Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

129 4 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:25

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN HUY ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đắk Lắk, năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN HUY ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Hữu Hòa Đắk Lắk, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Huy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cập phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.1.1 Đào tạo nguồn nhân lực số vấn đề liên quan 11 1.1.2 Đặc điểm đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 14 1.1.3 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực 16 1.2 QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 17 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 18 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 22 1.2.3 Xác định đối tƣợng đào tạo 24 1.2.4 Xác định nội dung chƣơng trình đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 25 1.2.5 Dự tốn kinh phí đào tạo 28 1.2.6 Tổ chức thực quản lý trình đào tạo 28 1.2.7 Đánh giá chƣơng trình kết đào tạo 30 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN LỰC 33 1.3.1 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 33 1.3.2 Nhân tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi doanh nghiệp 35 TÓM TẮT CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP THỜI GIAN QUA 39 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP ANH HƢỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 39 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Công ty 39 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 41 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực kinh doanh Công ty 44 2.1.4 Tình hình hoạt động SXKD thời gian qua 51 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP 54 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 55 2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 65 2.2.3 Xác định đối tƣợng đào tạo 67 2.2.4 Xây dựng chƣơng trình đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 69 2.2.5 Chi phí cho việc đào tạo 79 2.2.6 Tổ chức thức quản lý trình đào tạo 80 2.2.7 Đánh giá chƣơng trình kết đào tạo 85 2.3 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA 86 2.3.1 Những thành công 86 2.3.2 Những mặt tồn tại, hạn chế 87 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 88 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP THỜI GIAN ĐẾN 91 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 91 3.1.1 Dự báo xu hƣớng thay đổi môi trƣờng hoạt động ngành Điện lực tƣơng lai 91 3.1.2 Mục tiêu chiến lƣợc Tổng Công ty Phát điện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đến năm 2020, tầm nhìn 2025 93 3.1.3 Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đến năm 2020, tầm nhìn 2025 94 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP TRONG TƢƠNG LAI 95 3.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty đến năm 2025 95 3.2.2 Hoàn thiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty 97 3.2.3 Xác định đối tƣợng đào tạo 99 3.2.4 Xác định nội dung đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 100 3.2.5 Xác định kinh phí cho đào tạo 102 3.2.6 Giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức, quản lý trình đào tạo 103 3.2.7 Giải pháp đánh giá chƣơng trình kết kết đào tạo 106 3.2.8 Các giải pháp bổ sung sau đào tạo 106 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Mối quan hệ đào tạo Phát triển NNL 13 2.1 Tình hình biến động lao động đơn vị qua năm 45 2.2 Danh mục thiết bị công nghệ nhà máy 49 2.3 Tình hình tài Cơng ty 50 2.4 Sản lƣợng điện đơn vị qua năm 52 2.5 Về doanh thu, lợi nhuận nộp ngân sách 53 2.6 Số liệu nhu cầu đào tạo năm 2016, 2017, 2017 nhƣ sau 62 2.7 2.8 2.9 2.10 Kết xử lý điều tra ý kiến CBCNV việc xác đinh nhu cầu đào tạo đơn vị Kết xử lý điều tra ý kiến CBCNV việc xác định mục tiêu đào tạo NNL đơn vị Kết xử lý điều tra ý kiến CBCNV việc lựa chọn đối tƣợng đào tạo NNL đơn vị Một số chƣơng trình đào tạo năm 2017 Công ty 64 66 68 71 Kết xử lý điều tra ý kiến CBCNV việc 2.11 xây dựng nội dung, chƣơng trình đào tạo NNL 75 đơn vị 2.12 2.13 Kết xử lý điều tra ý kiến CBCNV phƣơng pháp đào tạo NNL đơn vị Kết xử lý điều tra ý kiến CBCNV vấn đề kinh phí cho đào tạo NNL đơn vị 78 80 Số hiệu Tên bảng bảng Trang Kết thi nâng bậc, giữ bậc lực lƣợng công 2.14 nhân kỹ thuật năm qua đƣợc thống kế theo 85 bảng dƣới Kết xử lý điều tra ý kiến CBCNV việc 2.15 đánh giá kết đào tạo chƣơng trình đào 85 tạo NNL đơn vị 3.1 Nhu cầu đào tạo 2018-2020 năm 95 3.2 Nhu cầu đào tạo theo đơn vị 95 3.3 Mục tiêu đào tạo cho đối tƣợng đến năm 2020 97 3.4 Đối tƣợng đào tạo 99 3.5 Phƣơng pháp đào tạo 101 3.6 Bảng 3.6 dự kiến kinh đào tạo 102 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Sơ đồ quy trình đào tạo 17 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Thủy điện Buôn Kuốp 42 2.2 Biều đồ cấu lao động theo độ tuổi 46 2.3 Biểu đồ lao động theo trình độ đào tạo 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế bƣớc vào giai đoạn quan trọng với việc thực cam kết quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với thách thức hội mà kinh tế tri thức với xu toàn cầu hội nhập kinh tế quốc tế đặt Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển không coi trọng nguồn nhân lực – nguồn lực quan trọng nguồn lực Thực tế chứng minh chất lƣợng nguồn nhân lực hay trí thức mà doanh nghiệp sở hữu nhân tố tạo lợi cạnh tranh Giải pháp hàng đầu để doanh nghiệp có đội ngũ lao động hùng mạnh số lƣợng, vững vàng trình độ chun mơn, thành thạo tay nghề, nhạy bén thay đổi đầu tƣ cho cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Đầu tƣ cho đào tạo nguồn nhân lực đầu tƣ cho tƣơng lai, giúp cho doanh nghiệp tồn vƣơn lên cạnh tranh Luôn ý thức đƣợc tầm quan trọng đào tạo NNL, năm qua Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (EVNHPC BUON KUOP) coi trọng công tác đào tạo NNL, điển hình chƣơng trình bồi dƣỡng cán quản lý cấp theo chƣơng trình khung EVN Kết có nhiều cán quản lý cấp cấp đƣợc đào tạo Ngồi ra, Cơng ty trọng đến việc đào tạo khóa chuyên sâu kỹ thuật (đào tạo chuyên gia) lĩnh vực công nghệ chủ chốt (sửa chữa, vận hành nhà máy điện), tổ chức lớp bồi dƣỡng ngắn hạn nhằm giúp CBCNV cập nhật kịp thời quy định, kiến thức, công nghệ Nhờ cơng tác đào tạo nguồn nhân lực có hiệu quả, nên Công ty Thủy điện Buôn Kuốp chất lƣợng, hiệu kinh doanh ngày cao, suất lao động ngày đƣợc cải thiện Tuy nhiên, công tác đào tạo số hạn chế, bất cập định nhƣ: Nhận thức CBCNV quy định liên quan đến công tác đào tạo 106 ngƣời dạy vào học + Tăng cƣờng quản lý đổi phƣơng pháp giảng dạy phù hợp với đối tƣợng thông qua việc áp dụng phƣơng pháp dạy học tiên tiến, điển hình phƣơng pháp dạy học E-learning 3.2.7 Giải pháp đánh giá chƣơng trình kết kết đào tạo - Đánh giá từ giảng viên: Giảng viên phải đánh giá kiến thức thu đƣợc học viên thông qua kiểm tra cuối khóa kiểm tra phần; Sử dụng phiếu điểm danh để kiểm soát mức độ chuyên cần, tập trung học viên - Đánh giá từ ngƣời quan lý lớp: Ngƣời quản lý lớp đánh giá mức độ nghiêm túc giảng viên, học viên; mức độ nhiệt tình, hào hứng học viên khóa học thông qua phiếu nhận xét - Đánh giá từ phía học viên: Ngƣời học đánh giá chƣơng trình đào tạo, đánh giá giảng viên thơng qua phiếu khảo sát, dự kiến phiếu khảo sát nhƣ phụ lục số 02 đính kèm: Để đẩy mạnh kiểm tra hiệu sau đào tạo từ Công ty đến đơn vị, thời gian tới Công ty cần tổ chức chƣơng trình thi, kiểm tra số vị trí chức danh theo định kỳ; quản lý, trƣởng ca; trƣởng kíp; cơng nhân bậc cao đơn vị Trên sở đánh giá chất lƣợng đơn vị đào tạo, bồi dƣỡng đơn vị nhằm cải tiến, điều chỉnh chƣơng trình để khơng ngừng nâng cao Đồng thời xây dựng phát huy tối đa hệ thống kiểm tra, theo dõi, giám sát đánh giá chất lƣợng sau đào tạo hiệu sử dụng chi phí Kiểm sốt tốt việc sử dụng nguồn kinh phí đào tạo 3.2.8 Các giải pháp bổ sung sau đào tạo - Hồn thiện sách động viên người lao động trình tham gia đào tạo công ty cử học + Tạo điều kiện tối đa thời gian: ngƣời đƣợc cử đào tạo 107 phải phân chia thời gian đào tạo hợp lý xếp công việc để tạo điều kiện cho họ tham gia chƣơng trình đào tạo hạn, đầy đủ khóa học mà không ảnh hƣởng đến công việc chung tổ chức Ví dụ: Mỗi đợt học khơng nên kéo dài mà bố trí xen kẽ, 01 - 02 tuần học có 01 tuần làm việc + Nâng cao mức hỗ trợ kinh phí đào tạo: Cơng ty cần nghiên cứu xây dựng chế độ hỗ trợ đào tạo đề sách để ngƣời chƣa đủ tiêu chuẩn đƣợc cơng ty đài thọ học phí, họ mƣợn tiền, đƣợc hỗ trợ phần để tự túc học Nhƣ động viên đƣợc CBCNV tích cực tham gia đào tạo nâng cao trình độ, đồng thời có cam kết làm việc hoàn trả số tiền đào tạo sau kết thức chƣơng trình đào tạo - Hồn thiện sách sử dụng trường hợp sau đào tạo + Quan tâm sách trả lƣơng: Tiền lƣơng vấn đề đƣợc quan tâm ngƣời lao động tổ chức Chính sách trả lƣơng hợp lý, tƣơng ứng với đóng góp ngƣời lao động tạo tâm lý tích cực cơng việc, kích thích nâng cao chất lƣợng lao động, nâng cao hiệu cơng việc qua nâng cao hiệu hoạt động máy cơng ty Vì thời gian tới công ty cần quan tâm đến sách tiền lƣơng CBCNV sau đào tạo theo hƣớng nâng cao mức thu nhập CBCNV tƣơng xứng với đóng góp họ Việc nâng cao mức thu nhập điều chỉnh mức lƣơng cách xây dựng chế trả lƣơng riêng cho CBCNV sau hồn thành chƣơng trình đào tạo nhằm nâng cao mức thu nhập họ, để họ an tâm tích cực với cơng việc + Hồn thiện sách bố trí, đề bạt bổ nhiệm: Cơng ty cần xây dựng tiêu chí rõ ràng quán việc đề bạt nhân viên Việc đề bạt cán phải gắn với hiệu cơng việc hồn thành Cơng ty cần thực sách ln chuyển cán quản lý phận để nắm bắt tồn q trình hoạt động kinh doanh cơng ty trƣớc bổ nhiệm vào vị trí cao 108 tránh nhàm chán công việc họ Việc cử học cơng ty cần có lộ trình, văn pháp lý, cam kết hỗ trợ kinh phí cho ngƣời học nhƣ chế bồi thƣờng thiệt hại bên không thực cam kết 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Để phục vụ cho yêu cầu hội nhập quốc tế, Công ty mong muốn EVN tạo điều kiện số nội dung sau: Một là, hoàn thiện quy chế, quy định nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài nhƣ: Cơ chế cấp học bổng cho học viên khá, giỏi trƣờng đại học để tuyển dụng sau tốt nghiệp; Cơ chế trả lƣơng khuyến khích ngƣời đào tạo có thành tích học tập tốt; Cơ chế đào tạo chuyên gia cán đầu đàn lĩnh vực cách gửi cán học tập dài ngày Công ty Điện lực nƣớc tiên tiến giới Hai là, tổ chức gửi cán bộ, kỹ sƣ đào tạo chuyên sâu số hãng thiết bị công nghệ Nhiệt điện Thủy điện lớn giới nhƣ ABB, GE, Altstom… Ba là, xây dựng chƣơng trình đào tạo Tiếng Anh nƣớc ngồi (nhƣ Úc, Singapore, Newzeland… ) 109 TĨM TẮT CHƢƠNG Bằng phân tích, đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chƣơng 2, Chƣơng tác giải đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nhƣ xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đến năm 2020, có tính đến 2025 Một số giải pháp chủ yếu là: - Hồn thiện quy trình xác định nhu cầu xác định nhu cầu đào tạo cho năm - Hoàn thiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty - Xác định đối tƣợng đào tạo - Xác định nội dung đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo - Xác định dự kiến chi phí đào tao cho năm - Giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức, quản lý trình đào tạo - Giải pháp đánh giá chƣơng trình kết kết đào tạo - Các giải pháp bổ sung sau đào tạo Đồng thời đƣa kiến nghị với quản chủ quản Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngành liên quan Mục đích đƣa giải pháp xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm giúp cơng ty hồn thiện cơng tác đào tạo có chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, triển khai công tác đào tạo năm 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chính phủ ngƣời dân cần EVN có thay đổi phát triển đủ mạnh để phục vụ nhu cầu điện nƣớc Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhân tố then chốt giúp EVN đơn vị thành viên làm đƣợc điều Hồn thiện cơng tác đào tạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp nằm yêu cầu chung Với mục tiêu nghiên cứu đề ra, phƣơng pháp tiếp cận hệ thống, Luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp” giải số vấn đề lý luận thực tiễn công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty thu đƣợc số kết sau: Một là, qua xem xét toàn diện lý luận đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp, tác giả nhận thấy đƣợc vai trò quan trọng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực quy trình, nội dung triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Hai là, thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp số hạn chế định là: - Hiện nay, việc xác định nhu cầu đào tạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp chƣa quan tâm đến nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng từ phía ngƣời lao động, ngƣời trực tiếp tham gia khóa đào tạo - Kế hoạch đào tạo đƣợc xây dựng chung chung, chủ yếu dự vào số liệu năm trƣớc - Các hình thức đào tạo chủ yếu loại hình đào tạo bản, truyền thống nhƣ đào tạo tập trung, kèm cặp, bồi dƣỡng, chƣa có đổi Đối với hoạt động tự đào tạo, Đội ngũ giảng viên Cơng ty hạn chế phƣơng pháp phạm, kỹ giảng dạy, hƣớng dẫn học viên Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy dụng cụ thực hành thiếu thốn 111 - Đối với đánh giá học viên: chƣa có so sánh, đánh giá hiệu cơng việc nhân viên trƣớc sau khóa đào tạo Nguyên nhân hạn chế đƣợc nhƣ: Cách triển khai bƣớc khảo sát nhu cầu đào tạo chƣa tốt, cán phụ trách thiếu kinh nghiệm, cơng tác tự đào tạo chƣa có chƣơng trình, phƣơng pháp đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ Cán đào tạo nội chƣa đƣợc đào tạo, huấn luyện để hoàn thiện… Ba là, từ vấn đề lý luận thực tiễn công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty thời gian đến Đồng thời Luận văn đề xuất số kiến nghị với Tập đoàn Điện lực Việt Nam Bộ ngành nhằm mục đích tạo điều kiện cho cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty EVN ngày tốt Mặc dù đề số giải pháp, xây dựng đƣợc kế hoạch đạo tạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thời gian đến, nhiên để giải pháp vào thực tiễn, cần có đồng thuận ban Lãnh đạo Cơng ty tồn thể CBCNV Cơng ty Đặc biệt có thay đổi cách nhìn nhận vấn đề nhà quản trị cấp trung gian nhƣ cấp Tổ trƣởng, Trƣởng phòng Với kết trên, tác giả mong muốn đƣợc đóng góp phần cơng sức vào phát triển Công ty ngành điện Với giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ giáo viên hƣớng dẫn cộng với nổ lực thân nhƣng luận văn khơng khó tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận đƣợc cảm thơng đóng góp xây dựng Hội đồng, thầy cơ, độc giả để tác hồn thiện sản phẩm Trân trọng cám ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội [2] Trần Kim Dung (2016), Giáo trình Quản Trị Nguồn nhân lực (tái lần có sửa chữa bổ sung), NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh [3] Đinh Nguyễn Trƣờng Giang (2009) Luận văn “Phát triền nguồn nhân lực Công ty truyền tải điện 4” [4] Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội [5] Phạm Minh Hạc (2001), “Nghiên cứu người nguồn nhân lực: vào cơng nghiệp hóa, đại hóa” Nhà xuất Chính trị quốc gia [6] Trần Sơn Hải (2010), Luận án tiến sỹ “Đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên” [7] Đào Hữu Hòa (2013) “Vấn đề đào tạo sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, đại học địa bàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên” Tạp chí Khoa học Công nghệ số (67) [8] Nguyễn Thanh Hội (2010), Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê [9] Hƣơng Huy biên dịch (2012), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội [10] Trần Thị Thu Huyền (2013), luận văn thạc sỹ Quản trị nhân lực với đề tài: "Sự cần thiết hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Sông Đà" [11] Vũ Thành Hƣng (2004), “Một số vấn đề đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (số 90) 12/2004 [12] Trần Xuân Lịch (2015) Luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc” [13] Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo Trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội [14] Võ Xuân Tiến, Bài báo khoa học “Một số vấn đề đào tạo nguồn nhân lực”, Đại học Đà Nẵng [15] Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [16] Nguyễn Tấn Thịnh (2005), Giáo trình Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật [17] Lê Trƣơng Diễm Trang, Phan Thị Thanh Hiền (2016), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học quốc gia TP HCM [18] Phạm Đức Thành, Mai Quốc Chánh (1998), Kinh tế lao động, NXB Giáo dục [19] Nguyễn Trọng Tháng (2016), Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện, NXB Đại học Quốc gia TP HCM [20] Nguyễn Thị Bích Thu (2012) “Phát triển nguồn nhân lực lợi cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế tri thức” Kỹ yếu Hội thảo khoa học Quản trị kinh doanh – Trƣờng Đại học Kinh tế, ĐHĐN [21] Ngơ Hồng Thy (2004), Đào tạo nguồn nhân lực, NXB Trẻ [22] Trần Thu Vân (2011) Luận văn “Hồn thiện cơng tác đào tạo cán bộ, cơng chức hành cấp phường (xã) thành phố Đà Nẵng” Tiếng Anh: [1] George T Milkovich, John W Boudreau (2002), Giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất Thống Kê [2] Kramar Mc Graw Schuler (1997), “Human Resource Managemenr In Australia” [3] Michael R Carrell, Norbert F Elbert, Robert D Hatfied (2000), “Human Resource Management Global: Strategies For Managing Diverse Work Force” [4] Donald L Kirkpatrick, “Mơ hình đánh giá chương trình đào tạo: cấp độ” PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01; BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY Xin chào anh/chị! Để thực Luận văn cao học liên quan đến vấn đề hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, tiến hành thu thập ý kiến rộng rãi ngƣời lao động công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Các thông tin mà anh/chị cung cấp nguồn liệu bổ ích giúp đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề Chúng xin cam kết, thông tin mà quý vị cung cấp đƣợc giữ kín sử dụng cho mục đích nêu Xin trân trọng cảm ơn! Phần A: Nhận xét công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Xin anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau vấn đề liên quan đến công tác Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Xin đánh (X) vào ô mà anh/chị cho phù hợp nhất, đó: Mức (1) hồn tồn khơng đồng ý; Mức (5) hồn tồn đồng ý Nội dung câu hỏi Mức độ đánh giá Câu 1: Anh chị cho biết ý kiến công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Công tác đào tạo nguồn nhân lực đƣợc quy định cụ thể quy chế Các quy định liên quan đến công tác đào tạo Nội dung câu hỏi Mức độ đánh giá Câu 1: Anh chị cho biết ý kiến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty 5 Thủy điện Buôn Kuốp đào tạo cho ngƣời có liên quan trực tiếp phổ biến rộng rãi đến ngƣời lao động Ngƣời lao động hồn tồn hiểu rõ nội dung, quy trình liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực tạị Công ty Câu 2: Anh chị cho biết ý kiến việc xác định nhu cầu đào tạo đơn vị 1.Quy trình xác định nhu cầu đào tạo áp dụng hoàn toàn phù hợp với đặc điểm Đơn vị 2.Việc xác định nhu cầu đào tạo gắn chặt với yêu cầu dự định phát triển đơn vị 3.Việc xác định nhu cầu đào tạo với yêu cầu thực tế vị trí cơng việc Việc xác định nhu cầu đào tạo Công ty xem xét kỹ đến nhu cầu đào tạo cá nhân Câu 3: Anh chị cho biết ý kiến việc xác định mục tiêu đào tạo đơn vị 1.Mục tiêu đào tạo mà đơn vị xây dựng hoàn toàn phù hợp với chiến lƣợc phát triển đơn vị 2.Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đơn vị xây dựng hoàn toàn khả thi mang tính thúc đẩy nỗ lực học tập ngƣời lao động Nội dung câu hỏi Mức độ đánh giá Câu 1: Anh chị cho biết ý kiến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty 5 Thủy điện Buôn Kuốp 3.Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đơn vị đáp ứng đƣợc kỳ vọng cá nhân Câu 4: Anh chị cho biết ý kiến việc lựa chọn đối tƣợng đào tạo đơn vị 1.Quy trình lựa chọn đối tƣợng đào tạo hoàn toàn hợp lý 2.Việc lựa chọn đối tƣợng để đào tạo công khách quan 3.Đối tƣợng đào tạo đƣợc lựa chọn hoàn toàn phù hợp với cấu nhu cầu đào tạo đơn vị Câu 5: Anh chị cho biết ý kiến việc xây dựng nội dung, chƣơng trình đào tạo đơn vị 1.Nội dung chƣơng trình đào tạo thời gian qua phù hợp với mục tiêu đối tƣợng đào tạo 2.Nội dung, chƣơng trình đào tạo bổ ích, đáp ứng tốt kỳ vọng ngƣời học 3.Nội dung chƣơng trình đào tạo có tính cập nhật, đại hội nhập quốc tế cao Đội với hoạt động tự đào tạo (huấn luyện, kèm cặp, hƣớng dẫn… ) Giáo viên cán CBCNV có nhiều kiến thức, kinh nghiệm kỹ Nội dung câu hỏi Mức độ đánh giá Câu 1: Anh chị cho biết ý kiến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty 5 5 Thủy điện Buôn Kuốp sƣ phạm Câu 6: Anh chị cho biết ý kiến việc phƣơng pháp đào tạo NNL đơn vị 1.Phƣơng pháp đào tạo giúp phát huy đƣợc cao động, sáng tạo ngƣời học 2.Phƣơng pháp đào tạo giúp ngƣời học tiếp thu đƣợc cao nội dung kiến thức cần truyền đạt 3.Thời gian tiến hành đào tạo đƣợc xác định hợp lý, tạo thuận tiện cho ngƣời học Việc quản lý trình đào tạo nghiệm túc, ngƣời học, ngƣời dạy thực yêu cầu dạy học Câu 7: Anh chị cho biết ý kiến vấn đề kinh phí cho việc đào tạo NNL đơn vị 1.Kinh phí đào tạo khuyến khích ngƣời học tích cực tham gia vào chƣơng trình đào tạo 2.Việc giải kinh phí cho ngƣời đƣợc đào tạo Đơn vị thời gian qua minh bạch, thuận lợi nhanh chóng 3.Nguồn kinh phí đào tạo thời gian qua hợp lý, đáp ứng đƣợc nhu cầu đào tạo NNL Đơn vị Câu 8: Anh chị cho biết ý kiến Nội dung câu hỏi Mức độ đánh giá Câu 1: Anh chị cho biết ý kiến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp việc đánh giá kết đào tạo chƣơng trình đào tạo NNL đơn vị 1.Phƣơng pháp đánh giá kết đào tạo bao quát đƣợc hết nội dung cần đánh giá 2.Công tác đánh giá kết đào tạo nghiêm túc, khách quan, công 3.Công tác đánh giá kết đào tạo đáp ứng đƣợc yêu cầu đánh giá kiến thức, kỹ hành vi thái độ ngƣời học Phần B: Các đề xuất cá nhân PHỤ LỤC 02: PHIẾU NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ Chƣơng trình đào tạo Kính đề nghị q anh/chị vui lòng ĐÁNH DẤU X vào trống tương ứng Địa điểm đào tạo: ………… - Thời gian đào tạo: ………………………… I Đánh giá chung khóa đào tạo:  Nội dung đào tạo có đáp ứng đƣợc mục tiêu chƣơng trình khơng?  Phân bố thời gian học có gây ảnh hƣởng đến công việc hay không?  Đề xuất cách thức tổ chức để không gây ảnh hƣởng đến cơng việc (nếu có ý kiến):…………  Có nên tổ chức học tập nƣớc hay tìm hiều thực tế khơng? Nên tổ chức nhƣ (nếu có):……  Đánh giá hình thức thi cấp chứng chỉ:  Đánh giá Công tác tổ chức phục vụ khóa học:  Đánh giá Tài liệu: đầy đủ thơng tin, trình bày đẹp:  Đánh giá Phƣơng tiện phục vụ lớp học: (phòng học, trang thiết bị, phục vụ giải khát…)…………………… II Đánh giá nội dung chuyên đề đào tạo Các chuyên đề Lý thuyết Các chuyên đề Thực tế Nội dung Thời gian học Nội dung Thời gian học Tên T chuyên Không Không T Cần Vừa Hợp Vừa đề cần Dài Ngắn hợp Dài Ngắn thiết Đủ lý Đủ thiết lý Nội dung chuyên đề …  Các chuyên đề cần bổ sung bỏ bớt (nếu có): …………………………… III T T Đánh giá Giảng viên: Tên chuyên đề Ghi tên chuyên đề mà anh/chị đƣợc đào tạo PP giảng dạy Nội dung giảng Rất Không Rất Không Tốt ĐẠT Tốt ĐẠT tốt ĐẠT tốt ĐẠT ... đó, chƣa có nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực công ty thủy điện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Tác giả tham gia để giải vấn đề đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp để nghiên cứu bổ... luận đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chƣơng Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thời gian qua Chƣơng Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty. .. luận đào tạo nguồn nhân lực vận dụng vào điều kiện cụ thể ngành điện lực - Làm rõ thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Thủy điện Buôn Kuốp - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay