Môn Kỹ Năng Khởi Nghiệp

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:26

K ỸN Ă NG KH Ở I NGHI Ệ P Xác đ ị nh rõ ý t n g kinh doanh c b ạn có th ểnói m ột cách ng ắn g ọn, rõ ràng v ềý t n g B ạn ph ải n ắm ch ắc đ ợ c nhi ệm v ục Ki ểm ch ứng l ại đ ộ n g c ơc b ạn Hãy đ ả m b ảo b ạn có m ột đa m mê đ ối v i vi ệc s ởh ữ u m ột doanh nghi ệp đ ặ c bi ệt doanh nghi ệp l ĩnh v ự c mà b ạn đa ng có ý đ ị nh đ ặ t chân vào S ẵn sàng b ỏth ời gian, k ỷlu ật, ti ếp t ục h ọc h ỏi có s ựs ốt s ắng vi ệc xây d ự ng s ởh ữ u doanh nghi ệp Ti ến hành nghiên c ứ u th ị tr n g, đ ố i th ủc ạnh tranh, bao g ồm s ản ph ẩm, giá c ả, ch n g trình khuy ến m ại, qu ảng cáo, kênh phân ph ối, ch ất l ợ n g, d ịch v ụvà đá nh giá tác đ ộ n g bên ngồi có th ểản h h n g t ới doanh nghi ệp c b ạn Tìm ki ếm s ựtr ợgiúp t ừcác doanh nghi ệp nh ỏkhác, nhà cung c ấp, chuyên gia, c quan nhà n c , nhà ển d ụng, t ổch ứ c th n g m ại tri ển lãm th n g m ại Hãy c ập nh ật thông tin, đ a câu h ỏi tìm ki ếm th ật nhi ều thông tin t ốt Ho ạch đ ị nh m ột k ếho ạch kinh doanh hi ệu qu ảL ập k ếho ạch kinh doanh m ột b c quan tr ọng mà b ất c ứm ột nhà doanh nghi ệp c ẩn tr ọng c ũng c ần ti ến hành cho dù quy mô c doanh nghi ệp m ứ c đ ộ Giá tr ị l ớn nh ất mà b ản k ếho ạch kinh doanh c b ạn t ạo phác đ ợ c m ột b ứ c tranh đá nh giá t ất c ảs ựv ữ ng m ạnh kinh t ếc doanh nghi ệp c b ạn bao g ồm vi ệc mơ t ảvà phân tích vi ễn c ảnh t n g lai kinh doanh c b ạn Nh ững ều c ần tránh B ản K ếho ạch Kinh doanh c b ạn: Đ a m ột s ốgi i h ạn v ềd ựđo án cho t n g lai dài h ạn (trên n ăm) T ốt nh ất g ắn v i nh ữ ng m ục tiêu ng ắn h ạn ều ch ỉnh b ản k ếho ạch công vi ệc kinh doanh c b ạn di ễn Nhi ều vi ệc l ập k ếho ạch lâu dài tr ởnên vơ ngh ĩa tình hình kinh doanh c b ạn th ự c t ếcó th ểthay đ ổ i r ất nhi ều so v i ýt n g ban đầu c b ạn Trong th ự c t ế, đ ể bù l ại vi ệc l ạc quan, tr ởnên c ự c k ỳb ảo th ủkhi d ựđo án v ềnhu c ầu v ốn, th ời gian, doanh thu l ợi nhu ận Ch ỉ có vài b ản k ếho ạch d ựđo án xác l ợ n g ti ền th ời gian c ần thi ết Đ n g quên gi ải thích rõ ràng v ềcác chi ến l ợ c c b ạn tình hu ống kinh doanh không thu ận l ợ i Không nên ph ụthu ộc hồn tồn vào tính đ ộ c đá o c lo ại hình kinh doanh c b ạn ho ặc th ậm chí m ột sáng ch ếđã đ ợ c c ấp b ằng S ựthành công th ờn g đ ến v i nh ữ ng ng i b đ ầ u kinh doanh v i nh ữ ng l ợ i ích kinh t ếto l n không nh ất thi ết ph ải nh ữ ng sáng ki ến vĩđ ại Mơ hình B ản K ếho ạch Kinh doanh: M ột s ựđá nh giá có h ệth ống v ềt ất c ảcác y ếu t ốcó t ầm quan tr ọng đ ố i v ới m ục tiêu m ục đí ch kinh doanh c b ạn D i đâ y m ột s ốch ủđ ề mà b ạn có th ể ch ỉnh s ửa b ản k ếho ạch c b ạn: +Tuyên b ốv ềm ục đí ch: Đâ y m ột b ản phác h ọa xác nh ữ ng m ục tiêu m ục đí ch kinh doanh c b ạn +Con ng i : Thành t ốquan tr ọng nh ất cho s ựthành cơng c b ạn b ản thân b ạn T ập trung vào vi ệc làm th ếnào đ ể nh ữ ng kinh nghi ệm tr c đâ y c b ạn có th ểáp d ụng vào cơng vi ệc kinh doanh m ới Chu ẩn b ị m ột b ản lý l ịch tóm t c b ạn c nh ữ ng ng i v i b ạn thành l ập doanh nghi ệp m i Hãy đ a thông tin thành th ật, tránh th ổi ph ồng Trong b ản k ếho ạch kinh doanh c b ạn, ph ần s ẽđ ợ c bên cho vay, ch ủđ ầ u t ưvà nhà cung c ấp nghiên c ứ u kỹ l ưỡ n g M ẫu chu ẩn b ị lý l ịch tóm t th ườ n g có s ẵn th ưvi ện c b ạn, Internet d ướ i tiêu đề “resumes” ho ặc CV Tuy nhiên b ạn không th ểlà m ột ng ười khác N ếu nh ưb ạn khơng có kh ản ăng th ực hi ện m ột ch ứ c n ăng quan tr ọng nào, nêu b ản k ếho ạch kinh doanh c b ạn Ví d ụ, n ếu b ạn khơng có kh ản ăng đà o t ạo cho nhân viên, cho bi ết b ạn s ẽgi ải quy ết thi ếu sót nh ưth ếnào B ạn có th ểđưa m ột đối tác c vào b ản k ếho ạch ho ặc lên k ếho ạch thuê ng ườ i vào nh ằm cung c ấp nh ữ ng k ỹn ăng mà b ạn Cung c ấp ti ểu s ửc tồn b ộđội ng ũqu ản lý t ươ n g lai c doanh nghi ệp S ơl ượ c v ềh ọat độn g kinh doanh c b ạn: Xác định mô t ảho ạt độn g kinh doanh mà b ạn d ựđịnh ti ến hành k ếho ạch xác b ạn địn h th ự c hi ện công vi ệc nh ưth ếnào Hãy t ập trung vào th ị tr ườ n g chuyên bi ệt mà b ạn d ựđịnh ho ạt độn g Đá nh giá v ề kinh t ế: Đưa m ột đá nh giá hoàn ch ỉnh v ềmôi tr ườ n g kinh doanh mà b ạn d ựđịnh tham gia Gi ải thích v ềvi ệc doanh nghi ệp m ới c b ạn phù h ợ p nh ưth ếnào v i c ơquan qu ản lý nhà n ướ c nhân kh ẩu mà b ạn s ẽph ải làm vi ệc Đá nh giá dòng l u chuy ển ti ền m ặt: Đưa báo cáo dòng l u chuy ển ti ền m ặt n ăm bao g ồm c ảcác yêu c ầu v ềv ốn c b ạn Đưa đá nh giá c b ạn v ềnh ữ ng có th ểcó v ấn đề cách b ạn gi ải quy ết nh ưth ếnào Đưa k ếho ạch marketing k ếho ạch m r ộng ho ạt độn g kinh doanh Nh ắc đến trang web h ữ u ích c ph ủnh ưH ỗtr ợvà phát tri ển Doanh nghi ệp Nh ỏ b ướ c để có m ột B ản K ếho ạch Kinh doanh Hoàn h ảo - - Vi ết ý t ưở n g kinh doanh c ơb ản c Thu th ập t ất c ảcác s ốli ệu b ạn có th ểcó v ềtính kh ảthi chi ti ết c ý t ưở n g kinh doanh c b ạn T ập trung sàng l ọc ý t ưở n g c c ơs ởcác s ố li ệu t h ợ p Phác h ọa chi ti ết v ềmơ hình kinh doanh c b ạn S ửd ụng ph ươ n g pháp ti ếp c ận v i câu h ỏi “cái gì, đâ u, t ại nh ưth ếnào” có th ểgiúp ích t ốt cho b ạn vi ệc Làm cho b ản k ếho ạch c b ạn th ật h ấp d ẫn để khơng nh ữ ng cung c ấp cho b ạn m ột nhìn sâu s ắc mà có th ểtr ởthành m ột cơng c ụt ốt làm vi ệc v i m ối quan h ệcó t ầm quan tr ọng đối v ới b ạn Ki ểm tra xem b ản k ếho ạch c b ạn có bao g ồm y ếu t ốc ần thi ết giúp kinh doanh thành công mà đưa sau đâ y hay khơng Có m ột ý t ưở n g kinh doanh t ốt M ột sai l ầm ph ổbi ến nh ất mà nhà doanh nghi ệp th ườ n g m ắc ph ải không ch ọn đú ng ngành kinh doanh để b đầu Cách t ốt nh ất để bi ết v ềt ươn g lai c lo ại hình kinh doanh mà b ạn ch ọn làm vi ệc cho l ĩnh v ự c tr ướ c b ạn b đầu vi ệc kinh doanh c riêng Có th ểs ẽcó m ột kho ảng cách l ớn gi ữ a ý t ưở n g kinh doanh doanh c b ạn th ự c t ế Am hi ểu v ềth ị tr ườ n g c Ở m ột ngành kinh doanh ổn định, phát tri ển lành m ạnh Có n ăng l ự c qu ản lý Kh ản ăng ki ểm sốt v ềtài M ột s ựt ập trung kiên định vào vi ệc kinh doanh Có tr ợgiúp chun mơn vi ệc chu ẩn b ị m ột k ếho ạch kinh doanh Các ch ủđề c k ế ho ạch kinh doanh mà ch ủdoanh nghi ệp th ườ n g th khó kh ăn h n c ảđó ph ần marketing tài N ếu b ạn th ự c s ựmu ốn b đầu , m ởr ộng ho ặc nâng cao kh ản ăng kinh doanh c b ạn, ều hồn tồn đá ng để thu l ượ m ki ến th ứ c chuyên sâu v ềl ập k ế ho ạch kinh doanh c b ạn Và cu ối nh ng không ph ần quan tr ọng b ạn tham kh ảo t ưv ấn kinh doanh t ừnh ữ ng b ạn bè g ần b ạn B ạn có th ểtìm đến nhân viên Trung tâm t ưv ấn doanh nghi ệp có quan h ệv i chi nhánh c t ỉnh ho ặc n i Đồn g th ời b ạn có th ểliên h ệtr ự c ti ếp v ới chúng tơi Nh ữ ng chi phí b ỏra ban đầu Có r ất k ếho ạch kinh doanh – ho ặc doanh nghi ệp mà không ch ỉ nh ữ ng kho ản l ốở giai đo ạn đầu th ực hi ện vi ệc kinh doanh Nh ữ ng kho ản l ỗnày v ềc ơb ản x ẩy chi phí ban đầu dành cho việc khởi doanh nghiệp doanh thu th ấp m ới b đầu kinh doanh Mức độ kỳ kế tốn thay đổi lớn từ lĩnh vực kinh doanh đến l ĩnh vực kinh doanh theo Đồng thời phụ thuộc vào việc bạn sử dụng phương pháp gi ải ngân vốn tài trợ từ bên ngồi, vào chi phí phương pháp hồn tr ả có liên quan đến nguồn tài Lập kế hoạch kinh doanh Ý t ưởng kinh doanh không ph ải Nhưng để biến ý tưởng kinh doanh thành hành động kinh doanh c ả m ột trình c ần chuẩn bị kỹ lưỡng Công đoạn bắt đầu kinh doanh phải l ập cho kế hoạch kinh doanh Nếu bạn có th ể bạn biết đầu vi ệc c ần làm tính tốn dự trù trước kinh doanh Nhưng cần vay vốn hay g ọi ng ười đầu tư khác - - - - Tất tính tốn dự trù bạn phải thể giấy trắng mực đen m ột kế hoạch kinh doanh với 10 yếu tố sau - Bản tóm lược Ấn tượng ban đầu nhà đầu tư quan trọng nh ất Nhiều nhà băng chẳng có thời gian lẫn hứng thú để đọc hết toàn kế ho ạch kinh doanh bạn Hãy trình lên trước tóm t toàn b ộ k ế ho ạch kinh doanh súc tích từ đến trang Trong đó, bạn phải đề cập đến đối tượng dự định kinh doanh gì, hi ện thị trường nào? Quy mơ cơng ty bạn sao, ước tính doanh thu, chi phí lợi nhuận? Một đơi dòng trình bày trình độ học vấn, ch ứng ch ỉ b ằng c ấp v ề ng ười sáng lập điều cần thiết Và đừng quên điều quan trọng là: B ạn cần tiền để tiến hành công việc kinh doanh tiền vốn l từ đâu? - Kinh doanh Hãy thu hút nhà đầu tư ý tưởng bạn Bạn đặt đích c cơng việc kinh doanh ? Bạn có muốn dành thị phần nh ất định hay chi ếm l ĩnh tồn thị trường Hãy giải thích rõ, cách bạn đạt mục tiêu Hãy trình bày chiến lược kinh doanh Bạn dựa vào l ỗ hổng c thị trường hay định s ẽ tung thị trường sản phẩm có giá rẻ hẳn so với đối thủ cạnh tranh Hãy trình bày ngắn gọn tư cách pháp nhân doanh nghiệp s ự b ảo đảm kèm theo N ếu ch ưa chắn vấn đề nên tìm đến chuyên gia tư vấn thuế Những nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến việc bạn lựa chọn thị trường để kinh doanh kế hoạch c bạn đề cập tới thị trường buôn bán lẻ Hãy mô tả ngành nghề kinh doanh Ở m ột số ngành tốc độ lưu thơng hàng hố đề cập đến Do mạng lưới giao thơng nối k ết với h ệ thống xa lộ tàu lửa yếu tố quan trọng - Mặt hàng kinh doanh Bạn kinh doanh hay cung c ấp loại d ịch v ụ gì? Sau tr ả l ời câu h ỏi này, bạn tìm điều lạ cho ý tưởng Phải cố gắng thuy ết phục người bỏ vốn kế hoạch viển vơng, khơng có tính kh ả thi T ại khách hàng lại chờ đợi đón nhận sản phẩm bạn? Những thơng tin liên quan đến tình hình khả phát triển sản phẩm quan tr ọng Vi ệc s ản xu ất s ẽ tiến hành nào? Hệ thống thiết bị, máy móc bạn định đưa vào hoạt động? Khi sử dụng quy trình sản xuất cơng nghệ, cao khuyên b ạn nên b ỏ qua nh ững chi tiết kĩ thuật rắc rối, mà nên tập trung giải thích cho đơn gi ản rõ ràng t ới m ức có th ể Thị trường Bạn nhìn nhận thị trường nhóm đối tượng khách hàng cho s ản phẩm kinh doanh nào? Để trả lời câu hỏi này, trước hết bạn phải điều tra, tìm hi ểu thơng tin ví dụ tìm đọc tư liệu ngành liên quan, hỏi han hiệp h ội, quy ền, đến thăm hội chợ lớn Khi bạn có nhìn tổng quan tồn b ộ tài liệu đưa m ột đánh giá đúng, bạn tập hợp số thơng tin ví d ụ lứa tuổi, s ức mua, l ối s ống - - - - - - số lượng nhóm khách hàng tiềm Từ tảng có th ể ước tính thị phần sản phẩm kinh doanh Tuy vậy, chưa đủ Bạn phải so sánh lượng cung so với đối thủ cạnh tranh để nhà đầu tư biết họ nên đầu t cho bạn? Tiêu thụ Ở phần đề cập tới chiến lược Marketing Bạn dự định đưa sản phẩm đến với khách hàng nào? Hãy miêu tả xác quy trình bán hàng Hãy th ể hiện, bạn suy nghĩ để thông cáo việc thành lập công ty sản xu ất kinh doanh? Bạn nên tính đến chi phí quảng cáo đắt Do v ậy, lo ại hình qu ảng cáo bạn định lựa chọn? Và dịch vụ chăm sóc khách hàng ho ạt động sao? Đi ều t ối quan trọng giá mặt hàng hay dịch vụ bạn kinh doanh đến tay ng ười tiêu dùng? - Người chủ sở hữu Bạn tự giới thiệu đồng thời giới thiệu thành viên quan trọng công ty bạn Bởi nhà băng nhà đầu tư mu ốn biết, họ đặt ni ềm tin vào Phần chứng minh doanh nghi ệp th ật s ự có n ăng l ực Hãy trình bày bạn biết học Kinh nghiệm nghề nghiệp nh ững thành công trước yếu tố quan trọng nhiều so với tốt nghi ệp Đại h ọc Những ng ười b ỏ tiền cho bạn muốn biết bạn lại muốn tự lập Ngoài ra, giải thích rõ nh ững ch ức v ụ quan trọng công ty đảm nhận Những mong mu ốn cơng ty th ực s ự có chỗ đứng thị trường tương lai thì, thời gian đầu, nên ch ứng t ỏ kh ả nhận định thời ý tới cơng tác quản lí nhân vòng n ăm t ới - Kế hoạch tương lai Phải thuyết phục người nghe khả thành công phát triển lĩnh vực bạn đầu tư kinh doanh, cách đưa dẫn chứng c ụ th ể Ph ải tính tốn chi phí doanh thu ước tính, c s có th ể ước tính doanh thu th ực t ế Lên kế hoạch tài để thể khoản doanh thu ngu ồn tài tr ợ v ốn đáp ứng, chi trả cho tất khoản tốn Trình bày hoạt động kinh doanh cụ thể vòng năm tới - Những hội nguy Phải thể bạn lường trước tính đến khả ví dụ hội đặc biệt rủi ro phát sinh Nh ững dự tính doanh thu thu nhập thực tế vòng n ăm thường v ẫn ch ưa có s ự đảm bảo chắn bạn nên tính tốn thật kĩ lần tồn b ộ k ế hoạch phát tri ển kinh doanh bạn điều kiện thuận lợi tình hu ống b ất l ợi Nh ững y ếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bạn điều nên l ưu tâm -9 Nhu cầu tài Tuy trình bày kế hoạch tương lai b ạn có đề cập t ới số ti ền b ạn cần thời gian khơng thiết phải nói nguồn vốn t đâu S ẽ có r ất nhiều nhà đầu tư quan tâm ví dụ cá nhân, quan tổ chức công, nhà b ăng công ty cổ phần Hãy chọn hình thức liên kết hợp lí nêu rõ ai, ph ải b ỏ tiền hùm vốn số cổ phần họ nắm giữ -10 Tài liệu kèm theo Hãy cung cấp cho người quan tâm t ất c ả nh ững thông tin liên quan cần thiết Gửi kèm lí lịch (trình bày theo b ảng) ng ười sáng l ập, c ũng nh tên tu ổi thành viên quan trọng công ty, ảnh mặt hàng kinh doanh, k ết qu ả nghiên c ứu th ị trường, đề xuất danh sách vị trí đề cử Hãy giới hạn thông tin quan tr ọng để chiến lược kinh doanh bạn cô đọng, súc tích Chắc chắn nhà đầu tư khơng quan tâm đến tốt nghiệp tiểu học bạn đâu! Kinh nghiệm riêng c M ỗi ph ải làm kế hoạch kinh doanh thường ý tới vấn đề sau: L ợi nhu ận ròng hàng tháng / hàng năm ngành ? Con s ố c ụ th ể Thách th ức t ới t doanh nghiệp khác cung cấp sản phẩm / dịch vụ C h ội tham gia thị trường / thuận lợi khó khăn Hạch toán chi tiết giai đoạn cho t ới đạt ểm hòa vốn Phương án hợp tác ăn chia lợi nhuận / phương án rút lui ? Ví d ụ: Trong ngành bn bán thời trang lợi nhuận hàng tháng doanh nghiệp trung bình 300 tri ệu, có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia, ta có lợi nhu ận tổng 200 x 300 = 600 tri ệu / tháng V ậy làm tốt, kiếm maximum 300 triệu, làm tốt h ơn số đó, khó lòng vượt qua 600 triệu / tháng s ức mua c t th ị trường ... hi ện vi ệc kinh doanh Nh ữ ng kho ản l ỗnày v ềc ơb ản x ẩy chi phí ban đầu dành cho việc khởi doanh nghiệp doanh thu th ấp m ới b đầu kinh doanh Mức độ kỳ kế tốn thay đổi lớn từ lĩnh vực kinh... lui ? Ví d ụ: Trong ngành buôn bán thời trang lợi nhuận hàng tháng doanh nghiệp trung bình 300 tri ệu, có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia, ta có lợi nhu ận tổng 200 x 300 = 600 tri ệu / tháng V... sản phẩm có giá rẻ hẳn so với đối thủ cạnh tranh Hãy trình bày ngắn gọn tư cách pháp nhân doanh nghiệp s ự b ảo đảm kèm theo N ếu ch ưa chắn vấn đề nên tìm đến chuyên gia tư vấn thuế Những nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn Kỹ Năng Khởi Nghiệp, Môn Kỹ Năng Khởi Nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay