THERMOPHILIC COMPOSTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE (LÀM PHÂN COMPOST ƯA NHIỆT TỪ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ)

24 22 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 16:37

ĐỀ TÀI 11: THERMOPHILIC COMPOSTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE (LÀM PHÂN COMPOST ƯA NHIỆT TỪ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ) GVHD: TS Tơ Thị Hiền Nhóm 7: Nguyễn Thị Hương 1022131 Mai Thanh Hồng Thủy Huỳnh Thị Ngọc Vàng 1022293 1022345 Danh sách từ MSW (municipal solid waste): Chất thải rắn thị Thermophilic bioreactor:…… Lò phản ứng sinh học ưa nhiệt Hand sorting method: ……… Phương pháp phân loại thủ công Mixing auger: ………………… Mũi khoan trộn Anti corrosive paint: …… Sơn chống ăn mòn Perforated pipe:………… Ống khoan lỗ Wire mesh: …………………… Lưới sắt Respiratory activity:…………… Hoạt động hô hấp Pathogenic organism:………… Vi sinh vật gây hại 10 Odour emission:………………… Sự phát sinh mùi asbtract • Q trình làm phân compost để tái chế thành phần chất hữu có chất thải rắn thị (MSW) Mục đích nghiên cứu xác định chu kỳ thời gian tối ưu cho trình composting từ MSW phản ứng sinh học điều kiện hiếu khí Các chất phân hủy sinh học đưa vào lò phản ứng để đẩy nhanh q trình Vật liệu phân compost phân tích nhiều giai đoạn khác yếu tố môi trường xem xét Cuối sau 40 ngày, phân compost chứa hàm lượng lớn chất hữu Thể tích MSW giảm 78% Kết nghiên cứu cho thấy, phân compost từ phản ứng sinh học ưa nhiệt cung cấp chất mùn tốt giúp nâng cao tính chất đất chất dinh dưỡng thực vật Mục đích nghiên cứu Phân tích nhiều giai đoạn Xác định chu kỳ thời gian tối khác ưu Đánh giá vấn đề Mục Xem xét yếu tố mơi MSW đích trường ảnh hưởng Mục đích nghiên cứu • Vật liệu phương pháp thực • Kết thảo luân • Kết luận • Liên hệ Việt Nam • VI V IV III II I Mục lục I Tổng quan Giới thiệu Thành phố Chennai 70% chất thải Thu gom xử 3500 - 4800 lý MSW tấn/ngày Giải pháp chơn lấp khơng phù hợp www.themegallery.com hữu I Tổng quan Quá trình làm phân compost Composting trình phân hủy sinh học hợp chất hữu có kiểm sốt thực quẩn thể vi khuẩn hoạt động điều kiện nhiệt độ trung bình cao, cuối tạo sản phẩm đủ ổn định để lưu trữ ứng dụng nông nghiệp mà không gây hại cho môi trường www.themegallery.com I Tổng quan Quá trình làm phân compost Lợi ích nơng nghiệp  Có lợi cho trồng Lợi ích mơi trường Giảm nhiêm khơng khí q trình thiêu đốt  Thay phân bón hóa học  Bổ sung chất hữu cho đất Giảm áp lực cho bãi chôn lấp rác thải • Giảm dòng chảy xói mòn đất (đồi núi) I Tổng quan Quá trình to làmedit phântitle compost Click style Tăng trưởng vi khuẩn hiếu khí lên men kỵ khí Tốc độ phản ứng nhanh Phân hủy sinh học Thời gian làm phân compost Vùng ủ phân nhỏ II Vật liệu phương pháp • Chất thải đô thị thu thập từ bãi chứa Perungudi thành phố Vật liệu Chennai • Các chất thải hữu băm nhỏ tới kích thước khoảng 5-10 cm • Vi khuẩn Megatherium Pseudomonas fleurescens đưa vào với tỷ lệ Phương pháp • Phân loại tay Bảng Các thành phần MSW Hợp phần % Trọng lượng ướt Chất hữu 57 Rơm gỗ 12 Rác Kim loại Giấy 5.7 Quần áo 4.2 Nhựa Đá 1.6 Kính 2,5 Thiết lập thí nghiệm Phương pháp phân tích Nhiệt độ đo trước trộn Tất thông số đo theo phương pháp tiêu chuẩn kiểm tra nước nước thải, công bố APHA Bảng Các giá trị dinh dưỡng độ chín phân hữu ngày khác Ngày 28 35 C hữu (%) 34.7 23.2 P (%) 1.2 N (%) K (%) 37 39 40 20 18.4 16.3 2.3 2.3 2.3 2.5 1.2 2.2 2.2 2.2 2.5
- Xem thêm -

Xem thêm: THERMOPHILIC COMPOSTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE (LÀM PHÂN COMPOST ƯA NHIỆT TỪ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ), THERMOPHILIC COMPOSTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE (LÀM PHÂN COMPOST ƯA NHIỆT TỪ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ), III. Kết quả và thảo luận, IV. Kết quả và thảo luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay