Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:28

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHẤT LƯNG SP Marketing Dòch vụ Bán Sản phẩm Yêu cầu đáp ứng Dòch vụ Sau bán Độ lệch chất lượng Kiểm tra Marketing Yêu cầu khách hàng xã hội Sản xuất Sản xuất thử Nghiên cứu yêu cầu Thiết kế Sản phẩm Thẩm đònh dự án Hoạch đònh thực VÒNG XOẮN JURAN - ĐỘ LỆCH CHẤT LƯNG •Giai đoạn nghiên cứu thiết kế: - Là giai đoạn giải mặt lý thuyết phương án thỏa mãn nhu cầu - Chất lượng thiết kế giữ vai trò đònh chất lượng sản phẩm - Chất lượng thiết kế phụ thuộc vào kết nghiên cứu thò trường, nghiên cứu yêu cầu người tiêu dùng •Giai đoạn sản xuất: - Là giai đoạn thể ý đồ, yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn lên sản phẩm - Chất lượng khâu sản xuất ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm  Do cần phải tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khâu sản xuất theo đònh hướng phòng ngừa sai sót • Giai đoạn lưu thông sử dụng sản phẩm: -Tổ chức lưu thông tốt: giúp cho tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng, giảm thời gian lưu trữ, giúp cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhận dòch vụ kỹ thuật phục vụ việc khai thác, sử dụng sản phẩm tốt -Sử dụng: giai đoạn đánh giá cách đầy đủ, xác chất lượng sản phẩm Để đảm bảo chất lượng cách thật tay người tiêu dùng đòi hỏi tổ chức phải có hoạt động bảo hành, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay … đồng thời phải nghiên cứu sản phẩm sử dụng, tích cực thu thập thông tin từ người tiêu dùng, sở điều chỉnh, cải tiến chất lượng sản phẩm ... yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn lên sản phẩm - Chất lượng khâu sản xuất ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm  Do cần phải tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khâu sản xuất theo đònh hướng phòng... mãn nhu cầu - Chất lượng thiết kế giữ vai trò đònh chất lượng sản phẩm - Chất lượng thiết kế phụ thuộc vào kết nghiên cứu thò trường, nghiên cứu yêu cầu người tiêu dùng •Giai đoạn sản xuất: - Là... dòch vụ kỹ thuật phục vụ việc khai thác, sử dụng sản phẩm tốt -Sử dụng: giai đoạn đánh giá cách đầy đủ, xác chất lượng sản phẩm Để đảm bảo chất lượng cách thật tay người tiêu dùng đòi hỏi tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay