Đề Thi Tư Tưởng Mác LêNin

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:18

(thời gian làm 80p, đề mở) CÂU 1: (4đ) Hãy trình bày nội dung quy luật phép biện chứng vật vạch nguồn gốc động lực vận động phát triển giới cho ví dụ minh hoạ luận điểm vừa nêu anh chị vận dụng nguyên tắc phương pháp luận rút từ quy luật sống? CÂU 2: (4Đ) Những nhận định sau hay sai , sao? a, Theo quan điểm K.Marx giá trị giá trị khan hàng hoá quy định b, Đơn vị đo lượngf giá trị thời gian người để làm hàng hoá họ c, Năng suất lao động tăng tăng thời gian lao động d, Giá hàng hố định tình trạng độc quyền e, Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá người lao động muốn lao động để có thu nhập f, Theo chủ nghĩa Mac Lê Nin , lực lượng đóng vai trò động lực vật chất tinh thần định chuyển biến từ xã hội chủ nghĩa thành xã hội xã hội chủ nghĩa tầng lớp tri thức g Theo chủ nghĩa xã hội khoa học , đặc điểm mặt trị- xã hội giai cấp cơng nhân có kiến thức sâu rộng h, Theo chủ nghĩa xã hội khoa học , nhân tố chủ quan đóng vai trò định , đảm bảo cho giai cấp cơng nhân hồn sứ mạng lịch sử thành lập Mặt trận dân tộc thống rộng rãi CÂU 3: (2Đ) Theo anh chị tiến trình xây dựng CNXH xã hội XHCN, tơn giáo tồn tai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi Tư Tưởng Mác LêNin, Đề Thi Tư Tưởng Mác LêNin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay