Ma trận đề kiểm tra môn tin học lớp 5 sách luyện tập tin học

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:09

Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Các quý thầy cô có thể tài về tham khảo để xây dựng ma trận đề kiểm tra phù hợp với đơn vị của quý thầy cô đang công tác. LỚP MÔN TIN HỌC - KIỂM TRA HKI BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC Bảng tham chiếu xem Ma trận chuẩn kiến thức kĩ (ma trận nội dung) cần đạt theo cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp vận dụng cao 1.1 MA TRẬN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG (Tin học 5, HKI) Nội dung Mức độ kiến (Nhận biết) thức Phần 1: Các phần mềm hữu ích Windows Movie Phần 1: Các phần mềm hữu ích từ điển Stardict nén liệu Phần 2: Phần mềm Thực thao tác mở/đóng phần mềm - Biết cơng dụng nút lệnh phần mềm Mức độ Mức độ Mức độ (Thông (Vận dụng (Vận dụng hiểu) thấp) cao) Giải thích - Thực video clip cần xử lí Windows video Movie theo clip yêu cầu Windows tập Movie Maker: cắt, xóa clip tạo hiệu ứng clip ND1.Mức1.x ND1.Mức2.x ND1.Mức3.x - Thực - Thực - Giải thích thao tác thao cơng tra cứu nghĩa tác mở/đóng dụng của từ phần mềm phần mềm từ phần mềm từ - Nêu ý điển Stardict điển nén liệu nghĩa Stardict theo yêu cầu biểu tượng, Công dụng tập thành phần phần phần mềm mềm Nén tương tác liệu với chúng ND2.Mức1.x ND2.Mức2.x ND2.Mức3.x - Thực - Giải thích - Thực kí thao âm - - Thực video clip Windows Movie theo chủ đề theo yêu cầu sở thích cá nhân ND1.Mức4.x - Tra nghĩa từ theo yêu cầu cá nhân, tra từ đồng nghĩa… - Nén liệu theo yêu cầu số lượng file cá nhân lưu trữ thông tin ND2.Mức4.x Encore Phần : Phần mềm Msw Logo tác mở/đóng phần mềm - Nêu ý nghĩa biểu tượng, thành phần phần mềm tương tác với chúng ND3.Mức1.x Nêu tác dụng viết cú pháp câu lệnh điều khiển bút vẽ để vẽ mẫu bản, hình tròn, hình bầu dục, thay đổi bút vẽ - Phát biểu cú pháp hoạt động câu lệnh lặp ND4.Mức1.x - cách sử dụng thêm lời ca cho nhạc, trang trí, dấu chấm dơi, thêm, xóa nhịp thay đổi thời hóa biểu hát phần mềm Encore theo yêu cầu tập ND3.Mức2.x -Thực nhập cú pháp giải thích hoạt động câu lệnh điều khiển bút vẽ để vẽ mẫu bản, hình tròn, hình bầu dục câu lệnh lặp ND3.Mức3.x Vẽ - - Vẽ hình theo mẫu hình Logo cách kết theo yêu cầu: hợp câu có sử lệnh: câu lệnh dụng câu đơn, câu lệnh lệnh để vẽ lặp mẫu bản, hình tròn, hình bầu dục câu lệnh lặp - - Biết thay đổi bút vẽ theo yêu cầu sở thích cá nhân ND4.Mức2.x ND4.Mức3.x ND4.Mức4.x MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC Ma trận số lượng câu hỏi điểm Tổng điểm Mức Mức Mức Mạch kiến tỷ lệ % Mức Mức Mức Mức Cộng thức, kĩ TL/ TL/ TL/ TN TL/ Tổng TL TN TN TN TH TH TH TH 1.Phần 1: Các 1 Số câu 1.Phần 1: CácSố phần câu 1 phầnmềm mềmhữu hữuích 33 ích Windows Windows Movie A.2 B.1 Số điểm 0.5 Câu số 0.5A.1 3.0 4.0 40% Movie Phần 1: Các Phần 1: Các phần câu Số câu phầnmềm mềmhữu íchSố từ điển 1 hữu Stardict ích từ nén Số A.3 Câu số điển liệu Stardict 0.5 5% 0.5 điểm nén liệu 1 Số câu Phần 2: Phần Phần 2:Encore mềm Số câu A.4 A.5 Câu số Phần mềm Encore Số 0.5Số câu 0.5 1 10% điểm Phần : Phần mềm A.7 Phần Logo : Phần Msw A.6 B.2 Số câu A.8 mềm Msw Logo 1 Câu số Số 4 1 10 4.5 45% Tổng số câu 0.5 3.0 1.0 điểm Tổng Số câu 4 0 1 10 Số 2.0 3.0 3.0 10.0 100% điểm 2.0 Số câu Chủ đềsố điểm Mức Tỷ lệ% 20% 0% 20% 0% Tỷ lệ theo mức 20% 20% 0% 30% 0% 30% 100% 30% 30% Tương quan lý thuyết thực hành Lí thuyết (10') Thực hành (25') 2.2 Ma trận phân bố câu hỏi Số câu Điểm Tỷ lệ 40% 60% ... Số câu A.4 A .5 Câu số Phần mềm Encore Số 0.5Số câu 0 .5 1 10% điểm Phần : Phần mềm A.7 Phần Logo : Phần Msw A.6 B.2 Số câu A.8 mềm Msw Logo 1 Câu số Số 4 1 10 4 .5 45% Tổng số câu 0 .5 3.0 1.0 điểm... Số điểm 0 .5 Câu số 0.5A.1 3.0 4.0 40% Movie Phần 1: Các Phần 1: Các phần câu Số câu phầnmềm mềmhữu íchSố từ điển 1 hữu Stardict ích từ nén Số A.3 Câu số điển liệu Stardict 0 .5 5% 0 .5 điểm nén... mức 20% 20% 0% 30% 0% 30% 100% 30% 30% Tương quan lý thuyết thực hành Lí thuyết (10') Thực hành ( 25' ) 2.2 Ma trận phân bố câu hỏi Số câu Điểm Tỷ lệ 40% 60%
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề kiểm tra môn tin học lớp 5 sách luyện tập tin học, Ma trận đề kiểm tra môn tin học lớp 5 sách luyện tập tin học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay