ĐÊ THI Đường Lối ĐCS

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:20

Câu 1: Hãy phân tích quan điểm NAQ Cách mạng Giải phóng dân tộc • • • Cho thấy rõ nét NAQ kế thừa phát triển sáng tạo Mác-Lê( Mục 5) Cho thấy NAQ kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc(Mục 4) - Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước dân ta Đó trang lịch sử vẻ vang hào hùng thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Các vị anh hùng dân tộc đoàn kết với nhân dân đấu tranh đánh giặc dựng nước giữ nước.Dân ta có tinh thần đồn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình-làng xã-tổ quốc, lòng nhân nhái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý “Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống quí báu ta Từ xưa tới nay, tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước.” - (Mục 4: Toàn dân tộc) Cho thấy NAQ kế thừa, vận dụng sáng tạo khơng ngừng Mác(Mục 2) - Trước có CMPK, CMTS giải phóng dân tộc, họ người yêu nước với mong muốn đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành ĐLDT +Hệ tư tưởng Phong Kiến: Với lãnh đạo vua quan lực lượng CM toàn dân tộc(C-N) Phương pháp CM khởi nghĩa vũ trang tự phát nhằm khôi phục Nếu thành cơng thành CM trì tồn chế độ PK Tiêu biểu Phong trào Cần Vương (1885-1896) kết thúc với thất bại khởi nghĩa Phan Đình Phùng +Hệ tư tưởng dân chủ TS: Với lãnh đạo g/c TS, sĩ phu yêu nước (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh) lực lượng CM toàn dân tộc(C-N) Nếu thành cơng thành CM mở đường cho chủ nghĩa TB VN phát triển Phan Bội Châu:Đại diện cho xu hướng bạo động, ám sát cá nhân, dựa vào Nhật để đánh Pháp chẳng khác “Đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau” cuối thất bại Phan Châu Trinh: Đại diện cho xu hướng cải lương, đàm phán, hỏa hiệp vs Pháp để đòi đơc lập, chẳng khác “Xin giặc rủ lòng thương” cuối thất bại Nguyên nhân thất bại thực cách mạng không triệt để, thành cách mạng không phục vụ cho người làm cách mạng (Mục 2:Triệt để) Cho thấy rõ tính nhân đạo nhân văn (Mục 6) • Câu 2:Phân tích so sánh Luận cương trị Cương Lĩnh trị  Giống nhau: -Đều xác định phương hướng chiến lược CMVN giành độc lập dân tộc, tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua gđ TBCN “Tư sản dân quyền CM thời kỳ dự bị để làm xã hội CM, sau CMTS dân quyền thắng lợi tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ Tư Bổn mà đấu tranh thẳng lên đường Xã hội CN” -Đều thống khái niệm CMTS dân quyền giai cấp CN lãnh đạo với nhiệm vụ giành độc lập cho dân tộc “Giai cấp VS lực lượng lãnh đạo CMVN Đảng đội tiên phong GCVS, phải thu phục cho đại phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp lãnh đạo dân chúng; liên lạc vs giai cấp, phải cẩn thận, không nhượng chút lợi ích cơng nơng mà vào đường thỏa hiệp.” -Đều xác định CMVN muốn giành thắng lợi phải có thắng lợi ĐCS “Sự lãnh đạo ĐCS điều kiện cốt yếu cho thắng lợi CM Đảng phải có đường lối trị đắn, có kỷ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng Đảng đội tiên phong g/c VS, lấy chủ nghĩa Mác-Lenin làm tảng tư tưởng, đại biểu chung cho quyền lợi g/c VS Đông Dương, đấu tranh để đạt đc mục đích cuối chủ nghĩa cộng sản” -Đều xác định vai trò nòng cốt liên minh công nông “Giai cấp vô sản vừa động lực CMTS dân quyền, vừa giai cấp lãnh đạo CM Dân cày LL đông đảo động lực mạnh CM” -Đều xác định phương pháp CM bạo lực CM “Để đạt mục tiêu CM đánh đổ đế quốc phong kiến, giành quyền tay cơng nơng phải sức chuẩn bị cho quần chúng đường “võ trang bạo động” Võ trang bạo động để giành quyền nghệ thuật,” phải tuân theo khuôn phép nhà binh” -Đều x/đ CMVN phận CMTG “CMVN phận CMTG, phải thực hành liên lạc vs dân tộc bị áp giai cấp VSTG, giai cấp VS Pháp”  Khác nhau: Tiêu Chí SS 1)Người soạn thảo 2)T/gian thơng qua 3)Khái niệm CMTS dân quyền 4)Lực lượng CM Cương lĩnh trị -Nguyễn Quốc -2/1930 Luận cương trị -Trần Phú -10/1930 -Không bao hàm CM ruộng đất (Phương hướng chiến lược CMVN TS dân quyền CM thổ địa CM để tới xã hội Cộng sản) -Bao hàm CM ruộng đất -Toàn dân tộc (Đảng phải thu phục cho đc đại phận dân cày phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa CM, đánh đổ bọn đại địa chủ -Thuần túy công nơng (G/c VS vừa động lực CMTSDQ,vừa g/c lãnh đạo CM Còn TS thương nghiệp đứng phe Đế Quốc (Phương hướng chiến lược CM Đông Dương là: lúc đầu CM Đông Dương cách mạng TSDQ có tính chất thổ địa phản đế) 5)Giai đoạn đầu CM PK; phải làm cho đoàn thể thợ thuyền dân cày khỏi quyền lực ảnh hưởng bọn TBQGia;phải liên lạc vs tiểu TS, trí thức;trung nông,Thanh niên,Tân Việt,.vv để kéo họ vào phe VSGC Đối vs phú nông,trung,tiểu địa chủ tư An Nam mà chưa rõ mặt phản CM phải lợi dụng, lâu làm cho họ đứng trung lập Bộ phận mặt phản CM phải đánh đổ) địa chủ chống lại CM, TS cơng nghiệp đứng phía quốc gia cải lương CM phát triển cao họ theo ĐQ Trong g/c tiểu TS, phận thủ công nghiệp có thái độ dự;tiểu TS thương gia khơng tán thành CM;tiểu TS trí thức có xu hướng quốc gia chủ nghĩa hăng hái tham gia chống ĐQ thời kỳ đầu Chỉ có thành phần lao khổ thị người bán hàng rong, thợ thủ cơng nhỏ, trí thức thất nghiệp theo CM mà thôi) -CMVN có nhiệm vụ: *Chống ĐQ giành độc lập cho dân tộc *Chống PK đem lại ruộng đất cho dân cày -Trong chống ĐQ giành độc lập cho DT task hàng đầu (Nhiệm vụ CMTSDQ thổ địa CM: -Về trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp bọn PK -Về kinh tế: Thủ tiêu hết thứ quốc trái, tịch thu toàn sản nghiệp lớn TBĐQ chủ nghĩa Pháp giao cho CP cơng nơng binh quản lý; tịch thu tồn -Cũng xác định CMVN có task tương tự task có vai trò ngang nhau, chí nhấn mạnh đến đấu tranh g/c, CM ruộng đất (Nhiệm vụ CMTSDQ đánh đổ PK, thực hành CM ruộng đất triệt để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đơng Dương hồn tồn đơc lập.Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ khăng khít vs nhau.Trong nhiệm vụ này,”vấn đề thổ địa cốt CMTSDQ sở để Đảng giành quyền lãnh ruộng đất bọn đế đạo dân cày) quốc chủ nghĩa làm công chia cho dân cày nghèo,bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo,…) 6)Nhận xét -Ngay từ đời, Đảng có cương lĩnh trị xác định đắn đường giải phóng dân tộc theo phương hướng CMVS, sở để ĐCSVN nắm đc cờ lãnh đạo phong trào CMVN;giải tình trạng khủng hoảng đường lối CM;về g/c lãnh đạo CM diễn đầu TK XX;mở đường phương hướng phát triển cho đất nước VN Thực tiễn trình vận động CM VN 80 năm qua chứng minh tính khoa học tính CM, tính đắn tiến Cương Lĩnh trị Đảng - Luận cương CT không nêu mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn dân tộc VN ĐQ Pháp, từ khơng đặt nhiệm vụ chống ĐQ lên hàng đầu; đánh giá không vai trò CM tầng lớp tiểu TS, phủ nhận mặt tích cực TS dân tộc chưa thấy đc khả phân hố lơi kéo phận địa chủ vừa nhỏ CMGPDT, từ LCCT không đề chiến lược liên minh dân tộc g/c rộng rãi đầu tranh chống ĐQ xâm lược tay sai Câu 3: Phân tích nội dung chuyển hướng đạo chiến lược Đảng( Chủ trương đấu tranh 1939-1945) (Dẫn chứng Trang 61,62) Ngày 1/9/1939, Đức công Ba Lan, CTTG bùng nổ, lúc mặt trận nhân dân Pháp- đồng minh VN bị tan vỡ, 6-1941 Đức công LXô, t/chất chiến tranh lúc thay đổi, thành chiến tranh chống phát xít Trong nước ta giờ, TD Pháp xố bỏ tồn thành dân sinh dân chủ, quay đàn áp phong trào CM Đông Dương, CMVN bị tổn thất lớn 9-1940 Nhật nhảy vào ĐD, cấu kết chặt chẽ vs P nhằm thống trị ND Đông Dương, mâu thuẫn dtoc VN ta vs ĐQ phát xít ngày gay gắt hết Trước tình hình đó, BCH TW sau lần họp Hội Nghị, vs chủ trì NAQ HN TW (5-1941) sau Người nước, thống định chuyển hướng đạo chiến lược với nd sau: (Vở+Dẫn chứng Trang 61,62) + Căn địa: Pháp (Việt Bắc)-Mỹ (miền bắc) Là nơi tập trung quan đầu não (ban huy) k/c, đóng vai trò hậu phương cung cấp sức người, sức của, nơi tiếp nhận viện trợ bên ngoài, nơi khám chữa bệnh cho quân đội bị thương, phải giữ địa trước, địa CM bị theo + Trong nhiệm vụ trên, số quan trọng xét tới tận cùng, chủ trương lại góp phần thực chủ trương Thứ nhất, tạm gác nvu chống PK để tận dụng long yêu nước Pk, phục vụ cho GPDT Thứ hai, thành lập Mt Việt Minh, hội cứu quốc để tập hợp LL GPDT Thứ ba, thành lập LLVTND để tạo sức mạnh tổng hợp bạo lực CM để giải phóng dtộc, bạo lực CM PP thực Cuối cùng, dự kiến phương thức KN từ KN phần tiến tới Tổng KN để giành độc lập tổn hao người tiền Ngoài ra, đặt cvu GPTD lên hàng đầu đáp ứng dc khát vọng lớn toàn thể ND VN từ Pháp xâm lược Mọi phận, giai cấp xh có nguyện vọng riêng lợi ích riêng mục tiêu chung, điểm tương đồng chung tất tầng lớp, g/c XH lúc độc lập dtộc có giải phóng dtộcra khỏi ách thống trị ngoại bang có đk đáp ứng nhu cầu g/c tầng lớp khác Nên có chung mục tiêu vậy, tồn thể nhân dân đồng lòng cố gắng để thực mục tiêu này, mục tiêu giải phóng dân tộc Tips: Phân tích kỹ, dẫn chứng cuối nhớ nhận xét ý ý quan trọng Câu 4: Phân tích Q trình hình thành Nội dung Đường lối kháng chiến chống TD Pháp (1946-1954) Kể từ sau t9/1946, quân đội Tưởng rút hết khỏi miền Bắc VN, vs chất tham lam, hiếu chiến TD Pháp trước sau một, muốn biến VN thành thuộc địa chúng, vs dung túng, bao che, tạo đk can thiệp trắng trợn số nước ĐQ bọn phản động thuộc địa d/v Pháp, Pháp có chuẩn bị sẵn sang cho chiến tranh xâm lược quy mô lớn, dùng sức mạnh quan to lớn để tiến hành xâm lược nước ĐD VN Trong bối cảnh đó, ND VN k lựa chọn khác buộc phải cầm vũ khí để đánh đuổi quân xâm lược Pháp, đánh đổ bọn tay sai chúng, bvệ độc lập dtộc Khi bước vào kháng chiến này, ta chiến đấu để bảo vệ độc lập tự dân tộc đánh địch đất nước nên có nghĩa, có “thiên thời, địa lợi, nhân hồ” Ta có chuẩn bị cần thiết mặt, nên lâu dài, ta có khả đánh thắng quân xâm lược Trong đó, TD có nhiều khó khan trị, kinh tế, qn nước ĐD khơng dễ khắc phục Tuy nhiên, tương quan lực lượng quân ta yếu địch Ta bị bao vây bốn phía, chưa dc nước cơng nhận, giúp đỡ Còn qn Pháp lại có vũ khí tối tân, chiếm đóng nước Lào Campuchia, số nơi Nam VN, có quân đội đứng chân thành thị lớn miền Bắc Những đặc điểm sở để Đảng xác định đường lối cho k/c Đường lối toàn quốc k/c Đảng dc hoàn chỉnh thể tập trung văn kiện lớn soạn thảo công bố sát trước sau ngày k/c tồn quốc bùng nổ Đó là: - Chỉ thị tồn dân k/c Ban Thường vụ TW Đảng 12-12-1946 Lời kêu gọi toàn quốc k/c Chủ tịch HCM 19-12-1946 Tác phẩm: K/c định thắng lợi Trường Chinh 3-1947 Với nội dung sau: a Mục đích: “ Đánh phản động TD Pháp xâm lược; giành thống độc lập b Tính chất: Cuộc k/c mang tính chất giải phóng dtộc, bvệ Tổ quốc, bvệ dân chủ mà vừa tạo dựng sau CMT8, chiến tranh nghĩa c Đường lối chung: Đường lối chiến tranh nhân dân đạo toàn k/c, k/c toàn dân, k/c toàn diện Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh gì? Vì phải vậy?     Tồn dân sao: sgk/86 + Tồn diện sao: sgk/86,87 + Trường kỳ sao: Tự lực cánh sinh sao: Vở Câu 5: Phân tích quan điểm cơng nghiệp hóa đại hóa Tips: Dẫn chứng (sgk/125-130) liên hệ thực tế, Nên phân tích Quan điểm Các nguồn lực khác khơng thể tự phát huy tác dụng khơng có tác động người Thực tế cho ta thấy, có nước tài nguyên thiên nhiên hạn chế có phát triển vượt bậc Chẳng hạn, Singapore khơng thiên nhiên, ưu đãi tài nguyên, phát huy vai trò nguồn nhân lực, cấu kinh tế phù hợp, phát triển kinh tế cao trở thành nước có tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người cao khu vực Nước Nhật có bước phát triển thần kỳ từ sau chiến tranh Mặc dù khơng có lợi tài nguyên thiên nhiên, nước Nhật phát triển có tổng sản phẩm quốc dân đứng thứ nhì giới (sau Mỹ) Sự phát triển thần kỳ bắt nguồn từ yếu tố cộng đồng người Nhật Bản Những điều chứng tỏ vai trò người quan trọng, định việc tổ chức sử dụng có hiệu nguồn lực khác Liên hệ thực tế: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần có người xã hội chủ nghĩa” Nói vấn đề phát triển nguồn lực người cần phải nói đến phát triển giáo dục đào tạo Gần lên vụ việc bảo mẫu sở mầm non tư thục Phương Anh hành xử cách độc ác, tàn nhẫn như: bóp cổ, dí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát vào mặt đứa trẻ mà họ trôm nom Được biết bảo mẫu có trình độ đại học sư phạm mầm non.Một câu hỏi đặt người có trình độ chun mơn đến mà lại hành xử kẻ vô học Phải hệ thống giáo dục có hai lổ hổng chất lượng giáo dục đạo đức người Chương trình học từ bậc tiểu học đến bậc trung học nặng nệ, hàn lâm, không thực tiễn, mặt khác lại bỏ qua cốt lõi việc giáo dục đạo đức.Từ việc băng hoại đạo đức kéo lùi phát triển đất nước Đó hạn chế cần phải khác phục việc GDĐT muốn phát triển người Một liên hệ thực tế khác việc tình trạng thiếu lao động chất lượng cao để đáp ứng cho phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa VN Người trình độ đại học thạc sĩ tràn lan chất lượng thực khơng có dẫn đến làm trì trệ tiến trình CNH-HĐH VN Còn người thật có tài lại bị chảy máu chất xám Câu 6: Phân tích quan điểm đạo chủ trương xây dựng, phát triển văn hóa (SGK 199-211) Lưu ý liên hệ thực tế (Ý 5) Câu 7: Đại hội 1) 2) 3) 4) Hai nhiệm vụ chiến lược CMVN: • Một là: Tiến hành CMXHCN miền Bắc • Hai là: Tiến hành CM dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam -Hai nhiệm vụ nhằm giải mâu thuẫn chung nước nhân dân ta với đế quốc Mỹ bọn tay sai chúng -Thực mục tiêu chung trước mắt hòa bình thống Tổ quốc Nhiệm vụ cụ thể chiến lược: • CMXHCN miền Bắc: Xây dựng tiềm lực bảo vệ địa nước, hậu thuẫn cho CM miền Nam, Chuẩn bị cho nước lên XHCN sau • CMDTDCND miền Nam: Giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ bọn tay sai, thực thống nước nhà, hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân nước Mối quan hệ CM miền: Do thực mục tiêu chung nên “ Hai nhiệm vụ chiến lực có quan hệ mật thiết với có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau” Mục tiêu chung CM nước: Tăng cường đại đoàn kết toàn dân, kiên đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh CMXHCN miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh CM dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, thực thống nước nhà sở độc lập dân chủ, xây dựng nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập,dân chủ giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe XHCN bảo vệ hòa bình Đơng Nam Á Thế giới 5) 6) 7) Vai trò, vị trí, tầm quan trọng CM Miền: • CMXHCN miền Bắc: Có vai trò định phát triển toàn CMVN nghiệp thống nước nhà • CMDTDCND miền Nam: Có vai trò định trực tiếp nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị ĐQ Mỹ bè lũ tay sai Con đường đến thống đất nước:Trong tiến hành đồng thời hai chiến lược CM, Đảng kiên trì đường hòa bình thống theo tinh thần Hiệp nghị Gionevo, sẵn sàng thực hiệp thương tổng tuyển cử hòa bình thống VN, đường tránh hao tổn xương máu cho dân tộc ta, phù hợp vs xu hướng chung TG “Nhưng phải luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó vs tình Nếu ĐQ Mỹ bọn tay sai chúng liều lĩnh gây chiến tranh hong xâm lược miền Bắc, nhân dân nước ta kiên đứng dậy đánh bại chúng, hoàn thành độc lập thống tổ quốc” Triển vọng CMVN: Cuộc đấu tranh nhằm thực thống nước nhà trình đấu tranh CM gay go, gian khổ, phức tạp lâu dài chống ĐQ Mỹ bè lũ tay sai chúng Miền Nam.Thắng lợi cuối định thuộc nhân dân ta, Nam Bắc định sum họp nhà, nước lên XHCN CÂU 8: Đại hội IX-X (Nền kinh tế thị trường) ... ích cơng nơng mà vào đường thỏa hiệp.” -Đều xác định CMVN muốn giành thắng lợi phải có thắng lợi ĐCS “Sự lãnh đạo ĐCS điều kiện cốt yếu cho thắng lợi CM Đảng phải có đường lối trị đắn, có kỷ luật... định đắn đường giải phóng dân tộc theo phương hướng CMVS, sở để ĐCSVN nắm đc cờ lãnh đạo phong trào CMVN;giải tình trạng khủng hoảng đường lối CM;về g/c lãnh đạo CM diễn đầu TK XX;mở đường phương... VN, có quân đội đứng chân thành thị lớn miền Bắc Những đặc điểm sở để Đảng xác định đường lối cho k/c Đường lối toàn quốc k/c Đảng dc hoàn chỉnh thể tập trung văn kiện lớn soạn thảo công bố sát
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÊ THI Đường Lối ĐCS, ĐÊ THI Đường Lối ĐCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay