Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính năng kinh tế kỹ thuật động cơ sử dụng xăng Ethanol - butanol

30 6 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒ VĂN LUẬN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG XĂNG ETHANOL - BUTANOL Chuyên ngành: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Mã số: 8520116 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Văn Nam Phản biện 1: TS Phan Minh Đức Phản biện 2: TS Nhan Hồng Quang Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Cơ khí động lực họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 20 tháng 10 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông,Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐ ... thạc sĩ Cơ khí động lực họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 20 tháng 10 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông,Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Thư...Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Văn Nam Phản... tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông,Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính năng kinh tế kỹ thuật động cơ sử dụng xăng Ethanol - butanol, Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính năng kinh tế kỹ thuật động cơ sử dụng xăng Ethanol - butanol

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay