Ma trận đề kiểm tra môn tin học lớp 4 sách luyện tập tin học

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:07

Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Các quý thầy cô có thể tài về tham khảo để xây dựng ma trận đề kiểm tra phù hợp với đơn vị của quý thầy cô đang công tác. LỚP MÔN TIN HỌC - KIỂM TRA HKI BẢNG THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC Bảng tham chiếu xem Ma trận chuẩn kiến thức kĩ (ma trận nội dung) cần đạt theo cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp vận dụng cao 1.1 MA TRẬN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG (Tin học 4, HKI) Nội dung kiến thức Phần 1: Công cụ vẽ Paint Phần 2: Bài Trình diễn đa phương tiện Phần 3: Biên tập clip với Photo Story Mức độ (Nhận biết) Nhận biết tên công dụng công cụ giúp vẽ tranh học Mức độ (Thông hiểu) Nêu cách sử dụng công giúp vẽ tranh học - Sử dụng bấm tổ hợp phím hỗ trợ thực hành ND1.Mức1.x ND1.Mức2.x - Nhận biết giao diện phần mềm nêu cách sử dụng hiệu ứng - Mức độ (Vận dụng cao) - Vẽ tranh theo mẫu công cụ vẽ học - Tơ màu tranh đẹp, dễ nhìn, vẽ đầy đủ chi tiết theo chủ đề có sáng tạo tranh vẽ ND1.Mức3.x ND1.Mức4.x - Thực trình diễn theo yêu cầu tập sáng tạo Thực chức phần mềm chương trình học theo yêu cầu tập thực hành ND2.Mức1.x ND2.Mức2.x ND2.Mức3.x ND2.Mức4.x - Biết khởi - Giải thích - Vận - Vận động tình dụng tạo dụng tạo khỏi dự án dự án chương trình tạo biên tập từ biên tập từ trình Nêu dự án hình ảnh, hình ảnh, - Nêu bước thực sử dụng hiệu ứng phần mềm Mức độ (Vận dụng thấp) - bước biên tập kênh hình hảnh, kênh hiệu ứng, kênh âm thanh, xử lí văn Ví dụ: Hiệu ứng hình ảnh sáng tối, hiệu ứng nhanh hay chậm ND3.Mức1.x ND3.Mức2.x hiệu ứng, âm theo yêu cầu tập hiệu ứng, âm theo chủ đề đáp ứng nhu cầu sở thích thân - ND3.Mức4.x ND3.Mức3.x 2.1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC 2.1.1 Ma trận số lượng câu hỏi điểm Mạch kiến thức, kĩ Phần 1: Công cụ vẽ Paint Phần 2: Bài Trình diễn đa phương tiện Phần : Biên tập clip với Photo Story Tổng Tổng điểm tỷ lệ % Số câu số điểm TN Số câu 1 Số điểm 0.5 3.0 4.5 Mức Mức TL/ TH TN Mức TL/ TH TN Mức TL/ TH TN TL/ TH Tổng Số câu Số điểm 0.5 3.0 4.5 Số câu 1 TL 45% 45% Số 0.5 0.5 10% điểm Số câu 4 0 1 10 Số 2.0 3.0 3.0 10.0 100% điểm 2.0 Tỷ lệ % 20% 0% 20% 0% 0% 30% 0% 30% 100% Tỷ lệ 20% 20% 30% 30% theo mức Tương quan lý thuyết thực hành Lí thuyết (10') Thực hành (25') 2.1.2 Ma trận phân bố câu hỏi Số câu Điểm Tỷ lệ 40% 60% Chủ Đề Phần 1: Công cụ vẽ Paint Phần 2: Bài Trình diễn đa phương tiện Phần : Biên tập clip với Photo Story Tổng số câu Mức Mức Số câu Câu số A.1 A.2 A.3 Số câu Câu số A.4 A.5 A.6 Số câu 1 Mức Mức Cộng B.1 B.2 Câu số A.7 A.8 4 1 10 ... theo yêu cầu tập hiệu ứng, âm theo chủ đề đáp ứng nhu cầu sở thích thân - ND3.Mức4.x ND3.Mức3.x 2.1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC 2.1.1 Ma trận số lượng câu hỏi điểm Mạch kiến thức,... thuyết (10') Thực hành (25') 2.1.2 Ma trận phân bố câu hỏi Số câu Điểm Tỷ lệ 40 % 60% Chủ Đề Phần 1: Công cụ vẽ Paint Phần 2: Bài Trình diễn đa phương tiện Phần : Biên tập clip với Photo Story Tổng... Mức TL/ TH TN Mức TL/ TH TN TL/ TH Tổng Số câu Số điểm 0.5 3.0 4. 5 Số câu 1 TL 45 % 45 % Số 0.5 0.5 10% điểm Số câu 4 0 1 10 Số 2.0 3.0 3.0 10.0 100% điểm 2.0 Tỷ lệ % 20% 0% 20% 0% 0% 30% 0% 30%
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề kiểm tra môn tin học lớp 4 sách luyện tập tin học, Ma trận đề kiểm tra môn tin học lớp 4 sách luyện tập tin học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay