Yeu to anh huong den ty gia hoi doai giua Dola My va VND

88 28 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:47

Đề tài nghiên cứu định lượng. Kết cấu 5 chương:Chương 1: Mở đầu (trình bày cơ sở hình thành đề tài, nêu lên mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn.)Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu (trình bày nội dung cơ sở lý thuyết về các khái niệm, căn cứ xác định, phương pháp yết giá và phân loại tỷ giá hối đoái. Tóm tắt các nghiên cứu có liên quan và xây dựng mô hình nghiên cứu.)Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (xây dựng thang đo, cách chọn mẫu, công cụ thu thập dữ liệu, quá trình thu thập thông tin và các kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê được sử dụng trong đề tài này.)Chương 4: Sơ lược về kết quả nghiên cứu (trình bày về kết quả thực hiện nghiên cứu gồm: mô tả mẫu, đánh giá, kiểm định thang đo từ việc sử dụng phần mềm SPSS để tính toán các dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát và đề nghị mô hình hiệu chỉnh.)Chương 5: Kết luận và kiến nghị (trình bày những đóng góp, hàm ý nghiên cứu, cũng như trình bày các hạn chế của nghiên cứu để định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.) 1 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH BẢNG .IV DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .V CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung .6 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .7 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .8 1.6 CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Tỷ giá hối đoái 2.1.2 Căn xác định tỷ giá hối đoái 2.1.2.1 Căn giá ngang giá vàng - Chế độ vị vàng 2.1.2.2 Căn vào giá trị đồng Bảng Anh - Chế độ vị đồng Bảng Anh 10 2.1.2.3 Căn vào giá trị đồng Dollar Mỹ - Chế độ tỷ giá đồng Dollar Mỹ .10 2.1.2.4 Căn vào quan hệ cung cầu ngoại tệ thị trường 10 2.1.2.5 Kết hợp cung cầu ngoại tệ .11 2.1.3 Phương pháp yết giá tỷ giá hối đoái 11 2.1.4 Phân loại tỷ giá hối đoái .11 2.1.4.1 Phân loại tỷ giá theo nghiệp vụ giao dịch .11 2.1.4.2 Phân loại tỷ giá theo thị trường yết giá 12 2.1.4.3 Phân loại tỷ giá theo kỳ hạn 12 2.1.4.4 Phân loại tỷ giá theo mối quan hệ đồng tiền .12 2.1.5 Tác động tỷ giá hối đoái đến kinh tế .13 2.1.5.1 Cán cân toán 13 2.1.5.2 Lạm phát 13 2.1.5.3 Lãi suất 13 2.1.5.4 Một số nhân tố khác 14 2.2 CÁC LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN .14 2.2.1 Lý thuyết ngang giá sức mua (Purchasing power Parrty – PPP) .14 2.2.2 Lý thuyết ngang giá lãi suất (Interest Rate Parity IRP) 15 2.2.3 Hiệu ứng Fisher quốc tế (International Fisher Effect) .16 2.3 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN 16 2.3.1 Các nghiên cứu nước .16 2.3.2 Các nghiên cứu có liên quan Việt Nam 17 2.4 ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 23 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1.1 Nghiên cứu sơ 26 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính .26 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 27 3.1.2 Nghiên cứu thức 28 3.2 Tổng thể mẫu nghiên cứu 28 3.2.1 Tổng thể nghiên cứu 28 3.2.2 Phương pháp chọn mẫu kích cỡ mẫu .29 3.2.2.1 Phương pháp chọn mẫu 29 3.2.2.2 Cỡ mẫu 30 3.3 CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU .31 3.3.1 Thiết kế thang đo 31 3.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 34 3.4 THU THẬP, XỬ LÝ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 35 3.4.1 Thu thập liệu 35 3.4.2 Xử lý phân tích số liệu 35 3.4.2.1 Phân tích thống kê mô tả 36 3.4.2.2 Kiểm định đánh giá thang đo 36 3.4.2.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 36 3.4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 37 3.4.2.2.3 Kiểm định hồi quy tuyến tính 38 3.4.2.2.4 Phân tích ANOVA 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 MÔ TẢ MẪU 42 4.1.1 Mô tả mẫu thang đo định tính 42 4.1.2 Mô tả mẫu thang đo định lượng 42 4.2 ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO .43 4.2.1 Đánh giá thang đo hệ số Cronbach’s Alpha .43 4.2.2 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 43 4.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI 44 4.3.1 Kiểm định phù hợp mơ hình phân tích hồi quy bội 44 4.3.2 Kiểm định giả thuyết mơ hình 45 4.4 ĐIỀU CHỈNH LẠI MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 45 4.4.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 45 TÓM TẮT CHƯƠNG 46 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 47 5.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .47 5.2 KẾT LUẬN 48 5.2.1 Kết luận yếu tố thương mại .48 5.2.2 Kết luận yếu tố tài 49 5.2.2 Kết luận chung 49 5.3 KIẾN NGHỊ 50 5.3.1 Định hướng điều hành sách tỷ giá hối đối Việt Nam 50 5.3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế điều hành tỷ giá hối đoái Việt Nam 51 5.3.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 01 THANG ĐO DÙNG TRONG KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 57 PHỤ LỤC 02 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 60 PHỤ LỤC 03 THANG ĐO ĐỊNH TÍNH 66 PHỤ LỤC 04 THANG ĐO ĐỊNH LƯỢNG 68 PHỤ LỤC 05 THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA 69 PHỤ LỤC 06 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 71 PHỤ LỤC 07 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN, HỒI QUY BỘI ANOVA 74 DANH MỤC HÌNH ẢNH BẢNG Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề nghị .20 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp kết nghiên cứu có liên quan 21 Bảng 2.2 Bảng tiêu chí biến quan sát .22 Hình 3.1 Qui trình nghiên cứu 25 Bảng 3.1 Tổng hợp thang đo .32 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 46 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Ý Nghĩa ANOVA Phân tích phương sai (One-way analysis of variance) EFA Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) LP Lạm phát LS Lãi suất TN Mức thu nhập KSCP Sự kiểm sốt phủ KV Tỷ giá kỳ vọng tương lai TG Tỷ giá hối đoái NHNN Ngân hàng Nhà nước 10 NSNN Ngân sách Nhà nước 11 Sig Mức ý nghĩa quan sát 12 SPSS Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Sau khủng hoảng tài tồn cầu 2008 – 2009, kinh tế giới đà phục hồi cách chậm chạp Mặc dù suy thối kép khơng xảy số chuyên gia dự đoán khủng hoảng liên tiếp quy mô quốc gia hay khu vực năm qua khiến cho mục tiêu phục hồi trở lại mức tăng trưởng trước khủng hoảng xa, bất chấp nỗ lực phủ tổ chức quốc tế Đặc biệt đến năm 2014, nước châu Á có nhiều bước tiến tăng trưởng kinh tế nước phát triển quốc gia khu vực Châu Âu, nước Nga xuất dấu hiệu suy thoái, Nhật Bản Trung Quốc tăng trưởng chậm lại Bối cảnh kinh tế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột mâu thuẫn xảy nhiều nơi đặc biệt căng thẳng Biển Đông tác động mạnh mẽ đến thị trường ngoại hối quốc tế Việt Nam Trong đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo đuổi sách trì tỷ giá ổn định biên độ cho phép Vấn đề cấp thiết đặt cần có nhìn tồn diện yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái mức độ ảnh hưởng yếu tố tới tỷ giá, thơng qua Ngân hàng Nhà nước linh hoạt sử dụng cơng cụ sách tiền tệ giải pháp cần thiết để ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối Xuất phát từ tính thiết thực vấn đề, nhóm cao học chuyên ngành Tài Ngân hàng trường Đại Học Nguyễn Tất Thành định chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Đô La Mỹ Việt Nam đồng thị trường Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho khóa luận 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu chung chủ yếu tập trung làm rõ yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố đến biến động tỷ giá USD/VND giai đoạn 2014 – 2018, từ xây dựng mơ hình nghiên cứu đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện chế điều hành tỷ giá hối đoái Việt Nam, giúp nâng cao hiệu hoạt động thương mại xuất nhập hàng hóa hoạt động đầu tư vào thị trường tiền tệ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phù hợp với mục tiêu nghiên cứu chung trên, đề tài nhằm tới đề tài xác định mục tiêu cụ thể sau: i Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối Đơ La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam ii Đo lường mức độ tác động nhân tố đến tỷ giá hối đối Đơ La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam iii Dựa kết đo lường phân tích, đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu hoạt động thương mại hoạt động đầu tư vào thị trường tiền tệ 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, đề tài hướng đến việc trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: i Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối Đơ La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam? ii Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tỷ giá hối đối Đơ La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam? iii Những hàm ý quản trị, khuyến nghị để nâng cao hiệu hoạt động thương mại hoạt động đầu tư vào thị trường tiền tệ thông qua chế điều hành tỷ giá hối đối Đơ La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Đô La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: số liệu sơ cấp thu thập khoảng thời gian từ tháng 09/2018 đến tháng 10/2018 Số liệu thứ cấp thu thập khoảng thời gian từ 11/2014 đến 11/2018 Về không gian: công ty hoạt động lĩnh vực tài thuộc phòng tài - kế tốn, tài cơng cơng ty Thành phố Hồ Chí Minh Về nội dung: nghiên cứu diễn biến tỷ giá đề tài nghiên cứu chủ yếu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Đô La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Qua việc tìm hiểu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Đô La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam qua đánh giá đáp viên có kiến thức chun mơn tài cơng tác cơng ty hoạt động lĩnh vực tài thuộc phòng tài - kế tốn, tài cơng cơng ty thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Các yếu tố tác động quan trọng cần thiết, từ khắc phục hạn chế nâng cao hiệu hoạt động thương mại xuất nhập hàng hóa hoạt động đầu tư vào thị trường tiền tệ thông qua chế điều hành tỷ giá hối đối Đơ La Mỹ Việt Nam Đồng thị trường Việt Nam 1.6 Cấu trúc đề tài Ngoài phần mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục loại tài liệu tham khảo, kết luận, nội dung đề tài có chương: Chương 1: Mở đầu (trình bày sở hình thành đề tài, nêu lên mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn.) Chương 2: Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu (trình bày nội dung sở lý thuyết khái niệm, xác định, phương pháp yết giá phân loại tỷ giá hối đối Tóm tắt nghiên cứu có liên quan xây dựng mơ hình nghiên cứu.) Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (xây dựng thang đo, cách chọn mẫu, công cụ thu thập liệu, q trình thu thập thơng tin kỹ thuật phân tích liệu thống kê sử dụng đề tài này.) Chương 4: Sơ lược kết nghiên cứu (do thực đề tài thời gian ngắn nên tác giả xin phép trình bày cách sơ lược kết thực nghiên cứu gồm: mô tả mẫu, đánh giá, kiểm định thang đo từ việc sử dụng phần mềm SPSS để tính tốn liệu thu thập thơng qua khảo sát đề nghị mơ hình hiệu chỉnh.) Chương 5: Kết luận kiến nghị (Dựa kết thu chương 4, chương trình bày đóng góp, hàm ý nghiên cứu, trình bày hạn chế nghiên cứu để định hướng cho nghiên cứu tiếp theo.) 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Một số khái niệm nghiên cứu 2.1.1 Tỷ giá hối đoái Hiện nay, đa số quốc gia giới có hệ thống tiền tệ riêng Tuy nhiên, nhu cầu phát triển, nước buộc phải tham gia vào lĩnh vực thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế quan hệ tài quốc tế khác; điều dẫn đến việc nước phải thực nghĩa vụ tốn tài Việc thực nghĩa vụ đòi hỏi cần có thỏa thuận bên việc sử dụng đồng tiền nước phải sử dụng đồng tiền bên thứ ba Để đảm bảo lợi ích bên, cần phải dựa vào mức qui đổi tiền tệ xác định, hay gọi dựa vào tỷ giá hối đoái Vậy tỷ giá hối đoái gì? Theo Karl Mark tỷ giá hối đối phạm trù kinh tế lịch sử, gắn với giai đoạn phát triển sản xuất xã hội, tính chất, cường độ tác động phụ thuộc vào trình độ phát triển thị trường giai đoạn cụ thể lưu thông tiền tệ giới Theo Thomas P.Fitch (1997) tỷ giá giá chuyển đổi để đồng tiền lấy đồng tiền khác Theo Keith Pibean (1996) tỷ giá, đơn giản giá đồng tiền biểu thị thông qua đồng tiền khác Theo Mishkin (2012), tỷ giá hối đoái giá đồng tiền nước theo đồng tiền nước khác Theo luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam giá đơn vị tiền tệ nước ngồi tính đơn vị tiền tệ Việt Nam Tóm lại, tỷ giá hối đoái (thường gọi tắt tỷ giá) tỷ lệ trao đổi hai đồng tiền hai nước Cũng gọi tỷ giá hối đối giá đồng tiền tính đồng tiền (quốc gia) khác 2.1.2 Căn xác định tỷ giá hối đối Q trình hình thành phát triển tỷ giá hối đoái trình lâu dài, trải qua nhiều chế độ khác Tuy nhiên chế độ tỷ giá hối đối ln gắn liền với trình hình thành phát triển thương mại giới Có thể thấy có xác định tỷ giá hối đoái sau: PHỤ LỤC 06 Phân tích nhân tố khám phá EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .871 4321.097 231 000 EFA thang đo thành phần ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 3.134 14.700 54.700 3.134 14.700 54.700 3.160 14.793 28.793 3.399 15.449 50.150 3.399 15.449 50.150 3.356 15.256 34.164 2.497 11.350 61.499 2.497 11.350 61.499 3.245 14.751 48.915 2.316 10.527 72.026 2.316 10.527 72.026 3.190 14.500 63.415 1.057 4.806 76.833 1.057 4.806 76.833 2.952 13.418 76.833 722 3.283 80.115 550 2.498 82.613 490 2.226 84.839 451 2.050 86.890 10 435 1.977 88.866 11 329 1.496 90.362 12 307 1.396 91.758 13 255 1.159 92.917 14 238 1.083 94.000 15 227 1.032 95.032 16 208 943 95.975 17 189 858 96.833 18 172 .782 97.615 19 152 689 98.304 20 142 646 98.950 21 128 581 99.532 22 103 .468 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng phân tích ma trận nhân tố xoay Component KSCP1 853 KSCP2 850 KSCP3 827 KSCP4 813 KSCP5 769 TN1 929 TN2 917 TN3 902 TN4 895 LP1 884 LP2 866 LP4 847 LP3 .845 LS5 822 LS2 814 LS3 814 LS6 752 KV2 .825 KV1 779 KV5 727 KV3 694 KV4 658 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Mơ hình điều chỉnh qua kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố khám phá Cronbach’s Alpha Thang đo Biến đặc trưng 0.950 F1: Sự kiểm sốt phủ KSCP1, KSCP2, KSCP3, KSCP4, KSCP5 0.933 F2: Mức thu nhập TN1, TN2, TN3, TN4 0.905 F3: Lạm phát LP1, LP2, LP4, LP3 0.916 F4: Lãi suất LS5, LS2, LS3, LS6 0.809 F5: Tỷ giá kỳ vọng tương lai KV2, KV1, KV5, KV3, KV4 Bảng tiêu chí biến quan sát hiệu chỉnh Tiêu chí hiệu chỉnh Tiêu chí Sự kiểm sốt phủ Tiêu chí Mức thu nhập Biến quan sát hiệu chỉnh Y1: Hạn chế trao đổi ngoại tệ Y2: Áp đặt hàng rào ngoại thương Y3: Can thiệp mua bán ngoại tệ thị trường ngoại hối Y4: Tác động đến yếu tố vĩ mô như: lạm phát, lãi suất, mức thu nhập Y5: Tác động đến yếu tố vi mô như: Tăng/giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, áp mức thuế cao lên thu nhập từ lợi nhuận đầu tư nước Y6: Mức thu nhập người VN tăng mạnh, làm tăng nhu cầu nhập hàng hóa Mỹ làm giảm giá Đồng nội tệ Y7: Mức thu nhập người VN tăng mạnh làm tăng lượng cung Đô La Mỹ để giao dịch hàng hóa làm giảm giá Đồng nội tệ Y8: Mức thu nhập người VN giảm mạnh, làm giảm nhu cầu nhập hàng hóa Mỹ làm tăng giá Đồng nội tệ Y9: Mức thu nhập người VN giảm mạnh, làm giảm lượng cầu Đô La Mỹ giao dịch hàng hóa làm tăng giá Đồng nội tệ Tiêu chí Lạm phát Tiêu chí Lãi suất Tiêu chí Tỷ giá kỳ vọng tương lai Y10: Lạm phát VN tăng mạnh so với Mỹ, làm tăng nhu cầu người VN hàng hóa Mỹ, làm tăng lượng cầu Đô La Mỹ làm giảm giá Đồng nội tệ Y11: Lạm phát VN tăng mạnh so với Mỹ, làm giảm nhu cầu người Mỹ hàng hóa VN, làm giảm nguồn cung Đơ La Mỹ thị trường làm giảm giá Đồng nội tệ Y12: Lạm phát Mỹ tăng mạnh so với VN, làm tăng nhu cầu người Mỹ hàng hóa VN, làm tăng nguồn cung Đơ La Mỹ thị trường làm tăng giá Đồng nội tệ Y13: Lạm phát Mỹ tăng mạnh so với VN, làm giảm nhu cầu người VN hàng hóa Mỹ, làm giảm lượng cầu Đô La Mỹ làm tăng giá Đồng nội tệ Y14: Lãi suất danh nghĩa cao kéo theo lạm phát cao, tạo áp lực giảm giá Đồng nội tệ, khơng đủ hấp dẫn nhà đầu tư nước vào thị trường VN Y15: Lãi suất thực VN tăng đáng kể so với Mỹ, nhà đầu tư người Mỹ tăng lượng cung Đô La Mỹ thị trường để mở tài khoản tiền gửi VN, làm tăng giá Đồng nội tệ Y16: Lãi suất thực VN giảm nhiều so với Mỹ, nhà đầu tư người VN tăng cầu Đô La Mỹ để gửi tiết kiệm USD lãi suất USD trở nên hấp dẫn hơn, làm giảm giá Đồng nội tệ Y17: Lạm phát thấp làm cho lãi suất danh nghĩa thấp, giá Đồng nội tệ tăng, thu hút nhà đầu tư nước vào thị trường VN Y18: Nhà đầu tư tiền tệ dựa dự kiến thay đổi tỷ lệ lãi suất nước khác Y19: Thị trường ngoại hối phản ứng lại với tin tức gây hiệu ứng tương lai Y20: Đầu tư tiền tệ thị trường tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái Y21: Các tín hiệu thay đổi lãi suất tương lai làm thay đổi tỷ giá hối đoái Y22: Các tín hiệu tình trạng kinh tế tương lai làm thay đổi nhanh chóng tỷ giá hối đối PHỤ LỤC 07 Phân tích tương quan, hồi quy bội ANOVA Thống kê mơ tả Giá trị Trung Bình Độ lệch chuẩn Tổng thể Tỷ giá hối đoái 3.39 830 250 Sự kiểm sốt phủ 3.72 913 250 Mức thu nhập 2.73 996 250 Lạm phát 2.42 749 250 Lãi suất 3.87 883 250 Tỷ giá kỳ vọng tương lai 2.14 527 250 Tóm tắt mơ hình hồi quy bộib Model R R Adjusted R Std Error Change Statistics DurbinSquare Square of the R F df1 df2 Sig F Watson Estimate Square Change Change Change 946a 895 892 272 895 413.782 244 000 2.300 a Predictors: (Constant), Ty gia ky vong, Thu nhap, Lam phat, Lai suat, Kiem soat chinh phu b Dependent Variable: Ty gia hoi doai Phân tích ANOVAa Sum of Squares df Mean Square Model Regression 153.416 30.683 18.093 244 074 171.510 249 Residual Total F 413.782 Sig .000b a Dependent Variable: Ty gia hoi doai b Predictors: (Constant), Ty gia ky vong, Muc thu nhap, Lam phat, Lai suat, Kiem soat chinh phu Phân tích tương quan_Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta t Sig Correlations Collinearity Statistics Zeroorder Partial Part Tolerance VIF (Constant) -.238 110 -2.157 032 Kiem soat chinh phu 739 028 813 25.935 000 933 857 539 440 2.272 Muc thu nhap 022 017 026 1.252 212 -.033 080 026 990 1.010 Lam phat 156 025 141 6.227 000 472 370 129 845 1.184 Lai suat 061 028 064 2.167 031 700 137 045 490 2.041 Ty gia ky vong 097 036 061 2.720 007 416 172 057 847 1.181 a a Dependent Variable: Ty gia hoi doai ... cứu Về thời gian: số liệu sơ cấp thu thập khoảng thời gian từ tháng 09/2018 đến tháng 10/2018 Số liệu thứ cấp thu thập khoảng thời gian từ 11/2014 đến 11/2018 Về không gian: công ty hoạt động... KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Ý Nghĩa ANOVA Phân tích phương sai (One-way analysis of variance) EFA Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) LP Lạm phát LS Lãi suất TN Mức... nhóm họp Bretton Woods (Mỹ) với tham gia đại diện 44 quốc gia đưa loạt biện pháp liên quan đến lĩnh vực tài tiền tệ, dẫn đến hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế với tên gọi hệ thống Bretton Woods
- Xem thêm -

Xem thêm: Yeu to anh huong den ty gia hoi doai giua Dola My va VND, Yeu to anh huong den ty gia hoi doai giua Dola My va VND, CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 1 Một số khái niệm trong nghiên cứu, 3 Các công trình nghiên cứu trước có liên quan, 4 Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết, CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Phương pháp nghiên cứu, 3 Công cụ nghiên cứu, 4 Thu thập, xử lý và phân tích số liệu, CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 4 Điều chỉnh lại mô hình nghiên cứu, CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu, PHỤ LỤC 01 Thang đo dùng trong khảo sát chính thức, PHỤ LỤC 02 Bảng câu hỏi khảo sát, PHỤ LỤC 06 Phân tích nhân tố khám phá EFA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay