Đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk

108 8 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:25

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH VĂN MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH VĂN MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.31.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đinh Văn Mạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò ý nghĩa cơng tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.3 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 10 1.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 11 1.2.2 Xác định mục tiêu, đối tƣợng đào tạo 12 1.2.3 Xác định nội dung đào tạo 13 1.2.4 Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 15 1.2.5 Xác định tài liệu, giáo viên, điều kiện phƣơng tiện đào tạo 18 1.2.6 Xác định kinh phí đào tạo 19 1.2.7 Xây dựng kịch tổ chức đào tạo 20 1.2.8 Đánh giá kết đào tạo 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 22 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên doanh nghiệp 22 1.3.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên doanh nghiệp 23 1.3.3 Các nhân tố thuộc ngƣời lao động 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 27 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Đắk Lắk 27 2.1.2 Chức nhiệm vụ BIDV Đắk Lắk 29 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Đắk Lắk giai đoạn năm 2015 - 2017 30 2.2 TÌNH HÌNH NGUỒN LỰC NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 34 2.2.1 Hệ thống sở vật chất 34 2.2.2 Nguồn nhân lực 36 2.3 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK THỜI GIAN QUA 44 2.3.1 Phân quyền công tác đào tạo: 44 2.3.2 Đánh giá nhu cầu đào tạo 44 2.3.2 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo, đối tƣợng đào tạo 47 2.3.3 Thực trạng xác định nội dung đào tạo 49 2.3.4 Thực trạng lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 51 2.3.5 Thực trạng tài liệu, giảng viên, điều kiện phƣơng tiện đào tạo 51 2.3.6 Thực trạng kinh phí đào tạo 53 2.3.7 Thực trạng xây dựng kịch tổ chức đào tạo 55 2.3.8 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 57 2.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 58 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 58 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục 60 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 63 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 63 3.1.1 Căn xu hƣớng đào tạo nguồn nhân lực 63 3.1.2 Một số quan điểm xây dựng giải pháp 63 3.1.3 Căn định hƣớng đào tạo nguồn lực đến năm 2023 65 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 66 3.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 66 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo, đối tƣợng đào tạo 73 3.2.3 Hồn thiện cơng tác xác định nội dung đào tạo 74 3.2.4 Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 77 3.2.5 Lựa chọn tài liệu, giảng viên, điều kiện phƣơng tiện đào tạo 79 3.2.6 Xậy dựng kế hoạch nguồn kinh phí cho cơng tác đào tạo 81 3.2.7 Xây dựng kịch tổ chức đào tạo 82 3.2.8 Công tác đánh giá kết đào tạo 84 3.2.8 Chính sách sau đào tạo 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH Ngân hàng TMCP Thƣơng mại cổ phần BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp NNL Nguồn nhân lực ĐTCB Đào tạo cán CBCNV Cán công nhân viên DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Mơ hình KIRKPATRICK đánh giá đào tạo Trang 21 Tình hình huy động vốn BIDV giai đoạn 2015 – 2.1 2017 38 Tình hình hoạt động tín dụng BIDV giai đoạn 2015 2.2 2.3 2.4 - 2017 Tình hình hoạt động dịch vụ BIDV giai đoạn 2015 – 2017 Hệ thống sỡ vật chất BIDV Đắk Lắk tính đến ngày 31/12/2017 40 42 34 2.5 Tình hình nhân 36 2.6 Nhu cầu đào tạo cuả chi nhánh qua năm 46 2.7 Kinh phí đầu tƣ cho đào tạo BIDV Đak Lak qua năm 54 2.8 Số lƣợng CBCNV đạt trình độ thạc sĩ qua năm 60 3.1 Kiến thức, kỹ cần thiết với vị trí cơng việc 67 3.2 Các u cầu tƣ duy, phẩm chất với vị trí cơng việc 71 3.3 3.4 Nội dung kiến thức đào tạo cho CBCNV BIDV Đắk Lắk thời gian đến Phiếu đánh giá nhân viên chƣơng trình đào tạo 75 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng định thành cơng doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp tìm cách phát triển nguồn nhân lực để phát triển Thực tế cho thấy, phát triển nguồn nhân lực dựa vào đào tạo cách tốt nhất, nhanh Trong giai đoạn nay, ch ng ta thấy r vai trò nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lƣợng cao yếu tố quan trọng phát triển lực lƣợng sản xuất tốc độ tăng trƣởng kinh tế để kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững hội nhập thành công vào kinh tế quốc tế Trƣớc thay đổi ngày khoa học kĩ thuật giới, ch trì đội ngũ lao động nhƣ cũ, tức không đào tạo nguồn nhân lực, s làm họ bị tụt hậu nhận thức d n tới suất lao động thấp, làm giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp Do vấn đề đào tạo nguồn nhân lực vấn đề quan trọng tổ chức cần phải đƣợc ch trọng đầu tƣ phát triển Với vị Ngân Hàng Thƣơng Mại lớn địa bàn t nh Đắk Lắk, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk có phát triển đáng kể nguồn lực, nguồn nhân lực đƣợc quan tâm đầu tƣ Tuy nhiên, việc đầu tƣ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực Chi nhánh Đắk Lắk nhìn chung v n nhiều hạn chế, chậm đổi tồn nhiều bất cập Cơng tác đào tạo v n thụ động, chƣa thực gắn liền với phát triển, nguồn lực chƣa tƣơng xứng đáp ứng kịp thời với thay đổi, phát triển Chi nhánh Đắk Lắk nói riêng hệ thống BIDV nói chung thời gian gần Điều đặt yêu cầu cấp thiết cho công tác đào tạo nguồn nhân lực xây dựng đội ngũ cán bộ, 85 Bảng 3.4: Phiếu đánh giá nhân viên chƣơng trình đào tạo Mức độ Nội dung đánh giá Tốt Khá T.bình Yếu (5) (4) (3) (2) (1) học - Có thơng tin - Cần thiết cho công việc thời lƣợng chƣơng trình - Công tác chuẩn bị tổ chức lớp học - Giờ học giải lao hợp lý - Khả truyền đạt giảng viên - Muốn thảo luận, chia sẻ với học viên khác - Muốn trao đổi thêm với giảng viên - Muốn có nhiều câu hỏi (bài tập) tình Nhận xét chung chất lƣợng khoá học Kém Nhận xét vấn đề sau khoá - Mức độ phù hợp khối lƣợng kiến thức - Nội dung trình bày r ràng, dễ hiểu Những đề nghị liên quan đến khoá học Những kiến thức mong muốn đƣợc học thêm khoá học Những kỹ mong muốn đƣợc học thêm khoá học Các vấn đề khác muốn trao đổi, góp ý Một là, đánh giá học viên khóa học, xem nhận xét học viên nội dung, phƣơng pháp công tác tổ chức lớp học BIDV Đắk Lắk sử dụng phiếu đánh giá nhân viên chƣơng trình đào tạo bảng 86 Hai là, đánh giá mức độ học tập học viên đƣợc tổ chức trƣớc sau khóa học lấy kết so sánh với Với mức đánh giá này, học viên trƣớc đƣợc đƣa vào đào tạo phải làm kiểm tra kiến thức, kỹ thông qua thi lý thuyết thực hành Kết s đƣợc so sánh với thi học viên làm nhƣng sau kết th c chƣơng trình đào tạo Mục đích kiểm tra xác định liệu học viên nắm vững nguyên tắc, kỹ năng, vấn đề theo yêu cầu khóa đào tạo chƣa Ba là, đánh giá thay đổi hành vi học viên cơng việc làm hàng ngày, thƣờng thực sau khóa học từ ba đến sáu tháng, thời gian q lâu ngƣời học có hội bổ sung kỹ liệu đánh giá đƣợc điều cần đánh giá Quá trình quan sát thay đổi hành vi học viên vào hai yếu tố: số lần quan sát tần số nhắc lại hành vi, cán quản lý s đánh giá đƣợc tình hình thực cơng việc chung nhân viên Bốn là, đánh giá ảnh hƣởng khóa đào tạo tới kết kinh doanh BIDV Đắk Lắk, học viên đạt đƣợc mục tiêu đào tạo không, suất lao động chất lƣợng làm việc có tăng lên khơng, yếu tố tăng lên l c việc đào tạo đạt đƣợc hiệu 3.2.8 Chính sách sau đào tạo Ch trọng gắn đào tạo với sử dụng, đãi ngộ, coi đào tạo điều kiện cần, yêu cầu bắt buộc để xem xét bố trí cơng việc phù hợp; xác định r trách nhiệm quyền lợi ngƣời lao động sau tham gia đào tạo qua khuyến khích ngƣời lao động tích cực tham gia đào tạo Củng cố, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần vƣợt khó, sáng tạo, hiệu sản xuất, nhận thức vai trò trách nhiệm cá nhân công việc đƣợc giao doanh 87 nghiệp, coi điều kiện đủ để xem xét yếu tố thăng tiến chế độ đãi ngộ khác Quan tâm thực việc luân chuyển công việc, bổ nhiệm, đề bạt thăng tiến; nâng lƣơng sau đào tạo cho hợp lý đối tƣợng cụ thể Để thực đƣợc việc này, BIDV Đắk Lắk cần xây dựng tiêu chí r ràng quán công tác đề bạt, bổ nhiệm cán Cùng với xây dựng mơ hình phát triển nghề nghiệp, thăng tiến; phát triển nguồn nhân lực gắn với mục tiêu phát triển BIDV Đắk Lắk, để ngƣời lao động biết r có hƣớng phấn đấu mục tiêu thân doanh nghiệp Có nhƣ đội ngũ cán đủ tâm tầm làm việc hiệu quả, đem lại phát triển cho BIDV Đắk Lắk, đồng thời tạo đồng thuận, nể trọng ngƣời lao động đội ngũ cán Định kỳ cần tổ chức rà soát đánh giá, quy hoạch cán cho tương lai Tạo môi trƣờng thuận lợi để cán cơng nhân viên có điều kiện phát huy sở trƣờng cơng tác, có điều kiện để phát triển toàn diện Việc sử dụng đ ng ngƣời, đ ng việc cần thiết Vì vậy, để công việc đƣợc thực với hiệu cao, phận tổ chức cán cần phải linh hoạt, nhanh nhạy tuyển chọn, xếp, bố trí nhân lực Phải phân tích tồn diện phẩm chất trị, đạo đức, lực chung, lực chuyên môn sức khỏe cần đáp ứng cho ngƣời lao động hoạt động lĩnh vực Trên sở chuẩn hóa yêu cầu thành tiêu chí để xem xét, đánh giá, tuyển chọn, đề bạt, thuyên chuyển cán Hoàn thiện việc đánh giá nhân viên để từ có sách sử dụng, đề bạt, thuyên chuyển hợp lý Hiện tại, BIDV Đắk Lắk chƣa có tiêu chí r ràng quán việc đề bạt cán quản lý Các quy định cụ thể quyền trách nhiệm 88 ngƣời quản lý chƣa gắn với kết hiệu hoạt động Vì vậy, việc quy hoạch, lựa chọn lãnh đạo, cán quản lý nhiều mang tính chủ quan, nể Việc luân chuyển cán quản lý nhiều hạn chế, họ ch biết quản lý phận họ mà thơi, chƣa nắm bắt đƣợc tồn q trình hoạt động kinh doanh chi nhánh Cần đảm bảo quyền lợi cho người lao động cử đào tạo * Đối với trường hợp cán cử đào tạo - Đƣợc hỗ trợ toàn tiền học phí, tiền tài liệu bắt buộc (nếu có), trừ tài liệu tham khảo - Đƣợc toán lần vé máy bay, vé tàu xe - (nếu quan khơng bố trí phƣơng tiện lại) cho khóa học - Đƣợc tốn tiền (đối với khóa học phải lƣu tr ) theo quy định Nhà nƣớc BIDV - Đƣợc hỗ trợ phần tiền sinh hoạt phí theo chế độ hành Nhà nƣớc BIDV Ngoài quyền lợi nêu trên, cán đƣợc cử đào tạo nên đƣợc hƣởng quyền lợi nhƣ sau: - Đối với trường hợp cán cử học làm việc: + Đi học liên tục dƣới 02 tháng học 1/2 ngày dƣới 06 tháng (trong 1/2 ngày làm theo yêu cầu quan) học không liên tục từ 02 tháng trở lên, tháng học từ ngày làm việc trở xuống: Hàng tháng đƣợc hƣởng toàn khoản thu nhập gồm lƣơng, loại phụ cấp, thƣởng, khoản chi bổ sung quỹ thu nhập, ph c lợi khoản thu nhập khác theo quy định BIDV nhƣ công tác (trừ tiền ăn ca) + Đi học liên tục từ 02 tháng đến 12 tháng học 1/2 ngày từ 06 tháng trở lên (trong 1/2 ngày làm theo yêu cầu quan) học không liên tục từ 02 tháng trở lên, tháng học ngày làm việc: Hàng 89 tháng, thời gian học, cán đƣợc hƣởng 60% lƣơng, thƣởng, khoản ph c lợi chi bổ sung quỹ thu nhập theo quy định BIDV (trừ tiền ăn ca); thời gian làm việc đƣợc hƣởng nguyên lƣơng, thƣởng, khoản ph c lợi chi bổ sung quỹ thu nhập theo quy định BIDV + Đi học liên tục 12 tháng trở lên: Hàng tháng đƣợc hƣởng 30% lƣơng, thƣởng, khoản ph c lợi chi bổ sung quỹ thu nhập theo quy định BIDV (trừ tiền ăn ca) - Đối với trường hợp cán cử học làm việc: + Đƣợc bố trí ngh tối đa khơng q 10 ngày làm việc để ôn thi đầu vào (trƣờng hợp phải thi đầu vào) tối đa 10 ngày làm việc để thi tốt nghiệp làm luận văn (nếu có) Thời gian ngh đƣợc hƣởng nguyên lƣơng, phụ cấp khoản thu nhập khác nhƣ thời gian làm việc quan (trừ tiền ăn ca) + Quyền lợi cán tham gia khóa đào tạo nâng cao quản trị kinh doanh, đào tạo nâng cao chuyên ngành tài chính-ngân hàng: Đƣợc hỗ trợ tiền học phí, tiền tài liệu bắt buộc (nếu có) theo quy định BIDV; Đƣợc bố trí ngh tối đa khơng q 10 ngày làm việc để ôn thi đầu vào (trƣờng hợp phải thi đầu vào) tối đa 10 ngày làm việc để thi tốt nghiệp làm luận văn (nếu có); Thời gian ngh đƣợc hƣởng nguyên lƣơng, phụ cấp khoản thu nhập khác nhƣ thời gian làm việc quan (trừ tiền ăn ca); Đƣợc hƣởng nguyên lƣơng, đƣợc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Đƣợc tốn tiền học phí, tàu xe, cơng tác phí thời gian cử học Đƣợc hỗ trợ tiền tài liệu học tập * Đối với trường hợp cán tự đào tạo - Đƣợc BIDV Đắk Lắk nên xem xét, chấp thuận cho ngh không hƣởng lƣơng, tạm hoãn hợp đồng lao động để tự đào tạo tham gia đào tạo hành Thời gian tạm hỗn hợp đồng lao động, ngh 90 không hƣởng lƣơng tối đa không thời gian khóa học thời gian lại (nếu có) - Đƣợc BIDV Đắk Lắk xem xét hỗ trợ tạo điều kiện hồ sơ, thủ tục (xác nhận thủ tục, công văn giới thiệu với sở đào tạo, … ) + Đƣợc BIDV Đắk Lắk bố trí cho ngh làm việc để ôn thi đầu vào (trƣờng hợp phải ôn thi đầu vào) ôn thi tốt nghiệp/làm luận văn (nếu có) sở đề nghị cán bộ, cụ thể: thời gian đƣợc BIDV Đắk Lắk bố trí ngh làm việc tối đa khơng q ngày làm việc để ôn thi đầu vào tối đa 10 ngày làm việc để thi tốt nghiệp/làm luận văn thời gian ngh đƣợc hƣởng nguyên lƣơng, phụ cấp khoản thu nhập khác nhƣ thời gian làm việc quan (không bao gồm tiền ăn ca) Hồn thiện sách thu hút tuyển dụng, sử dụng nhân viên Căn mức thu nhập bình quân chung ngành, khu vực mà lãnh đạo chi nhánh đƣa mức thu nhập hấp d n có sách thu h t nhân tài Tổ chức thi tuyển chức danh, vị trí chủ chốt chi nhánh (ứng viên từ bên nội bộ), tạo nên chế minh bạch, công coi trọng chất xám, lực thực để phát triển công việc Bên cạnh đó, việc thiết kế cơng việc, bố trí sử dụng lao động cần phải hợp lý, bố trí đ ng ngƣời đ ng việc, đ ng khả năng, sở trƣờng, tạo nên u thích cơng việc cho ngƣời lao động nhờ nâng cao đƣợc hiệu công việc Để làm đƣợc điều này, bên cạnh việc Bộ phận tham mƣu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ cá nhân cần phải biết lắng nghe, tìm hiểu tâm tƣ, nguyện vọng đáng ngƣời lao động để đề xuất với Lãnh đạo chi nhánh xem xét bố trí tái bố trí lao động cho hợp lý, hiệu Với nhóm giải pháp lực ngƣời lao động s đƣợc nâng cao, đáp ứng với yêu cầu công tác đào tạo sử dụng hợp lý có hiệu 91 nguồn nhân lực BIDV Đắk Lắk Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm bồi thường kinh phí đào tạo Trong thời gian học tập, cán đƣợc cử đào tạo mà khơng hồn thành khóa học, kết cuối khóa khơng đạt u cầu, tự ý bỏ khóa đào tạo mà khơng đƣợc đồng ý BIDV bị BIDV/cơ sở đào tạo buộc học vi phạm kỷ luật s bị xử lý nhƣ sau: - Xếp loại khơng hồn thành nhiệm vụ năm công tác bị xem xét xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm theo quy định BIDV - Không đƣợc hƣởng chế độ đãi ngộ, hỗ trợ kinh phí đào tạo Trƣờng hợp hỗ trợ phần toàn kinh phí đào tạo cán phải hồn lại phần hỗ trợ cho BIDV - Thời gian đào tạo khơng đƣợc tính vào thời gian xét nâng lƣơng theo định kỳ (nếu có) Các trường hợp sau phải bồi thường kinh phí đào tạo - Trƣờng hợp cán không tiếp tục làm việc BIDV Đắk Lắk (chấm dứt hợp đồng lao động, bị kỷ luật sa thải, không tiếp tục ký hợp đồng lao động,…) thời gian theo học chƣa hết thời gian cam kết làm việc BIDV - Trƣờng hợp cán đƣợc cử đào tạo nƣớc ngồi hết thời hạn học tập khơng trở trở quan công tác hạn từ 07 ngày làm việc trở lên khơng có lý đáng, khơng đƣợc chấp thuận BIDV Mức bồi thường kinh phí đào tạo - Mức bồi thƣờng kinh phí đào tạo s đƣợc xác định theo công thức sau: Tck - Tlv Kbt = x { Tck x Kht} 92 Trong đó: + Kbt kinh phí đào tạo phải bồi thƣờng + Tck thời gian cam kết phục vụ cán tham gia đào tạo + Tlv thời gian làm việc thực tế BIDV Đắk Lắk tính từ thời điểm kết th c khóa đào tạo thời điểm theo cam kết cán bộ, không bao gồm thời gian tham gia khóa đào tạo sau, thời gian ngh hƣởng BHXH (thai sản, ốm đau), ngh khơng hƣởng lƣơng, tạm hỗn thực hợp đồng lao động + Kht kinh phí đào tạo BIDV Đắk Lắk chi trả thời gian cán đào tạo Mức bồi thƣờng kinh phí đào tạo đƣợc tính cho khóa đào tạo mà cán đƣợc tham gia 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Đắk Lắk, đánh giá mặt đƣợc nhƣ mặt yếu tồn tại, đồng thời kết hợp với lý luận đào tạo nguồn nhân lực, chƣơng trình bày giải pháp hồn thiện cơng tác cho Ngân hàng, cụ thể nội dung về: Những để xây dựng phƣơng hƣớng, giải pháp; mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Với giải pháp kiến nghị chƣơng đƣợc đề xuất với mục đích làm cho cơng tác đào tạo nguồn nhân lực BIDV Đắk Lắk ngày tốt hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển đội ngũ cán có chất lƣợng 94 KẾT LUẬN Việc hội nhập vào kinh tế giới đem lại cho Việt Nam ch ng ta nhiều hội để phát triển đất nƣớc, nhƣng đƣa lại khơng thách thức Để tồn đứng vững điều kiện đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm cho riêng giải pháp hữu hiệu để tồn phát triển đƣợc Trong bối cảnh cạnh tranh ngày hay gắt lĩnh vực tài ngân hàng Các Ngân hàng muốn tồn phát triển, muốn có lợi cạnh tranh kinh tế thị trƣờng động khơng thể khơng coi trọng nguồn lực, nguồn nhân lực quan trọng Giải pháp hàng đầu để doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực phải tập trung đầu tƣ cho cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Trong năm qua, BIDV Đắk Lắk xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, nhân viên Tuy nhiên, công tác đào tạo thời gian qua v n tồn nhiều bất cập hạn chế định, chƣa khai thác hết tiềm đội ngũ cán bộ, nhân viên có để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, mối quan hệ đào tạo phát triển mờ nhạt, nguồn nhân lực chƣa đáp ứng kịp thời với phát triển đơn vị, để khắc phục tình trạng đào tạo nguồn nhân lực BIDV Đắk Lắk tác giả đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực BIDV Đắk Lắk Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tác giả tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè ngƣời đọc nhằm gi p cho tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu PHỤ LỤC I Kính chào Anh (Chị)! Hiện ch ng nghiên cứu thực đề tài liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk Xin anh (chị) vui lòng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau để giúptôi hồn thành luận văn tốt nghiệp Rất mong hợp tác, gi p đỡ anh(chị) Xin chân thành cảm ơn! Anh (chị ) đánh dấu vào câu trả lời thích hợp Họ tên điều tra viên:………………… ……………… Ngày điều tra:… /……/………… Thời gian bắt đầu:……:…… Thời gian kết th c:……:…… Số tuổi điều tra viên:…………… Giới tính: Nam □ Nữ □ Phòng ban cơng tác: Đảm nhận chức vụ: Trình độ chun mơn kỹ thuật □ Sau đại học □ Đại học, Cao đẳng □ Trung cấp □ Sơ cấp □ Chƣa qua qua đào tạo Chun ngành học chính: □ Kế tốn, tài □ Luật □ Quản trị kinh doanh □ Công nghệ thông tin □ Khác Thời gian công tác: □ Dƣới năm □ Từ năm đến 10 năm □ Từ 11 năm đến 16 năm □ Từ 16 năm trở lên Anh/ chị có hài lòng với cơng việc khơng ? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thƣờng □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 10 Anh chị có hài lòng với thu nhập từ cơng việc khơng □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thƣờng □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 11 Nếu có hội, anh/ chị có muốn thay đổi cơng việc khơng ? □ Có □ Khơng 12 Trong thời gian cơng tác anh/ chị có thƣờng xun tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng khơng ? □ Có □ Khơng 13 Nếu có, anh/ chị tham gia chƣơng trình sau đây? □ Sau đại học □ Đại học, cao đẳng □ Trung cấp □ Chứng ch ngắn hạn □ Tập huấn, bồi dƣỡng 14 Mục đích anh chị tham gia khóa đào tạo là? □ Làm tốt công việc □ Tăng lƣơng □ Thăng tiến □ Học hỏi thêm 15 Khóa đào tạo bồi dƣỡng anh chị đƣợc tham gia? □ Kiến thức kỹ mềm ngân hàng □ Kỹ mềm □ Đào tạo phát triển cá nhân □ Đào tạo thêm văn 16 Khóa đào tạo, bồi dƣỡng có hữu ích với công việc anh/ chị không ? □ Rất hữu ích □ Hữu ích □ Ít hữu ích □ Khơng hữu ích 17 Kinh phí tham gia khóa đào tạo bồi dƣỡng: □ Tự t c(100%) □ Cơ quan hỗ trợ phần (75%) □ Cơ quan hỗ trợ 100% □ Cơ quan hỗ trợ (25 %) 18 Sự phù hợp ngành nghề đào tạo với yêu cầu công việc □ Rất phù hợp □ Khá phù hợp □ Ít phù hợp □ Khơng phù hợp 19 Anh/ chị thấy việc đƣợc đào tạo □ Rất cần □ Cần □ Khơng cần thiết □ Khơng có ý kiến 20 Thời gian đào tạo đơn vị □Q y1 □Q y2 □Q y3 □Q y4 21 Khả làm việc sau tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng: □ Tốt nhiều □ Tốt □ Khơng đổi 23 Sự phù hợp thời gian đào tạo với kiến thức đào tạo, bồi dƣỡng ? □ Thời gian nhiều □ Thời gian phù hợp □ Thời gian 24 Mức độ tạo điều kiện (kinh phí, thời gian) tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng quan anh/ chị: □ Rất tốt □ Tốt □ Trung bình □ Yếu □ Kém 25 Nếu khơng xin cho biết ? □ Khơng hữu ích cho cơng việc □ khơng có thời gian □ Khơng có nhu cầu □ Tài □ Khác 26 Anh/ chị có muốn tham gia khóa đào tạo tƣơng lai khơng ? □ Rất muốn □ Muốn □ không muốn □ Không có ý định 27 Động anh/chị tham gia khóa đào tạo □ An tồn □ Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ □ Thu nhập □ Cơ hội thăng tiến 28 Anh/ chị mong muốn điều quan việc nâng cao trình độ? □ Khơng cần □ Hỗ trợ thời gian học □ Hỗ trợ phần học phí □ Hỗ trợ tồn học phí □ Hƣởng ngun lƣơng thời gian học 29 Anh/ chị hài lòng với cơng việc yếu tố sau đây: □ Điều kiện làm việc □ Công việc phù hợp với chuyên môn □ Thu nhập □ Cơ hội thăng tiến □ Các sách đào tạo 30 Anh /chị thấy sau đào tạo kỹ nghiệp vụ tốt trƣớc khơng? □ Có □ Khơng 31 Sau khóa đào tạo tham gia anh / chị có đƣợc đánh giá đề cử vị trí cao khơng ? □ Có □ Khơng Theo anh chị nên áp dụng phƣơng pháp đào tạo thời gian tới, thích hợp với anh chị? Chân thành cảm ơn gi p đỡ anh/ chị gi p ch ng tơi hồn thành phiếu điều tra trên! TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài Liệu Trong Nƣớc [1] Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội [2] GS Phạm Minh Hạc (19960, Vấn đề người cơng nghiệp hóa – đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [3] Nguyễn Lộc (2010), Một số vấn đề lý luận Phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục [4] Trung tâm từ điển học Vietlex (2007), Từ điển Tiếng Việt 2008, NX Đà Nẵng [5] Nguyễn Quốc Tuấn, Đồn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Ph c Nguyên, Nguyễn Thị Bích Thu (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [6] PGS.TS V Xuân Tiến (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Tập giảng [7] PGS.TS V Xuân Tiến (2008), Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho số ngành kinh tế - kỹ thuật ngành công nghệ cao địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Báo cáo khoa học [8] PGS.TS V Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực” đăng tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng số 5(40).2010 [9] Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2007), Giáo Trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Tài Liệu Nƣớc Ngoài [10] Kramar Mc Graw Schuler (1997), “Human Resource Managemenr In Australia” [11]; Michael R Carrell, Norbert F Elbert, Robert D Hatfied (2000), “Human Resource Management Global: Strategies For Managing Diverse Work Force” [12] Donald L Kirkpatrick, “Mơ hình đánh giá chương trình đào tạo: cấp độ” ... CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 27 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK ... tác đào tạo nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh ĐắkLắk - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam. .. tác đào tạo nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk + Về không gian: nôi dung đƣợc tiến hành Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk, Đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay