOẠI PHÍ KHÁC 3,300 STT NỘI DUNG MỨC PHÍ ÁP DỤNG ( BAO GỒM VAT) THẺ TÍN THẺ GHI NỢ DỤNG NỘI ĐỊA QUỐC TẾ QUỐC TẾ Phí xác nhận theo đề nghị chủ 11,000 thẻ Phí tra soát, khiếu nại (nếu KN 22,000 sai) Tại thiết bị Agribank 11,000 Tại thiết bị ngân hàng 22,000 khác Yêu cầu cấp lại mã pin 11,000 Yêu cầu in kê Chuyển đổi ngoại tệ 2% số tiền giao dịch Phí thay đổi hạn mức tín dụng 33,000 thẻ/hạn mức thấu chi Phí đăng ký/huỷ đăng ký giao Miễn phí dịchInternet/Moto Tại ĐVCNT Agribank 11,000 Tại ĐVCNT TCTTT khác VI THẺ AGRIBANK PHÁT HÀNH GIAO DỊCH TẠI ATM/POS AGRIBANK Giao dịch ATM 1.1 Phí rút/ứng tiền mặt 1.2 Chuyển khoản hệ thống Agribank 1.3 Chuyển khoản liên ngân hàng 1.4 Phí gia hạn thẻ miễn phí Phí tốn dƣ nợ thẻ tín dụng Phí đăng ký/huỷ đăng ký dịch vụ Khơng in hoá đơn 1.5 1.6 - 88,000 55,000 30,000 110,000 22,000 55,000 33,000 33,000 33,000 88,000 1,650 0.03%, tối thiểu 3,300 0.05%, tối thiểu 8,800 Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 2%, tối thiểu 22,000 STT 1.6 1.7 1.8 2.1 - - 2.2 - NỘI DUNG MỨC PHÍ ÁP DỤNG ( BAO GỒM VAT) THẺ TÍN THẺ GHI NỢ DỤNG NỘI ĐỊA QUỐC TẾ QUỐC TẾ 550 VND/GD 550 VND/GD Miễn phí Có in hố đơn In kê Đổi mã pin Phí tốn hố đơn miễn Miễn phí phí Phí giao dịch Emobie banking Chuyển khoản Phí CK hệ thống GD dƣới 1,000,000 phí Agribank 1.100/GD GD từ 1,000,000 đến dƣới 10,000,000 phí 2.200/GD GD từ 10,000,000 trở lên phí 3,300/GD 0.05% số tiền Phí CK liên ngân hàng GD; tối thiểu: 8,800/GD Phí khố thẻ Miễn phí Phí tốn hàng hố, dịch Miễn phí vụ Phí vắn tin lịch sử GD thẻ Miễn phí Phí thay đổi hạn mức giao Miễn phí dịch Internet Phí thay đổi hạn mức GD hàng Miễn phí hố DV Phí vắn tin kê thẻ tín dụng Miễn phí Đổi mã pin Chƣa thu phí POS ĐVCNT Thanh tốn hàng hố, dịch vụ Miễn phí Huỷ tốn hàng hố, dịch Miễn phí vụ STT 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 NỘI DUNG Phí đặt phòng khách sạn Các loại phí Phí thay đổi hạn mức thấu chi, Tín dụng Phí thay đổi hạn mức giao dịch ngày quầy Phí chậm trả Đăng ký/huỷ Ecommerce/Internet Moto Phí cấp hoá đơn giao dịch Tại ĐVCNT Agribank Tại ĐVCNT ngân hàng khác Lãi suất cho vay thấu chi/tín dụng Lãi suất hạn MỨC PHÍ ÁP DỤNG ( BAO GỒM VAT) THẺ TÍN THẺ GHI NỢ DỤNG NỘI ĐỊA QUỐC TẾ QUỐC TẾ Miễn phí 33,000 55,000 33,000 3%, tối thiểu 55,000 Chƣa thu phí 11,000 33,000 33,000 33,000 88,000 theo quy định thời kỳ 150% lãi suất vay hạn (Nguồn: Phòng Dịch vụ & marketing Agribank Đăk Nơng) Bảng 2: Các tiện ích sản phẩm Internet Banking Agribank Đăk Nông số NHTM khác năm 2017 Ngân hàng Các tiện ích - Truy vấn thông tin tài khoản: tra cứu số dƣ tài khoản, liệt kê giao dịch tài khoản, vấn tin lãi suất tỷ giá, Agribank - ĐN tiện ích khác - Chuyển tiền hệ thống - Thanh toán hóa đơn: sử dụng tài khoản Agribank tốn hóa đơn hàng hóa dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ - Tiền gửi có kỳ hạn Online - Chuyển khoản cho chủ TK - Chuyển khoản nội BIDV - Chuyển tiền nƣớc - Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 BIDV - ĐN - Thanh tốn hóa đơn + Thu hộ bảo hiểm (Manulife, AIA, ) + Vé máy bay + Thanh toán trả sau + Mua bảo hiểm TNDS BIC + Nạp tiền trả trƣớc VN TOPUP + Nạp tiền ví điện tử - Truy vấn thông tin tài khoản - Nhận tiền kiều hối Western Union - Chuyển khoản trong/ngoài hệ thống Viettin – ĐN - Mua bảo hiểm - Thanh tốn hóa đơn - Báo cáo - Trả nợ vay thơng thƣờng - Tra sốt Các tiện ích Ngân hàng - Trả nợ thẻ tín dụng - Gửi tiết kiệm trực tuyến - Chuyển khoản trong/ngoài hệ thống - Chuyển khoản nhanh - Chuyển tiền đến thẻ Visa/MasterCard - Chuyển tiền - Nhận di động - Bán ngoại tệ - Thanh tốn hóa đơn - Thanh tốn thẻ tín dụng - Thanh toán tiền vay - Nộp tiền chứng khoán Saccom - ĐN - Mua thẻ trả trƣớc phi vật lý - Mua vé máy bay - Thanh toán vé lữ hành trả sau (Paylater) - Thanh tốn phí dịch vụ cảng - Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến - Tiền gửi tích tài trực tuyến - Tiền gửi tƣơng lai - Tiền gửi đa - Vay cầm cố tiền gửi trực tuyến - Mở tài khoản tốn trực tuyến - Nộp tiền tài khoản có kỳ hạn (Nguồn: website thức ngân hàng) Bảng Các tiện ích sản phẩm E- Banking Agribank Đăk Nông số NHTM khác năm 2017 Ngân hàng Các tiện ích - Chuyển khoản hệ thống Agribank - Chuyển khoản trong/ngoài hệ thống - Thanh tốn hóa đơn dịch vụ loại - Thanh tốn mã QR - Vấn tin số dƣ tài khoản Agribank - ĐN - Đặt toán vé xem phim - Nạp tiền (nạp thẻ điện thoại cho thân bạn bè, nạp ví điện tử, thẻ game, mua mã thẻ cào) - Tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản - Mua vé máy bay - Nhận thơng báo biến động số dƣ tài khoản có biến động - Vấn tin số dƣ tài khoản - Chuyển tiền nƣớc - Chuyển khoản trong/ngoài hệ thống - Thanh tốn hóa đơn - Nạp tiền (nạp thẻ điện thoại cho thân bạn bè, nạp ví BIDV - ĐN điện tử, thẻ game, mua mã thẻ cào) - Đăng ký online ( đăng ký phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa/quốc tế) - Gửi tiết kiệm trực tuyến - Chuyển tiền từ thiện qua ứng dụng khơng phí - Đặt toán vé xem phim - Thanh toán mã QR Viettin – ĐN - Truy vấn thông tin tài khoản - Nhận tiền kiều hối Western Union Ngân hàng Các tiện ích - Chuyển khoản trong/ngồi hệ thống - Mua bảo hiểm - Thanh tốn hóa đơn - Báo cáo - Trả nợ vay thơng thƣờng - Tra sốt - Trả nợ thẻ tín dụng - Gửi tiết kiệm trực tuyến - Nạp tiền (nạp thẻ điện thoại, nạp ví điện tử) - Chuyển khoản trong/ngồi hệ thống - Thanh toán mã QR - Chuyển khoản nhanh - Bán ngoại tệ - Chuyển tiền đến thẻ Visa / MasterCard - Chuyển tiền - Nhận di động - Thanh tốn hóa đơn Saccom - ĐN - Thanh tốn thẻ tín dụng - Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến - Nạp tiền điện thoại - Mua thẻ trả trƣớc phi vật lý - Kích hoạt/Khóa/Mở khóa thẻ - Nộp tiền chứng khốn - Truy vấn thơng tin tài khoản/thẻ - Nạp tiền (nạp thẻ điện thoại, nạp ví điện tử) (Nguồn: website thức ngân hàng) ... lý luận marketing kinh doanh dịch vụ Chƣơng 2: Thực trạng marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nơng Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông Tổng... loại dịch vụ thẻ -Dịch vụ thẻ Dịch vụ thẻ đƣợc phân loại thành: - Dịch vụ thẻ chính: + Dịch vụ nộp/rút tiền mặt + Dịch vụ chuyển khoản - Dịch vụ thẻ liên quan + Dịch vụ toán trực tuyến + Dịch vụ. .. TRẠNG MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG 35 2.2.1 Tổ chức máy quản lý marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Agribank Đăk Nông 35 2.2.2 Mục tiêu, nhiệm vụ marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Đăk Nông, Giải pháp Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank Đăk Nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay