Phân tích hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện Định Bình trong giai đoạn vận hành

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ THỊ THU HÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH Chun ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình thủy Mã số: 60.58.02.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CHÍ CƠNG Phản biện 1: TS HỒNG NGỌC TUẤN Phản biện 2: TS NGUYỄN THANH HẢI Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật xây dựng cơng trình thủy họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 10 tháng 11 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa −Thư viện Khoa Xây dựng Thủy Lợi – Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Một nhà đầu tư, định đầu tư dự án hướng đến mục tiêu lợi nhuận mà dự án mang lại sau vào hoạt động Đặc biệt, dự án yêu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhà máy thủy điện vấn đề nghiên cứu hiệu tài mà dự án mang lại cần thiết Việc đánh giá hiệu tài dự án thường thực từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư giai đoạn vận hành khai thác Tuy nhiên, thực tế hầu hết nghiên cứu hiệu tài dự án nói chung nhà máy thủy điện nói riêng thực giai đoạn chuẩn bị đầu tư việc đánh giá giai đoạn vận hành thường không trọng nhiều Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư liệu sử dụng để đánh giá thường liệu không chắn (dữ liệu giả thiết dựa số liệu thu thập khứ số liệu dự báo tương lai) như: Chuỗi dòng chảy thủy văn, vốn đầu tư, vốn vay, sản lượng điện, giá bán điện, nhu cầu thị trường mà tuổi đời dự án thủy điện thường lớn (vài chục năm) chịu tác động thị trường làm cho kết đánh giá hiệu tài giai đoạn chuẩn bị đầu tư có sai khác đáng kể sau đưa dự án vào vận hành Thủy điện Định Bình, hầu hết dự án khác, đánh giá hiệu tài giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu tài dự án sau dự án vào hoạt động từ năm 2008 đến Đó động lực để tơi chọn đề tài: “Phân tích hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành” 2 Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình từ vào hoạt động nay, giúp chủ đầu tư đánh giá lợi ích thực mà dự án mang lại đồng thời nhận diện rủi ro xảy gây bất lợi cho dự án từ đề xuất giải pháp điều chỉnh, nâng cao hiệu tài q trình vận hành Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành Nội dung nghiên cứu: - Phân tích hiệu tài dự án nhằm đánh giá tính hiệu nhà máy vào vận hành So sánh đánh giá hiệu tài nhà máy hai giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị đầu tư giai đoạn vận hành - Phân tích rủi ro: Phân tích rủi ro nhằm mục đích đánh giá thay đổi hiệu dự án yếu tố đầu vào có thay đổi - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu tài nhà máy Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu: 5.1 Cách tiếp cận: - Phân tích hiệu tài dự án tiêu kinh tế: Giá trị ròng (NPV), suất thu lợi nội (IRR), tỉ số lợi ích/ chi phí (B/C) - Phân tích rủi ro gồm phân tích độ nhạy, phân tích tình phân tích rủi ro mơ Monte Carlo 5.2 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích tài liệu; - Phương pháp kế thừa kết nghiên cứu liên quan; - Phương pháp thống kê khách quan; - Phương pháp mô Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Ý nghĩa khoa học: Đề tài phân tích hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành đóng góp vào hệ thống tư liệu tham khảo việc đánh giá hiệu tài dự án thủy điện nhỏ, thủy điện có đặc điểm tương tự thủy điện Định Bình hệ thống thủy điện nước ta - Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu đề tài sử dụng thực tiễn phân tích hiệu tài cơng trình thủy điện giai đoạn vận hành, giúp nhà đầu tư nhận thấy rõ lợi ích việc đầu tư vào dự án, đồng thời làm tư liệu tham khảo cho nhà quản lý vận hành khai thác thủy điện chủ động đề chiến lược kế hoạch cụ thể nhằm giảm thiểu thiệt hại ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận dự án Cấu trúc luận văn: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu trước 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Giới thiệu nhà máy thủy điện Định Bình 1.2.1 Vị trí cơng trình đặc điểm khí tượng thủy văn Nhà máy thủy điện Định Bình nằm phía bờ trái, sau đập Định Bình xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 90km phía Tây Bắc Đây nhà máy thiết kế phát điện theo chế độ tưới hồ chứa nước Định Bình, cơng suất thiết kế ban đầu 6,6MW gồm hai tuốc bin Francis trục đứng, đưa vào vận hành phát điện từ tháng 01/2008 Năm 2010, Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xây dựng thêm nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng cơng suất thiết kế 3,3MW với tuốc bin Francis trục đứng, đưa vào vận hành từ tháng 01/2013, nâng tổng công suất nhà máy lên 9,9MW 1.2.2 Nhiệm vụ cơng trình Nhà máy thủy điện Định Bình hợp phần dự án đa mục tiêu Hồ chứa nước Định Bình Nó có nhiệm vụ tận dụng cột nước trước đập lưu lượng lấy qua cống để phát điện, trước lưu lượng xả xuống hạ lưu phục vụ mục đích khác, đáp ứng mục tiêu khai thác tổng hợp hồ chứa làm tăng hiệu kinh tế cho dự án hồ Định Bình 1.2.3 Kết phân tích hiệu tài nhà máy giai đoạn chuẩn bị đầu tư Kết phân tích hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn chuẩn bị đầu tư với tiêu NPV, IRRvà B/C sau: NPV = 12,804 tỷ đồng IRR = 13,41% B/C = 1,11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 2.1 Phân tích hiệu tài giai đoạn vận hành 2.1.1 Khái niệm Phân tích tài việc đánh giá tính khả thi dự án quan điểm Nhà đầu tư để định hướng cho Nhà đầu tư phương thức huy động vốn, chế tài để dự án đạt mức sinh lợi hợp lý, bảo đảm cho dự án hoạt động bền vững, lâu dài hiệu Kết phân tích tài sở để xác lập tính ưu tiên định đầu tư 2.1.2 Các tiêu phân tích hiệu tài a Giá trị ròng: Giá trị ròng (NPV) dự án đầu tư tổng lãi ròng đời dự án chiết khấu năm theo tỷ lệ chiết khấu định Cơng thức tính: 𝐵𝑡 −𝐶𝑡 𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑡=0 (1+𝑖) 𝑡 b Suất thu lợi nội (IRR): Suất thu lợi nội nghĩa suất thu lợi thân dự án Đây mức lãi suất mà dùng để quy đổi dòng tiền tệ dự án giá trị lợi ích chi phí (NPV = 0) Công thức xác định: 𝐵𝑡 −𝐶𝑡 𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑡=0 (1−𝐼𝑅𝑅) 𝑡 = c Tỉ số lợi ích/ chi phí (B/C): Tỷ số lợi ích/ chi phí tỷ số giá trị lợi ích thu với giá trị chi phí bỏ Cơng thức xácđịnh: 𝐵/𝐶 = 𝐵𝑡 (1+𝑖)𝑡 𝐶𝑡 ∑𝑛 𝑡=0(1+𝑖)𝑡 ∑𝑛 𝑡=0 2.1.3 Các bước tiến hành phân tích hiệu tài dự án thủy điện Đối với dự án thủy điện, việc phân tích hiệu tài tiến hành theo bước sau: - Xác định tỷ suất tính tốn, thời điểm tính tốn thời đoạn phân tích tài - Xác định chi phí đầu tư ban đầu cấu nguồn vốn dự án - Xác định khoản thu dự án - Xác định khoản chi năm dự án - Tính tốn tiêu hiệu tài - Phân tích rủi ro dự án 2.2 Phân tích rủi ro 2.2.1 Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy phân tích mối quan hệ yếu tố đầu vào có tính chất khơng an tồn yếu tố đầu cốt lõi dự án Đây phương pháp khảo sát thay đổi yếu tố đầu vào lên kết dự án thông qua giá trị tiêu đánh giá dự án Đối với dự án thủy điện biến đầu vào cần xem xét là: vốn đầu tư xây dựng, sản lượng điện năng, chi phí quản lý vận hành Biến đầu tiêu đánh giá hiệu dự án như: NPV, IRR, B/C Phân tích độ nhạy thường tính tốn cho phương án sau: - Vốn đầu tư tăng 10% - Điện phát giảm 10% - Chi phí O&M, chi phí nhiên liệu tăng 10% - Tổ hợp vốn đầu tư tăng 10%, điện phát giảm 10% 2.2.2 Phân tích tình Phân tích tình xem xét biến đổi đồng thời số liệu đầu vào lên kết tiêu đánh giá hiệu dự án Phân tích tình dựa quan điểm biến có tương quan lẫn biến động theo chiều hướng thuận lợi hay bất lợi cho dự án Một số tình thường phân tích tình tốt nhất, tình thường xảy tình xấu Trong tình xác định tổ hợp biến đầu vào Trong phân tích tình dự án đầu tư thủy điện thường sử dụng tổ hợp yếu tố đầu vào vốn đầu tư sản lượng điện - Tình tốt nhất: vốn đầu tư giảm 10%, sản lượng điện tăng 10% - Tình tốt: vốn đầu tư giảm 5%, sản lượng điện tăng 5% - Tình sở: vốn đầu tư, sản lượng điện, thiết kế ban đầu - Tình xấu: vốn đầu tư tăng 5%, sản lượng điện giảm 5% - Tình xấu nhất: vốn đầu tư tăng 10%, sản lượng điện giảm 10% Trong trường hợp tình xấu mà tiêu đánh giá dự án cho thấy dự án đáng giá, nên thực dự án Trong trường hợp tốt mà dự án không đáng giá, không nên thực dự án 2.2.3 Phân tích rủi ro mô Monte Carlo Trong hai phương pháp phân tích độ nhạy phân tích tình huống, mơ tả thay đổi giá trị biến đầu vào dựa mức độ thay đổi cho trước Trong thực tế, biến đầu vào thường biến ngẫu nhiên mơ kết đầu dạng biến ngẫu nhiên phù hợp Do người ta thường thực phân tích rủi ro mô Để thực mô cần phải sử dụng hàm xác suất thống kê hỗ trợ máy tính số lần mơ thường lớn a Cơ sở lý thuyết phương pháp mô Monte Carlo Mô Monte Carlo cơng cụ để phân tích tượng có chứa nghiệm thống kê Thực chất mô lựa chọn cách ngẫu nhiên biến đầu vào ngẫu nhiên để có kết thực nghiệm đại lượng tổng hợp cần phân tích (NPV, IRR) Q trình lặp lại nhiều lần để có tập hợp đủ lớn kết thực nghiệm Cuối xử lí thống kê để có đặc trưng thống kê đại lượng tổng hợp b Ưu nhược điểm phương pháp Monte Carlo - Ưu điểm: Là phương pháp trung thực, khách quan, đơn giản linh hoạt, áp dụng để phân tích tình phức tạp Phương pháp mơ Monte Carlo cho phép nghiên cứu thực việc tổ hợp kết cục phận lựa chọn cách ngẫu nhiên biến ngẫu nhiên liên quan đến kết tốn Q trình lặp lại nhiều lần để có tập hợp đủ lớn kết thực nghiệm từ ta xác định biến quan trọng ảnh hưởng kết - Nhược điểm: Nhược điểm phương pháp mơ Monte Carlo đòi hỏi nhiều phép tính Mơ khơng đưa lời giải tối ưu cụ thể phương pháp khác Phương pháp cho kết dự báo với xác suất định Tuy nhiên phương pháp phân tích rủi ro có nhiều ưu điểm đặc biệt hữu dụng c Giới thiệu phần mềm Crystal ball Crystal Ball Là phần mềm mô viết giao diện Excel, để phân tích rủi ro, phân tích tối ưu hố, phân tích mơ Monte Carlo, dự báo theo chuỗi thời gian d Các bước mơ Bước 1: Lập mơ hình toán học thể mối liên hệ tương quan biến rủi ro biến kết Bước 2: Xác định biến rủi ro biến kết 10 - Tỷ suất tính tốn tính sở vốn vay vốn chủ sở hữu dự án nhà máy thủy điện Định Bình - Doanh thu chi phí hoạt động năm dự án: + Từ năm 2008 đến năm 2012: Doanh thu chi phí nhà máy thủy điện Định Bình + Từ năm 2013 đến hết đời dự án: Doanh thu chi phí hai nhà máy thủy điện Định Bình thủy điện Định Bình mở rộng 3.1.1 Cơ sở liệu a Chi phí đầu tư ban đầu cấu nguồn vốn dự án nhà máy thủy điện Định Bình - Chi phí đầu tư ban đầu nhà máy thủy điện Định Bình giá trị tốn vốn đầu tư hồn thành dự án: 90.976 triệu đồng - Cơ cấu vốn đầu tư dự án Vốn chủ sở hữu: 62.545 triệu đồng (chiếm 68,75% tổng vốn đầu tư) Vốn vay: 28.431 triệu đồng (chiếm 31,25% tổng vốn đầu tư) b Chi phí đầu tư cấu nguồn vốn dự án nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng - Chi phí đầu tư nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng giá trị tốn vốn đầu tư hồn thành dự án: 62.601 triệu đồng - Cơ cấu vốn đầu tư dự án Vốn chủ sở hữu: 26.497 triệu đồng (chiếm 42,33% tổng vốn đầu tư) Vốn vay: 36.104 triệu đồng (chiếm 57,67% tổng vốn đầu tư) c Các khoản thu dự án Doanh thu dự án doanh thu từ việc bán điện thương phẩm Ngoài ra, doanh nghiệp có thêm khoản doanh thu khác 11 doanh thu từ hoạt động tài (lãi tiền gửi ngân hàng, tiền cho vay, lý tài sản cố định) khoản doanh thu khác - Sản lượng điện từ năm 2008 đến năm 2017: Sản lượng điện thực tế nhà máy xác định vào hồ sơ xác nhận sản lượng điện phát vào lưới điện quốc gia - Sản lượng điện từ năm 2018 đến hết đời dự án (2027): tính sản lượng điện trung bình từ năm 2013 đến năm 2017 (bắt đầu từ năm dự án thủy điện Định Bình mở rộng vào vận hành) - Giá bán điện từ năm 2008 đến năm 2017: Giá bán điện theo hợp đồng bán điện Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình Tổng cơng ty Điện lực Miền Trung - Giá bán điện từ năm 2018 đến hết đời dự án: Lấy giá bán điện trung bình từ năm 2015 đến năm 2017 - Doanh thu khác từ năm 2008 đến năm 2017 lấy theo thực tế công ty, từ năm 2018 đến hết đời dự án lấy giá trị trung bình từ năm 2008 đến năm 2017 Doanh thu thu thực tế từ năm 2008 đến năm 2017 doanh thu dự kiến từ năm 2018 đến hết đời dự án thể chi tiết phụ lục số 3.1 d Các khoản chi năm dự án: Các khoản chi năm dự án bao gồm: chi phí vận hành bảo dưỡng (O&M), chi phí thay thiết bị, trả nợ gốc, trả lãi vay khoản thuế, phí lệ phí khác - Chi phí vận hành bảo dưỡng từ năm 2008 đến năm 2017 lấy theo số liệu thực tế công ty Trên sở liệu thực tế thu thập từ năm 2008 đến năm 2017 ta thấy, chi phí vận hành bảo dưỡng có xu hướng tăng qua năm Tác giả nghiên cứu cấu chi phí vận hành bảo dưỡng từ thủy 12 điện Định Bình mở rộng vào vận hành từ năm 2013 đến năm 2017 để xác định quan hệ tuyến tính chi phí qua năm, từ dự báo giá trị từ năm 2018 đến năm 2027 - Chi phí trả nợ gốc lãi vay: Là chi phí cho khoản vay để xây dựng cơng trình Trên thực tế, Cơng ty Cổ phần Thủy điện Định Bình chi trả xong khoản vay từ năm 2016 phí trả nợ gốc lãi vay lấy theo số liệu thực tế từ cơng ty - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng Mức khấu hao xác định vào nguyên giá thời gian hữu dụng ước tính tài sản - Thuế thu nhập doanh nghiệp Dự án nhà máy thủy điện Định Bình vào hoạt động có thu nhập chịu thuế từ năm 2008, theo cơng ty áp dụng thuế suất 10% 15 năm từ năm 2008 đến năm 2022, miễn năm (từ năm 2008 đến năm 2011) giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm (từ năm 2012 đến năm 2019), năm lại mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.Thu nhập dự án mở rộng nhà máy thủy điện Định Bình (hoạt động có thu nhập chịu thuế từ năm 2013) hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án hoạt động cho thời gian lại (bao gồm mức thuế suất thời gian miễn giảm) - Thuế tài ngun chi phí dịch vụ mơi trường rừng bên mua điện (Tổng công ty điện lực Miền trung) trả nên khơng tính vào chi phí dự án - Chi phí sử dụng nước từ cơng trình thủy lợi để phát điện: Do nhà máy thủy điện Định Bình xây dựng sở hồ thủy lợi sẵn có nên năm phải nộp chi phí sử dụng nước (thủy lợi phí) cho Cơng ty TNHH Khai thác cơng trình thủy lợi tỉnh Bình Định 13 Mức thu thủy lợi phí thay đổi theo năm UBND tỉnh Bình Định ban hành e Tỷ suất tính tốn, thời điểm tính tốn thời đoạn phân tích tài - Tỷ suất tính tốn xác định theo cơng thức: if % = Icsh I  i csh % + v  i v %  (1 − t%) I I - Thời điểm tính tốn: Chọn thời điểm tính tốn thời điểm bắt đầu bỏ vốn thực dự án: năm 2006 - Thời đoạn phân tích tài chính: Chọn thời hạn phân tích tài 20 năm kể từ khi dự án vào hoạt động (trùng với thời đoạn tính tốn giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi để thuận tiện cho việc so sánh hiệu tài hai giai đoạn) 3.1.2 Kết phân tích tài dự án giai đoạn vận hành Từ sở liệu thu thập trên, tác giả tiến hành lập bảng tính tốn tiêu tài NPV, IRR B/C dự án nhà máy thủy điện Định bình giai đoạn vận hành Kết tính sau: NPV = 79,053 tỷ đồng IRR = 23,30% B/C = 1,26 Nhận xét: Từ kết phân tích hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành ta thấy: - Giá trị ròng tài NPV= 79,053 tỷ đồng >0 - Suất thu lợi nội IRR =23,3% > ifmax=10,38% - Tỷ số Lợi ích/Chi phí B/C = 1,26 > 14 Như dự án khả thi mặt tài theo quan điểm chủ đầu tư 3.1.3 So sánh đánh giá Các tiêu tài tính giai đoạn chuẩn bị đầu tư giai đoạn vận hành dự án tổng hợp bảng 3.13 Bảng 3.13: So sánh tiêu tài giai đoạn chuẩn bị đầu tư giai đoạn vận hành Giai đoạn Giai đoạn vận Các tiêu chuẩn bị đầu Đơn vị hành tư NPV 12,804 79,053 Tỷ đồng IRR 13,41 23,30 % B/C 1,11 1,26 Qua bảng so sánh ta thấy tiêu tài giai đoạn vận hành cao nhiều so với giai đoạn chuẩn bị đầu tư Sự khác biệt nhiều nguyên nhân như: - Thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi thời điểm thi công công trình cách xa Thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 8/2002 tới năm 2006 dự án triển khai thi công, từ dẫn đến số liệu dự báo khơng sát với thực tế - Chi phí đầu tư ban đầu: Chi phí đầu tư ban đầu giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 97 tỷ đồng, nguồn vốn vay 67,9 tỷ đồng (chiếm 70% tổng vốn đầu tư dự án), thực tế chi phí đầu tư cho dự án toán 91 tỷ đồng, giảm tỷ đồng so với dự toán ban đầu, vốn vay 28,4 tỷ đồng (chiếm 31% tổng vốn đầu tư thực tế) Việc sử dụng vốn vay thực tế thấp dự báo 15 góp phần làm giảm áp lực trả nợ gốc lãi vay cho chủ đầu tư, làm tăng doanh thu dự án - Sản lượng điện: Sản lượng điện dự báo giai đoạn lập dự án 32.220 MW/ năm sản lượng điện trung bình năm nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng chưa vào vận hành 42.602 MW/ năm (cao 32,2% so với sản lượng điện dự báo), sản lượng điện cao giai đoạn 51.034 MW/năm (cao 58% so với sản lượng điện dự báo); sản lượng điện trung bình năm nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng vào vận hành 53.656 MW/ năm (cao 66,5% so với dự báo), sản lượng điện cao giai đoạn 60.912 MW/ năm (cao 89% so với sản lượng điện dự báo) Việc sản lượng điện giai đoạn vận hành cao nhiều so với dự báo nhiều nguyên nhân như: sản lượng điện tính tốn giai đoạn lập dự án sản lượng điện bình qn, tính cho phương án tích nước từ ngày 11/11 hàng năm, nghĩa giai đoạn từ ngày 1/9 đến ngày 11/11 hồ Định Bình hạ mực nước đến mực nước phòng lũ 65m, giai đoạn cột nước làm việc nhỏ nên thủy điện không hoạt động Đồng thời đơn vị tư vấn tính giảm trừ sản lượng điện số tháng thời đoạn lưu lượng yêu cầu tưới thấp hồ tích nước dự trữ cho mùa kiệt, hay cột nước làm việc thấp nhiều nguyên nhân khác làm cho thủy điện không vận hành… Tuy nhiên, quản lý vận hành, có dự báo thủy văn tốt, quy trình vận hành liên hồ phát huy hiệu cao nên việc điều chỉnh mực nước phòng lũ hồ có lợi cho việc phát điện, làm tăng thêm sản lượng điện nhà máy Theo số liệu thống kê mực nước hồ lưu lượng xả hồ qua nhà máy từ vào vận hành đến ta thấy mực nước hồ đảm bảo xả phát điện ổn định từ 10 đến 11 tháng năm, 16 khơng có trường hợp thủy điện ngừng phát điện mùa kiệt nguyên nhân Hơn nữa, từ tháng 01 năm 2013 nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng vào vận hành góp phần đáng kể việc gia tăng sản lượng điện năm - Giá bán điện: Trong giai đoạn lập dự án, giá bán điện tính tốn mùa khơ 3,8 cent/kWh; mùa mưa 2,3 cent/kWh, tỷ giá: USD = 15.310 VNĐ, giá bán điện bình quân 538 đồng/kWh Trong thực tế vận hành, theo số liệu thu thập vòng 10 năm, giá bán điện thay đổi qua năm, giá bán điện bình quân thấp 593 đồng/kWh cao 1.106 đồng/kWh (cao giá bán điện dự báo 87%) Điều góp phần làm doanh thu nhà máy tăng vượt bậc Theo thống kê doanh thu từ việc bán điện dự án giai đoạn vận hành tăng dần từ 20.114 triệu đồng vào năm 2008 lên đến 63.102 triệu đồng vào năm 2017, cao gấp 3,64 lần so với doanh thu dự báo Ngồi ra, giai đoạn vận hành cơng ty có thêm khoản doanh thu từ hoạt động tài (lãi tiền gửi ngân hàng) doanh thu khác (như lý tài sản cố định, thu nhập từ tiền bồi thường bảo hiểm…) mà giai đoạn lập dự án khơng tính đến, khoản doanh thu kể nhà máy (phụ lục 3.1) - Thuế thu nhập doanh nghiệp: ưu đãi thuế theo sách Nhà nước, cơng ty miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu, từ năm 2012 đến năm 2019 5%, từ năm 2020 đến năm 2022 10% năm 20% thấp nhiều so với tư vấn tính tốn (giá trị thuế thu nhâp doanh nghiệp tính toán giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 32%) góp phần làm giảm chi phí năm dự án giai đoạn vận hành 17 - Chi phí vận hành bảo dưỡng: Chi phí vận hành bảo dưỡng giai đoạn vận hành cao nhiều so với giai đoạn lập dự án Ở giai đoạn lập dự án, chi phí vận hành bảo dưỡng năm tính 1,5% tổng vốn đầu tư (1.455 triệu đồng/năm) Tuy nhiên, thực tế trượt giá lạm phát, mở rộng quy mô nhà máy nên giá nguyên liệu, vật liệu, chi phí tiền lương nhân cơng chi phí khác tăng cao nhiều Cụ thể, chi phí vận hành bảo dưỡng nhà máy năm 2.447 triệu đồng tăng dần qua năm lên đến 16.260 triệu đồng vào năm 2017 (gấp 11,2 lần so với giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án) - Các loại thuế phí khác giai đoạn lập dự án giai đoạn vận hành khác làm cho chi phí thực tế hai giai đoạn có khác biệt như: doanh nghiệp khơng phải trả chi phí tài ngun chi phí dịch vụ mơi trường rừng nhiên phải trả chi phí sử dụng nước từ hồ thủy lợi, chi phí chiếm từ 9% đến 10% doanh thu thực tế nhà máy - Tỷ suất chiết khấu tư vấn tính tốn 10%, tỷ suất chiết khấu thực dao động từ 9,68% đến 10,38% làm cho tiêu tính tốn có khác biệt Nhìn chung, giai đoạn vận hành, chi phí thu nhập lớn nhiều so với dự báo, chênh lệch nhiều nguyên nhân việc mở rộng quy mô nhà máy làm gia tăng sản lượng điện, trượt giá lạm phát làm giá tăng cao, lực quản trị dự án lãnh đạo nhà máy, điều kiện tự nhiên hoạt động hiệu quy trình vận hành liên hồ… Tuy nhiên, tiêu tài giai đoạn vận hành cho thấy dự án triển khai thi công vào hoạt động dự án hiệu nhiều so với đánh giá tư vấn lập 18 3.2 Phân tích rủi ro 3.2.1 Phân tích độ nhạy a Xác định biến rủi ro: Tác giả chọn hai tiêu sản lượng điện chi phí vận hành bảo dưỡng để phân tích độ nhạy dự án Cụ thể thay đổi tiêu giả định sau: - Sản lượng điện tăng/giảm ±10% - Chi phí vận hành bảo dưỡng tăng/giảm ±10% b Kết phân tích độ nhạy - Kết phân tích độ nhạy sản lượng điện thay đổi: + Khi sản lượng điện tăng 10% tiêu tài tăng: NPV = 88,374 tỷ đồng > IRR = 23,91% > ifmax=10,38% B/C = 1,29 > + Khi sản lượng điện giảm 10% tiêu hiệu tài giảm không đáng kể, dự án đạt hiệu cao: NPV = 69,732 tỷ đồng > IRR = 22,63 % > ifmax=10,38% B/C = 1,23 > Như vậy, yếu tố đầu vào sản lượng điện tăng hay giảm với biên độ ±10% dự án có độ an tồn cao - Kết phân tích độ nhạy chi phí vận hành bảo dưỡng thay đổi: + Khi chi phí vận hành bảo dưỡng tăng lên 10% tiêu tài giảm khơng đáng kể, dự án đạt hiệu cao: NPV = 74,998 tỷ đồng > IRR = 23,03 % > ifmax=10,38% B/C = 1,25 > 19 + Khi chi phí vận hành bảo dưỡng giảm 10% tiêu hiệu tài tăng: NPV = 83,108 tỷ đồng > IRR = 23,55 % > ifmax=10,38% B/C = 1,28 > Như vậy, yếu tố đầu vào chi phí vận hành bảo dưỡng tăng hay giảm với biên độ ±10% dự án có độ an tồn cao 3.2.2 Phân tích tình a Xác định biến rủi ro Tương tự với phương pháp phân tích độ nhạy, tác giả chọn hai biến sản lượng điện chi phí vận hành bảo dưỡng để tiến hành phân tích tình Cụ thể sau: - Tình tốt nhất: sản lượng điện tăng 10%, chi phí vận hành bảo dưỡng giảm 10% - Tình tốt: sản lượng điện tăng 5%, chi phí vận hành bảo dưỡng giảm 5% - Tình xấu: sản lượng điện giảm 5%, chi phí vận hành bảo dưỡng tăng 5% - Tình xấu nhất: sản lượng điện giảm 10%, chi phí vận hành bảo dưỡng tăng 10% b Kết phân tích tình - Tình xấu nhất: NPV = 65,677 tỷ đồng IRR = 22,34% B/C = 1,22 - Tình xấu NPV = 72,365 tỷ đồng IRR = 22,83% 20 B/C = 1,24 - Tình tốt NPV = 85,741 tỷ đồng IRR = 23,74% B/C = 1,29 - Tình tốt NPV = 92,429 tỷ đồng IRR = 24,15% B/C = 1,31 Nhận xét: Khi biến đầu vào thay đổi lúc với tình xấu dự án đạt hiệu cao Như dự án có độ an tồn cao năm vận hành 3.2.3 Phân tích rủi ro tài mơ Monte Carlo a Xác định biến rủi ro Có bốn yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình là: sản lượng điện, giá bán điện, chi phí vận hành bảo dưỡng phí sử dụng nước từ cơng trình thủy lợi để phát điện Từ bốn yếu tố rủi ro xác định này, ta tiến hành nhận dạng hàm phân phối xác suất thông số cho biến rủi ro để vận hành mô b Nhận dạng hàm phân phối xác suất cho biến mô Dựa vào chuỗi số liệu vòng mười năm tham khảo nghiên cứu thực trước đây, kết hợp với sử dụng công cụ Batch Fit để xác định hàm phân phối xác suất công cụ kiểm định (Chi - Square, Anderson - Darling, Kolmogorov – Smirnov) tác giả tiến hành nhận dạng hàm phân phối cho biến rủi ro, cụ thể: - Biến sản lượng điện: hàm Minimum Extreme - Biến giá bán điện: hàm Minimum Extreme 21 - Biến chi phí vận hành bảo dưỡng: hàm Uniform - Biến phí sử dụng nước: hàm Normal c Phân tích kết mơ Monte Carlo Sử dụng phần mềm Crystal Ball thực 100.000 lần phép thử Monte Carlo với giả định hàm phân phối xác suất ta kết mô sau (hình 3.14, hình 3.15, hình 3.16): Hình 3.14: Kết chạy mô giá trị NPV nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành Hình 3.15: Kết chạy mô giá trị IRR nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành 22 Hình 3.16: Kết chạy mơ giá trị B/C nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành Qua kết chạy mô ta thấy xác suất để NPV > 0, IRR > ifmax = 10,38% B/C > đạt 100% Kiểm tra với độ tin cậy 90%, NPV có giá trị từ 31.731 triệu đồng, IRR có giá trị từ 18,59% B/C có giá trị từ 1,11 đến vô Như vậy, qua 10 năm vận hành dự án, yếu tố rủi ro chưa xuất vòng mười năm Dự án chắn có khả sinh lời cao, khả thua lỗ khơng có 3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu tài - Để nâng cao hiệu hoạt động, gia tăng sản lượng điện năm nhà máy cần trồng bảo vệ rừng đầu nguồn để điều hòa nguồn nước; lắp đặt thiết bị quan trắc, dự báo xác lượng nước hồ; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ, sửa chữa bảo dưỡng vận hành ổn định để phát huy tối đa hiệu suất vận hành nhà máy Bên cạnh cần nghiên cứu, phối hợp với đơn vị quản lý hồ bố trí lịch chạy máy phát điện cho vừa khai thác có hiệu lượng nước hồ vừa có lợi mặt tài (chạy vào khung có giá bán điện cao) 23 - Nghiên cứu giảm chi phí O&M nhiều biện pháp như: ứng dụng tin học hóa, tự động hóa sản xuất; áp dụng hệ thống vận hành tự động vị trí nhà máy; xây dựng mơ hình quản lý sản xuất tinh gọn, hiệu quả; ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự, quản trị doanh nghiệp… để giảm lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất… - Xây dựng thêm nhà máy thủy điện mở rộng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua kết phân tích đánh giá hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành tiêu giá trị ròng NPV, suất thu lợi nội IRR tỉ số lợi ích/chi phí B/C cho thấy sau mười năm vào vận hành dự án mang lại lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư, tiêu tài giai đoạn vận hành lớn nhiều so với kết tư vấn lập giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (NPV = 79.053 triệu đồng, IRR = 23,3% B/C = 1,26) Điều cho thấy dự án mang lại hiệu kinh tế cao, đáng giá để đầu tư Thực mô Monte Carlo để đánh giá rủi ro cho dự án với biến rủi ro xác định sản lượng điện với hàm phân phối Minimum Extreme, giá bán điện với hàm phân phối Minimum Extreme, chi phí vận hành bảo dưỡng với hàm phân phối Uniform chi phí sử dụng nước từ cơng trình thủy lợi để phát điện với hàm phân phối Normal, giá trị mô cho biến rủi ro năm 2018 đến năm 2027 Kết cho thấy xác suất để NPV > 0, IRR > ifmax = 10,38% B/C > đạt 100%, yếu tố rủi ro chưa 24 xuất vòng mười năm Dự án dự án chắn có khả sinh lời, khả thua lỗ Nhìn chung q trình vận hành nhà máy thủy điện Định Bình có nhiều thuận lợi xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: chi phí đầu tư ban đầu thủy điện Định Bình thấp nhiều so với dự án khác có cơng suất khơng phải đầu tư đập dâng nước, khơng có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng…; việc mở rộng quy mơ nhà máy góp phần làm gia tăng sản lượng điện; điều kiện tự nhiên lực quản trị dự án có vai trò quan trọng trình quản lý vận hành, mang lại lợi nhuận cao cho công ty Việc đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Định Bình có nhiệm vụ tận dụng cột nước trước đập Định Bình lưu lượng lấy qua cống để phát điện, trước lưu lượng xả xuống hạ lưu phục vụ mục đích khác, đáp ứng mục tiêu khai thác tổng hợp hồ chứa làm tăng hiệu kinh tế cho dự án hồ Định Bình đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện nước ta, cơng trình đáp ứng mục tiêu lâu dài ngành điện phát triển bền vững, khai thác hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên Kiến nghị - Nên thực việc nghiên cứu, đánh giá hiệu tài nhà máy thủy điện trình vận hành - Nên nghiên cứu, mở rộng quy mô nhà máy ... Bước 6: Vận hành mô Bước 7: Phân tích kết CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 3.1 Phân tích tài Dự án nhà máy thủy điện Định Bình đầu... nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành Hình 3.15: Kết chạy mô giá trị IRR nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành 22 Hình 3.16: Kết chạy mơ giá trị B/C nhà máy thủy điện Định Bình. .. tơi chọn đề tài: Phân tích hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình giai đoạn vận hành 2 Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hiệu tài nhà máy thủy điện Định Bình từ vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện Định Bình trong giai đoạn vận hành, Phân tích hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện Định Bình trong giai đoạn vận hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay