Nghiên cứu đánh giá độ êm dịu của hệ thống treo otô KIA CERATO lắp ráp tại THACO.

31 2 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:00

TR Đ IăH CăĐÀăN NG NGăĐ IăH CăBÁCHăKHOA LểăNG CăĐ C NGHIểNăC UăĐÁNHăGIÁăĐ ăểMăD UăC AăH ăTH NGăTREO Ô TỌăKIAăCERATOăL PăRÁPăT IăTHACO ChuyênăngƠnh:ăKỸăTHU TăC ăKHệ Đ NGăL C Mƣăs :ă8520116 TịMăT TăLU NăVĔNăTH CăSĨă KỸăTHU TăC ăKHệăĐ NGăL C ĐƠăN ngăậ Nĕmă2018 Cơngătrìnhăđ TR Ng iăh căhồnăthànhăt i NGăĐ IăH CăBÁCHăKHOA ngădẫnăkhoaăh c:ăTS.ăPHANăMINHăĐ C Ph năbiệnă1:ăTS LÊăVĔNăT Y Ph năbiệnă2:ăTS NHANăH NGăQUANG Luậnăvĕnăsẽăđ căb oăvệătr căHộiăđ ngăchấm Luậnăvĕnăt tănghiệpăth căsĩăkỹăthuậtăcơăkhíăđộngălựcăh păt iăTr ngăĐ iăh că Bách khoa vào ngày 20 tháng 10 nĕmă2018 Cóăthểătìmăhiểuăluậnăvĕnăt i: TrungătâmăH căliệu,ăĐ iăh căĐàăNẵngăt iăTr ngăĐ iăh căBáchăkhoa M ăĐ U 1.ăLụăDOăCH NăĐ ăTÀI Ngàyănay,ăcơngănghiệpăơtơăđangăphátătriểnărấtănhanhăđểăđápă ngănhuă cầuăng iăsửăd ng.ăNhữngăđòiăhỏiăđặtăraăchoăchiếcăơtơăduăl chăhiệnăđ iălàă ph iăđápă ngănhiềuăuăcầuătrongăđóăcóătínhăêmăd u,ăđộăanătồn.ăChínhăvìălẽă đóămàăcácăhệăth ngătrênăơtơăkhơngăngừngăđ căquanătâmănghiênăc uăt iă uă kếtăcấuăvàătínhătốnăt iă uăthơngăs ăđộăc ngăvàăhệăs ăc năgi măchấnăhoặcă nghiênăc uăđiềuăkhiểnădaoăđộngătíchăcực,ăbámătíchăcực.ăTínhătốnălựaăch nă thơngăs ăchoăhệăth ngătreoăcóăvaiătròăquyếtăđ nh đếnăchấtăl ngădaoăđộngă c aăhệăth ngătreoăthiếtăkế Bênăc nhăđóăViệtăNamălàăn căđangătrênăđ gi i,ănhấtălàălĩnhăvựcăs năxuấtăơăftơătrongăn s năxuấtăơătơătrongăn ngăhộiănhậpăkinhătếăthếă c,ăvìăvậyăđòiăhỏiăcácăcơngătyă căph iătínhătốnăthiếtăkếăcácăchiătiết,ăc măchiătiếtăhayă tổngăthànhăph căv ăchoăviệcănângăcaoătỷălệănộiăđ aăhóaăvàăphùăh păv iăđiềuă kiệnă giaoă thơngă Việtă Namă làă cấpă thiếtă đểă ngànhă côngă nghiệpă ôă tôă trongă n Tr căcóăthểăt năt iăvàăphátătriển.ăĐặtăbiệtătrongăđóăcóăcơngătyăcổăphầnăơătơă ngăH iălàămộtătrongănhữngăcơngătyătiênăphongătrongăvấnăđềănày.ă Trênăcơăsởăđó,ătrongăkhnăkhổăluậnăvĕnăth căsỹ,ăh căviênălựaăch năđềă tàiă“Nghiênăc uăđánhăgiáăđ ăêmăd uăc aăh ăth ngătreoăôătôăKiaăCeratoă l părápăt iăThaco” M CăĐệCHăNGHIểNăC U Xây dựng mơ hình toán h c kh o sát tiêuăđánhăgiáăđộ êm d u c a ô tô miền th i gian, miền tần s Thực nghiệmăxácăđ nh s tiêuăđánhăgiáăđộ êm d u c a ô tô Kia Cerato lắp ráp t i Thaco, v i lo i c m bánh xe khác 3.ăĐ IăT NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đối tượng nghiên cứu: Ọă tôă Kiaă Ceratoă lắpă rápă t iă Thacoă vàă hệă th ngă thôngă s ă kếtă cấuă liênă quanăđếnătínhăchuyểnăđộngăêmăd uăc aăơătơ Ph m vi nghiên cứu: Nghiênăc uăcácăthôngăs ăph năánhăđộăêmăd uătheoăph ơngăd c,ăv iăgi ă thuyếtăquanăhệăgiữaăđộăêmăd uăv iăhệăth ngătreoălàătuyếnătính - Nghiênăc uăsựă nhăh ởngăc aăthơngăs ăđộăc ngăl păđếnăđộăêmăd uă c aăôătô 4.ăPH NGăPHÁPăNGHIểNăC U: V iăm cătiêuăđềătàiătơiăđưăsửăd ngăph ơngăphápăngunăc uătổngăh pă baoăg m: - Nghiênăc uălýăthuyết:ăXâyădựngămơăhìnhăvàămơăphỏng,ăkh oăsátă đánhăgiá - Thựcănghiệm:ăĐoăđ căxácăđ nhăcácăthơngăs ăchoămơăhình,ăđoăđ că cácăchỉătiêuădaoăđộngăđánhăgiáăđộăêmăd uăchuyểnăđộngăc aăôătô ụăNGHĨAăC AăĐ ăTÀI: Đ aăraăcácăkết qu kh oăsátăđánhăgiáăđ nhăl ng s tiêuăđánhă giáăđộ êm d u c a ô tô KốaăCeratoălắp ráp t i Thaco 6.ăăC UăTRÚCăC AăLU NăVĔN:ă Việcănghiênăc uăđộăêmăd uăc aăôtôăởăViệtăNamăhiệnănayăđ cărấtănhiềuă tácăgi ăquanătâm,ălàăcơăsởăchoăviệcăthiếtăkếăcácăhệăth ngănhằmănângăcaoăđộă êmăd uăăchuyểnăđộngăc aăơătơăđểăđ măb oăanătồn choăng thơng iăthamăgiaăgiaoă Ch ngă1:ăTổngăquană Tìmăhiểuăcấuăt oăc aăhệăth ngătreoătrênăơătơ,ă nhăh ởngăc aăhệăth ngă treoăđếnăđộăêmăd uăvàăanătồnăchuyểnăđộngăvàăcácăchỉătiêuăđánhăgiá Ch ngă2: Xâyădựngămơăhìnhămơăphỏngăđộăêmăd uăchuyểnăđộngăc aă tơ Nghiênăc uăcácăgi ăthuyếtăvàăxâyădựngămơăhìnhămơăphỏngădaoăđộngăơă tơătrênămiềnăth iăgianăvàămiềnătầnăs Ch ngă3:ăNghiênăc uăđánhăgiáăđộăêmăd uăKiaăCerato Gi iăthiệuăvềăơătơăKiaăCerato,ădùngămơăhìnhămơăphỏngăđểăđánhăgiáăđộă êmăd uăc aăôătôăkhiăchuyểnăđộngătrênămiênăth iăgianăvàămiềnătầnăs Ch ngă4:ăT iă uăhệăth ngătreo Sửăd ngăcácăbàiătốnăt iă uăđểătìmăraăcácăbiếnăkhiăthiếtăkếăt iă uăhệă th ngătreoăvàăcu iăcùngăch năđ căbộăthơngăs ăkếtăcấuăt tănhấtăchoăhệă th ngătreoăc aăơătơăkh oăsát Ch ngă5:ăThíănghiệmăvàăxửălýăs ăliệuătrênăơătơăKiaăCerato Thơngăquaăthíănghiệmăđểăđánhăgiáăđộăchínhăxácăgiữaămơăhìnhănghiênă c uălýăthuyếtăsoăv iăthựcătếăvàăch năđ th ngătreoăc aăôătôăkh oăsát căthôngăs ăt iă uăđộăêmăd uăc aăhệă CH NG 1.ăT NGăQUAN H ăth ngătreoătrênăôătô nhăh ngăc aăh ăth ngătreoăđ năđ ăêmăd uăvƠăanătoƠnăchuy năđ ng 1.2.1 Cơ chế tác động hệ thống tre lên thể người 1.2.2 nh hưởng hệ thống treo thể người Cácăch ătiêuăđánhăgiá 1.3.1 Tần số dao động 1.3.2 Ảia tốc dao động 1.3.3 ảệ số êm dịu chuyển động 1.3.4 Công suất dao động 1.3.5 Ảia tốc thời gian dao động 1.3.6 Tiêu chuẩn quốc tế dao động Cácăh ngănghiênăc uăv ăh ăth ngătreo Hình 1.13 S đồ ỏ ng ỏác ô ỏô, ng ời điềỐ Ệhiển ốà mơi ỏr ờng Cóă3ăh ngănghiênăc uăchính: Nghiênăc uăbềămặtăđ ng Nghiênăc uădaoăđộngăôătô:ă Nghiênăc uăc măgiácăvàăs căch uăđựngăc aăconăng i:ă Cácănghiênăc u liênăquanăđ năđ ătƠi K tălu năch ng Trongăch ơngănày,ătácăgi ăđưătìmăhiểuătổngăquanăhệăth ngătreoăvàăcácă yếuăt ă nhăh ởngăc aăhệăth ngătreoăđếnăđộăêmăd uăc aăơătơ Cácătiêuăchuẩnăđánhăgiáăđộăêmăd uăch ăyếuădựaăvàoătầnăs ăvàăgiaăt că daoăđộng,ăđ ăth ăh ngădẫnăvùngă nhăh ởngăđếnăs căkhỏeăconăng iăvàăsựă ph nă ngăc aăcơăthểăđ iăv iăcácăm căđộădaoăđộngăkhácănhauăcĕnăc ăvàoătiêuă chuẩnăTCVNă6964ă- 1:2001 CH - Tầnăs ăchoăphép:ă1-1.5 hz - Giaăt căgi iăh năchoăphépănhỏăhơnă0.63ăm/s2 NG 2.ăXỂYăD NGăMỌăHỊNHăMỌăPHỎNGăĐ ăểMăD Uă CHUY NăĐ NGăC AăỌăTỌ 2.1 Cácăgi ăthi tăxơyăd ngămơăhình 2.1.1 Ải thuyết 2.1.2 Xây dựng mơ hình dao động tơ miền thời gian, miền tần số 2.1.2.1 Xây dựng mơ hửnh ốậỏ ệý 2.1.2.2 Xây dựng mơ hửnh ỏốn học ỏheo ph 2.1.2.2.1.ăPhầnăđ ng pháp ỏách h cătreo 2.1.2.2.2 Hệăth ngătreo 2.1.2.3 Xây dựng mô hửnh mô ph ng phần mềm MaỏệabSimulinh 2.1.2.3.1 Mơ kích thích từ mặtăđ ng 2.1.2.3.2 Mô phỏngă động lực h c c aă bánhă xeă đànă h i theo mơ hình tiếpăxúcăđiểm 2.1.2.3.3 Mô phỏngăđộng lực h c kh iăl bậc tự ngăkhôngăđ c treo 2.1.2.3.4 Mô phỏngăđộng lực h c kh iăl ngăkhôngăđ c treo hai bậc tự Sơă đ ă kh iă môă phỏngă bằngă phầnă mềnă Matlab/Simulinkă (hìnhă 2.16),ăhộpătho iănhậpăs ăliệuămơăhìnhăthểăhiệnătrênăhìnhă2.17 Hình 2.16- S đồ mô SimỐệinỆ mô ph ng động ệực học Ệh i ệ ợng đ ợc ỏreo bậc ỏự Hình 2.17- ảộp ỏho i nhập ỏhơng s mơ hửnh 2.1.2.3.5 Mô phỏngăđộng lực h c c a hệ th ngătreoăđơn 2.1.2.3.6 Mô phỏngăđộng lực h c c a kh iăl ngăđ c treo 2.1.1.3.7 Mô phỏngăđộng lực h c c a kh iăl ngăđ c treo hai bậc tự do, hai lực kích thích Sơăđ ăkh iămơăphỏngăđộngălựcăh căc aăkh iăl Matlab/Simulinkăthể hiệnătrênăhìnhă2.21 ngăđ cătreoăbằngă Hình 2.22- S đồ ỏổng ỏhể mô ph ng dao động ệiên Ệếỏ ô ỏô Hình 2.23- S đồ mô ph ng động ệực học Ệh i ệ ợng đ ợc ỏreo hai bậc ỏự do, hai ệực ỆỬch ỏhỬch 2.2 K tălu năch ng Trongăch ơngănày đưănêuăraăcácăgi ăthuyếtăvềăđểăxâyădựngămơ hình cùngăcácăngu năkíchăthíchădaoăđộng Xâyădựngămơăhìnhătínhătốnădựaătrênăhaiătiêuăchíăđánhăgiáăđộăêmăd uă làămiềnăth iăgianăvàămiềnătầnăs XâyădựngămơăhìnhămơăphỏngăbằngăphầnămềmăMatlapăSimulink Trênăcơăsởăxâyădựngănàyătaăsẽăđánhăgiáăđộăêmăd uăc aăxeăkh oăsát CH NGă3:ăNGHIểNăC UăĐÁNHăGIÁăĐ ăểMăD UăỌăTỌăKIAă CERATO 3.1.ăGi iăthi uăôătôăKIAăCERATOăl părápăt iăTHACO 3.1.1 Thông số kỹ thuật ô tô KIA CERATO 3.1.2 Thông số kỹ thuật hệ thống treo xe KIA CERATO 3.2.ăĐánhăgiáăđ ăêmăd uăc aăh ăth ng treo 3.2.1 Kết qu kh o sát miền thời gian ảửnh 3.4 : Đồ ỏhị chỐyển dịch ỏhân xe ảửnh 3.5 : Đồ ỏhị gia ỏ c ỏhân xe 15 Thơngăs ăthíănghi măđoăđ ăc ngătheoăápăsu tăh iăl pă215/45R17 Ápă suấtă hơiă l pă 1.4 1.8 2.2 2.6 253827 293.567 337.323 382.234 401.981 (kG/cm2) Độă c ngă 218.156 (kN/m) B ng 4.4 Độ cứng ệ p xe 205/55R16 ỏ ng ứng ốới mộỏ s áp sỐấỏ h i ệ p Thơngăs ăthíănghi măđoăđ ăc ngătheoăápăsu tăh iăl pă205/55R16 Ápăsuấtăhơiă 1.4 1.8 2.2 2.6 240.241 275.987 309.223 349.523 371.290 l pă (kG/cm2) Độă c ngă 200.454 (kN/m) B ng 4.5 Đ ờng biểỐ diển ỏ Đ Ápă suấtă hơiă ng ứng ốới mộỏ s áp sỐấỏ h i ệ p ng bi uădi năápăsu tăl pătrênăđ ăth 1.4 1.8 2.2 2.6 l pă (kG/cm2) Màu 4.3.1 Kh o sát độ êm dịu miền tần số Taăsửăd ngăphầnămềmăMatlab-Simulink 2016aăđểăgi iăbàiătốnăbằngăph ơngă phápămơăphỏngăkh i.ă 4.3.1.1 Kh o sáỏ ỏrên miền ỏhời gian - L pă225/45R17 16 - xe - xe - L p 205/55R16 ảửnh 4.30 : Đồ ỏhị chỐyển dịch ỏhân xe ảửnh 4.31 : Đồ ỏhị gia ỏ c ỏhân xe Nhận xéỏ: Khi áp sỐấỏ ỏhay đổi ỏhử ỏần s riêng Ệhông ỏhay đổi nh ng gia ỏ c bửnh ph ng ỏrỐng bửnh ỏhay đổi, áp sỐấỏ ệ p 2.2 Ệg/cm ô ỏô Ệhông đ m b o độ êm dịỐ áp sỐấỏ gi m : - Dịch chỐyển ỏhân xe gi m - Ảia ỏ c ỏhân xe gi m - Ảóc xoay ỏhân xe gi m - Dịch chỐyển cầỐ ỏr ớc, cầỐ saỐ gi m - Ảóc xoay ỏhân xe gi m 4.3.1.2.Kh o sáỏ ỏrên miền ỏần s - L p 215/45R17 17 ảửnh 4.37 : Đồ ỏhị chỐyển dịch ỏhân xe ảửnh 4.38 : Đồ ỏhị biểỐ di n gia ỏ c ỏhân xe - L p 205/55R16 ảửnh 4.42 : Đồ ỏhị gia ỏ c ỏhân xe ảửnh 4.43 : Đồ ỏhị chỐyển dịch ỏhân xe Nhận xéỏ: Ệhi áp sỐấỏ h i ỏrong ệ p ỏhay đổi - ChỐyển dịch ỏhân xe Ệhông ỏhay đổi - Ảóc ệắc ỏhân xe Ệhơng ỏhây đổi - Ảia ỏ c ỏhân xe ỏhay đổi - ChỐyển dịch cầỐ ỏr ớc gi m - ChỐyển dịch cầỐ saỐ gi m 4.4 Kếỏ ệỐận ch Trong ch ng ng này, s dụng ỏoán ỏ i Ố tìm biến Ệhi ỏhiếỏ Ệế ỏ i Ố h ỏh ng ỏreo, để đ m b o chắn ỏhông s ỏ ỏ nhấỏ ỏrong nhiềỐ ỏhông s gây Ệhông ỏho i mái (Do ối c ệắc dọc, ệắc ngang ỏhân xe), bám đ ờng (Độ sai ệ ch ệực ỏheo ph ng ngang s y ố xe ốà mặỏ đ ờng) ốà Ệho ng 18 ỏr ng ệàm ối c bánh xe – ỏhân xe (Độ sai ệ ch Ệho ng ỏr ng bánh xe thân xe) g ợc ệ i S dụng ệ p 205/55R16 ốới áp sỐấỏ ệ p 2.2 KẢ/cm đ ỏ đ ợc gia ỏ c bửnh ph Cả NẢ 5: TảÍ NẢảI M VÀ X ng ỏrỐng bửnh 0.59 m/s2 LÝ S LI U TRÊN Ô TÔ CERATO 5.1 M căđích thíănghi măvƠăxửălỦăs ăli u 5.2 Đ iăt ngăthíănghi măvƠăđi uăki năthíănghi m 5.2.1 Đối tượng thí nghiệm 5.2.2 Thông số kỹ thuật hệ thống treo xe KIA CERATO 5.3 Thi tăb ăvƠăquyătrìnhăthìănghi m 5.3.1 Thiết bị điều kiện thí nghiệm 5.3.1.1 ThỬ nghiêm đ ợc ỏiến hành ỏrong phòng ỏhỬ nghi m, đo độ cứng ệ p 5.3.1.2 ThỬ nghiêm đ ợc ỏiến hành ỏ i công ỏy TảACO KIA đo điềỐ Ệi n yêỐ cầỐ ô ỏô ỏheo qỐy định cục đăng Ệiểm 5.3.1.3 ThỬ nghiêm đ ợc ỏiến hành ỏ i công ỏy TảACO, đo ỏhông s giao động ỏô ỏhiếỏ bị đo dao động ỏ i ỆhỐ ốực đ ờng ỏh cơng ty THACO 5.3.2 Quy trình thí nghiệm 5.3.2.1 ThỬ nghi m đo độ cứng ệ p đ ợc ỏiến hành máy Ệéo nén 50 ỏấn ỏ i TrỐng ỏâm ỏh nghi m xe c giới 19 Hình 5.6 Thiếỏ bị đo độ cứng ệ p 5.3.2.1.1.ăQuyătrìnhăthíănghiệmă Thíănghiệmăđoăđộăc ngăc aăl păđ cătiếnăhànhăbằngămáyăkéoănénă50ătấnă t iăTrungătâmăthửănghiệmăxeăcơăgi i.ăThíănghiệmăđ cătiếnăhànhătheoăcácă b căsau : B că : Chuẩnă b ă l pă thử : xe KIA CERATOă sửă d ngă l pă Continental,ă kíchăcỡăl p:ă B - Lơp: 215/45R17 - L p:ă205/55R16ă că2 : Chỉnhăđặtăch ơngătrìnhăđểăcácăgiáătr ălựcăvàăd chăchuyểnăđ căresetă vềă0 B că3 : Ch yăch ơngătrìnhănénăl p,ăkhiăl pănénăđếnăkho ngă7000-8000 N thìădừngăl iăvàăghiăl iăkết qu ăthử.ă 20 5.3.2.2 ThỬ nghi m đo góc ệái, độ chụm đèn, ệực ỏhắng đ ợc ỏiến hành ỏ i dây chỐyền Ệiểm định cơng ỏy TảACO KIA Hình 5.9 Thiếỏ bị đo độ chụm bánh xe, đèn pha 5.3.2.3 ThỬ nghi m Ệiểm ỏra dao động ỏ i đ ờng ỏh xe cơng ỏy TảACO Thí nghiêmăđ cătiếnăhànhăt iăcơngătyăTHACO,ăđoăthơngăs ăăgiaoăđộngă c aătơăbằngăthiếtăb ăđoădaoăđộngăt iăkhuăvựăđ ngăthửăc aăcơngătyăTHACO Hình 5.11 Thiếỏ bị để đo dao động 21 Hình 5.12 Đo độ dao động ỏrên đ ờng 5.4.ăK tăqu ăxửălỦăd ăli u 5.4.1 Xử lý số liệu đo độ cứng lốp Quaătínhătốnătaăđ căb ngăsau : B ng 4.13 Độ cứng ệ p xe 215/45R17 ỏ ng ứng ốới mộỏ s áp sỐấỏ h i ệ p Thơngăs ăthíănghi măđoăđ ăc ngătheoăápăsu tăh iăl pă215/45R17 Ápăsuấtăhơiă 1.4 1.8 2.2 2.6 218156 253827 293567 337323 382234 401981 l pă(kG/cm ) Độăc ngă (kN/m) 22 B ng 4.14 Độ cứng ệ p xe 205/55R16 ỏ ng ứng ốới mộỏ s áp sỐấỏ h i ệ p Thơngăs ăthíănghi măđoăđ ăc ngătheoăápăsu tăh iăl pă205/55R16 Ápăsuấtă 1.4 1.8 2.2 2.6 200454 240241 275987 309223 349523 371290 hơiăl pă (kG/cm2) Độăc ngă (kN/m) 5.4.2 Xử lý số liệu đo cục đăng kiểm 23 5.4.2 Xử lý số liệu đo thông số yêu cầu cục đăng kiểm I KI MăTRAăTRểNăTHI TăB N iădungăki mătra Tiêuăchuẩn Đ năv K tălu n Ảhi ệ i Ệếỏ qỐ dỐng sai ỏrên hửnh Đ t Đi uăch nhăgócăđặtăbánhăxe + 0.03 K tăqu ăki mătra Độăch măbánhăxeătr c độă(ă°ă) 0.05 - 0.03 Tr cătrái: Tr +0.02 Gócăquayăl nănhấtăbánhăxeădẫnă h ng Bên trái 37.6 ÷ 41.5 độă(ă°ă) Bên trái: 40.6 Bênăph i 30.9 ÷ 34.2 độă(ă°ă) Bênăph i: 32.4 Đènăph i Đ ătr Saiăs ăđ ngăh ăt căđ ă ă40km/h Khíăth i tăngangăbánhăxeăd năh L căphanh -0.02 Đ t Ph ơngăđ ng -20 ÷ -11.6 Ph ơngăngang ÷ 20 5.5 ngăă căph i: -5 ÷ m/Km 0.3 -10 ÷ 20 % 2.4 CO ≤ă3 %ăthểătích HC ≤ă600 ppmăthểătích 500 Tr că1 ≥420 daN 621.4 Saiălệchălựcăphanh ≤25 % Tr că2 ≥236 daN 390.9 Saiălệchălựcăphanh ≤25 % Phanhăđỗ ≥218 daN 272.2 Đ t Đ t Đ t Đ t 24 5.4.3 Xử lý kết qu đo đường thử 5.4.3.1 Ệếỏ qỐ ỏhỬ nghi m ệ p 215/45R167 5.4.3.1.1 nhăh ởngăc aăápăsuấtăhơiăl păđếnăgiaăt căbìnhăph ơngătrungăbìnhăởă Gia t c BPTB (m/s2) cácăvậnăt căchuyểnăđộngăc aăxeăkhácănhau ẢNH H ỞNG CỦA ÁP SU T H I L P VÀ VẬN T C CHUYỂN ĐỘNG CỦA XE ĐẾN GIA T C BÌNH PH NG TRUNG BÌNH 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Áp su t h i l p (kG/cm2) Z''2tb(30 km/h) Z''2tb(45 km/h) ảửnh 5.22 nh h ởng áp sỐấỏ h i ệ p đến gia ỏ c bửnh ph ng ỏrỐng bửnh ốận ỏ c chỐyển động Ệhác nhaỐ xe 5.4.3.1.2 nh h ởng áp sỐấỏ h i ệ p ốà chiềỐ cao mấp mô mặỏ đ ờng đến gia ỏ c bửnh ph Gia t c bình ph ng trung bình (m/s2) ng ỏrỐng bửnh ẢNH H ỞNG CÚA ÁP SU T H I L P VÀ CHIỀU CAO M P MÔ MẶT Đ ỜNG ĐẾN GIA T C BÌNH PH NG TRUNG BÌNH Z''1tb(qo=0.005 m) Z''1tb(qo=0.01 m) 0.5 0 Áp su t h i l p (kG/cm2) ảửnh 5.24 nh h ởng áp sỐấỏ h i ệ p đến gia ỏ c bửnh ph ng ỏrỐng bửnh chiềỐ cao mấp mô mặỏ đ ờng Ệhác nhaỐ 5.4.3.1.3 đ nhă h ởngă c aă ápă suấtă hơiă l pă vàă chiềuă dàiă sóngă mấpă mơă mặtă ngăđếnăgiaăt căbìnhăph ơngătrungăbìnhă 25 ẢNH H ỞNG CỦA ÁP SU T H I L P VÀ CHIỀU DÀI SÓNG MẶT Đ ỜNG ĐẾN GIA T C BÌNH PH NG TRUNG BÌNH Gia t c bình ph ng trung bình (m/s2) 0.8 0.6 Z''1tb(S = m) Z''1tb(S = m) Z''1tb(S = m) 0.4 0.2 0 0.5 t h i 1.5 Áp su l p (kG/cm2) 2.5 3.5 ảửnh 5.26 nh h ởng áp sỐấỏ h i ệ p đến gia ỏ c bửnh ph ng ỏrỐng bửnh chiềỐ dài song mấp mô mặỏ đ ờng Ệhác nhaỐ 5.4.3.2 Ệếỏ qỐ ỏhỬ nghi m ệ p 205/55R16 5.4.3.2.1 nhăh ởngăc aăápăsuấtăhơiăl păđếnăgiaăt căbìnhăph ơngătrungăbìnhăởă cácăvậnăt căchuyểnăđộngăc aăxeăkhác ẢNH H ỞNG CỦA ÁP SU T H I L P VÀ VẬN T C CHUYỂN ĐỘNG CỦA XE ĐẾN GIA T C BÌNH PH NG TRUNG BÌNH Gia t c BPTB (m /s2) 0.8 0.6 Z''2tb(30 km/h) Z''2tb(45 km/h) 0.4 0.2 0 0.5 su t h1.5i l p (kG/cm 2) Áp 2.5 3.5 ảửnh 5.28 nh h ởng áp sỐấỏ h i ệ p đến gia ỏ c bửnh ph ng ỏrỐng bửnh ốận ỏ c chỐyển động Ệhác nhaỐ xe 5.4.3.2.2 nhă h ởngăc aăápă suấtă hơiăl pă vàăchiềuă caoă mấpă mơă mặtăđ ngă đếnăgiaăt căbìnhăph ơngătrung bình ẢNH H ỞNG CÚA ÁP SU T H I L P VÀ CHIỀU CAO M P MÔ MẶT Đ ỜNG ĐẾN GIA T C BÌNH PH NG TRUNG BÌNH Gia t c bình ph ng trung bình (m/s2) 0.8 0.6 Z''1tb(qo=0.005 m) 0.4 Z''1tb(qo=0.01 m) 0.2 Z''1tb(qo=0.015 m) 0 Áp su t h 2i l p (kG/cm2) 26 ảửnh 5.30 nh h ởng áp sỐấỏ h i ệ p đến gia ỏ c bửnh ph ng ỏrỐng bửnh chiềỐ cao mấp mô mặỏ đ ờng Ệhác nhaỐ nhă h ởngă c aă ápă suấtă hơiă l pă vàă chiềuă dàiă sóngă mấpă mơă mặtă 5.4.3.2.3 đ ngăđếnăgiaăt căbìnhăph ơngătrung bình ẢNH H ỞNG CỦA ÁP SU T H I L P VÀ CHIỀU DÀI SÓNG MẶT Đ ỜNG ĐẾN GIA T C BÌNH PH NG TRUNG BÌNH Gia t c bình ph ng trung bình (m/s2) 0.800 0.600 Z''1 tb(S = m) Z''1 tb(S = m) Z''1 tb(S = m) 0.400 0.200 0.000 0.5 t h i l 1.5 Áp su p (kG/cm2)2 2.5 3.5 ảửnh 5.32 nh h ởng áp sỐấỏ h i ệ p đến gia ỏ c bửnh ph ng ỏrỐng bửnh chiềỐ dài song mấp mô mặỏ đ ờng Ệhác nhaỐ 5.4.4 Kiểm tra dao động với áp suất lốp 2.2 kg/cm2 Lốp 215/45R17 205/55R16 5.4.4.1 Trên miền ỏhời gian ảửnh 5.34 : Đồ ỏhị chỐyển dịch ỏhân xe ảửnh 5.35 : Đồ ỏhị gia ỏ c chỐyển dịch ỏhân xe 27 5.4.4.2 Kiểm ỏra ỏrên miền ỏần s ảửnh 5.41 : Đồ ỏhị chỐyển dịch ỏhân xe ảửnh 5.42 : Đồ ỏhị gia ỏ c ỏhân xe 5.5 K tălu năch ng Cĕnăc ăvàoăgiáătr ăđộălệchăbìnhăph ơngătrungăbìnhăc aălựcăđộng,ăvàăđ ăth ă lựcă độngă theoă th iă giană taă thấy:ă khiă ápă suấtă hơiă l pă tĕngă lênă thìă giáă tr ă độă lệchăbìnhăph ơngătrungăbìnhăc aălựcăđộngătĕngălênă.ă Theoă tiêuă chuẩnă ISOă thìă gi iă h nă choă phépă l nă nhấtă đ iă v iă giaă t că bìnhă ph ơngă trungă bìnhă làă 0.63m/s2.ă Soă v iă tiêuă chuẩnă nàyă thìă cácă chếă độă tínhă tốn,ăcácăkếtăqu ănhậnăđ cănằmătrongăgi iăh năchoăphépăkhiăápăsuấtăhơiăl pă nhỏăhơnă2,2ăkG/cm ,ăđ iăv iăl pă205/55R16,ănh ngăkhiăápăsuấtăhơiăl pătừă 2,2 kG/cm2 trởălênăthìăgiaăt căbìnhăph ơngătrungăbìnhănằmăngồiăgi iăh nă cho phép Kiểmătraăhệădaoăđộngătrongămiềnăth iăgian,ătaăcóănhậnăxétăbiênă độădaoăđộngăc aăhệăsauăkhiă sửăd ngăl pă205/55R16ăcũngălnănhỏăhơnăsoă v i khiă sửă d ngă l pă 225/45R17.ă Giaă ă t că bìnhă ă ph ơngă trungă bìnhă ă 0.61 m/s2, nằmătrongăph măviă0.315ă– 0.63:ăhànhăkháchăcóăc măăgiácăchútăítăvềăsựăă khơngăătho iăămáiăă(TheoăTCVNă4964-1:2001),ătầnăăs ădaoăăđộngăăăriêngăfă=ă 1.21ăHzălàăphùăh păv iăuăcầuăvềăđộăêmăd uăđ iăv iăơătơăconă(fă=ă1.0ă- 1.5) 28 K TăLU N KL 1: Xâyădựngămơăhìnhămơăphỏngăbằngăphầnămềmă MATLAB/Simulink:  Sửăd ngăcácăthôngăs ăc aăôătôăđểăkh oăsátădaoăđộngăôătôătrênămiềnă tầnăs ăvàăth iăgian.ă Quaăch ơngătrìnhămơăphỏngăv iăthơngăs ăgi ăthuyếtăkhi đánhăgiáă daoăđộngăc aăơătơăở:ăvậnăt că60km/h,ăchiềuăcaoămấpămơă0.01m,ăchiềuă dàiăsóngămặtăđ ngă2măthìăcóăgiaăt căbìnhăph ơngătrungăbìnhă0.64m/s vàătầnăs ă1.2Hz,ădoăđóăơătơăch aăđ măb oăvềăđộăêmăd u  Sửăd ngăcácăbàiătốnăt iă uăđểătìmăraăcácăbiếnăkhiăthiếtăkếăt iă uăhệă th ngătreoă dụng ệ p 205/55R16 ốới áp sỐấỏ ệ p 2.2 KẢ/cm2 ỏhử có ỏần s riêng 1.2 ảz ốà gia ỏ c bửnh ph ng ỏrỐng bửnh 0.62 m/s2 KL 2: Kếỏ qỐ ỏhực nghi m cho ỏhấy Khi ô ỏô chỐyển động ốới: - Vận ỏ c ệần ệ ợỏ ệà 30 Ệm/h, 45 Ệm/h ốà 60Ệm/h - ChiềỐ cao mấp mơ: 0.005m, 0.01m ốà 0.015m - ChiềỐ dài sóng mặỏ đ ờng: 1m, 2m, 4m ốà 6m  V iăl păngunăth yă225/45R17 thìăgiaăt căbìnhăph ơngătrungăbìnhă đoăđ călàă0.67m/s2 nằmăngồiăbiênăgi iăh năchoăphép.ăỌătơăch aăđ măb oăđộăêmăd u  Thayăthếăl pă205/55R16ăthìăcóăgiaăt căbìnhăph ơngătrungăbìnhăđoă đ călàă0.6m/s2 nằmătrongăgi iăh năchoăphép.ăỌătôăđ măb oăđộăêmăd u Kết Luận : Nên ỏhay ỏhế ệ p để nâng cao độ êm dịỐ Ệhi ô ỏô chỐyển động Ph ng án: ỏhay ệ p ngỐyên ỏhủy 225/45R17 ệ p 205/55R16 29 H NGăPHÁTăTRI NăC AăĐ ăTÀI Vì th i gian có h n nên tác gi nghiên c u mô thực nghiệm m căđộ nhăh ởng c a áp suất l păđếnăđộ êm d u c a ô tô Các vấnăđề ch aăgi i quyết:   Kh oăsátăcácăthôngăs ăkếtăcấuăkhácăc aăhệăth ngătreo M căđộă nhăh ởngăc aădaoăđộngăđếnătừngăvùng riêngălẻătrênăcơăthểă conăng i Đềătàiăcóăthểăphátătriểnătheoăcácăh ngănàyănhằmăhồnăthiệnăhơnănữaă hệăth ngătreoăđểănângăcaoăđộăêmăd uăơ tô TÀIăLI UăTHAMăKH O ... tiêu đánh giá độ êm d u c a ô tô Kia Cerato lắp ráp t i Thaco, v i lo i c m bánh xe khác 3.ăĐ IăT NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đối tượng nghiên cứu: Ọă tôă Kia Cerato lắp ráp t iă Thacoă vàă hệ ... iăgianăvàămiềnătầnăs Ch ngă3: Nghiên c u đánh giá độ êm d u Kia Cerato Gi iăthiệuăvềăơătơ Kia Cerato, ădùngămơăhìnhămơăphỏngăđể đánh giá độ êm d uăc aăơătơăkhiăchuyểnăđộngătrênămiênăth iăgianăvàămiềnătầnăs... quanăđếnătínhăchuyểnăđộng êm d uăc aăơătơ Ph m vi nghiên cứu: Nghiên c uăcácăthơngăs ăph năánh độ êm d uătheoăph ơngăd c,ăv iăgi ă thuyếtăquan hệ giữa độ êm d uăv i hệ th ng treo làătuyếnătính - Nghiên c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá độ êm dịu của hệ thống treo otô KIA CERATO lắp ráp tại THACO., Nghiên cứu đánh giá độ êm dịu của hệ thống treo otô KIA CERATO lắp ráp tại THACO.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay