BÀI tập lớn cầu BTCT

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 16:26

BÀI TẬP LỚN Nhóm: Thành viên Vũ Văn Đức Nguyễn Phan Khánh Hạ Phạm Việt Hưng Vũ Đồng Tháp Trịnh Minh Long MSSV 16127045 16127046 16127062 16127117 16127075 Một cầu BTCT dự ứng lực căng trước có chiều dài nhịp tính tốn Ltt=28m, bề rộng mặt cầu B=12m gồm dầm Hình 1, thiết kế với tải trọng xe HL93 Bê tông dầm f’c=45 MPa, mặt cầu f’c=30 MPa, mô đun đàn hồi cáp Eps=197 000 MPa Cường độ kéo đứt cáp 1860 MPa (cường độ chảy 1670 MPa), diện tích tổng cộng tao cáp 30 tao x 98.7 mm2=29.61 cm2 Hình Bài 1: a Vẽ đường ảnh hưởng mô men lực cắt mặt cắt Ltt/4 b Based on the influence lines of 1a., determine maximum momen (M) and maximum shear (Q) due to live load HL93 (one lane) at section Ltt/4 c Tính hệ số phân bố ngang có xét tới hệ số xe theo phương pháp nén lệch tâm đòn bẩy tra bảng cho dầm biên dầm d Từ kết câu 1a 1c., tính mơ men lực cắt tác dụng lên dầm biên dầm (chọn dầm có hệ số phân bố ngang lớn pp để tính) BÀI LÀM a Đường ảnh hưởng Moment Đường ảnh hưởng lực cắt b c Tính hệ số phân bố ngang  Phương pháp đòn bẩy : Dầm trong:  TH1:  TH2 :  TH3: Dầm biên  Phương pháp nén lệch tâm: Tính tốn hệ số thể bảng sau: Số dầm Khảng cách dầm a1 a2 a3 XSố xe Độ lệch tâm tải (m) 1.6 9.6 6.4 3.2 0.7 Số xe Độ lệch tâm tải (m) 2.2 Số xe Độ lệch tâm tải (m) 3.7 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 Tổng 0.56919 0.52232 0.47544 0.42857 0.38169 0.33482 0.28794 m1 m2 m3 m4 0.58035 0.48214 0.38392 0.28571 m1 m2 m3 m4 m5 0.1875 m5 0.08928 m6 m6 m7 0.00893 m7 Các hệ số chưa kể đến hệ số xe  Phương pháp tra bảng:  Hệ số phân bố momen: Dầm  Một chất tải  Hai hay nhiều chất tải Dầm biên  Một chất tải: Theo pp đòn bẩy =0.544  Hai hay nhiều chất tải  Hệ số phân bố lực cắt: Dầm  Một chất tải  Hai hay nhiều chất tải 0.39062 0.30803 0.22544 0.14285 0.06026 0.02232 0.10491 Dầm biên  Một chất tải: Theo phương pháp đòn bẩy  Hai hay nhiều chất tải d Tính M, Q max  Dầm  Dầm biên Bài 2: (5.5 điểm) Cho biết mô men tải trọng thường xuyên dầm chủ BTCT căng trước gây sau: tĩnh tải thân dầm Mbt=70 T.m, mặt cầu Mbmc=50 T.m, lớp phủ Mphu=15 T.m, gờ chắn Mgc=30 T.m Ứng suất cáp dự ứng lực sau mát toàn 1000 MPa a Tính đặc trưng hình học tiết diện (vị trí trục trung hòa, diện tích quy đổi, mơ men qn tính) giai đoạn (khi chưa có liên hợp) theo hình 2a Bỏ qua ảnh hưởng cốt thép thường b Tính đặc trưng hình học tiết diện (vị trí trục trung hòa, diện tích quy đổi, mơ men qn tính) giai đoạn (khi có liên hợp) theo hình 2b Bỏ qua ảnh hưởng cốt thép thường c Dùng kết câu 2a 2b., kiểm tra ứng suất thớ tiết diện Ltt/4 dầm giai đoạn sử dụng theo tổ hợp tải trọng trạng thái giới hạn sử dụng sau: - Do tải dự ứng lực tải trọng thường xuyên gây - Do 1/2 (tải dự ứng lực tải trọng thường xuyên gây ra) kết hợp hoạt tải - Do tải dự ứng lực, tải trọng thường xuyên hoạt tải gây (a) (b) Hình BÀI LÀM a) Giai đoạn I: Eps= 197000 b) Giai đoạn I: = ( + 0.5*0.25*) + ( + 0.18*0.7* ) + ( + 0.56*0.25*) + (0.013* ) + ( + 0.82*1.6*0.18* ) = 0.146 () ... d Tính M, Q max  Dầm  Dầm biên Bài 2: (5.5 điểm) Cho biết mô men tải trọng thường xuyên dầm chủ BTCT căng trước gây sau: tĩnh tải thân dầm Mbt=70 T.m, mặt cầu Mbmc=50 T.m, lớp phủ Mphu=15 T.m,... 1a 1c., tính mơ men lực cắt tác dụng lên dầm biên dầm (chọn dầm có hệ số phân bố ngang lớn pp để tính) BÀI LÀM a Đường ảnh hưởng Moment Đường ảnh hưởng lực cắt b c Tính hệ số phân bố ngang .. .Bài 1: a Vẽ đường ảnh hưởng mô men lực cắt mặt cắt Ltt/4 b Based on the influence lines of 1a.,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn cầu BTCT, BÀI tập lớn cầu BTCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay