ỨNG DỤNG VI SÓNG ĐỂ XỬ LÝ BÙN VÀ THU HỒI TÀI NGUYÊN

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 16:35

ỨNG DỤNG VI SÓNG ĐỂ XỬ LÝ BÙN VÀ THU HỜI TÀI NGUN trạng bùn thải và mợt sớ phương pháp xử lý bùn *Hiện dụng vi sóng xử lý bùn *Ứng *Đánh giá – kết luận *Mục lục Bể tự hoa i Xử lý nước thải *Nguồn gốc Mùi Mầm bệnh Ơ nhiễm Ơ nhiễm đất nước ngầm *Các vấn đề MT phát sinh từ bùn *Các PP Xử lý bùn thải phổ biến ở VN Chôn lấp • • Composting • bon kiệm Tao phân Đơn gian, tiêt • bon kem chất đê MT mới… ly dai, phân phat sinh vấn Thơi gian xư Tôn diện tich, Thiêu đơt • Giam thể tich va HC • Phat sinh đơc (PAHs, PCBs, lương… Dioxin…) Sóng siêu âm là mợt dạng sóng Radio, có bước sóng từ tần sớ từ 1mm đến 1m ứng với 300GHz đến 300 MHz *Nguyên lý hoạt động của vi sóng *Sóng siêu âm thâm nhập qua bề mặt vật liệu và tạo các điện trường thay đổi liên tục *Hai cực (+) và (-) của phân tử nước chuyển liên tục theo chiều thay đổi của điện trường *Chúng di chuyển, dao động, va chạm và sinh nhiệt *Ngun lý hoạt đợng của vi sóng *Hòa tan bùn thải *Nâng cao hiệu quả phân hủy yếm *Tăng khả tách nước từ bùn *Loại bỏ các mầm bệnh *Kết hợp để tiền xử lý bùn thải (Kết hợp Acid/Kiềm/AOP) *Thu hồi tài nguyên (Dinh dưỡng/ Kim loại nặng/ Biogas) *Cố định Kim loại nặng *Ứng dụng vi sóng XL bùn thải ́u tớ ảnh hưởng Quá trình Hàm lượng nước bùn Tiêu thụ lượng Năng lượng MW Thu hồi dinh dưỡng Gia nhiệt cho bùn Thời gian tiếp xúc Gia nhiệt cho bùn Tách nước từ bùn Nhiệt độ hoạt động Thu hồi dinh dưỡng Gia nhiệt cho bùn Hàm lượng tổng chất rắn Hòa tan bùn Thu hồi dinh dưỡng *Các yếu tố ảnh hưởng *Gia nhiệt nhanh và hiệu quả cao *Khó khăn việc đầu tư, phát *Khơng làm thay đổi bàn chất và bề triển thành quy mô CN mặt vật liệu *Xử lý được mầm bệnh *Thiếu nhân lực, vốn, chuyên môn *Thân thiện MT để áp dụng và phát triển *Ưu-nhược điểm ứng dụng tại VN *Đánh giá khả Sức Sức khỏe khỏe • Hạn Hạn Lơi ich ich MT MT Lơi • Giảm sử sử dụng dụng năng lượng lượng hóa hóa Giảm thạch cho cho công công nghệ nghệ thiêu thiêu đốt đốt thạch chế chế đáng đáng kể phát phát kể Lợi ich ich Lợi KT KT • Giảm Giảm chi phi phi chi trùn thớng thớng trùn • năng Han chế chế phát phát sinh sinh ô ô nhiêm nhiêm đất, đất, Han lượng lượng nước, không không khi so so với với công công nghệ nghệ nước, triển triển điện, điện, chôn lấp, lấp, đốt, đốt, composting composting chôn mầm mầm vận vận bệnh, bệnh, chuyển chuyển phát phát nhân ,, nhân sinh sinh công công • mùi hôi hôi mùi Sinh Sinh Đầu tư vốn- Ưu nhân tiên lực Nghiê n cứu ĐK tối ưu cho phát triển công nghệ này bùn thải VN *Đề xuất kiến nghi CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ...trạng bùn thải và một số phương pháp xử lý bùn *Hiện dụng vi sóng xử lý bùn *Ứng *Đánh giá – kết luận *Mục lục Bể tự hoa i Xử lý nước thải *Nguồn... Acid/Kiềm/AOP) *Thu hồi tài nguyên (Dinh dưỡng/ Kim loại nặng/ Biogas) *Cố định Kim loại nặng *Ứng dụng vi sóng XL bùn thải ́u tớ ảnh hưởng Quá trình Hàm lượng nước bùn Tiêu thu lượng... nhiệt *Ngun lý hoạt đợng của vi sóng *Hòa tan bùn thải *Nâng cao hiệu quả phân hủy yếm *Tăng khả tách nước từ bùn *Loại bỏ các mầm bệnh *Kết hợp để tiền xử lý bùn thải
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG VI SÓNG ĐỂ XỬ LÝ BÙN VÀ THU HỒI TÀI NGUYÊN, ỨNG DỤNG VI SÓNG ĐỂ XỬ LÝ BÙN VÀ THU HỒI TÀI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay