Dự toán trụ sở làm việc chi cục thuế 9 tầng

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 19:51

Dự toán trụ sở làm việc chi cục thuế thành phố Nam Định tuân theo nghi định số 1122009NĐCP ngày 14122009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thông tư số 042012TTBXD ngày 26052010 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 1292008TTBTC ngày 26122008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 1232008NĐCP ngày 08122008 cưa Chính phư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự toán trụ sở làm việc chi cục thuế 9 tầng, Dự toán trụ sở làm việc chi cục thuế 9 tầng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay