“Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung

93 2 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:25

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM MẠNH CƢỜNG HỒN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM MẠNH CƢỜNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Tuấn Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Luận văn Phạm Mạnh Cƣờng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN QUYỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Cơ cấu tổ chức 1.1.2 Phân loại cấu tổ chức 1.1.3 Các thuộc tính cấu tổ chức 11 1.2 NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CƠ CẤU TỔ CHỨC 16 1.2.1 Yêu cầu cấu tổ chức 16 1.2.2 Quy trình hồn thiện cấu tổ chức 17 1.2.3 Các mơ hình cấu tổ chức 18 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC 27 1.3.1 Chiến lƣợc 27 1.3.2 Ảnh hƣởng quy mô doanh nghiệp cấu tổ chức 30 1.3.3 Công nghệ 32 1.3.4 Thái độ lãnh đạo cấp cao lực đội ngũ nhân lực 32 1.3.5 Những tính chất mơi trƣờng 33 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỒN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 34 2.1 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 34 2.1.1 Giới thiệu chung cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 34 2.1.2 Phân tích kết SXKD Cơng ty 38 2.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 40 2.2.1 Tổng hợp kết vấn chuyên sâu 40 2.2.2 Kết phân tích liệu thứ cấp 43 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 53 2.3.1 Chiến lƣợc phát triển 53 2.3.2 Quy mô công ty đặc điểm sản phẩm kinh doanh .59 2.3.3 Công nghệ 60 2.3.4 Thái độ lãnh đạo cấp cao lực đội ngũ nhân lực 60 3.1 CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC 65 3.1.1 Đánh giá cấu tổ chức Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 65 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện cấu tổ chức 66 3.1.3 Các kết luận qua nghiên cứu cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 66 3.1.4 Các phát qua nghiên cứu cấu tổ chức cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 71 3.1.5 Dự báo triển vọng hoàn thiện cấu tổ chức Công ty 71 3.1.6 Các quan điểm hồn thiện cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 73 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC 75 3.2.1 Các hoạt động để hình thành tập hợp chức năng, nhiệm vụ, công việc 75 3.2.2 Hình thành vị trí cơng tác, phận, phân hệ 75 3.2.3 Xây dựng chế phối hợp 76 3.2.4 Thể chế hóa cấu 76 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 77 3.3.1 Các đề xuất hoàn thiện cấu tổ chức cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 77 3.3.2 Một số kiến nghị 80 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SXKD : Sản xuất kinh doanh MTV : Một thành viên CBCNV : Cán công nhân viên Công ty : Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động SXKD Công ty 38 qua năm 2015, 2016, 2017 38 Bảng 2.2: Công tác tổ chức nhân năm 2017 62 Bảng 3.1: Cơ cấu nhân phòng Kinh doanh 77 Bảng 3.2: Cơ cấu nhân phòng Tổ chức 79 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình tổ chức đơn giản 19 Sơ đồ 1.2: Mơ hình tổ chức chức 20 Sơ đồ 1.3: Mô hình tổ chức theo sản phẩm 21 Sơ đồ 1.4: Mơ hình tổ chức theo khu vực địa lý 22 Sơ đồ 1.5: Mơ hình tổ chức theo khách hàng 24 Sơ đồ 1.6: Mơ hình tổ chức dạng ma trận 25 Sơ đồ 1.7: Mơ hình cấu tổ chức hỗn hợp 26 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chiến lƣợc phát triển kinh tế đến năm 2020 Chính phủ có viết: “ Phát triển kinh tế nhƣ hình thức huy động tiềm cộng đồng, để xây dựng xã hội phát triển động, tạo hội cho ngƣời trình độ, lứa tuổi, nơi phát triển kinh tế, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện cá nhân, góp phần nâng cao đời sống chất lƣợng sống” Mơ hình kinh tế có nhà nƣớc nhân dân mơ hình kinh tế truyền thống tồn nƣớc ta từ lâu đƣợc coi mơ hình kinh tế quy Mơ hình có ƣu điểm bật tƣơng tác quyền giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định sống Ở doanh nghiệp, để phát triển kinh tế cần phải có đội ngũ cấu tổ chức mạnh điều hành để doanh nghiệp nắm bắt yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, tự hóa thƣơng mại mở cửa kinh tế, để kinh tế thị trƣờng tự đặc biệt kể từ gia nhập WTO tới TPP Điều làm thay đổi môi trƣờng kinh doanh Việt Nam vừa thách thức vừa hội để doanh nghiệp phát triển Để tồn phát triển mơi trƣờng đầy thách thức nhƣ vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm giải pháp phù hợp Là công ty TNHH Việt Nam, cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung hƣớng tới trở thành doanh nghiệp kinh doanh thành công Cùng với cạnh tranh gay gắt từ doanh 70 chƣa tốt, phân xƣởng chƣa tự lập tốn chi phí phụ thuộc nhiều vào phòng ban gây tƣợng tải Cơ cấu lao động phòng kinh doanh phòng tổ chức chƣa hợp lý dẫn đến tình trạng làm thêm giờ, tăng ca gây cảm giác mệt mỏi, chán nản cho cán nhân viên làm việc hiệu b Nguyên nhân tồn Do chiến lƣợc Công ty thay đổi theo giai đoạn nên cấu tổ chức Công ty tỏ linh hoạt, không thích ứng kịp Do ý chí chủ quan ban lãnh đạo việc hoàn thiện cấu tổ chức Cơng ty, chƣa có kế hoạch lâu dài đầu tƣ hiệu cho cơng tác hồn thiện cấu tổ chức Một số nhà quản trị có kinh nghiệm quản lý lâu năm, có chun mơn tốt nhƣng kiến thức cơng nghệ thơng tin hạn chế, chƣa ứng dụng đƣợc công nghệ vào quản lý nên hiệu quản lý chƣa cao, chƣa khoa học Trong công tác quản lý chƣa tạo đƣợc liên hệ mật thiết cấp, phòng ban với để hƣớng dẫn giúp đỡ công việc Quan hệ lãnh đạo cấp dƣới chƣa đƣợc tốt, chƣa tạo đƣợc tốt, chƣa tạo đƣợc thân thiện, gần gũi cho nhân viên để họ đóng ghóp ý kiến phát huy tính sáng tạo Hiện Cơng ty ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhƣng việc đầu tƣ manh mún chƣa hiệu Các phần mềm ứng dụng thƣờng xuyên bị lỗi, hệ thống mạng đƣợc lắp đặt tồn Cơng ty để thuận tiện cho việc giao dịch với khách hàng bị nghẽn mạng 71 3.1.4 Các phát qua nghiên cứu cấu tổ chức công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung Qua nghiên cứu cấu tổ chức công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung cho thấy cấu tổ chức Công ty phù hợp với quy mô chức nhiệm vụ Công ty, ban lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý thống từ xuống, thực chế độ thủ trƣởng tập trung quyền lực, trách nhiệm quyền hạn nhà quản trị rõ ràng Nhƣng bên cạnh cấu tổ chức Cơng ty nhiều tồn nhƣ: - Sự phối hợp phòng ban chƣa chặt chẽ - Công tác quản lý phân xƣởng lỏng lẻo chƣa hiệu - Phòng kinh doanh chƣa thực tốt chức - Tình trạng làm việc phòng tổ chức thiếu nhân - Trình độ cán quản lý chƣa cao Vì Cơng ty cần phải đƣa giải pháp kịp thời để hoàn thiện cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quản lý, giảm bớt chi phí khơng cần thiết làm gia tăng lợi nhuận cho Công ty 3.1.5 Dự báo triển vọng hoàn thiện cấu tổ chức Công ty 3.1.5.1 Các mục tiêu chiến lƣợc Công ty Gần 25 năm qua, Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung không ngừng phấn đấu vƣơn lên, tạo chỗ đứng vững thị trƣờng, tạo uy tín khách hàng Những năm gần đây, doanh nghiệp nghành điện không ngừng tăng lực quy mô sản xuất để đáp ứng với điều kiện hội nhập kinh tế 72 Trong phát triển đó, Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung tìm cho đƣờng phát triển riêng định hƣớng phát triển từ năm 2015 đến năm 2030 để bắt kịp tốc độ phát triển, sau nƣớc ta thành viên tổ chức Thƣơng mại giới (WTO) ► Đối với Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung Phân cấp quản lý mạnh cho phân xƣởng thành viên theo hƣớng khốn chi phí tính tỷ lệ doanh thu Áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý nhằm nâng cao hiệu rút ngắn thời gian cho công đoạn chuẩn bị sản xuất ► Bổ sung thiết bị chuyên dùng áp dụng công nghệ tiên tiến Tập trung vào số thiết bị chuyên dùng thiết bị điện tử nhằm nâng cao suất chất lƣợng sản phẩm Áp dụng công nghệ tiên tiến để tạo suất giảm làm ► Đào tạo, nâng cao trình độ cho ngƣời lao động Phân loại lao động yếu, rút khỏi dây chuyền sản xuất để đào tạo lại, thành lập tổ sản xuất giành cho số lao động thƣờng xuyên không đảm bảo ngày công làm việc ý thức chấp hành để tạo điều kiện cho dây chuyền sản xuất nâng cao đƣợc suất lao động Đào tạo trình độ quản lý cho đội ngũ cán từ cấp tổ đến cấp Công ty đáp ứng phát triển thời kỳ hội nhập ► Cải tiến phƣơng pháp trả lƣơng, trả thƣởng biện pháp quản lý lao động 73 Để đảm bảo công phân phối, nguyên tắc phân phối theo lao động, công hƣởng thụ, Công ty cải tiến việc phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng nhằm khuyến khích ngƣời có suất cao, có ý thức tốt, quan tâm với ngƣời lao động có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ để họ n tâm gắn bó với Cơng ty 3.1.5.2 Dự báo hoàn thiện cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung Với chiến lƣợc từ năm 2015 đến năm 2030 mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm quy mô SXKD cấu tổ chức Cơng ty phải điều chỉnh lại cho phù hợp với chiến lƣợc kinh doanh mới, cụ thể: Tiếp tục xếp, kiện toàn tổ chức, xác định rõ chức ban lãnh đạo Kiện toàn phân xƣởng sản xuất tổ chức nhân sự, công nghệ lực sản xuất Rà soát lại chức nhiệm vụ phòng ban, chức nhiệm vụ phải đƣợc xác định rõ ràng tránh tình trạng chồng chéo, tạo điều kiện xử lý cơng việc nhanh hơn, giúp phòng ban nhanh chóng hồn thành nhiệm vụ Nhân viên phòng ban đƣợc xếp vào vị trí phù hợp với trình độ chun mơn mình, số lƣợng nhân viên đƣợc bố trí hợp lý đảm bảo tiến độ công việc mà không gây lãng phí nguồn lực 3.1.6 Các quan điểm hồn thiện cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 74 Hoàn thiện cấu tổ chức dựa sở đáp ứng yêu cầu chiến lƣợc kinh doanh giai đoạn Với chiến lƣợc từ năm 2015 đến năm 2030 tìm kiếm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cấu tổ chức Công ty phải điều chỉnh lại cho phù hợp với chiến lƣợc kinh doanh Cơ cấu tổ chức phải phù hợp với quy mô chức nhiệm vụ Công ty Các doanh nghiệp có quy mơ khác cấu tổ chức khác Doanh nghiệp có quy mơ lớn, cấu tổ chức phức tạp nhiều phòng ban đầu mối Cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô nâng cao đƣợc hiệu quản lý thúc đẩy hoạt động SXKD Cơ cấu tổ chức phải đảm bảo cho Công ty thực tốt chức nhiệm vụ Để thực tốt chức nhiệm vụ Cơng ty cá nhân, phòng ban phải hồn thành tốt cơng việc đƣợc giao Hồn thiện cấu tổ chức phải đảm bảo tính linh hoạt, gọn nhẹ hiệu Cơ cấu tổ chức phải linh hoạt thích ứng với biến động thị trƣờng, thay đổi nhu cầu khách hàng môi trƣờng, phải chủ động SXKD ứng phó kịp thời với tình bất thƣờng xảy Cơ cấu tổ chức phải gọn nhẹ, số lƣợng phòng ban phải hợp lý đảm bảo hiệu quản lý Hoàn thiện cấu tổ chức phải nâng cao đƣợc hoạt động phòng ban, thúc đẩy hoạt động SXKD nhƣng tiết kiệm đƣợc chi phí quản lý 75 Hoàn thiện cấu tổ chức hồn thiện chức nhiệm vụ phòng ban, hồn thiện hệ thống thơng tin Cơng ty Chức nhiệm vụ phòng ban phải đƣợc xác định rõ ràng, tăng cƣờng phối hợp phòng ban thơng qua việc hồn thiện hệ thống thơng tin Cơng ty, thúc đẩy q trình truyền đạt phản hồi thơng tin nhanh chóng, xác 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC 3.2.1 Các hoạt động để hình thành tập hợp chức năng, nhiệm vụ, công việc Công ty kết hợp đƣợc chun mơn hóa tổng hợp hóa cách linh hoạt Nhờ tổng hợp hóa mà ban giám đốc quản lý đƣợc tổng thể hoạt động cơng ty Nhờ chun mơn hóa mà nhiệm vụ phức tạp công ty trở thành hoạt động đơn giản chuyên môn, chúng mang tính độc lập tƣơng đối giao chúng cho phận công ty Mỗi phận chịu trách nhiệm lĩnh vực hoạt động, sâu nghiên cứu vào chun mơn tăng chất lƣợng hiệu hoạt động 3.2.2 Hình thành vị trí cơng tác, phận, phân hệ Phát huy ƣu chuyên môn nghành nghề, phận cơng ty phát huy đƣợc sức mạnh đặc biệt phận nhà máy thể đƣợc lực Đơn giản hóa việc đào tạo, phận có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên phận Tạo điều kiện cho giám đốc kiểm tra chặt chẽ hoạt động phận Sự phối hợp hành động phòng ban chức cơng ty chƣa đƣợc chặt chẽ Sự chn mơn hóa chƣa cao nhƣng làm hạn chế việc 76 phát triển đội ngũ cán quản trị chung cho cơng ty, trƣởng phòng, giỏi lĩnh vực nhiên lực quản trị chung cơng ty hạn chế 3.2.3 Xây dựng chế phối hợp Tự nội phòng ban việc phối hợp phòng ban, phận cơng ty nhiều hạn chế Do có kiểm sốt chặt chẽ ban giám đốc nên việc phối hợp phòng ban, phận tổ chức nên việc phối hợp cơng ty có nhiều bƣớc tiến nhiên chế phối hợp cơng ty yếu Trong cơng ty việc điều động phối hợp nguồn lực để thực mục tiêu dễ dàng, nhƣng phối hợp hiệu chƣa cao, mặt khác lại mang ảnh hƣởng đến hoạt động cơng ty Đó chồng chéo nhiệm vụ, không thống đƣợc nhiệm vụ, việc trao đổi thơng tin hiệu 3.2.4 Thể chế hóa cấu Tạo quán đƣờng lối sách hoạt động cơng ty, cấp kiểm soát dễ dàng hoạt động cấp dƣới ban giám đốc điều động nguồn lực dễ dàng để thực nhiệm vụ Do tính chất tập trung quyền lực dẫn tới làm giảm quan trọng tính tích cực, khả sáng tạo quản lý thấp Đôi ban giám đốc phải bận bịu với định tác nghiệp, làm cho công việc căng thẳng, tác động làm giảm thời gian cho hoạt động chiến lƣợc công ty 77 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC HỒN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 3.3.1 Các đề xuất hồn thiện cấu tổ chức cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 3.3.1.1 Bổ sung thêm nhân sự, hoàn thiện chức nhiệm vụ phòng kinh doanh Phòng kinh doanh Cơng ty chƣa thực tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu khách hàng, cập nhật thơng tin từ mơi trƣờng bên ngồi Cơng ty Do khơng thể cung cấp thơng tin cho phòng ban khác làm giảm phối hợp phòng ban Cơng ty hoạt động tình trạng bị động, không phản ứng kịp với thay đổi Vì Cơng ty cần bổ sung thêm hai nhân viên nghiên cứu thị trƣờng chuyên nghành Marketing, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, cần đầu tƣ thêm trang thiết bị cần thiết để hoạt động nghiên cứu thị trƣờng đƣợc tốt Bảng 3.1: Cơ cấu nhân phòng Kinh doanh STT Chức nhiệm vụ Số lƣợng Trình độ Chun nghành Trƣởng phòng 01 ĐH Marketing Nhân viên 08 ĐH,CĐ Marketing 78 Để nâng cao hiệu hoạt động phòng Kinh doanh cần phải hoàn thiện chức nhiệm vụ phòng Sau chức nhiệm vụ phòng kinh doanh ► Chức Tham mƣu giúp ban Giám đốc tìm kiếm khai thác thị trƣờng, tổ chức sản xuất hàng nội địa, quản lý hệ thống tiêu thụ sản phẩm Công ty Khai thác thông tin khách hàng lớn để bƣớc cung cấp sản phẩm trực tiếp qua mạng nhằm giảm chi phí trung gian Thăm dò, tìm hiểu chiến lƣợc đối thủ cạnh tranh để có biện pháp hiệu đối phó kịp thời ► Nhiệm vụ Tìm kiếm khai thác thị trƣờng Lập kế hoạch để xây dựng thƣơng hiệu, quảng bá sản phẩm Theo dõi hợp đồng kinh tế, mua bán nguyên phụ liệu Theo dõi hợp đồng mua, bán 3.3.1.2 Hồn thiện cấu lao động phòng Tổ chức Nhân Phòng tổ chức nhân nhân viên phải làm thêm gây mệt mỏi làm giảm hiệu công việc, ảnh hƣởng hoạt động phòng ban khác Để khắc phục tƣợng em đề xuất bổ sung 01 nhân viên phòng tổ chức Công ty 79 Bảng 3.2: Cơ cấu nhân phòng Tổ chức Chức nhiệm STT vụ Số lƣợng Trình độ Chun ngành Trƣởng phòng 01 ĐH QTDN Nhân viên 06 ĐH,CĐ QTDN Khi bổ sung thêm nhân làm giảm khối lƣợng công việc nhân viên phòng Nhân viên khơng phải làm thêm giờ, giảm đƣợc áp lực làm việc tạo cảm giác thoải mái, phấn khích cho nhân viên, đẩy nhanh tiến độ hồn thành cơng việc tăng hiệu hoạt động phòng ban khác 3.3.1.3 Tăng cƣờng phối hợp phòng ban Sự phối hợp phòng ban chƣa tốt thả lỏng, bng trơi q trình truyền đạt thông tin phản hồi thông tin Công ty chậm trễ, khơng tạo đƣợc gắn kết tồn Cơng ty ảnh hƣởng lớn hiệu cơng việc 3.3.1.4 Phân cấp quản lý mạnh phân xƣởng Công ty cần phân cấp mạnh phân xƣởng Một quản lý phân xƣởng phải chịu trách nhiệm quản lý bốn tổ sản xuất khiến công việc tải Công ty cần phải phân cấp mạnh Mỗi phó Quản lý phân xƣởng chịu trách nhiệm quản lý hai tổ sản xuất, lƣơng thƣởng đƣợc tính tỷ lệ doanh thu tổ chức Các tổ trƣởng phải quản lý chặt chẽ công nhân 80 phải báo cáo thƣờng xuyên cho Phó Quản lý phân xƣởng để đảm bảo tính sát chặt chẽ quản lý Công ty cần khốn tỷ lệ chi phí doanh thu để phân xƣởng tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí nâng cao hoạt động SXKD Bổ sung thêm nhân phân xƣởng để độc lập tốn chi phí, doanh thu, tự tổng hợp đƣợc ngày công cho công nhân phụ thuộc vào phòng tổ chức, giảm bớt cơng việc phòng ban 3.3.2 Một số kiến nghị Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp vấn đề năm gần đƣợc doanh nghiệp quan tâm Văn hóa doanh nghiệp khơng mang lại cho doanh nghiệp mặt mà làm thay đổi thái độ bên cách đối xử nhân viên doanh nghiệp Văn hóa công ty đƣợc thể ba phƣơng diện: Văn hóa cơng ty gắn liền với văn hóa xã hội: văn hóa Cơng ty đòi hỏi doanh nghiệp vừa phải quan tâm đến suất hiệu kinh doanh vừa phải trọng đến mối quan hệ quản trị, mối quan hệ ngƣời với ngƣời công việc SXKD Văn hóa Cơng ty thể quy định, chế độ ngun tắc có tính chất ràng buộc nội bộ, chế độ nguyên tắc Công ty công việc đời sống gia đình CBCNV ngƣợc lại CBCNV tích cực cơng việc 81 Văn hóa Cơng ty nhằm đƣa hoạt động SXKD Cơng ty vào nề nếp đạt hiệu cao Một doanh nghiệp có trình độ văn hóa cao hoạt động đƣợc thể chế hóa, cụ thể hóa đƣợc ngƣời tự giác tuân theo Nâng cao hiệu cơng tác tuyển dụng, bố trí sử dụng nhân lực: Tuyển dụng vấn đề quan trọng, ảnh hƣởng tới lực lƣợng lao động Công ty Công tác tuyển dụng cần nhà tuyển dụng có kinh nghiệm, xây dựng quy trình tuyển dụng thích hợp với yêu cầu, vị trí tuyển dụng Việc đào tạo nhân lực tuyển dụng vấn đề mà doanh nghiệp phải nhiều công sức chi phí nhất, sau tuyển dụng xong cần có thời gian đào tạo từ – tháng, tùy theo đối tƣợng công việc cần giao Kiến nghị với nhà nƣớc quan thẩm quyền Nhà nƣớc cần có sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho đất nƣớc cho doanh nghiệp, nhà nƣớc cần có quy chế giáo dục đào tạo để khuyến khích sinh viên học tập cách thực tế để sau trƣờng bắt tay làm việc mà doanh nghiệp tốn nhiều thời gian chi phí đào tạo Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trƣờng, đẩy mạnh phát triển lành mạnh thị trƣờng chứng khoán để biến thị trƣờng thành kênh huy động vốn hiệu ổn định Chính sách lao động nữ, cần ban hành sách thời gian nghỉ thai sản lao động nữ theo hƣớng kéo dài để đảm bảo sức khỏe cho lao động nữ trẻ em, thời gian nghỉ thai sản đƣợc tính vào thời gian xét thi đua hàng năm 82 KẾT LUẬN Hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động quan trọng doanh nghiệp Mục đích hoạt động xây dựng cấu xác lập chế vận hành máy quản trị - điều hành doanh nghiệp Doanh nghiệp có phát triển nhờ có cấu tổ chức phù hợp với đội ngũ lãnh đạo có trình độ chun mơn, có tâm với phát triển doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung trình đổi nên việc xây dựng cấu tổ chức phù hợp điều vô cần thiết Phân tích thực trạng cấu tổ chức Công ty đáp ứng đƣợc phần nhu cầu nhƣng để Công ty phát triển nữa, bắt kịp thay đổi kinh tế thị trƣờng cần có đổi để tạo giá trị sản lƣợng cao đem lại doanh thu nhƣ lợi nhuận cho Cơng ty Để hồn thiện cấu tổ chức Công ty cần làm đồng bƣớc máy, ngƣời, sở vật chất đáp ứng công việc để tạo động lực cho ngƣời quản lý, giúp họ chuyên tâm cống hiến cho cơng việc Các mơ hình kinh tê khơng có mơ hình với thời điểm, thời kỳ thiết kế, áp dụng cần kiểm tra phù hợp mơ hình có thay đổi cần thiết Những giải pháp đƣa dựa sở vận dụng kiến thức lý thuyết phân tích thực trạng cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung Qua phân tích em mong đóng góp ý kiến thiết thực, có giá trị cho q trình hồn thiện cấu tổ chức làm sở cho phân tích, nghiên cứu sau Do thời gian trình độ có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc góp ý q thấy để viết đƣợc hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo kết kinh doanh, điều lệ tài liệu khác Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung [2] Các báo cáo cấp trƣờng: Luận văn tốt nghiệp [3] Bài giảng quản trị học – Đại học ngoại thƣơng [4] Bài giảng quản trị học – Học viện tài [5] Các trang web: tailieu.vn; nhaquanly.vn; kienthuctaichinh.com.vn [6] Giáo trình quản trị học – TS Đoàn Thị Thu Hà TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền – ĐH Kinh tế quốc dân [7] Giáo trình quản trị học – PGS.TS Nguyễn Liên Diệp – NXB Thống kê [8] Hà Thị Tình, Luận văn tốt nghiệp, Lớp K41A7 – Trƣờng Đại học Thƣơng Mại (2010) [9] Lê Quang Anh, Luận văn tốt nghiệp, Lớp K42A1 - Trƣờng Đại học Thƣơng Mại (2010) [10] Lê Thị Minh Nguyệt, Luận văn tốt nghiệp, Lớp K4HQB - Trƣờng Đại học Thƣơng Mại (2010) [11] Lê Thị Lan Chi, Luận văn tốt nghiệp, Lớp K42A4 - Trƣờng Đại học Thƣơng Mại (2010) [12] Giáo trình quản trị nhân lực – Vũ Thùy Dƣơng Hòang Văn Hải – NXB Thống kê [13] Website: https://etc.cpc.vn/ PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN Đối tƣợng vấn: nhà quản trị cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung Câu 1: xin Ông (bà) cho biết tầm quan trọng cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty? Câu 2: theo Ơng (bà) cấu tổ chức công ty hợp lý chƣa? Nếu chƣa hợp lý vấn đề tồn cấu tổ chức gì? phận nào? Câu 3: số lƣợng nhân viên phòng ban đáp ứng đủ nhu cầu cơng việc khơng? Nếu thiếu cần bổ sung nhân viên cho phận nào? Câu 4: Ơng (bà) cho biết cấu độ tuổi cán quản trị cơng ty? Câu 5: xin Ơng (bà) cho biết ngun tắc tổ chức có vai trò quan trọng cấu tổ chức công ty? Tại sao? Câu 6: theo Ông (bà) việc phân cơng nhiệm vụ cho phòng, ban cơng ty xảy tƣợng chồng chéo hay không? Và xảy tƣợng chồng chéo phận nào? Câu 7: xin Ơng (bà) cho nhận xét tình hình phối hợp phòng ban cơng ty? Việc phối hợp phòng ban cơng việc diễn nhƣ nào? Câu 8: theo Ông (bà) có cần tăng cƣờng phối hợp phòng ban công việc hay không? Tăng cƣờng biện pháp nào? Câu 9: xin Ông (bà) cho biết Ông (bà) có nhƣ quyền hạn, trách nhiệm đƣợc phân cơng hay khơng? Ơng (bà) có phải đảm nhiệm thêm trách nhiệm ngồi việc đƣợc quy định không? ... TRẠNG HỒN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 34 2.1 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG ... VỀ VIỆC HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 77 3.3.1 Các đề xuất hồn thiện cấu tổ chức cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung ... gian: Đề tài tập trung nghiên cứu cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung 3 Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu cấu tổ chức Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung, xem xét
- Xem thêm -

Xem thêm: “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung, “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay