Đánh giá thành tích công chức tại Chi cục Thuế huyện Đắk Mil

110 2 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:25

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THÀNH TRUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA CƠNG CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐĂK MIL LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THÀNH TRUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA CƠNG CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐĂK MIL LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Tuấn Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thành Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .1 Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 6.Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu .3 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1.TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên 11 1.1.3 Tầm quan trọng đánh giá thành tích nhân viên 11 1.1.4 Mục đích đánh giá thành tích nhân viên 12 1.2 CÁC BƢỚC CƠ BẢN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 14 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá 14 1.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá 16 1.2.3 Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá 21 1.2.4 Thời điểm đánh giá thành tích 26 1.2.5 Đối tƣợng thực đánh giá 26 1.2.6 Thực đánh giá thành tích 28 1.2.7 Sử dụng phản hồi kết đánh giá 31 1.3 CÁC YẾU TẾ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 32 1.3.1 Các nhân tố môi trƣờng bên 32 1.3.2 Các yếu tố môi trƣờng bên 32 1.4 ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CƠNG CHỨC 34 1.4.1 Khái quát công chức quản lý cán công chức: 34 1.4.2 Đánh giá thành tích cán cơng chức 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA CƠNG CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐẮK MIL 37 2.1 VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN ĐẮK MIL VÀ CBCC HUYỆN ĐẮK MIL 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Đắk Mil 37 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tể chức huyện Đắk Mil 37 2.1.3 Thực trạng đội ngũ công chức Chi cục Thuế huyện Đắk Mil 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CƠNG CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ ĐẮK MIL 46 2.2.1 Thực trạng việc xác định mục tiêu đánh giá thành tích cơng chức 46 2.2.2 Thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích cơng chức 51 2.2.3 Thực trạng phƣơng pháp đánh giá thành tích cơng chức 53 2.2.4 Thực trạng thời điểm đánh giá thành tích cơng chức 54 2.2.5 Thực trạng đối tƣợng thực đánh giá thành tích cơng chức 55 2.2.6 Thực trạng sử dụng kết đánh giá thành tích cơng chức 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 57 2.3.1 Thành tựu đạt đƣợc 57 2.3.2 Tồn tại, hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân 58 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CƠNG CHỨC TRONG THỜI GIAN TỚI 60 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CƠNG CHỨC 60 3.1.1 Định hƣớng phát triển công chức: 60 3.1.2 Căn pháp lý 61 3.1.2 Mục tiêu tổng quát: 61 3.1.3 Mục tiêu quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cơng chức hành nhà nƣớc 62 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CƠNG CHỨC 62 3.2.1 Xác định rõ mục tiêu công tác đánh giá thành tích cơng chức 62 3.2.2 Hồn thiện hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích cơng chức 64 3.2.3 Hồn thiện phƣơng pháp đánh giá thành tích công chức 83 3.2.4 Xác định thời điểm định kỳ đánh giá thành tích cơng chức 85 3.2.5 Xác định đối tƣợng thực đánh giá thành tích cơng chức 85 3.2.6 Hồn thiện tiến trình đánh giá thành tích cơng chức 87 3.2.7 Thảo luận phản hồi kết đánh giá 88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách nhà nƣớc UBND Ủy ban nhân dân TCCB Tổ chức cán CBCC Cán công chức DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Các loại tiêu chí đánh giá thành tích 20 1.2 Biểu mẫu đánh giá thành tích 29 2.1 Thống kê số lƣợng lao động Cục Thuế từ năm 20152018 42 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính từ năm 2015-2018 42 2.3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 43 2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 45 2.5 Kết khảo sát vai trò cơng tác đánh giá thành tích 48 2.6 2.7 3.1 3.2 Kết khảo sát mức độ phù hợp việc đánh giá thành tích việc tính thu nhập tăng thêm Kết khảo sát thời gian thực đánh giá thành tích theo tháng Bảng tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Kết điều tra đối tƣợng trực tiếp đánh giá thành tích 49 55 75 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Quá trình quản trị theo mục tiêu (MBO) 23 2.1 Sơ đồ tổ chức 40 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính 43 2.3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 44 2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên công cụ hữu hiệu mà tổ chức sử dụng để trì, thúc đẩy hiệu suất làm việc thực trình nhằm đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc tổ chức Nhà quản lý thực tốt cơng tác đánh giá thành tích nhân viên giúp kiểm soát sử dụng nguồn nhân lực cách hữu hiệu, kiểm soát hiệu quả, chất lƣợng công việc nhân viên, cải thiện nâng cao thành tích đƣa định quản trị nguồn nhân lực Thực chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế nhƣ triển khai thực “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam”, việc đo lƣờng đánh giá khả hồn thành nhiệm vụ chun mơn góp phần đáng kể việc xây dựng đội ngũ cơng chức có chất lƣợng, liêm chính, đáp ứng đƣợc phát triển ngành nói riêng phát triển xã hội nói chung, nhằm góp phần nâng cao tồn diện lực chun mơn, kỹ làm việc, phẩm chất đạo đức tác phong thực nhiệm vụ.Tuy nhiên, thực chất công tác đánh giá thành tích cơng chức Chi cục Thuế huyện Đắk Mil nhiều hạn chế, ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài “Đánh giá thành tích cơng chức Chi cục Thuế huyện Đắk Mil” làm luận văn nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Khái quát lý luận đánh giá thành tích nhân viên - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Chi cục Thuế huyện Đắk Mil thời gian qua 87 Khách hàng đánh giá Đối với công chức làm phận trực tiếp giao dịch với ngƣời nộp thuế cần lấy ý kiến khách hàng thông qua Phiếu khảo sát khách hàng đƣợc khảo sát hàng năm Để phát huy hiệu cơng tác đánh giá thành tích Chi Cục Thuế , cần xác định rõ trách nhiệm phận: Hội đồng thi đua đạo công tác đánh giá mặt quy chế chung, sách áp dụng kết đánh giá; phòng Tổ chức cán chịu trách nhiệm thiết kế chƣơng trình biểu mẫu đánh giá phù hợp kiểm tra công tác đánh giá thành tích cơng chức phòng Lãnh đạo phòng chịu trách nhiệm triển khai thực đánh giá thành tích cơng chức Chi Cục Thuế cần có quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm nhƣ quy định đào tạo cơng tác đánh giá thành tích cơng chức cho đối tƣợng này, để tránh lỗi đánh giá tồn nhƣ bình qn chủ nghĩa, theo cảm tình cá nhân 3.2.6 Hồn thiện tiến trình đánh giá thành tích cơng chức a Cải tiến sách đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo phát triển công chức - Cải tiến sách đề bạt, bổ nhiệm công chức: Cần xây dựng mục tiêu, định hƣớng nghề nghiệp cho công chức, công khai minh bạch tiêu chuẩn thăng tiến nhƣ đề bạt, bổ nhiệm Đối với cơng chức có kế hoạch phát triển nghề nghiệp, dự nguồn quy hoạch, định kỳ lãnh đạo kiểm tra, thảo luận tiến trình thực mục tiêu, vƣớng mắc nảy sinh hƣớng giải Trong giai đoạn có nhiều tổ chức, doanh nghiệp nƣớc nhƣ doanh nghiệp tƣ nhân cần ngƣời tài sẵn sàng trả lƣơng cao để mời cơng chức giỏi làm việc Vì vậy, để giữ chân đƣợc cơng chức có tâm huyết, có trình độ cần cho họ biết tƣơng lai họ Chi Cục Thuế 88 nhƣ nào, tiêu chuẩn thăng tiến cụ thể sao, công chức cần làm để đạt đƣợc tiêu chuẩn Do vậy, Chi Cục Thuế cần kết hợp mục tiêu cơng chức với lợi ích đơn vị, tạo gắn bó cơng chức với đơn vị, cấp lãnh đạo cần góp sức với cơng chức việc xác định mục tiêu, định hƣớng nghề nghiệp Định kỳ tháng lãnh đạo Chi Cục Thuế phải kiểm tra, thảo luận với lãnh đạo phòng phòng Tổ chức cán tiến trình thực mục tiêu, vấn đề vƣớng mắc hƣớng giải việc đào tạo phát triển đội ngũ công chức Định kỳ hàng năm, Chi Cục Thuế kết đánh giá thành tích cơng chức để định hƣớng quy hoạch; Sử dụng kết đánh giá công chức việc đề bạt, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo - Chính sách đào tạo phát triển công chức phải xuất phát từ yêu cầu tƣơng lai nhằm đáp ứng mục tiêu: nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, thái độ phục vụ ngƣời nộp thuế, ý thức trách nhiệm công việc…Ƣu tiên hỗ trợ đào tạo cơng chức có thành tích yếu công tác để họ nỗ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tƣơng lai b Khen thưởng đột xuất cán cơng chức có thành tích vượt trội Tác giả đề xuất Chi Cục Thuế nên khen thƣởng đột xuất nhiều hình thức nhằm động viên cơng chức có thành tích xuất sắc vƣợt trội phong trào thi đua có đề xuất, cải tiến đem lại hiệu tích cực cho cơng tác chuyên môn Chi Cục Thuế 3.2.7 Thảo luận phản hồi kết đánh giá Hội đồng thi đua - khen thƣởng Chi Cục Thuế cần báo cáo kết đánh giá thành tích cơng chức năm cho tồn thể cơng chức để họ nhận biết so sánh kết cơng tác mà đạt đƣợc thời gian qua Bên cạnh đó, 89 Hội đồng thi đua khen thƣởng tham mƣu việc xác định nhu cầu, kế hoạch đào tạo phát triển công chức Thơng qua thảo luận, lãnh đạo có thêm thơng tin điều kiện nắm bắt nội dung công việc để giám sát tốt kết thực công việc công chức Kết đánh giá giúp công chức nắm bắt đƣợc yêu cầu công việc, cải thiện thành tích để hồn thành cơng việc đƣợc tốt Khuyến khích cơng chức phản hồi với lãnh đạo kết đánh giá để nắm bắt đƣợc tâm tƣ, nguyện vọng công chức, nhằm động viên cơng chức làm việc hiệu có nhiều cống hiến cho tổ chức 90 KẾT LUẬN Xuất phát từ việc đánh gía thành tích CBCC đơn vị hành chƣa đƣợc coi trọng, mang tính hình thức, chƣa trọng mục tiêu đào tạo, phát triển CBCC, chƣa đem lại hiệu thiết thực CBCC Quan điểm chi đạo Đảng Nhà nƣớc cần đánh giá lực triển vọng CBCC Trên quan điểm đó, luận văn thực đƣợc nội dung sau: Hệ thống hoá vấn đề sở lý luận liên quan đến đánh giá thành tích cán cơng chức; phân tích thực trạng cơng tác đánh giá thành tích CBCC từ tìm tồn hệ thống tiến trình đánh giá thành tích hạn chế vai trò cơng tác để đề số nội dung hoàn thiện cơng tác đánh giá thành tích CBCC, qua phân tích thực trạng cơng tác đánh giá thành tích cơng chức Chi Cục Thuế tác giả đƣa hạn chế, yếu công tác đánh giá thành tích cơng chức, đánh giá chung, ngun nhân hạn chế để đƣa định hƣớng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích thời gian tới nhằm góp phần tạo động lực khuyến khích công chức nỗ lực làm việc, cống hiến nghiệp cho phát triển ngành Thuế thời gian tới./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Nguyễn Quốc Tuấn Đồng tác giả: TS Đào Hữu Hòa, TS Nguyễn Thị Bích Thu, Ths Nguyễn Phúc Nguyên, Ths Nguyễn Thị Loan, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng – xuất năm 2006, Nhà xuất Thống kê ,Giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực”, Chƣơng VI “Đánh giá thành tích” [2] Lê Anh Cƣờng, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai – Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, – Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội, xuất năm 2005, “Phương pháp kỹ quản lý nhân sự” [3] Hoàng Ngọc Tuyển, Lê Ngọc Phƣơng Anh thuộc Công ty đào tạo kỹ chuyên nghiệp Proskills,“Cẩm nang quản lý: Đánh giá lực nhân viên” [4] TS Hà Quang Ngọc – Phó chánh văn phòng, Bộ Nội Vụ, Bài báo Về đánh giá công chức nay, Đăng www.caicachhanhchinh.gov.vn [5] Đỗ Thị Mai, 2016 Đánh giá thành tích nhân viên Cục thuế tỉnh Kom Tum Luận văn Thạc sĩ Đại học Đà Nẵng [6] PGS.TS Trần Xuân Cầu PGS.TS Mai Quốc Chánh (đồng chủ biên) (2010), Giáo trình kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [7] PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh Tiếng Anh [8] John M.Ivancevich,Sách Quản trị nguồn nhân lực Tái lần thứ 11 Nhà xuất McGraw-Hill Education phát hành năm 2010 [9] John M I, dịch giả Võ Thị Phƣơng Oanh (2012), Human Resource Management PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Kính chào Anh (Chị)! Hiện nghiên cứu thực đề tài liên quan đến công tác đánh giá thành tích chi cục Thuế huyện Đăk Mil Xin anh (chị) vui lòng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau để giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Rất mong hợp tác, giúp đỡ anh(chị) Xin chân thành cảm ơn! Anh /chị cho biết việc đánh giá thành tích nhân viên Chi Cục Thuế huyện Đăk Mil có vai trò nhƣ nào?  Rất thiết thực quan trọng  Chỉ thủ tục hành  Khơng có vai trò  Khơng có ý kiến Theo Anh/chị, đối tƣợng thực đánh giá thành tích mang lại kết đắn?  Cá nhân tự đánh giá  Đồng nghiệp đánh giá  Cấp đánh giá cấp dƣới  Cấp dƣới đánh giá cấp  Khách hàng đánh giá  Tất đối tƣợng Theo Anh/chị, thời điểm đánh giá thành tích để đề bạt, bổ nhiệm… nhƣ hợp lý?  Hàng tháng  Hàng quý  tháng  Cuối năm Anh/chị đánh dấu vào ô đáp ứng yêu cầu dƣới tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Chi cục Thuế huyện Đăk Mil (5 phù hợp không phù hợp) Yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Cụ thể (gắn với mục tiêu tổ chức gắn với công việc, giúp nhân viên nhận biết hành vi đƣợc chấp nhận khơng đƣợc chấp nhận) Có thể đo lƣờng đƣợc (lƣợng hoá đƣợc mức độ thành tích) Phù hợp với thực tiễn, gắn với kết làm việc phận chức Có thể tin cậy đƣợc Có hạn định thời gian (biết đƣợc phải hồn tất cơng việc) - Bảng khảo sát thực trạng đánh giá thành tích Rất Phù STT Nội dung câu hỏi Theo A/c đánh giá thành tích Lƣơng tăng thêm có hợp lý chƣa ? Hợp Phù Bình hợp Thƣờng Không phù Rất không phù hợp hợp (1) (2) (3) (4) (5) % % % % % Theo A/c đánh giá thành tích thời gian đánh giá thành tích hợp lý chƣa ? Tƣơng xứng với khối lƣợng cơng việc đánh giá thành tích Cơng tác đánh giá thành tích làm sở quy hoạch cán nguồn nhƣ thuế Hệ số lƣơng tính tăng thêm hợp lý chƣa ? Công tác, phƣơng pháp theo dõi để đánh giá Theo A/c đánh giá thành tích phục vụ cho công tác TCCB nhƣ luân chuyển vị trí cơng tác Theo A/c phƣơng pháp đánh giá thành tích Mức độ thực tế tiêu chí tiêu chí hợp lý chƣa? Nhiều lãnh đạo có xu hƣớng đánh giá lực hiệu 10 công việc nhân viên dựa vào yếu tố, đặc điểm trội nhân viên Một số lãnh đạo có xu hƣớng đánh giá 11 tất nhân viên theo xu hƣớng cao thấp Đánh giá tất nhân viên trung bình, 12 khơng tốt hẳn khơng có yếu Lãnh đạo có định kiến 13 khác biệt cá nhân nhƣ tuổi tác, quê qn, giới tính 14 Mức độ cơng đánh giá PHỤ LỤC II - Bảng biểu mẫu đánh giá thành tích dành cho nhân viên CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK NÔNG CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐẮK MIL BẢNG ĐIỂM THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THÁNG QUÝ NĂM 2018 Họ tên:…………………………………………………………………… Đơn vị:…………………………………………………… Số TT Nội dung tiêu chí chấm điểm đánh giá kết thi đua I Tiêu chí 1: Thực nhiệm vụ đƣợc giao: 1.1 - Một lần công việc, nhiệm vụ cụ thể đƣợc giao bỏ sót khơng làm khơng hồn thành 1.2 1.3 - Một lần công việc, nhiệm vụ cụ thể đƣợc giao giải chậm nguyên nhân chủ quan - Một lần công việc, nhiệm vụ cụ thể đƣợc giao không đạt chất lƣợng Điểm Điểm Điểm tự tối đa trừ chấm, đề xuất 60 -3 -1 -2 1.4 - Một lần từ chối nhiệm vụ đƣợc giao mà khơng có lý đáng -3 1.5 - Một lần không thực tốt phối hợp đƣợc giao nhiệm vụ có -2 Điểm đƣợc duyệt liên quan đến 1hay nhóm cơng chức đơn vị, đơn vị liên quan 1.6 a Đi học không đảm nhận nhiệm vụ thƣờng xuyên đƣợc phân công Kết học tập đạt loại trung bình -6 b Kết học tập dƣới điểm trung bình II Tiêu chí 2: Chấp hành chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 15 phí, chống tham nhũng; kỷ cƣơng, kỷ luật ngành; nội quy, quy chế quan, đơn vị: 2.1 - Một lần vi phạm chủ trƣơng, sách đảng, pháp luật Nhà nƣớc; vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phê bình, nhắc nhở -2 2.2 - Một lần vi phạm kỷ cƣơng, kỷ luật ngành; nội quy, quy chế quan đơn vị -2 2.3 - Một lần bỏ họp lý -2 2.4 - Một ngày nghỉ làm việc khơng có lý -2 2.5 - Một lần vi phạm cơng lao -1 -11 động khơng có lý 2.6 - Một lần bị phê bình văn -6 2.7 - Cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên -15 III Tiêu chí 3: Đạo đức, tác phong, tinh thần học tập nâng cao trình độ: 3.1 - Một lần vi phạm quy định văn minh nơi công sở bị phản ảnh, nhắc nhở 10 -2 3.2 - Một lần có thái độ làm việc chƣa tốt, có hành vi cố ý gây phiền hà, sách nhiễu giải công vụ bị phản ảnh (xác minh đúng) -3 3.3 - Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp chƣa tốt (có khả nhƣng từ chối giúp đỡ, hỗ trợ) -1 3.4 - Có hành vi gây đồn kết nội (thông tin sai lệch, chia rẽ cá nhân, bè phái, viết đơn thƣ tố cáo sai thật ) -5 3.5 - Một lần không tham gia lớp học, tập huấn quan, đơn vị cấp tổ chức mà khơng có lý đáng -1 3.6 - Một lần uống rƣợu, bia làm việc -2 3.7 - Không chủ động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ IV Tiêu chí 4: Tham gia phong trào thi đua; tham gia phong trào văn nghệ, thể thao; nhân đạo, từ thiện 4.1 -1 - Không đăng ký thi đua -3 4.2 - Không tham gia phong trào thi đua -3 4.3 - Một lần không tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện (khơng có lý đáng) -1 4.4 - Một lần khơng tham gia (hoặc cổ vũ) phong trào văn nghệ, thể thao (không có lý đáng) -1 V Điểm thƣởng Tổng số điểm 100 PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CÁ NHÂN TỰ CHẤM PHỤ LỤC III - Bảng biểu mẫu đánh giá tập thể đội Điểm Số Nội dung tiêu chí chấm điểm đánh giá cơng TT nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ Điểm tự tối chấm, đƣợc đa đề xuất I Tiêu chí 1: Thực nhiệm vụ đƣợc giao 70 Tiêu chí 2: Thực chủ trƣơng, sách II Đảng, pháp luật Nhà nƣớc; kỷ cƣơng, kỷ luật 10 ngành; nội quy, quy chế quan, đơn vị; III Tiêu chí 3: Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng sạch, vững mạnh; tập thể đoàn kết tốt 10 Tiêu chí 4: Tổ chức triển khai thực IV chủ trƣơng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thƣởng; phong trào văn nghệ, thể thao, hoạt động nhân đạo, từ thiện V Điểm thƣởng Tổng cộng điểm: 100 CHI CỤC TRƢỞNG Điểm ĐỘI TRƢỞNG duyệt ... Chức năng, nhiệm vụ, cấu tể chức huyện Đắk Mil 37 2.1.3 Thực trạng đội ngũ công chức Chi cục Thuế huyện Đắk Mil 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CƠNG CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ ĐẮK... tiễn liên quan đến công tác đánh giá thành tích nhân viên Chi cục Thuế huyện Đắk Mil Phạm vi nghiên cứu Những vấn đề hoạt động đánh giá thành tích nhân viên Chi cục Thuế huyện Đắk Mil - Về mặt phạm... luận đánh giá thành tích nhân viên tổ chức Chƣơng 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích cơng chức Chi cục Thuế huyện Đắk Mil 3 Chƣơng 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích công chức tại Chi cục Thuế huyện Đắk Mil, Đánh giá thành tích công chức tại Chi cục Thuế huyện Đắk Mil

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay