Bao Bì Ghi nhãn MSMV Hàng Hóa

103 11 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:12

BAO - GHI NHÃNMSMV HÀNG HÓA PHÂN LOẠI HÀNG HÓA BAO HÀNG HÓA GHI NHÃN MSMV HÀNG HÓA PHÂN LOẠI HÀNG HÓA Khái niệm: Ý nghóa: Những dấu hiệu phân loại: Nguyên tắc phân loại: Các hệ thống phân loại hàng hóa: Phân loại kí mã hóa hàng hóa: Khái niệm: Phân loại hàng hóa phân chia đối tượng hàng hóa thành phận, tập hợp nhỏ theo dấu hiệu đặc trưng * Để phân loại từ cao -> thấp dùng thuật ngữ: Ngành hàng  Phân ngành  Nhóm hàng  Phân nhóm  Lọai  Kiểu  Dạng Ý nghóa: Phân loại hàng hóa có tác dụng tích cực đến nhiều mặt hoạt động xã hội: nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, lưu thông, tiêu dùng quản lí Những dấu hiệu phân loại: (1) Dấu hiệu công dụng: hàng hóa có công dụng -Lónh vực sử dụng hàng hóa -Mục đích sử dụng -Đối tượng sử dụng -Điều kiện sử dụng -Cách thức sử dụng Những dấu hiệu phân loại: (2) Dấu hiệu nguồn gốc nguyên liệu: Dấu hiệu sử dụng trường hợp hàng hóa làm loại nguyên liệu nguyên liệu đònh chất lượng hàng hóa, đònh đến tính chất vận chuyển bảo quản Những dấu hiệu phân loại: (3) Dấu hiệu thành phần hóa học: Có số hàng hóa, thành phần hóa học đònh đến phẩm chất, công dụng dùng dấu hiệu để phân loại Những dấu hiệu phân loại: (4) Dấu hiệu đặc điểm sản xuất: Thường tồn công nghệ khác để sản xuất loại sản phẩm (5) Dấu hiệu đặc điểm kết cấu: Dấu hiệu thường dùng phân loại máy móc, thiết bò Những dấu hiệu phân loại: (6) Dấu hiệu nguyên lí làm việc: Dấu hiệu thường dùng phân loại máy móc, thiết bò Ngoài dấu hiệu dùng dấu hiệu khác như: trạng thái hàng hóa, khối lượng hàng hóa, đòa danh sản xuất … Nguyên tắc phân loại: * Phải xác đònh mục đích xây dựng hệ thống phân loại hàng hóa: phân loại để làm gì? Phân loại để tổ chức sx, để tổ chức tiêu thụ, để tổ chức bảo quản … * Trong khâu phân loại hàng hóa phân chia theo dấu hiệu nhất: nguyên tắc nêu rõ phân chia nhóm hàng phải giữ nguyên dấu hiệu suốt trình 10 Trong trường hợp mã số EAN – 13 có MSHH đầy đủ là: 8933481001063 89  Giải thích số kí hiệu: 90 * Mã quốc gia (P): Để đảm bảo tính thống tính đơn mã số, mã quốc gia (P) phải tổ chức mã số vật phẩm quốc tế (EAN - International) cấp cho quốc gia thành viên tổ chức Mã số quốc gia Việt Nam 893 91 92 93 * Mã doanh nghiệp (M): Do tổ chức mã số vật phẩm quốc gia cấp cho nhà sản xuất thành viên họ Việt Nam, mã số doanh nghiệp EAN – VN cấp cho doanh nghiệp thành viên 94 * Mã mặt hàng (I): Do nhà sản xuất quy đònh cho hàng hóa mình, nhà sản xuất phải đảm bảo cho hàng hóa có mã số, nhầm lẫn Thông thường để dễ quản lí, người ta hay đánh mã sản phẩm từ 00000 đến 99999 Như có tới 100.000 chủng loại sả 95 n phẩm khác nhà sản xuất * Số kiểm tra (C): Là số phụ thuộc vào 12 số (EAN – 13) số (EAN -8) trước nó, dùng để kiểm tra việc ghi số nói 96 QUẢN LÍ MÃ MẶT HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP (I) Mã mặt hàng DN gồm chữ số Các DN có nhiệm vụ quản lí mã mặt hàng DN cho thống nhất, đảm bảo tính chất mã như: tính đơn nhất, tính xác … để tránh nhầm lẫn gây khó khăn cho việc 97quản lí mã nội DN thò trường 98 MÃ VẠCH HÀNG HOÁ (BAR CODE) 99 MV nhóm vạch khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể MS dạng vạch để máy quét (scaner) đọc Mã vạch thể mã số EAN  Mã vạch EAN 100 101 102 * Mã vạch trình bày kèm theo mã số tập hợp thành hình ảnh kí tự số tạo nên thang số gọi MS – MV hàng hoá 103 ... tế: bao gồm bậc: Ngành hàng  nhóm hàng  Phân nhóm  Mặt hàng  Số hiệu hàng hóa Hàng hóa hệ thống mã hóa 14 Phân loại kí mã hóa hàng hóa: Cùng với phân loại thường tiến hành ký mã hoá hàng. .. HÀNG HÓA Khái niệm: Ý nghóa: Những dấu hiệu phân loại: Nguyên tắc phân loại: Các hệ thống phân loại hàng hóa: Phân loại kí mã hóa hàng hóa: Khái niệm: Phân loại hàng hóa phân chia đối tượng hàng. .. loại kí mã hóa hàng hóa: Con số loại hàng Con số mặt hàng Con số phân nhóm Con số nhóm ngành Con số ngành hàng 16 BAO BÌ HÀNG HÓA • • • • KHÁI NIỆM YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI BAO BÌ PHÂN LOẠI BAO BÌ KÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao Bì Ghi nhãn MSMV Hàng Hóa, Bao Bì Ghi nhãn MSMV Hàng Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay