Dự toán trụ sở làm việc chi cục thuế thành phố nam định

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 19:43

Dự toán công trình trụ sở làm việc chi cục thuế thành phố Nam Định căn cứ vào các văn bản nghi định số 1122009NĐCP ngày 14122009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thông tư số 042012TTBXD ngày 26052010 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 1292008TTBTC ngày 26122008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 1232008NĐCP ngày 08122008 cưa Chính phư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC ETA -oOo - DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Số: / CƠNG TRÌNH: ĐỊA ĐIỂM: CHỦ ĐẦU TƯ: trụ sở làm việc chi cục thuế thành phố nam định Tháng năm 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự toán trụ sở làm việc chi cục thuế thành phố nam định, Dự toán trụ sở làm việc chi cục thuế thành phố nam định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay