Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian

29 5 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN ĐẮC HƢNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA HỒ XI MĂNG LÊN MA SÁT VỚI THÀNH ỐNG BƠM THEO THỜI GIAN CHUN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP Mã số: 60.58.02.08 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP ĐàNẵng, tháng 7/2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Mai ChánhTrung Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp họp Trƣờng Đại học Bách khoa vào ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trƣờng Đại học Bách khoa  Thƣ viện Khoa xây dựng DD&CN, Trƣờng Đại học Bách khoa – ĐHĐN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để đáp ứng đƣợc u cầu xây dựng đại với cơng trình bê tông cốt thép quy mô ngày lớn, nhà khoa học kỹ thuật xây dựng không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lƣợng bê tơng Bên cạnh để chất lƣợng bê tông đƣợc đảm bảo đến công trình cơng nghệ thi cơng bê tơng đóng vai trò vơ quan trọng Ngày với tiến khoa học kỹ thuật thay trộn bơm bê tông theo kiểu thủ công truyền thống tất đa phần đƣợc thay máy, công nghệ bơm bê tông mang lại nhiều lợi hẳn so với kiểu truyền thống quy mơ kích thƣớc cơng trình lớn, thời gian thi công ngắn… Bê tông đƣợc xem có khả bơm đƣợc đòi hỏi phải có độ linh động cần thiết Các thơng số ảnh hƣởng đến khả bơm bê tơng đƣợc chia thành: thông số liên quan điều kiện công trƣờng (loại bơm sử dụng, kích cỡ, chiều dài, vật liệu làm ống bơm, lƣu lƣợng yêu cầu ) thông số liên quan đến kỹ thuật bơm (thành phần, độ nhớt bê tơng…) Nói chung, thơng số liên quan đến điều kiện công trƣờng gần nhƣ đƣợc xác định trƣớc, áp lực bơm chủ yếu phụ thuộc vào thông số liên quan đến kỹ thuật bơm Mơ hình dòng chảy bê tơng ống bơm Các nghiên cứu trƣớc rõ: chuyển động dòng bê tơng ống bơm nhờ vào lớp biên tạo bề mặt tiếp xúc bê tông thành ống bơm nhƣ hình Các đặc tính lƣu biến lớp biên đƣợc gọi thơng số ma sát bề mặt (gồm số nhớt  ngƣỡng ứng suất cắt giao diện - gọi tắt ngƣỡng trƣợt 0t, khả bơm bê tơng phụ thuộc thông số ma sát Ngƣỡng trƣợt 0t đặc trƣng cho tính ì dòng bê tơng ống bơm, ngƣỡng trƣợt lớn nghĩa cần phải có áp lực bơm ban đầu lớn để đẩy bê tông dịch chuyển ống bơm Hằng số nhớt  đặc trƣng cho tính ì bê tông bê tông dịch chuyển ống, thông số nhỏ bê tơng dễ dịch chuyển hay nói cách khác dễ bơm Nghiên cứu xác định ảnh hƣởng thông số thành phần cấp phối vữa bê tông lên ma sát giao diện tiếp xúc ngồi việc giúp dự tính khả bơm bê tơng mà cho phép xác định xu hƣớng tiến triển thông số thay đổi thông số thành phần/cấp phối vữa bê tông Ở Việt Nam nay, lĩnh vực nghiên cứu thuộc tính lƣu biến vữa bê tơng nói chung thơng số ma sát q trình bơm bê tơng chƣa thực đƣợc trọng mức Do đó, thực tế phƣơng pháp xử lý thuận tiện cho thi cơng lại nhiều ảnh hƣởng đến chất lƣợng bê tơng Chính thế, việc đƣa đề tài “Nghiên cứu ảnh hƣởng khối lƣợng hồ xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian” cần thiết để làm rõ vấn đề Mục tiêu nghiên cứu -Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số thành phần/ cấp phối vữa bê tông lên ma sát bề mặt tiếp xúc với thành ống bơm theo thời gian lƣu vữa -Từ kết nghiên cứu thực nghiệm phân tích đƣa kết luận, kiến nghị cần thiết Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hƣởng khối lƣợng hồ xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian lƣu vữa Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số thành phần Vpaste , N/X lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian lƣu vữa Phƣơng pháp nghiên cứu -Phân tích lý thuyết -Thí nghiệm đo ma sát -Phân tích đánh giá kết Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài -Nắm đƣợc chất q trình bơm bê tơng -Xác định đƣợc ảnh hƣởng thông số thành phần/ cấp phối cụ thể: Vpaste, N/X lên thông số ma sát bề mặt mức độ nhƣ xu hƣớng - Xác định đƣợc ảnh hƣởng thời gian lƣu vữa lên thông số ma sát bề mặt mức độ nhƣ xu hƣớng -Xây dựng đƣợc sở liệu giúp ích cho nghiên cứu lĩnh vực bơm bê tông sau Bố cục luận văn Ngồi chƣơng mở đầu giới thiệu tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu, kết luận kiến nghị, luận văn có chƣơng theo bố cục sau: Mở đầu Chƣơng Tổng quan lĩnh vực bơm bê tông Chƣơng Vật liệu, thiết bị chƣơng trình thí nghiệm Chƣơng Phân tích kết thí nghiệm Kết luận kiến nghị CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC BƠM BÊ TÔNG 1.1 CÔNG NGHỆ BƠM BÊ TÔNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KHẢ NĂNG BƠM BÊ TƠNG Bơm bê tơng loại cố định loại thiết bị dùng bơm bê tông khối lƣợng lớn từ nơi tập kết bê tơng đến vị trí cần đổ bê tơng cơng trình xây dựng Bê tông đƣợc vận chuyển đƣờng ống nhờ vào áp lực đẩy lớn máy hệ thống động hệ thống thuỷ lực tạo Bơm bê tơng đƣợc dùng cho hầu hết cơng trình xây dựng có quy mơ lớn nhƣ cơng trình dân dụng cao tầng, cầu, hầm, thuỷ điện, móng, cọc nhồi Đặc biệt có vị trí cơng trình cần đổ bê tơng khó nguy hiểm để ngƣời làm đƣợc máy bơm bê tơng dễ dàng thực cơng việc Hình 1.1.Xe trộn máy bơm bê tông 1.1.1 Công nghệ bơm bê tông a) Bơm Máy bơm bê tông loại máy xây dựng chuyên dụng để vận chuyển hỗn hợp vữa bê tông theo phƣơng ngang lẫn phƣơng đứng phƣơng pháp bơm đẩy b) Hệ thống bơm Hiện có hai hệ thống khác đƣợc sử dụng để bơm: máy bơm bêtông kiểu piston máy bơm bêtông kiểu rotor c) Ống bơm Là hệ thống đƣờng ống, thƣờng làm thép dùng để vận chuyển bê tông tƣơi kết hợp với máy bơm đến vị trí ván khn d) Hộp số khuỷu tay Hộp số máy trộn đƣợc thiết kế theo cấu truyền động bánh răng, Khuỷu tay đƣợc sử dụng để thay đổi hƣớng ống e) Vòi ống bơm Bê tông chạy từ ống bơm đến điểm đổ bê tơng đƣợc thao tác vòi linh hoạt 1.1.2 Ƣu nhƣợc điểm kỹ thuật bơm bê tơng 1.2 CÁC THƠNG SỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN DÕNG CHẢY CỦA BÊ TƠNG TRONG ỐNG BƠM Các thơng số ảnh hƣởng đến khả bơm bê tơng đƣợc phân thành hai loại Loại thứ liên quan đến thơng số khí trƣờng thi cơng, có liên quan đến thiết bị sử dụng cho q trình bơm đặc tính hệ thống bơm Đó vận tốc dòng chảy (hay lƣu lƣợng bơm), loại máy bơm, chiều dài tính theo phƣơng ngang - phƣơng đứng hệ thống bơm, đƣờng kính ống bơm, dạng vật liệu làm ống bơm (ống cứng, ống linh hoạt, độ nhám bên ống ) chƣớng ngại vật hình học hệ thống bơm (tiết giảm đƣờng ống bơm, rẽ nhánh đƣờng ống, ), thời gian tần số điểm dừng/ngừng trình bơm Loại thứ hai liên quan đến thơng số đặc tính vữa bê tơng tƣơi liên quan với thành phần cấp phối vữa bê tông Các nghiên cứu trƣớc dòng chảy bơm ống bê tông đƣợc thực thông qua lớp ranh giới đƣợc hình thành giao diện tiếp xúc bê tơng thành ống bơm, đƣợc gọi lớp ma sát hay lớp biên [KAPLAN 2000], [NGO 2009], [NGO et al 2012], [FEYS et al 2009], [LE et al 2013], [CHOI et al 2014a], [CHOI et al 2014b] Hình 1.10 mơ tả trạng thái dòng chảy bê tơng ống bơm, có hai khả xảy ra: Hình 1.10 Các trạng thái dòng chảy bê tơng ống bơm Một là, ứng suất bê tông vùng tiếp xúc với thành ống bơm nhỏ ngƣỡng ứng suất cắt (ngƣỡng cắt) bê tông, lúc dòng chảy bê tơng ống bơm nhƣ “nút” trƣợt ống bơm nhờ lớp ma sát tạo bề mặt tiếp xúc với thành ống bơm, bê tơng khơng có tƣợng cắt biểu đồ vận tốc dòng chảy bê tơng ống bơm có dạng nhƣ biểu đồ (1) Hình 1.10 Ở trạng thái này, dòng chảy bê tơng ống bơm dòng chảy trƣợt, thông số ma sát lớp biên định khả bơm bê tông Hai là, ứng suất bê tông gần thành ống bơm lớn ngƣỡng cắt bê tông, lúc phần tiếp xúc với thành ống bơm xuất phần bê tông bị cắt biểu đồ vận tốc dòng bê tơng ống bơm có dạng nhƣ phần (2) Hình 1.10 Dòng chảy bê tơng ống bơm lúc vừa phụ thuộc thông số ma sát lớp biên vừa phụ thuộc thông số lƣu biến bê tông 1.2.1 Ma sát bề mặt tiếp xúc với thành ống bơm Ma sát giao diện (hay ứng suất cắt bề mặt tiếp xúc) đóng vai trò quan trọng lên khả bơm bê tông Các nghiên cứu trƣớc ma sát đƣợc định chủ yếu hai thông số giao diện, cụ thể ngƣỡng ứng suất cắt giao diện - hay gọi ngƣỡng trƣợt (0t) số nhớt () Mối quan hệ chúng đƣợc biểu diễn phƣơng trình Eq 1.1 đƣợc đề xuất [KAPLAN 2000]    0t  v (Eq 1.1) Trong (Pa) :Ứng suất cắt bề mặt giao diện tiếp xúc  (Pa) : Ngƣỡng trƣợt  (Pa.s/m) : Hằng số nhớt  (m/s) : Vận tốc trƣợt tƣơng đối Phƣơng trình Eq 1.1 cho thấy số nhớt tham số quan trọng để xác định tiến triển ma sát theo tốc độ dòng chảy bê tơng bê tông bắt đầu chảy đƣờng ống ( >0) Hình 2.1 Thiết bị đo ma sát – Tribometre 2.1.2 Phƣơng pháp sử dụng thiết bị đo ma sát Việc vận hành thiết bị đo ma sát (tribometer) gồm bƣớc: (a) (b) (c) Hình 2.2Cấu tạo thiết bị đo ma sát quy trình vận hành: (a) cấu tạo thiết bị ; (b) bước đo thứ nhất; (c) bước đo thứ hai theo Ngo et al.[NGO et al 2010]  Bƣớc 1: Cho vữa bê tông vào thùng chứa đầm 25 lần nhƣ Hình 2.2(b)  Bƣớc 2: Định vị xy lanh trung tâm thùng chứa xy lanh “đứng” bề mặt bê tông trọng lƣợng nó, xy lanh sau đƣợc cố định với trục máy khuấy  Bƣớc 3: Đo momen xoắn ma sát đáy xy lanh tƣơng ứng với cấp vận tốc áp đặt lên trục quay nhƣ Hình 2.3  Bƣớc 4: Sau bƣớc xong, đổ tiếp lớp bê tông thứ hai lên lớp thứ đến đầy thùng chứa đầm 25 lần nhƣ Hình 2.2(c)  Bƣớc 5: Lặp lại bƣớc ghi lại kết 2.1.3) Khai thác kết đo 2.2.2 Máy trộn bê tông Để thực thí nghiệm đo thơng số ma sát, vữa bê tơng đƣợc tính tốn theo cấp phối đƣợc chọn với khối lƣợng thí nghiệm cần thiết kể độ hao hụt lƣợng bê tông dùng để kiểm tra độ sụt, lấy mẫu (nếu cần) 2.2.3 Phép đo độ sụt Abrams Trình tự thực xem nhƣ Hình 2.9 Hình 2.9 Phép đo độ sụt côn Abrams 2.2.4 Máy nén mẫu bê tông Một vấn đề mà đề tài muốn đề cập đến nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố thời gian lƣu vữa đến chất lƣợng bê tông sau này, thông số đƣợc quan tâm cƣờng độ chịu nén mẫu bê tông R28 sau thời gian dƣỡng hộ 28 ngày tuổi theo điều kiện tiêu chuẩn (Hình 2.10) Hình 2.10 Thí nghiệm nén mẫu bê tơng 2.3 CHƢƠNG TRÌNH THÍ NGHIỆM Tồn vật liệu quy trình vận hành thiết bị đo ma sát nhƣ trình bày phần đƣợc sử dụng để nghiên cứu ảnh hƣởng tỉ lệ Nƣớc/Xi măng (N/X) lên thông số ma sát vữa bê tơng với thành ống bơm có xét đến yếu tố thời gian Cấp phối bê tông tham khảo đƣợc lấy tƣơng ứng với cấp phối sử dụng phổ biến thực tế thi công địa bàn Đà Nẵng Ở sau tham khảo vật liệu cấp phối công ty cung ứng vữa bê tông thƣơng phẩm trƣờng (Công ty Đăng Hải, cơng ty bê tơng Hòa Cầm ), cấp phối vữa bê tông lựa chọn nghiên cứu đƣợc tổng hợp nhƣ Bảng 2.5 Theo bảng cấp phối đƣợc lựa chọn này, gồm có hai cấp phối B1 B2 có tỉ lệ Nƣớc/Xi măng thay đổi từ 0.45 đến 0.4 có sử dụng phụ gia Sika Plast 257 Ngồi có xét đến cấp phối thí nghiệm B3 ứng với trƣờng hợp không sử dụng phụ gia nhằm nghiên cứu thêm ảnh hƣởng nhân tố phụ gia Tất cấp phối thí nghiệm đƣợc thực đo thông số ma sát thông số liên quan thời điểm phút/ 30 phút/ 60 phút/ 90 phút Để đảm bảo thời gian chờ hạn chế tối đa tƣợng nƣớc “cứng hóa”, vữa bê tơng thùng trộn đƣợc che đậy kín nilon 15 phút chờ cho khởi động máy trộn trộn lại Bảng 2.5 Cấp phối bê tông nghiên cứu theo thông số nước/xi măng Xi măng Nƣớc (kg) (kg) Đá (kg) Cát (kg) Sika 257 (l/m3) 184 955 855 4.1 410 164 982 881 4.1 460 230 876 795 Bê tông Vhoxm (m3) N/X B1 0.316 0.45 410 B2 0.296 0.4 B3 0.378 0.5 Trong khối lƣợng vữa hồ xi măng (hồ xi măng dán) thể tích xi măng nƣớc mét khối vữa bê tông 2.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG  Xác định đƣợc đặc trƣng, tính chất vật liệu sử dụng chế tạo bê tông  Thống đƣợc quy trình sử dụng thiết bị đo ma sát áp dụng nghiên cứu theo đề xuất Ngo [2009]  Định hƣớng việc lựa chọn cấp phối thí nghiệm trình bày nguyên tắc nghiên cứu ảnh hƣởng thông số thành phần cấp phối lên thông số ma sát cho thông số biến thiên giữ ngun thơng số lại  Thiết kế/lựa chọn đƣợc cấp phối thí nghiệm cho chƣơng trình thí nghiệm: khối lƣợng hồ xi măng Vhoxm(m3) theo thời gian thời điểm phút/ 30 phút/ 60 phút/ 90 phút lên thông số ma sát CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Chƣơng trình bày chƣơng trình thí nghiệm, chƣơng trình bày kết với phân tích để làm ró chủ đề nghiên cứu “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA KHỐI LƢỢNG HỒ XI MĂNG LÊN MA SÁT VỚI THÀNH ỐNG BƠM THEO THỜI GIAN” 3.1 KẾT QUẢ CHƢƠNG TRÌNH THÍ NGHIỆM Kết chƣơng trình thí nghiệm đƣợc tổng hợp lại nhƣ Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.1 tổng hợp các kết đo thông số độ sụt (Slump), thông số ma sát (ngƣỡng trƣợt (0t) số nhớt () theo thời gian lƣu vữa 0; 30 phút; 60 phút; 90 phút Bảng 3.1: Ảnh hưởng khối lượng hồ xi măng lên thông số ma sát theo thời gian Bê tông B1 B2 B3 Tham số Độ sụt (Sl) Ngƣỡng trƣợt (0t) Hằng số nhớt ( Độ sụt (Sl) Ngƣỡng trƣợt (0t) Hằng số nhớt ( Độ sụt (Sl) Ngƣỡng trƣợt (0t) Hằng số nhớt ( Đơn vị cm Pa Pa.s/m cm Pa Pa.s/m cm Pa Pa.s/m Vhoxm (m3) Thời gian lƣu vữa (phút) 30 60 90 18.5 15.5 14.5 11.5 0.296 41.3 52.5 39.7 65.4 648 734 21 19 825 978 17 15.5 0.316 28.6 42.2 32.5 50.3 495 537 10.5 8.5 637 6.5 792 0.378 52.6 64.8 72.5 # 693 827 1046 # Bảng 3.2 trình bày kết đo cƣờng độ chịu nén thời điểm 28 ngày tuổi sau đƣợc đúc mẫu dƣỡng ẩm theo điều kiện tiêu chuẩn Kết đƣợc thực cho bê tông B2 Bảng 3.2: Cường độ chịu nén R28 bê tông B2 theo thời gian lưu vữa Thông số Độ sụt (Sl) R28 Đơn vị Mẫu thử B2 theo thời gian lƣu vữa B2-0 B2-30 B2-60 B2-90 cm 21 18.5 17.5 16 daN/cm2 440.69 452.87 467.91 482.68 3.2ẢNH HƢỞNG CỦA KHỐI LƢỢNG HỒ XI MĂNG LÊN THÔNG SỐ MA SÁT THEO THỜI GIAN a) Ảnh hưởng đến độ sụt vữa bê tơng Từ kết thí nghiệm nhƣ Bảng 3.1 Hình 3.2 cho thấy tăng khối lƣợng hồ xi măng từ B1-0.296 đến B2-0.316 có sử dụng hàm lƣợng phụ gia (thời điểm t = phút) dẫn đến việc tăng độ sụt bê tơng (từ 18.5cm lên 21cm) Hình 3.2: Sự biến thiên độ sụt vữa bê tông theo thời gian lưu vữa khối lượng hồ xi măng b) Ảnh hưởng đến thông số ma sát Từ số liệu Bảng 3.1, đồ thị Hình 3.3 thể tiến triển thông số ma sát theo khối lƣợng hồ xi măng thời gian lƣu vữa bê tơng a) b) Hình 3.3: Quan hệ thơng số ma sát - khối lượng hồ xi măng, thời gian lưu vữa (a) Sự tiến triển ngưỡng trượt ; (b) Sự tiến triển số nhớt c) Ảnh hưởng đến cường độ chịu nén Một vấn đề mà đề tài muốn đề cập đến nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố thời gian lƣu vữa đến chất lƣợng bê tông sau này, thông số đƣợc quan tâm cƣờng độ chịu nén mẫu bê tông R28 sau thời gian dƣỡng hộ 28 ngày tuổi theo điều kiện tiêu chuẩn, mẫu bê tông chọn để thử nghiệm bê tông B2 Kết thể Bảng 3.2 đồ thị Hình 3.4 Hình 3.4: Cường độ chịu nén R28 theo thời gian lưu vữa Kết từ đồ thị Hình 3.4 cho thấy cƣờng độ chịu nén mẫu khoảng thời gian lƣu vữa nghiên cứu nói chung có xu tăng nhƣng mức độ không đáng kể, điều đƣợc giải thích phần thơng qua nƣớc theo thời gian lƣu vữa làm giảm lƣợng thể tích lỗ rổng bê tơng làm tăng cƣờng độ chịu nén bê tơng Tuy nhiên để có nhận xét xác đáng vấn đề cần thiết khảo sát thêm nhiều chuỗi thí nghiệm Và qua cho thấy thêm thời gian lƣu vữa tăng lên, vấn đề tính linh động vữa bê tơng giảm đi, ma sát bê tông với thành ống bơm tăng lên ảnh hƣởng đến việc thi công ảnh hƣởng đến khả chịu nén bê tông sau 3.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng trình bày kết nghiên cứu ảnh hƣởng khối lƣợng hồ xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian mà cụ thể thông số: độ sụt vữa bê tông; thông số ma sát: ngƣỡng trƣợt số nhớt; cƣờng độ chịu nén bê tông Các thông số đƣợc nghiên cứu thay đổi khối lƣợng hồ xi măng thời gian lƣu vữa bê tông (riêng thông số cƣờng độ chịu nén bê tông nghiên cứu cho bê tông B2 theo thời gian lƣu vữa) Qua đánh giá đƣợc tác động khối lƣợng hồ xi măng thời gian lƣu vữa bê tông lên khả bơm bê tông nhƣ cƣờng độ chịu nén bê tông sau Các kết nghiên cứu cho thấy rằng:  Việc tăng khối lƣợng hồ xi măng làm tăng độ linh động vữa bê tông (tăng độ sụt, giảm ma sát cho trình bơm) với bê tơng có mức sử dụng phụ gia Với bê tông không sử dụng phụ gia, ảnh hƣởng yếu tố có phần hạn chế  Khi thời gian lƣu vữa tăng lên, độ sụt bê tông giảm Mức độ suy giảm độ sụt lớn với bê tông không sử dụng phụ gia ảnh hƣởng lớn đến tính linh động vữa bê tơng  Thời gian lƣu vữa tăng, thơng số ngƣỡng trƣợt nói chung tăng nhƣng có biến động định khơng theo quy luật giảm độ sụt, cần thiết có thêm thơng số ma sát bê cạnh thơng số độ sụt xem xét đánh giá khả bơm bê tông  Thời gian lƣu vữa ảnh hƣởng đến độ linh động vữa bê tông ảnh hƣởng đến cƣờng độ chịu nén bê tơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đối tƣợng đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng khối lƣợng hồ xi măng (Vhoxm) lên ma sát với thành ống bơm (hằng số nhớt ngƣỡng trƣợt) theo thời gian lƣu vữa, qua đánh giá mức độ ảnh hƣởng lên khả bơm bê tông Các kết nghiên cứu đƣợc thực nhờ thiết bị đo ma sát Các kết luận rút ra:  Việc tăng khối lƣợng hồ xi măng nói chung làm tăng độ sụt, giảm ma sát bề mặt tiếp xúc với thành ống bơm, tạo điều kiện thuận lợi cho q trình bơm bê tơng  Thời gian lƣu vữa kéo dài làm giảm tính linh động vữa bê tơng: giảm độ sụt, tăng ma sát gây khó khăn cho q trình bơm bê tơng Để khắc phục tƣợng này, bên cạnh việc tăng khối lƣợng hồ xi măng, thiết sử dụng bổ sung phụ gia siêu dẻo  Để đánh giá khả bơm bê tơng khó hay dễ cần thiết dử dụng thêm thông số ma sát bên cạnh thông số độ sụt Một số đề xuất:  Nghiên cứu góp phần mở hƣớng nghiên cứu lĩnh vực lƣu biến bê tông tạo sở liệu giúp cho nghiên cứu mở rộng lĩnh vực  Để mở rộng, đề tài đƣợc nghiên cứu tiếp tục cho thông số thành phần khác, cho dạng bê tơng khác tiến tới mơ hình hóa việc xác định thơng số lƣu biến, từ xác định áp lực bơm cần thiết đặc tính khác giúp tối ƣu q trình thi công công trƣờng, trạm trộn ... khối lƣợng hồ xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian cần thiết để làm rõ vấn đề Mục tiêu nghiên cứu -Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số thành phần/ cấp phối vữa bê tông lên ma sát bề mặt... với thành ống bơm theo thời gian lƣu vữa Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số thành phần Vpaste , N/X lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian lƣu vữa Phƣơng pháp nghiên cứu -Phân... thành ống bơm theo thời gian lƣu vữa -Từ kết nghiên cứu thực nghiệm phân tích đƣa kết luận, kiến nghị cần thiết Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hƣởng khối lƣợng hồ xi măng lên ma sát với
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian, Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay