ĐỀ CƯƠNG Quản trị chất lượng

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:07

học phần: 11.1 Nội dung tổng quát STT Tên chƣơng Tổng số tiết 01 Chương mở đầu - Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu Chương 1- Tổng quan chất lượng quảnchất lượng sản phẩm Chương - Quảnchất lượng Chương – Đánh giá chất lượng Chương – Các phương pháp, kỹ thuật công cụ quảnchất lượng Chương – Giới thiệu số hệ thống quảnchất lượng theo tiêu chuẩn 4 10 16 16 5 Tổng cộng 30 25 02 03 04 05 06 Trong đó: Lý Thực Kiểm thuyết hành tra 1 Số tiết tự học 14 60 11.2 Nội dung chi tiết Chƣơng mở đầu - Đối tƣợng, nội dung, phƣơng pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Chƣơng - Tổng quan chất lƣợng quảnchất lƣợng sản phẩm 1.1 Vai trò chất lượng 1.2 Chất lượng sản phẩm 1.3 Quá trình hình thành chất lượng 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 1.5 Chi phí chất lượng Chƣơng - Quảnchất lƣợng 2.1 Lịch sử phát triển học kinh nghiệm 2.2 Các phương thức quảnchất lượng 2.3 Hệ thống quảnchất lượng Chƣơng – Đánh giá chất lƣợng 11.1 Tổng quát đánh giá chất lượng 11.2 Kiểm tra, đánh giá hệ thống quảnchất lượng 11.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng Chƣơng – Các phƣơng pháp, kỹ thuật công cụ quảnchất lƣợng 4.1.1 Các công cụ thống kê SPC truyền thống (Statistical Process Control) 4.1.2 Phiếu kiểm tra (Check sheet) 4.1.3 Biểu đồ cột 4.1.4 Biểu đồ Pareto 4.1.5 Biểu đồ nhân (Biểu đồ xương cá) 4.1.6 Biểu đồ tiến trình 4.1.7 Biểu đồ kiểm sốt 4.1.8 Biểu đồ phân bố 4.2 Phương pháp giải vấn đề chất lượng 4.2.1 Nhóm chất lượng 4.2.2 Kỹ thuật công não 4.2.3 So sánh theo mức chuẩn – Benchmarking (Giới thiệu thêm) 4.2.4 Phân tích kiểu sai hỏng tác động – FMEA (Giới thiệu thêm) Chƣơng – Giới thiệu số hệ thống quảnchất lƣợng theo tiêu chuẩn 5.1 Hệ thống quảnchất lượng 5.2 Hệ thống quảnchất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, TQM, 5S 5.3 Một số hệ thống quảnchất lượng theo tiêu chuẩn khác Ngày phê duyệt: Giảng viên Trƣởng Bộ môn Trƣởng khoa ...1.1 Vai trò chất lượng 1.2 Chất lượng sản phẩm 1.3 Quá trình hình thành chất lượng 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 1.5 Chi phí chất lượng Chƣơng - Quản lý chất lƣợng 2.1 Lịch... Các phương thức quản lý chất lượng 2.3 Hệ thống quản lý chất lượng Chƣơng – Đánh giá chất lƣợng 11.1 Tổng quát đánh giá chất lượng 11.2 Kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 11.3 Các... số hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn 5.1 Hệ thống quản lý chất lượng 5.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, TQM, 5S 5.3 Một số hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG Quản trị chất lượng, ĐỀ CƯƠNG Quản trị chất lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay