Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:41

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC - Đã sửa đổi theo TT 244/2009/ TT-BTC ngày 31 tháng12 năm 2009 BTC) Số TT 01 SỐ HIỆU TK Cấp Cấp 2 111 1111 1112 1113 02 112 1121 1122 1123 03 113 1131 1132 04 121 1211 1212 05 128 1281 1288 06 07 08 129 131 133 1331 1332 09 136 1361 1368 10 138 1381 1385 1388 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 139 141 142 144 151 152 153 154 155 156 1561 1562 TÊN TÀI KHOẢN LOẠI TK : TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Tiền gửi Ngân hàng Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Tiền chuyển Tiền Việt Nam Ngoại tệ Đầu tư chứng khốn ngắn hạn Cổ phiếu Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu Đầu tư ngắn hạn khác Tiền gửi có kỳ hạn Đầu tư ngắn hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Phải thu khách hàng Thuế GTGT khấu trừ Thuế GTGT khấu trừ hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT khấu trừ TSCĐ Phải thu nội Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội khác Phải thu khác Tài sản thiếu chờ xử lý Phải thu cổ phần hố Phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi Tạm ứng Chi phí trả trước ngắn hạn Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Hàng mua đường Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Giá mua hàng hóa Chi phí thu mua hàng hóa GHI CHÚ Chi tiết theo ngân hàng Chi tiết theo đối tượng KH Chi tiết theo đối tượng Chi tiết theo yêu cầu quản lý 1567 21 22 23 24 157 158 159 161 1611 1612 25 211 2111 2112 2113 2114 2115 2118 26 27 212 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2138 28 214 2141 2142 2143 2147 29 30 31 32 33 217 221 222 223 228 2281 2282 2288 34 35 229 241 2411 2412 2413 36 37 38 242 243 244 39 40 41 42 311 315 331 333 Hàng hóa bất động sản Hàng gửi bán Hàng hố kho bảo thuế Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Chi nghiệp Chi nghiệp năm trước Chi nghiệp năm LOẠI TK 2: TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm TSCĐ khác Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vơ hình Quyền sử dụng đất Quyền phát hành Bản quyền, sáng chế Nhãn hiệu hàng hố Phần mềm máy vi tính Giấy phép giấy phép nhượng quyền TSCĐ vơ hình khác Hao mòn tài sản cố định Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ th tài Hao mòn TSCĐ vơ hình Hao mòn bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư Đầu tư vào cơng ty Vốn góp liên doanh Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Cổ phiếu Trái phiếu Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Xây dựng dở dang Mua sắm TSCĐ Xây dựng Sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Ký quỹ, ký cược dài hạn LOẠI TK 3: NỢ PHẢI TRẢ Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả cho người bán Thuế khoản phải nộp Nhà nước Đơn vị có XNK lập kho bảo thuế Chi tiết theo đối tượng 3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 43 334 3341 3348 44 45 46 47 335 336 337 338 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 48 49 50 341 342 343 3431 3432 3433 51 52 53 54 55 344 347 351 352 353 3531 3532 3533 3534 56 356 3561 3562 57 DN xây lắp có tốn theo tiến độ kế hoạch 411 4111 4112 4118 58 Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế GTGT đầu Thuế GTGT hàng nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Các loại thuế khác Phí, lệ phí khoản phải nộp khác Phải trả người lao động Phải trả công nhân viên Phải trả người lao động khác Chi phí phải trả Phải trả nội Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải trả, phải nộp khác Tài sản thừa chờ giải Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Phải trả cổ phần hoá Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Doanh thu chưa thực Phải trả, phải nộp khác Quĩ bảo hiểm thất nghiệp Vay dài hạn Nợ dài hạn Trái phiếu phát hành Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ hình thành TSCĐ 412 Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác Chênh lệch đánh giá lại tài sản C.ty cổ phần 59 413 4131 4132 60 61 62 63 64 65 414 415 417 418 419 421 4211 4212 66 67 441 461 4611 4612 68 466 69 511 5111 5112 5113 5114 5117 5118 70 512 5121 5122 5123 71 72 73 74 515 521 531 532 75 611 6111 6112 76 77 78 621 622 623 6231 6232 6233 6234 6237 6238 79 627 6271 6272 6273 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài Chênh lệch tỷ giá hối đối giai đoạn đầu tư XDCB Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận chưa phân phối Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận chưa phân phối năm Nguồn vốn đầu tư xây dựng Nguồn kinh phí nghiệp Nguồn kinh phí nghiệp năm trước Nguồn kinh phí nghiệp năm Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ LOẠI TK 5: DOANH THU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Doanh thu khác Doanh thu bán hàng nội Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chiết khấu thương mại Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán LOẠI TK CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Mua hàng Mua nguyên liệu, vật liệu Mua hàng hóa Chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi cơng Chi phí nhân cơng Chi phí vật liệu Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao máy thi cơng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Chi phí sản xuất chung Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí vật liệu Chi phí dụng cụ sản xuất C.ty cổ phần Dùng cho DNNN Dùng cho công ty, TCty có nguồn kinh phí Chi tiết theo u cầu quản lý Áp dụng có bán hàng nội Áp dụng phương pháp kiểm định kỳ Áp dụng cho đơn vị xây lắp 6274 6277 6278 80 81 82 83 631 632 635 641 6411 6412 6413 6414 6415 6417 6418 84 642 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 85 711 86 87 811 821 8211 8212 Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Giá thành sản xuất Giá vốn hàng bán Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu, bao bì Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí bảo hành Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác LOẠI TK THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác LOẠI TK CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại PP.Kkê định kỳ Chi tiết theo Chi tiết theo hoạt động LOẠI TK 88 01 02 03 04 05 06 911 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết kinh doanh 001 002 003 004 007 008 LOẠI TK TÀI KHOẢN NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Chi tiết theo yêu cầu quản lý ... động LOẠI TK 88 01 02 03 04 05 06 911 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết kinh doanh 001 002 003 004 007 008 LOẠI TK TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận... khoa học công nghệ Quỹ phát triển khoa học công nghệ Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ hình thành TSCĐ 412 Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác Chênh lệch đánh giá lại tài sản C.ty... thuế khác Phí, lệ phí khoản phải nộp khác Phải trả người lao động Phải trả công nhân viên Phải trả người lao động khác Chi phí phải trả Phải trả nội Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán, Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay