Bài giảng Chất lượng sản phẩm

31 15 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:23

Những vấn đề CHẤT LƯNG - CHẤT LƯNG SP ĐẶC ĐIỂM CỦA CLSP CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯNG QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH CLSP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CLSP CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH 21/04/2013 CHẤT LƯNG – CHẤT LƯNG SẢN PHẨM: CHẤT LƯNG ? 21/04/2013 CHẤT LƯNG: Chất lượng tập hợp tính chất, đặc trưng … nhằm tạo nên phẩm chất, giá trò cho đối tượng, vật, việc 21/04/2013 CHẤT LƯNG – CHẤT LƯNG SẢN PHẨM: CHẤT LƯNG SẢN PHẨM ? 21/04/2013 CHẤT LƯNG SP: Chất lượng sản phẩm tổng hợp tiêu, đặc trưng sản phẩm thể mức thỏa mãn nhu cầu điều kiện tiêu dùng xác định 21/04/2013 21/04/2013 1/ Chất lượng sản phẩm phải tập hợp tiêu, đặc trưng thể tính kỹ thuật nói lên tính hữu ích sản phẩm, thể khả thỏa mãn nhu cầu 2/ Chất lượng sản phẩm phải thể đánh giá đầy đủ tiêu dùng 3/ Chất lượng sản phẩm phải gắn liền với điều kiện cụ thể thò trường mặt kinh tế-kỹ thuật, văn hóa - xã hội phong tục, tập quán tiêu dùng 4/ Chất lượng sản phẩm vấn đề đặt với trình độ sản xuất 5/ Chất lượng sản phẩm khái niệm tương đối: biến đổi theo không gian, thời gian, phát triển nhu cầu xã hội, tiến khoa học kó thuật 21/04/2013 21/04/2013 Marketing Bán Dòch vụ sau bán Tổ chức dòch vụ THỎA MÃN NHU CẦU XH NHU CẦU XÃ HỘI Kiểm tra Sản xuất Marketing Sản xuất thử Nghiên cứu Thiết kế Thẩm đònh Hoạch đònh thực 21/04/2013 * Giai đoạn nghiên cứu thiết kế: giai đoạn giải mặt lý thuyết phương án thỏa mãn nhu cầu Chất lượng thiết kế giữ vai trò đònh chất lượng sản phẩm Chất lượng thiết kế phụ thuộc vào kết nghiên cứu thò trường, nghiên cứu yêu cầu người tiêu dùng 10 21/04/2013 * TRÌNH ĐỘ KINH TẾ, TRÌNH ĐỘ SX Khả kinh tế (tài nguyên, tích lũy, đầu tư …) trình độ kó thuật (chủ yếu trang thiết bò công nghệ, kó …)  có cho phép hình thành phát triển SP có mức chất lượng tối ưu hay không? 17 21/04/2013 * CHÍNH SÁCH KINH TẾ Hướng đầu tư, hướng phát triển loại SP mức thỏa mãn loại nhu cầu sách kinh tế VD: - Chính sách khuyến khích SX SP không khuyến khích SP - Khuyến khích XK SP nào, với mức LN cần có … - Chính sách khích lệ người lai động … 18 21/04/2013 5.1.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KH-KT Sáng tạo vật liệu (vật liệu thay thế) Cải tiến hay đổi công nghệ Cải tiến SP cũ chế thử SP 19 21/04/2013 5.1.3 HIỆU LỰC CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÍ KT Kế hoạch hóa pt kinh tế Giá Chính sách đầu tư Tổ chức quản lí CL 20 21/04/2013 5.2 NHÓM YẾU TỐ BÊN TRONG CLSP phụ thuộc vào trình hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, phụ thuộc vào công tác QT – điều hành trình SX CLQT lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên bên tổ chức  QT 4M 21 21/04/2013 M2 Methods M1 M3 Men Machines CHẤT LƯNG SẢN PHẨM M4 Materials 22 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) Chi phí ẩn hay chi phí không chất lượng toàn chi phí nảy sinh sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên doanh nghiệp thiệt hại nảy sinh chất lượng không thỏa mãn 23 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) Chi phí phòng ngừa Chi phí thẩm đònh, đánh giá, kiểm tra Chi phí sai hỏng CHI PHÍ HỮU HÌNH 24 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) Chi phí phòng ngừa Gắn liền với việc thiết kế, thực trì hệ thống quản lý chất lượng tổng hợp Chi phí thẩm đònh, đánh giá, kiểm tra * Công việc phòng ngừa bao gồm: Hoạ Thiế Xá ccĐà Đả choạ tđònh hbò om đònh tạ bả nhữ o:m onchấ soạ tra: gvă tnyê lượ tnthả thiế lượ uphò ncầ og: nt g: ặ thiế ,chuẩ ttriể i ivớ tchung nhữ nlậi khai, pbò sảnvà cá ngcó phẩ kế cmua chương hoạ mtrì chệ h c Cá tkiể độ gnchấ nkế gđố liê nhoặ chấ dòch sắ mtrình tthố thiế lượ vụ n:ngđà từ tg, chấ bò osai nguyê độ kiể tạ olượ tin m , hướ ncậ ntra, gvậ yg nvă ,tthử gvậ liệ nthư, unghiệ nhà nhậ cô nchà h, npm gsả oviệ nhà , cá cxuấ c tquá ,thô giántrình m quan đế chấ tt lượ g: ndẫ n g, g sát, Chi phí hỏ n kiể sảnliê mxuấ t, cthử cá sản phẩ m mđể trung đạt gian, tới mụ sảcntiê phẩ u chấ m t tin ntra, lạ c nghiệ lượ dòchng vụ hoàn chỉnh 25 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) Chi phí phòng ngừa Chi phí thẩm đònh, đánh giá, kiểm tra Những chi phí gắn liền với việc đánh giá vật liệu mua, trình sản phẩm trung gian, sản phẩm, Chivụphí sai hỏonlàgphù hợp với đặt thù kỹ thuật dòch để đả m bả 26 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) Chi phí phòng ngừa Chi phí thẩm đònh, đánh giá, kiểm tra Bên Chi phí sai hỏng Bên 27 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) Chi phí sai hỏng *Chi phí sai hỏng bên trong: - Kiể - Lã mntra g phí: lại:tiế kiể nm hàtra nh cá nhữ c nsảgnviệ phẩ cm làm sau khô ngđã cầsữ n thiế a chữ t a nhầm lẫn, tổ chức tồi, chọn vật liệu sai - Thứ phẩm: sản phẩm dùng không đạt qui cách và- bá n vớ i giá thấnpphẩ m có khuyết tật, sửa chữa, dùng Phế phẩ m: sả bán - Tồn kho chậm luân chuyển bất động - Táni tích chế:sai sảnhỏphẩ khuyế t tật nđượ c sữ a chữ để hỏ đánpg.ứng - Phâ ng:mxácó c đònh nguyê nhâ n gâ y raasai yêu cầu 28 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) Chi phí sai hỏng *Chi phí sai hỏng bên ngoài: Là sai hỏng phát sau giao cho khách Gồm: - Sửa chữa sản phẩm bò trả lại nằm trường - Các khiếu nại bảo hành sản phẩm đưọc thay bảo hành - Khiếu nại, trách nhiệm pháp lý - Hàng bò trả lại - Chi phí xã hội hay chi phí môi trường 29 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) CHI PHÍ VÔ HÌNH - Thái độ làm việc thụ động - Quản trò kém, đưa tới đònh sai kinh doanh - Thông tin nội không xác kòp thời - Thiếu thông tin bên - Điều kiện làm việc không tốt - Mâu thuẫn nội - Không công dân chủ 30 21/04/2013 CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH (SCP) CHI PHÍ VÔ HÌNH - Khách hàng lòng tin vào doanh nghiệp - Những tổn thất người tiêu dùng sử dụng sản phẩm -Những hối tiếc kinh doanh - 31 21/04/2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chất lượng sản phẩm, Bài giảng Chất lượng sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay