13 de thi toan lop 1 HK1

16 27 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:44

Bài 1: Tính: + + + + + + Bài 2: Tính: 1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 2 + 0 + 1 =Bài 3: 2 + 3 ….5 2 + 2….1 + 2 1 + 4 ….4 + 1 ? 2 + 2…..5 2 + 1….1 + 2 5 + 0…..2 + 3 Bài 4: ? 1 + …. = 1 1 + …. = 2 …+ 3 = 3 2 + …. = 2 Trang ĐỀ BÀI Bài 1: Tính: + + + + + + Bài 2: Tính: + + 1= Bài 3: > < ? = Bài 4: 3+1+1 + ….5 + 2… + 2….1 + 2 + 1….1 + + ….4 + + 0… + Sè ? + … = …+ = + … = 2 + … = Bài 5: Viết phép tính thích hợp a 2+0+1= b Trang ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống : a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10 b/ 10; 9;….; … ; ; … ; 4; …… ; 2; … ; Bài 2: (2,5 điểm) Tính: a/ + = …… 10 – =……… b/ 10 + 3+ =…… – – = …… + - + - …… …… …… …… Bài 3: Số (1 điểm) 3+ =8 ; - = Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số? năm hai ……… ……… ; +4 =8 ; - =5 ba …… ……… …… Bài 5: Điền dấu > < =: (1,5 điểm) a/ + b/ - 3 +5 Bài 6: (1 điểm) Hình vẽ bên có: - Có………hình tam giác - Có………hình vng Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp : a Có : bóng Cho : bóng Còn lại : …quả bóng? b Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: = = 7–2 3+3 Trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 1/Tính: + + 2/ Tính: + = 7-3 = 3/ Số? a/ 9-5 = 10 + = + -5 -4 +7 4+3-6 = 3-2+8 = b/ 4/Điền dấu đúng: > < = ? 6+2 8-2 5+3 3+5 (3đ) 8-5 7+1 5/ Điền số phép tính thích hợp vào trống: Có: 10 bút Cho: bút Còn: bút 6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm Có : hình tam giác 9-2 8+1 Trang Bài 1: (1 điểm) a) Viết số từ đến 10: b) Viết số từ 10 đến 0: Bài 2: (3 điểm) Tính: a) 10 + + – – 3 b) + = + + = 10 + = 10 – – = – = + – = – = – + = Bài 3: (2 điểm) S ? + = 10 + = + 3= 8= – = – .+ 10 = 10 + 5= 10 = .+ Bài 4: (1 điểm) < > ? = 7+2 2+7 9–3 3+4 10 – 4+4 Bài 5: (1 điểm) a) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 5; 2; 8; 4; b) Khoanh tròn vào số bé nhất: Bài 6: (1 điểm) 8; 6; 9; 1; 6+2 4–4 Trang Bài 7: (1 điểm) Hình bên có: - hình tam giác - hình vng MƠN TỐN A ĐỀ BÀI Bài 1: Điền số thích hợp vào trống (1điểm) Bài 2: Điền số theo mẫu: (1 điểm) 000 000 000 0000 0000 ……… ……… 000 0000 000 000 00 ………… ……… ……… Bài 3: Viết số: 5, 9, 2, (1điểm) a Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………… b Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………… Bài 4: Tính (1 điểm) a b 2+5-0 = 2+3+4 = + + Bài 5: Điền số thích hợp vào trống: (2 điểm) 10 - = + = 10 +7=9 8- = Trang Bài 6: (1 điểm) < > = 5… …… …… …… 10 Bài 7: Đúng ghi Đ, Sai ghi S: (0,5 điểm) 2+6=8 9–5=3 Bài 8: Nối ( theo mẫu ):( 0,5 điểm ) Hình tròn Hình tam giác giác Hình vng Bài 9: (1 điểm) a Viết phép tính thích hợpvào trống: b Viết phép tính thích hợp vào ô trống Có: cam Cho: cam Còn:……….quả cam? Bài 10: Hình bên có: (1 điểm) a Có ……… hình vng b Có ……… hình tam giác Trang Câu 1: Tính: (1 đ) 1+1= 2+3= 5+4= + 2= Câu 2: Số : (2 đ) +… = -… = +… = -… = 2 +… = … - =6 Câu 3: Điền dấu thích hợp vào ô vuông: (< , > , =) (2 đ) 4+1  2+2   1+2 3-1  Câu 4: Trong số : 6, 2, 4, 5, 8, (1 đ) a) Số bé : ……… b) Số lớn : ……… Câu 5: Hình bên có hình vng? đ A B C Câu 6: Thực phép tính : + - 3= ? (1 đ) A B C Câu 7: Thực phép tính thích hợp (2 đ) Có: bướm Thêm: bướm Có tất : …… bướm Trang Bài (1 điểm) a) Điền số vào ô trống : 1; 2; … ; … ; … ; 6; … ; 8; 9; 10 b) Điền số vào chỗ chấm (…) theo mẫu: …… …… …… …… Bài (1 điểm) > < = 3+ +2 2+6 5+4 9-3 4+3 Bài (3 điểm) Tính: a) + + b) + 8 - + - = c) - - + = Bài (1điểm) Viết số 2; 5; 9; 8: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………… Bài (1điểm) S ố 4+ ? =6 +5=8 -2=8 7- Bài (1điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm : =1 Trang a) Có hình tròn b) Có hình tam giác c) Có … hình vng Bài 7.(2điểm) Viết phép tính thích hợp: a) Có: Thêm: quả Có tất cả: … b) Điền số dấu thích hợp để phép tính = =           Câu 1/ Viết (3 đ) a/ Viết số từ đến 10: b/ Viết số vào chỗ chấm : c/ Đọc số: 8: 10: 9: 1: Câu / Tính : ( đ ) a/ _ + _ 10 + b/ - = 7+3 = + + 5= - + = Câu / Viết số , , , ,8 : ( đ ) a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn : , , , , Trang 10 b/ Theo thứ tự từ lớn đếnbé : , , , , Câu / Điền số thích hợp vào chỗ chấm : ( đ ) + =6 + =9 .–5= 10 – = 10 Câu / Điền dấu > < = vào ô trống : ( đ ) 4+3 9–2 10 – 10 – +0 Câu / ( đ ) Viết phép tính thích hợp : 10 –  Tính: (2 điểm) a/ + …… b/ - …… +5 …… +2 …… - 10 …… +1 …… + 10 …… 10 – + = 10 – + = 10 + – = ………………… 6+2–3= ………………… 7–4+6= ………………… 8–3+3= ………………… Số? (2 điểm): ………………… ………………… = …… + + …… > – 10 = + …… 10 – < - …… = 10 - …… …… - = - Viết số: 8; 1; 5; 4; 7; (2 điểm) a/ Theo thứ tự từ bé + < + …… … – > + 10 - …… = - ………………………………………………………………… đến lớn: b/ Theo thứ tự từ lớn ………………………………………………………………… đến bé: Viết phép tính thích hợp (2 điểm) Trang 11 Lan có: cờ Hồng có: cờ ? cờ Có: cam Cho: cam Còn: ? cam Trong hình (2 điểm) a/ b/ Có …… hình tam giác Có …… hình vng Lớp: Họ tên: Đề kiểm tra mơn: Tốn học kỳ I Bài : Điền số + = + = –6=3 - = 5 + = + = +2=7 + = 6 + = – = Bài : Tính – = + = + = + = – = + = – = – = + = – 7= – = – = – = – = – = Bài : Viết số 6, 5, 0, 2, 10, 7, 4, theo thứ tự từ bé – = – = – = lớn Bài : Đúng ghi “đ”, sai ghi “s” vào ô trống 6>0 28 5+0=5 3 < = vào chỗ chấm + …… + …… - …… - …… + S Ố Có……….hình tam giác Có……….hình tròn Có……….hình tam giác 7.Viết phép tính thích hợp: a/ Có : viên kẹo Được cho thêm : viên kẹo Có tất : ? viên kẹo b/Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: = = Bài (1,5 điểm) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống 8+0=8 4–0>3 Trang 14 7+1>9 10 – = 10 3+33 Trang 14 7 +1> 9 10 – = 10 3+3
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 de thi toan lop 1 HK1, 13 de thi toan lop 1 HK1, b. Viết phép tính thích hợp vào ô trống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay