Dự toán phần cấp, thoát nước thiết bị vệ sinh

1 16 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 19:56

Dự toán xây dựng công trình trụ sở làm việc chi cục thuế thành phố Nam Định hạng mục nhà làm việc phần cấp, thoát nước thiết bị vệ sinh căn cứ theo văn bản nghị định 1122009NĐCP ngày 14122009 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thông tư 042010TTBXD ngày 26052010 của bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình... bộ xây dựng công ty CP tư vấn xây dựng CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Dự TOáN XÂY DựNG CÔNG TRìNH Số : ./ Công trình : trụ sở làm việc chi cục thuế thành phố nam định Hạng mục : nhà làm việc - phần cấp, thoát nước & thiết bị vệ sinh ĐịA ĐIểM: CHủ ĐầU TƯ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự toán phần cấp, thoát nước thiết bị vệ sinh, Dự toán phần cấp, thoát nước thiết bị vệ sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay