Đề thi Tài Chính Quốc Tế

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:36

1 Bản tổng kết tất giao dịch kinh tế người cư trú người không cư trú gọi : a Cán cân mậu dịch b Tài khoản vãng lai c Cán cân toán quốc tế d Cán cân vốn Thu nhập ròng khoản mục : a Cán cân vốn b Cán cân thương mại c Cán cân hoạt động d Cán cân vãng lai … khoản mục cán cân vốn, khoản mục thể khoản đầu tư vào TSCĐ nước sử dụng để điều hành hoạt động kinh doanh : a Khoản chuyển giao chiều b Đầu tư gián tiếp c Thu nhập ròng d Đầu tư trực tiếp Cán cân toán thặng dư hay thâm hụt, điều hàm ý : a Sự thặng dư thâm hụt cán cân tổng thể b Sự thặng dư thâm hụt cán cân vãng lai c Sự thặng dự thâm hụt cán cân vốn d Sự thặng dư thâm hụt hay nhóm cán cân phận định cán cân toán Các giao dịch du lịch ghi chép : a Cán cân thương mại b Cán cân vãng lai c Cán cân vốn d Cán cân thu nhập … kết so sánh giá hàng hố nước ngồi với giá hàng hoá nước : a Tỷ giá hối đoái theo PPP b Cán cân vãng lai c Ngang giá sức mua FFP d Ngang giá sức mua tương đối Giả sử tỷ giá thực ko đổi, nội tệ yết giá gián tiếp tỷ giá danh nghĩa tăng lên, yếu tố khác không đổi: a Giá hàng hoá XK rẻ b Giá hàng hoá Xk đắt c Giá hành hoá NK rẻ d Giá hàng hoá NK đắt Các vấn đề sau giả thiết luật giá : a Thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo b Hạn ngạch c Chi phí vận chuyển bảo hiểm d Thị trường cạnh tranh hoàn hảo bỏ qua hàng rào mậu dịch chi phí vận chuyển bảo hiểm Giả sử quy luật giá bị phá vỡ Trong chế độ tỷ giá cố định, trạng thái cân luật giá thiết lập : a Chính phủ dự trữ ngoại hối để can thiệp thị trưởng b Ngân sách TW sử dụng cơng cụ thị trường c Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập cao d Hàng hoá vận động từ nơi có mức giá thấp tới nơi có mức giá cao Từ mức giá hàng hoá ngang thị trường 10 Những đặc điểm sau nhựơc điểm thuyết ngang giá sức mua tuyệt đối : a So sánh giá rổ hàng hố tính nội tệ giá số hàng hố tính ngoại tệ b Tôn trọng giả thiết luật giá c Tỷ trọng hàng hố rổ d Chênh lệch trình độ dân trí 11 Ý nghĩa thuyết ngang giá sức mua tương đối : a Đánh giá CPSX NSLĐ quốc gia b Dự đoán thay đổi tỷ giá tương lai c Nguyên nhân thay đổi tỷ giá d Cá B & C 12 nghĩa thuyết ngang giá sức mua tổng quát : a Sự khác biệt hàng hoá ITG hàng hoá NITG b Kiểm chứng PPP c Nguyên nhân tỷ giá chênh lệch khỏi PPP d Cả vấn đề 13 Lạm phát Mỹ 3% Anh 5% Giả sử giả thiết PPP tồn đồng bảng Anh : a Tăng giá 1.94% b Giảm giá – 1.9% c Giảm giá – 1.94% d Tăng giá 1.9% 14 Giả sử lãi suất năm Franc Thuỵ Sỹ 3% USD 4% Nếu hiệu ứng Fisher quốc tế tồn tại, đồng Franc Thuỵ Sỹ thay đổi : a Tăng giá 9.7% b Giảm giá 9.7% c Tăng giá 0.97% d Giảm giá 0.97% 15 Giả sử tỷ giá giao 122 JPY/USD, tỷ giá kỳ hạn năm 130 JPY /USD, lãi suất USD năm 5%, giả sử giả thiết CIP tồn lãi suất JPY Theo cơng thức dạng xác : a 11.89% b 6.36% c 3.28% d 1.67% 16 Lý thuyết ngang giá sức mua tương đối phát biểu : a Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao đồng tiền có xu hướng giảm giá b Đồng tiền có tỷ lệ lạm phát cao đồng tiền có lãi suất cao c Chênh lệch tỷ giá phản ánh chênh lệch lạm phát d Lãi suất lớn tỷ lệ lạm phát 17 Luật giá phát biểu : giá hàng hoá giới ……nếu tính = đồng tiền chung : a Cân b Xấp xỉ cân c Chênh lệch d Tạo hội arvitrage xảy 18 Giả sử tỷ giá giao USD / HKD = 7.9127; tỷ lệ lạm phát dự kiến USD 5%; tỷ lệ lạm phát dự kiến HKP 3% Tỷ giá giao dự kiến theo PPP : a 7.7619 b 8.0662 c 7.9624 d 8.0660 19 Giả sử tỷ giá giao đôla Canada 0.76 USD / CAD tỷ giá kỳ hạn 180 ngày 0.74 USD/CAD khác biệt tỷ giá kỳ hạn giao hàm ý : a Lạm phát đôla Mỹ thấp tỷ lệ lạm phát đôla Canada b Lãi suất đôla Canada cao lãi suất đơla Mỹ c Giá hàng hố Canada đắt Mỹ d Đồng CAD kỳ vọng giảm giá giao 180 ngày so với đôla Mỹ 20 Hiện VND đựơc điều hành theo chế độ tỷ giá ? a Cố định b Thả tự c Thả có điều kiện d ấn định 21 Nếu lãi suất năm USD 9% Lãi suất năm GBP 13 % Tỷ giá giao USD/GBP= 0.56 Nếu chi phí tồn tỷ giá kỳ hạn năm USD/GBP : a 0.54 b 0.56 c 0.58 d 0.6 22 Tỷ giá giao GBP/USD =1.88 F1/2 GBP/USD=1.9 chênh lệch tỷ giá giao tỷ giá kỳ hạn hàm ý? ( giả sử CIP tồn tại) a Lãi suất USD cao lãi suất GBP b GBP tăng giá so với USD c Tỷ lệ lạm phát đồg GBP giảm d GBP kỳ vọng giảm giá so với USD 23 Giả sử lãi suất năm USD 5% EUR 8% Tỷ giá giao EUR/USD =0.75 Tỷ giá kỳ hạn năm EUR/USD (giả sử CIE tồn tại) 0.7292 0.81 0.7714 24 Giả sử tỷ giá giao 122 JPY/USD, tỷ giá kỳ hạn năm 130 JPY /USD, lãi suất USD năm 5%, giả sử giả thiết CIP tồn lãi suất JPY Theo công thức dạng xác : a 11.89% b 6.36% c 3.28% d 1.67% 25 Tiêu chí người vay định vay? a Thời hạn khoản vay dài tốt b Chi phí mà giá cao c Hợp đồng vay đòi hỏi bảo hành d Lãi suất vay thấp 26 Tiêu chí nhà đầu tư định đầu tư? a Lãi suất cao b Rủi ro thấp c Tính khoản tài sản thấp d Lãi suất thực cao 27 Trong chế độ tỷ giá thả hối trạng thái cân luật giá thiết lập trở lại : a Sự can thiệp phủ thị trường ngoại hối b Giá hàng hoá thay đổi c Sự thay đổi tỷ giá d Ko phải nguyên nhân 28 Tỷ giá ASK(USD/VND) ngân hàng yết giá : a Yết giá sẵn sang bán VND b Yết giá sẵn sáng mua VND c Yết giá sẵn sang bán USD d Hạ giá bán USD 29 Tỷ giá BID(USD/JPY) ngân hàng yết giá : a Yết giá sẵn sàng bán USD b Hạ giá mua USD c Yết giá sẵn sàng bán JPY d Hạ giá bán JPY 30 Tỷ giá ASK(GBP/USD) ngân hàng : a Hạ giá bán GBP b Hạ giá bán USD c Yết giá sẵn sàng mua GBP d Yết giá sẵn sàng mua JPY 31 Tỷ giá ASK(USD/SGD) ngân hàng : a Hỏi giá mua SGD a b c d b Hạ giá bán SGD c Yết giá sẵn sàng bán USD d B&C 32 Hình thức tổ chức thị trường ngoại hối bao gồm : a Thị trường ngoai hối tập trung b Thị trường ngoại hối phi tập trung c Thị trường vàng bạc , đá quý d A&B 33 Tỷ giá ngoại hối hiểu : a Quan hệ so sánh giá trị đồng tiền có liên quan b Đơn vị tiền tệ nước biểu thị số lượng đồng tiền nước khác c Giá đơn vị tiền tệ nước biểu thị số lượng đơn vị tiền tệ nước khác d Tất 34 Mục tiêu quỹ tiền tệ Thế giới giúp đỡ chuyên gia : a Cho vay xố đói giảm nghèo b Cho vay đầu tư sở hạ tầng c ổn định tỷ giá hối đoái d xoá nợ cho nước nghèo 35 Cán cân vốn phản ánh : a Các giao dịch xuất nhập hàng hoá, dịch vụ b Các thay đổi tài sản quốc gia c Luồng vốn vào quốc gia d câu 36 Hàng năm tổ chức WB VN trả lương cho cán VN làm đó, nghiệp vụ phản ánh vào : a Cán cân dịch vụ b Cán cân thu nhập c Cán cân chuyển giao vãng lai chiều d câu 37 Báo cáo phản ánh toàn giá trị giao dịch thương mại hàng hoá , dịch vụ luồng tài gọi : a Cán cân thương mại b Tài khoản vãng lai c Tài khoản vốn d Cán cân thương mại quốc tế 38 Phản ánh vào cán cân thương mại quốc tế giao dịch tiền tệ : a Những người cư trú với b Những người cư trú không cư trú c Những người không cư trú với d Tất 39 Các ngân hàng thương mại sử dụng cơng cụ tài để trì tỷ giá cố định : a Lãi suất b Thị trường mở c Quỹ bình ổn hối đoái d Tất 40 Đồng tiền yết giá đồng tiền : a Đồng tiền lấy chuẩn có đơn vị tính b Đứng vị trí hàng hố c Biểu diễn giá đồng tiền chuẩn d A + B 41 Các giao dịch bên ngân hàng có sử dụng USD niêm yết tỷ giá kiểu Mỹ ( niêm yết gián tiếp) có nghĩa : a Lấy USD làm đồng tiền yết giá b Lấy đồng bảng Anh làm đồng tiền định giá c Lấy USD làm đồng tiền định giá d Lấy đồng ngoại tệ làm đồng định giá ... mại hàng hoá , dịch vụ luồng tài gọi : a Cán cân thương mại b Tài khoản vãng lai c Tài khoản vốn d Cán cân thương mại quốc tế 38 Phản ánh vào cán cân thương mại quốc tế giao dịch tiền tệ : a Những... độ tỷ giá cố định, trạng thái cân luật giá thi t lập : a Chính phủ dự trữ ngoại hối để can thi p thị trưởng b Ngân sách TW sử dụng công cụ thị trường c Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập... Cán cân vốn phản ánh : a Các giao dịch xuất nhập hàng hoá, dịch vụ b Các thay đổi tài sản quốc gia c Luồng vốn vào quốc gia d câu 36 Hàng năm tổ chức WB VN trả lương cho cán VN làm đó, nghiệp vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Tài Chính Quốc Tế, Đề thi Tài Chính Quốc Tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay