Tiểu luận đường lối chính sách kinh tế kế hoạch hóa tập trung

30 17 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 16:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  MƠN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TIỂU LUẬN CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG QUAN LIÊU, BAO CẤP Ở VIỆT NAM GVHD: Ths Lê Quang Chung SVTH: MSSV Trịnh Minh Long 16127075 (T3-789) Vũ Văn Đức 16127045 (T3-789) Nguyễn Phan Khánh Hạ 16127046 Trần Huỳnh Anh 16127028 (T5-789) Lớp thứ – Tiết 123 LLCT230214 _09 Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 ĐIỂM SỐ TIÊU CHÍ NỘI DUNG BỐ CỤC TRÌNH BÀY TỔNG ĐIỂM NHẬN XÉT Ký tên Ths Lê Quang Chung BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỨ TỰ NHIỆM VỤ Phụ trách Chương 1,2, mở đầu Thuyết trình Tiểu luận Đóng góp ý kiến Phụ trách Chương 3, kết luận THỰC HIỆN KẾT QUẢ Nguyễn Phan Khánh Hạ Hoàn thành tốt Trịnh Minh Long Hoàn thành tốt Trần Huỳnh Anh Hoàn thành tốt Vũ Văn Đức Hồn thành tốt Tổng hợp trình bày Tiểu luận, Làm Powerpoint thuyết trình KÝ TÊN DANH MỤC VIẾT TẮT KT-XH: Kinh tế - Xã hội XHCN: Xã hội chủ nghĩa XNQD: Xí nghiệp quốc doanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ tiểu luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu tiểu luận Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn tiểu luận Kết cấu tiểu luận Chương 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG QUAN LIÊU, BAO CẤP Ở VIỆT NAM 1.1 Hoàn cảnh lịch sử 1.2 Sự đời chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp nước ta …… Chương 2: CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG QUAN LIÊU, BAO CẤP Ở VIỆT NAM 2.1 Đặc điểm chế quản lý kinh tế hoạch hóa tập trung 2.2 Hình thức chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung Chương 3: TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG QUAN LIÊU, BAO CẤP TỚI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHU CẦU ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ 14 3.1 Tác động chế kế hoạch hoá tập trung tới KT-XH 14 3.2 Nhu cầu đổi chế quản lý kinh tế 16 KẾT LUẬN 19 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Năm 1954 kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta thắng lợi, Hiệp định Giơ-ne-vơ Đơng Dương kí kết Đất nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam – Bắc Miền Bắc nước ta hồn tồn giải phóng tiến bước lên đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, lúc định hướng Đảng Nhà nước ta việc xấy dựng phát triển kinh tế xây dựng mơ hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quản lí nhà nước dể tập trung sức người sức làm hậu phương vững cho chiến trường miền Nam Năm 1975 kháng chiếng chống Mỹ cứu nước nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi với chiến dịch Hồ Chí Minh 30/4/1975 Lúc đất nước hồn tồn thống nước bước vào thời kỳ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, nhiên chịu hậu nặng nề chiến tranh gây nên Đảng Nhà nước ta xác định nhiệm vụ lúc xây dựng phát triển kinh tế đất nước theo mơ hình kế hoạch hóa tập trung Cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung nước ta trì năm 1986 Cơ chế có ưu điểm thích hợp cho hồn cảnh đất nước lúc Tuy nhiên có nhiều hạn chế kìm hãm phát triển Đất Nước sau Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập với thị trường quốc tế đòi hỏi phải có sách, chiến lược để thay đổi kinh tế đất nước Chính thế, việc phân tích chế quản lý kế hoạch hóa tập trung, bao cấp để rút học kinh nghiệm phương hướng hoạt động cho nước ta điều quan trọng cần nghiên cứu đánh giá Với mục đích nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ thành tựu, hạn chế trình lãnh đạo thực chế quản lý kế hoạch hóa tập trung thời quan liêu, bao cấp Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khan, thách thức, nâng cao hiệu quả, nhóm 13 chọn đề tài: “Cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Việt Nam” làm đề tài cho tiểu luận kết thúc môn học Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ tiểu luận Mục đích Tìm hiểu góp phần làm sáng tỏ nội dung sách kinh tế thực sách kinh tế Đảng Nhà nước thời kỳ đổi Nghiên cứu làm sáng tỏ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, quan liêu Việt Nam Trên sở tổng kết thành tựu, nêu lên hạn chế, rút kinh nghiệm chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, quan liêu Việt Nam Đồng thời đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu chế quản lý kinh tế Nhiệm vụ Để đạt mục đích nêu trên, tiểu luận cần thực số nhiệm vụ cụ thể sau: - Trình bày có hệ thống quan điểm, chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Việt Nam - Đánh giá hạn chế chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu,bao cấp Việt Nam - Rút kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu tiểu luận Đối tượng nghiên cứu Trên sở nghiên cứu nội dung sách kinh tế Đảng Nhà nước thời kỳ bao cấp, tiểu luận sâu nghiên cứu đặc điểm chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp nước ta trước thời lỳ đổi Phạm vi nghiên cứu Tiểu luận tập trung nghiên cứu đặc điểm chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp giai đoạn 1976-1986 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: Tiểu luận nghiên cứu dựa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề kinh tế kế hoạch hóa; quan điểm, chủ trương, sách kinh tế Đảng Nhà nước Phương pháp nghiên cứu: Trong q trình thực đề tài, nhóm 13 sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp lịch sử phương pháp lôgic Bên cạnh đó, nhóm 13 sử dụng phương pháp khác phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp điều tra xã hội học Ý nghĩa khoa học thực tiễn tiểu luận Tiểu luận góp phần cung cấp làm rõ nội dung Đảng Nhà nước sách kinh tế, phục vụ cho quan, đơn vị cá nhân có nhu cầu tìm hiểu nội dung Trình bày sâu sắc, có hệ thống chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp Việt Nam, góp phần vào việc nghiên cứu, tổng kết lịch sử vấn đề dân tộc giai đoạn Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu chế quản lý nước ta thời gian tới Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, tiểu luận chia làm chương Chương 1: Hoàn cảnh lịch sử đời chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liểu, bao cấp Việt Nam Chương 2: Các đặc điểm hình thức thực chế quan lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Việt Nam Chương 3: Tác động chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung tới kinh tế - xã hội nhu cầu đổi chế quản lý kinh tế Chương HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG QUAN LIÊU, BAO CẤP Ở VIỆT NAM 1.1 Hoàn cảnh lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành cơng lúc giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm rình rập Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đời sau thời gian ngắn, dân tộc lại phải đứng lên dốc sức người, sức cho kháng chiến chống ngoại xâm kéo dài năm Với chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, hồ bình lập lại đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Sau miền Bắc hoàn toàn giải phóng (năm 1954) Nhà nước bắt tay vào khơi phục xây dựng kinh tế miền Bắc XHCN Do điều kiện lịch sử lúc đó: Nền kinh tế miền Bắc sản xuất nhỏ,chủ yếu nông nghiệp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề Nông nghiệp lạc hậu,năng suất lúa thấp, 1/7 số ruộng đất bị bỏ hoang ,nhiều cơng trình thủy lợi bị phá hủy ,bình quân người lao động có 0,1 ruộng đất … Cơng nghiệp bé nhỏ,kĩ thuật lạc hậu ,thiếu hẳn ngành công nghiệp then chốt.Giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 13.1% giá trị sản phẩm công nông nghiệp, 8,9% thu nhập quốc dân.Điện lực chiếm 1,9% giá trị sản lượng cơng nghiệp,luyện kim chiếm 0,2%, khí chiếm 5,6% Nền kinh tế chủ yếu tự cấp tự túc,sản xuất hàng hóa phát triển Nhân dân sống cảnh đói nghèo ,thiếu thốn ,cơm khơng đủ ăn, áo khơng đủ mặc Kinh tế đòi hỏi phải có biện pháp để phát triển Bác Hồ ta băn khoăn cho người dân có đủ cơm no áo ấm Trước tình hình đó, Nhà nước ta chủ trương xây dựng kinh tế kế hoạch hóa tập trung Việt Nam chép ngun vẹn mơ hình phát triển kinh tế xã hội chế quản lí kinh tế kế hoạch hóa tập trung nước XHCN, đặc biệt Liên Xơ Hình 1.1 Một phố Hà nội thời bao cấp 1.2 Sự đời chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp nước ta 1.2.1 Sự đời chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung giới Cơ chế kế hoạch hóa tâp trung áp dụng phổ biến Liên Xô cũ kinh tế kế hoạch hóa tập trung khác Đơng Âu: Anbani, Bungari, Cộng hòa dân chủ Đức Rumani Cuộc cách mạng người cộng sản năm 1917 nước Nga đưa đường lựa chọn cho phát triển kinh tế Sau khii thực số sách như: Chính sách cộng sản thời chiến, sách kinh tế từ năm 1928, Liên Xơ bắt đầu áp dụng hình thức kế hoạch hóa tập trung kinh tế quốc dân kế hoạch năm 1928 – 1932 Mơ hình kế hoạch hóa tập trung Liên Xơ trước trở thành hình mẫu khơng với nước cộng hòa xã hội Đông Âu, Trung Quốc Việt Nam mà tất nước phát triển giới Sự tăng trưởng công nghiệp ngoạn mục Liên Xô vài thập kỷ đầu chế độ mệnh lệnh coi ví dụ tính hiệu kế hoạch hóa tập trung Tuy vậy, kỳ diệu 50 năm củ nghĩa xã hội Xô Viết bắt đầu có dấu hiệu hồi nghi khủng hoảng Mơ hình kinh tế tập trung Liên Xơ bắt đầu có dấu hiệu biểu hiệu kinh tế Cơ chế hủy diệt động lực cạnh tranh, động lực phát triển tự giác độc lập 70 năm chủ nghĩa xã hội với chế kế hoạch hóa tập trung tạo nên cho kinh tế kim tự tháp khổng lồ bị sơ cứng tệ nạn quan liêu sức ỳ đáng sợ chế Một loạt thất bại Đảng Cộng sản Pháp thân thiện với Việt Nam giúp đỡ tìm kiếm nguồn cung cấp mua tiền mặt 500.000 gạo Thái Lan để bán nợ lại cho Việt Nam Ngoài hàng tiêu dùng, thời bao cấp nhà nước nắm việc phân phối nhà cửa Tiêu chuẩn người mét vuông Những khu nhà tập thể giống Liên Xô xây lên thành phố cấp cho cán trung cấp công nhân quản lý khiến khu đất công cộng bị lấn chiếm khiến khó nhận đâu chung, đâu riêng Nhà cửa hư hỏng có Sở nhà đất lo sửa Đời sống khu tập thể tồi tệ với việc chăn nuôi gia súc hộ chật hẹp, vệ sinh Đây khía cạnh thời bao cấp thành phố Giá nhà thành phố tương đối rẻ, công nhân viên chức khơng mua thu nhập q thấp Hình 2.3 Khu tập thể thời bao cấp 2.2.2 Bao cấp qua chế độ tem phiếu Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, cơng nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu Chế độ tem phiếu với mức giá khác xa so với giá thị trường biến chế độ tiền lương thành lương vật, thủ tiêu động lực kích thích người lao động phá vỡ nguyên tắc phân phối theo lao động Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu áp dụng sổ gạo vào khoảng năm 1960, lúc đầu lương thực, sau thêm tem phiếu cho tất mặt hàng nhu yếu Trọng tâm thời bao cấp tem phiếu quy định loại hàng số lượng người dân phép mua, chiếu theo số tiêu chuẩn cấp bậc niên hạn Có diện ưu đãi, cho phép ưu tiên mua dùng; diện khác khơng Ví dụ thịt lợn, người dân thường mua 1,5 kg/tháng cán cao cấp có quyền mua kg/tháng Pin, Vải vóc, phụ tùng xe đạp, đường cát, sữa đặc, chất đốt, nước mắm, mỡ, muối, tất có tem phiếu 11 Tùy thuộc vào vị trí cơng việc, đặc thù nghề nghiệp mà cán bộ, công chức nhà nước người dân lao động phát tem phiếu mua lương thực, thực phẩm với chế độ riêng Hình 2.4 Phiếu mua đường thời bao cấp Hình 2.5 Phiếu mua vải thời bao cấp 12 Hình 2.6 Phiếu mua thịt thời bao cấp 2.2.3 Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn ngân sách Bằng ngân sách Nhà nước, lại khơng có chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất với đơn vị cấp vốn Điều làm tăng gánh nặng ngân sách làm cho đồng vốn sử dụng hiệu dẫn đến sinh chế “ xin – cho” 13 Chương TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG QUAN LIÊU, BAO CẤP TỚI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHU CẦU ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ 3.1 Tác động chế kế hoạch hoá tập trung tới KT-XH 3.1.1 Tác động tích cực Chế độ bao cấp bắt nguồn từ ý tưởng cao đẹp mong cho tất người có cơm ăn áo mặc, học hành đựơc chăm lo sức khoẻ ,người ta mang hoài bảo lực lượng vật chất nghèo nàn vừa tập trung cơng sức để xây dựng bảo vệ tổ quốc vừa cải thiện đời sống nhân dân Chế độ bao cấp hình thành từ ý tưởng cao đẹp phát huy tác dụng góp phần đắc lực việc động viên nhân, tài, vật lực phục vụ nhiệm vụ sản xuất chiến đấu phù hợp với đặc điểm tình hình đất nước hồn cảnh chiến tranh Có thể nói chế quản lí hồn thành sứ mệnh lịch sử đưa đất nước đến độc lập tự Cơ chế kế hoach hố tập trung góp phần tích cực vào thắng lợi cơng cải tạo chủ nghĩa xã hội miền bắc: Hoàn thành cải cách ruộng đất ,khôi phục phát triển kinh tế nông nghiệp , khôi phục giao thông vận tải, bưu điện, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đưa thương nghiệp, tài chính, tiền tệ ổn định phát triển Kết thúc kế hoach năm khôi phục phát triển kinh tế (1958-1960), giành thắng lợi có tính chất định cơng cải tạo xã hội chủ nghĩa, xố bỏ chế người bóc lột người, hồn thành hợp tác hố nơng nghiệp, tổ chức người sản xuất thủ công lại, cải tạo công thương nghiệp tư tư nhân, cải tạo người bn bán nhỏ Chính nhờ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa xác lập ngày cố mở rộng mà động viên tiềm lực nhân dân vào nghiệp chống Mỹ cứu nước xây dưng chủ nghĩa xã hội Cơng tác kế hoạch hố góp phần bước đầu xây dựng số sở vật chất – kĩ thuật chủ nghĩa xã hội theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Cơ cấu kinh tế hình thành bước.Việc phân công lại phân bố lao động theo ngành theo vùng thực bước Một đội ngũ cán khoa học kí thuật công nhân kĩ thuật xây dựng Trong năm có chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ gây , cơng tác kế hoạch hố bảo đảm thực bốn lần chuyển hướng kinh tế : từ thời bình sang thời chiến (1965), từ thời chiến sang thời bình (1969), lại thời bình sang thời chiến (1972), lại từ thời chiến sang thời binh(1973) đưa kinh tế quốc dân vượt qua biết khó khăn , phá nhiều âm mưu thâm độc địch việc đánh phá phong toả kinh tế miền bắc Công tác kế hoạch hố tập trung góp phần 14 quan trọng vào việc giữ vững có mặt phát triển sản xuất, năm miền bắc có chiến tranh ác liệt , động viên đến mức cao sức người ,sức cho chiến đấu chiến thắng, bảo đảm nghĩa vụ hậu phương lớn miền bắc tiền tuyến lớn miền Nam, bảo đảm yêu cầu thiết yếu đời sống nhân dân , làm tròn nghĩa vụ quốc tế Tiến hành kế hoạch hoá điều kiện chiến tranh ác liệt thành tựu lớn , đồng thời học kinh nghiệm quý Cho đến hết năm 1975, nhiệm vụ khôi phục kinh tế hoàn thành ,hầu hết sở công nghiệp bị chiến tranh tàn phá khơi phục Diện tích trồng lúa, hoa màu, công nghiệp lâu năm phục hồi gia tăng Phong trào hồn chỉnh thuỷ nơng đẩy mạnh So với năm 1965, giá trị sản lượng công nghiệp năm 1975 đạt 173,3% Giá trị sản lượng nông nghiệp đạt 111,4% Miền bắc điều động vào miền nam khối lượng lớn vật chất hàng vạn cán , công nhân , tăng cường cho địa phương, sở sản xuất kinh tế , văn hố, giáo dục, y tế … góp phần vào việc tiếp quản vùng giải phóng ổn định tình hình trị xã hội, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân 3.1.2 Tác động tiêu cực Từ sau năm 1975 đất nước hoàn toàn thống , kẻ thù bị đánh bại ,cũng với ý tưởng cao đẹp, người ta lại nuôi hy vọng thời gian không dài thực kế hoạch khôi phục kinh tế ,xây dựng đất nước độc lập, giàu mạnh, nhân dân tự hạnh phúc Ước vọng ni dương hào quang chiến thắng, khí dời non lấp biển ngày sau mùa xuân năm 1975 năm 1976 tươi đẹp Tuy nhiên , lúc tình hình nước tình hình giới có nhiều biến đổi, khơng nhận thức dẫn đến không kịp thời thay đổi chế quản lí cho phù hợp việc tiếp tục trì chế kế hoạch hoá tập trung miền bắc áp dụng nguyên xi vào miền nam Vì nhiều hậu với tác hại khôn lường xảy nêu lên mặt tiêu cực chủ yếu đời sống kinh tế xã hội đất nước chế gây sau: Động lực người lao động cán quản lí bị triệt tiêu Do chủ nghĩa bình quân phân phối nên người lao động không động , sang tạo , khơng nhiệt tình làm việc ,không quan tâm đến tiết kiệm vật tư, nguyên liệu… nên suất lao động ngày giảm chi phí đơn vị sản phẩm ngày tăng Hiệu kinh tế thấp Do sản xuất theo kế hoạchkế hoạch bao quát nhu cầu kinh tế xã hội, nên sản xuất không phù hợp với tiêu dung,cái thừa thiếu gây lãng phí lớn Do khơng có cạnh tranh cần thiết nên cơng nghệ ,kĩ thuật chậm đổi , doanh nghiệp làm ăn tốt không phát triển mạnh Các doanh nghiệp làm ăn không bị đào thải kịp thời , bao bì đóng gói sản phẩm khơng đổi chất lượng sản phẩm ngày thấp với giá 15 thành ngày cao Do hoạch toán mang nặng tính hình thức dẫn đến tình trạng lỗ lãi không rõ rang , tất điều làm cho hiệu chung kinh tế ngày giảm sút Hàng hoá thị trường thiếu hụt trầm trọng việc phân phối định lượng theo tem phiếu với giá hàng hoá quy định thấp cách giả tạo chia cắt thị trường theo kiểu “các cứ” địa phương Tài nguyên thiên nhiên sử dụng lãng phí cách nghiêm trọng bị phá hoại nặng nề, môi trường bị ô nhiễm 3.2 Nhu cầu đổi chế quản lý kinh tế Bước sang năm 1986, kinh tế nước ta tình trạng khủng hoảng Bên cạnh xu đổi ngày trở thành vấn đề cấp bách nhân dân mong đợi Cuộc sống đòi hỏi cấp thiết phải thay đổi mơ hình cũ mơ hình phù hợp để đưa đất nước khỏi khủng hoảng Nếu không thay đổi chế kinh tế, giữ chế kinh tế cũ khơng thể có đủ sản phẩm để tiêu dùng chưa muốn nói đến tích luỹ vốn để mở rộng sản xuất Do đặc trưng kinh tế tập trung cứng nhắc khơng khơng có tác dụng việc thúc đẩy sản xuất phát triển mà sinh nhiều tượng tiêu cực, làm giảm suất chất lượng hiệu sản xuất Thị trường nước ta phát triển chưa đồng thiếu hẳn thị trường yếu tổ sản xuất thị trường lao động, thị trường vốn thị trường đất đai thị trường tự do, mức độ can thiệp nhà nước thấp Đổi mới, trước hết lĩnh vực kinh tế trở thành vấn đề sống dân tộc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) Đảng có vai trò đột phá, tạo bước ngoặc trình đổi Việt Nam Trên tinh thần đổi mới, đại hội VI phê phán loạt sai lầm đánh giá tình hình , xác định mục tiêu bước cách mạng xã hội chủ nghĩa, bố trí cấu kinh tế , cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố quan hệ sản xuất mới, sử dụng thành phần kinh tế, xây dựng chế quản lí kinh tế, phân phối lưu thông, mà Đảng Nhà nước vấp phải 10 năm lãnh đạo đất nước Để khắc phục tình trạng , đại hội VI đề quan điểm Đó là: - Thời kì q độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam nhận thức thời kì lâu dài gồm nhiều chặng, mà chặng đường đầu với mục tiêu ổn định tình hình kinh tế-xã hội , tạo tiền đề, điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tốc độ cơng nghiệp hố đất nước 16 - Đại hội cho cải tạo xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ thường xuyên liên tục suốt thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội , với hình thức bước hợp lí , làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Từ Đại hội đến định quan trọng thừa nhận tồn kinh tế có cấu gồm nhiều thành phần : kinh tế xã hội chủ nghĩa gồm khu vực quốc doanh khu vực tập thể ,kinh tế tiểu sản xuất hàng hố (thợ thủ cơng, nơng dân cá thể, người buôn bán kinh doanh dịch vụ cá thể )kinh tế tư tư nhân ,kinh tế tư nhà nước kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc phận đồng bào dân tộc thiểu số Phát triển kinh tế nhiều thành phần chủ trương chiến lược lâu dài đặc trưng thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội - Nhiệm vụ công nghiệp hoá cụ thể hoá theo hướng “phải thực tập trung sức người, sức vào việc thực cho chương trình mục tiêu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu” Đại hội khẳng định vị trí hàng đầu nơng nghiệp kể lâm , ngư nghiệp vai trò to lớn cơng nghiệp nhẹ,còn cơng nghiệp nặng phải phát triển có chọn lọc , phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ Đại hội VI định phải chuyển kinh tế nước ta sang hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa , thực nguyên tắc tập trung dân chủ , cần đặc biệt coi trọng việc sử dụng đòn bẩy kinh tế Về kinh tế đối ngoại , Đại hội VI rút học kinh nghiệm “phải biết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện mới” Đại hội chủ trương đẩy mạnh xuất , đa dạng hoá thị trường, bước gắn liền thị trường nước ta với thị trường quốc tế Trong tiến trình xây dựng phát triển kinh tế Việt Nam , Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần VI ghi nhận mốc lịch sử hình thành mơ hình kinh tế vĩ mô phù hợp với thực tế Việt Nam quy luật khách quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng 1991 tiếp tục khẳng định phát triển đường lối đổi kinh tế Đại hội VI đề : - Xây dựng phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa lựa chọn phù hợp với quy luật khách quan - Cơ chế vận hành kinh tế nước ta “cơ chế thị trường có quản lí nhà nước pháp luật , kế hoạch , sách công cụ khác ” - Mục tiêu tổng quát chiến lược đến năm 2000 : khỏi khủng hoảng , ổn định tình hình kinh tế - xã hội Phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo phát triển ,cải thiện đời sống nhân dân 17 Đường lối đổi kinh tế tiếp tục khẳng định hoàn thiện Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VIII, IX,X 18 KẾT LUẬNkế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp mang lại kết quan trọng, đáp ứng nhu cầu đất nước thời kỳ có chiến tranh Nhưng sau mơ hình bộc lộ nhiều khuyết điểm công tác đạo mắc phải nhiều sai lầm mà nguyên nhân sâu xa sai lầm bệnh giáo đều, chủ quan ý chí, lối hành động, suy nghĩ đơn giản nóng vội khơng tơn trọng quy luật khách quan, nhận thức chủ nghĩa xã hội không với thực tế Việt Nam Yêu cầu thiết cho Đảng ta phải có chế quản lí kinh tế nhằm khắc phục hạn chế chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp mà theo đường chủ nghĩa xã hội Qua nghiên cứu chế kế hoạch hoá tập trung với đặc trưng bản, vai trò lịch sử vấn đề liên quan , thấy tác dụng tích cực tiêu cực mà chế gây thời gian dài áp dụng Đồng thời thấy tính kịp thời đắn Đảng Nhà Nước chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đó đổi phù hợp với thực tế đất nước, phù hợp với quy luật kinh tế xu thời đại 19 PHỤ LỤC Nguồn: bbc.com Hình 1.1 Một phố Hà nội thời bao cấp Nguồn: vi.wikipedia.org Hình 1.2 Một phòng với vât dụng thời bao cấp 20 Nguồn: www.thanhnien.vn Hình 2.1 Xếp hàng mua lương thực thời bao cấp Nguồn: www.tienphong.vn Hình 2.2 Các mậu dịch viên chuẩn bị hàng hóa, giá trước phục vụ người dân 21 Nguồn: www.redsvn.net Hình 2.3 Khu tập thể thời bao cấp Nguồn: vi.wikipedia.org Hình 2.4 Tem phiếu thời bao cấp 22 Nguồn: www.baodatviet.vn Hình 2.5 Phiếu mua vải thời bao cấp Nguồn: www.tienphong.vn Hình 2.6 Phiếu mua thịt thời bao cấp Nguồn: vi.wikipedia.org 23 Số lượng gạo phép mua theo diện lao động Diện lao động Gạo (kg/tháng) cán 13 lao động nặng nhọc 13-19 đội 21 trẻ em tuổi nông dân 13-15 Bảng 2.1 Bảng phân phối gạo theo diện lao động TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Giáo trình đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Khuyết danh, Kinh tế Việt Nam 1976-1986, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_te _Viet_Nam_1976-1986, 17/11/2018 Khuyết danh, Luận văn, 123doc, https://khotrithucso.com/luan-van-do-an-baocao/khoa-hoc-xa-hoi/kinh-te-chinh-tri/co-che-ke-hoach-hoa-tap-trung-nhung-dactrung-co-ban-va-vai-tro-lich-su-cua-no.html, 15/11/2018 Khuyết danh, Thời bao cấp, Wikipedia, https://vi.wikipedia.org/wiki/Thời_bao_cấp, 10/11/2018 Nhóm tác giả, Tiểu luận, Tailieu.vn, https://tailieu.vn/doc/phan-tich-cac-dac-trungcua-co-che-ke-hoach-hoa-tap-trung-quan-lieu-bao-cap-543911.html, 15/11/2018 Thông xã Việt Nam (2017), Ký ức thời bao cấp, Nxb Thông Tấn, Hà Nội Vũ Đức Việt, Kinh tế Việt Nam, Báo điện tử, https://sites.google.com/site/vuducviet/kinh-te-viet-nam, 17/11/2018 25 ... lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp nước ta 1.2.1 Sự đời chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung giới Cơ chế kế hoạch hóa tâp trung áp dụng phổ biến Liên Xô cũ kinh tế kế hoạch. .. LÝ KINH TẾ KÊ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG QUAN LIÊU, BAO CẤP Ở VIỆT NAM 2.1 Đặc điểm chế quản lý kinh tế kê hoạch hóa tập trung 2.2 Hình thức chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung. .. chế quan lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Việt Nam Chương 3: Tác động chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung tới kinh tế - xã hội nhu cầu đổi chế quản lý kinh tế Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận đường lối chính sách kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Tiểu luận đường lối chính sách kinh tế kế hoạch hóa tập trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay