Nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý nền đất yếu đoạn tuyến Trị Bình - Dung Quất

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:00

cường n n đất yếu, luận văn lựa chọn phương pháp gia cường n n đất yếu cọc cát đường kính 40cm, khoảng cách bố trí cọc 2D = 80cm Kiến nghị - Xử lý n n đất yếu cọc cát ng dụng thành công số nước giới (Nhật Bản, Singapore, Malaysia ) Nghiên c u áp dụng cọc cát gia cố n n đất yếu vấn đ hoàn toàn khả thi có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng n n đường đắp tr n đất yếu nước ta - Nghiên c u v tính chất cọc i măng đất n n đất yếu cần có thí nghiệm để xây dựng mơ hình tính tốn dự đốn thuộc tính vật liệu i măng đất phục vụ cho tính tốn thơng qua hàm lượng chất gia cố u kiện chổ đất n n - Nghiên c u phát triển mơ hình tốn mơ xác làm việc vật liệu đất - i măng, n n đất xung quanh Nhằm khắc phục hạn chế v u kiện biên, phản ánh trạng thái ng suất - biến dạng thực cọc đất - i măng đất n n xung quanh chịu tải, t đánh giá đưa sơ đồ bố trí cọc đất - i măng cách hiệu - Nghiên c u bổ sung v kiểm tra, đánh giá chất lượng gia cố n n đất yếu cọc cát; thiết bị quy trình thi cơng cọc cát - Kiến nghị với chủ đầu tƣ dự án đƣờng Trì Bình – cảng Dung Quất đƣa phƣơng án tăng cƣờng sức chịu tải đất yếu cọc cát, đƣờng kính D=40cm; L=12,3m vào gia cố đảm bảo độ lún, ổn định hiệu kinh tế 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TCVN 22 TCN 262 - 2000, Quy trình khảo sát thiết kế Nền đường Ơ tơ đắp đất yếu, Nhà uất Giao Thông vận tải 2001 [2] TCVN 9355-2012, Gia cố n n đất yếu bấc thấm thoát nước [3] Nguyễn uang Chi u (2010), Thiết kế thi công n n đắp tr n đất yếu, Nhà XB Xây Dựng, Hà Nội [4] Nguyễn Ngọc Bích, L Thị Thanh Bình,V Đình Phụng (năm, Đất ây dựng -địa chất cơng trình kỹ thuật cải tạo đất ây dựng, Nhà XB Xây Dựng [5] D.t Bergado, J.C Chai, M.C Alfaro, S Balasubra Maniam (1996), Những biện pháp kỹ thuật cải tạo đất yếu ây dựng, Nhà XB Giáo Dục [6] Nguyễn uốc D ng, Công nghệ khoan áp lực cao – Jet grouting, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam [7] Nguyễn Xuân Bao, Dương Văn Cầu, Trịnh Long, 2015 Các đới kiến tạo phần đất li n Nam Việt Nam Tạp chí địa chất, loạt A, số 352-354, tr.16-27, Hà Nội [8] Nguyễn Văn Trang, Đặng Văn Bào nnk, 1985 Báo cáo đo vẽ lập đồ địa chất tìm kiếm khống sản nhóm tờ Huế uảng Ng i tỷ lệ 1:200.000 Lưu trữ viện thông tin tư liệu Địa chất, Hà Nội [9] Định m c dự tốn ây dựng cơng trình 1776, 2012 [10] Nguyễn uang Chi u (2004), Thiết kế thi công đắp đất yếu, Nhà uất ây dựng, Hà Nội [11] Pierre Laéral, Nguyễn Thành Long, Nguyễn uang Chi u, V Đ c Lực, L Bá Lưng (2001), Nền đường đắp đất yếu điều kiện Việt Nam, Nhà uất Giao thông vận tải, Hà Nội [12] TCVN 9362:2012, Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình 24 [13] TCVN 11713: 2017, Gia cố đất yếu giếng cát - thi công nghiệm thu Tiếng Anh [14] R B J Brinkgreve, W M Swolfs, E Engin (2010), Plaxis Introductory: Student Pack and Tutorial Manual [15] Plaxis scientific manual (2011) [16] Chen, W.F.(1970), Discussion of “Circular and logarithmic spiral slip surface” J SM ASCE 97(1), pp 324-326 [17] Rocscience Inc (2001-2004), Application of the Finite Element Method to Slope Stability, Toronto, pp 2-5 ... Tiếng Việt [1] TCVN 22 TCN 262 - 2000, Quy trình khảo sát thiết kế Nền đường Ơ tơ đắp đất yếu, Nhà uất Giao Thông vận tải 2001 [2] TCVN 935 5-2 012, Gia cố n n đất yếu bấc thấm thoát nước [3] Nguyễn... kế thi công n n đắp tr n đất yếu, Nhà XB Xây Dựng, Hà Nội [4] Nguyễn Ngọc Bích, L Thị Thanh Bình, V Đình Phụng (năm, Đất ây dựng - ịa chất cơng trình kỹ thuật cải tạo đất ây dựng, Nhà XB Xây Dựng... (2004), Thiết kế thi công đắp đất yếu, Nhà uất ây dựng, Hà Nội [11] Pierre Laéral, Nguyễn Thành Long, Nguyễn uang Chi u, V Đ c Lực, L Bá Lưng (2001), Nền đường đắp đất yếu điều kiện Việt Nam, Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý nền đất yếu đoạn tuyến Trị Bình - Dung Quất, Nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý nền đất yếu đoạn tuyến Trị Bình - Dung Quất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay