HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PE

82 11 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

PHẦN E: PHÁT TRIỂN CÁC HTTT TRONG TỔ CHỨC TS Trần Thị Thu Hà Khoa Tin học kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Nội dung Chương 17: Quy trình triển khai ứng dụng CNTT tổ chức Chương 18: Tổng quan phát triển HTTT 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD CHƯƠNG 17: QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC ỨNG DỤNG CNTT TRONG TỔ CHỨC • Tổng quan quy trình triển khai UD CNTT • Các giải pháp triển khai UD CNTT 6-2-2012 • Lựa chọn giải pháp triển khai vấn đề liên quan • Tích hợp UD vào thực tiễn nghiệp vụ • Vấn đề tái thiết kế quy trình nghiệp vụ UD CNTT • Quản trị q trình triển khai UD CNTT TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Tổng quan quy trình triển khai UD CNTT • Các hình thức: thuê, mua, tự phát triển • Tuy có đa dạng giải pháp, q trình triển khai UD CNTT tổ chức gồm bước bản: – Xác định, lựa chọn, lập kế hoạch HT UD CNTT – Thiết lập kiến trúc CNTT – Lựa chọn giải pháp triển khai – Thử nghiệm, cài đặt, tích hợp – Khai thác, bảo trì, cải tiến ứng dụng 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Bước 1: Xác định, lựa chọn lập kế hoạch HT UD CNTT • • • Việc lập kế hoạch UD CNTT phải đảm bảo đồng với kế hoạch kinh doanh tổng thể tổ chức Đầu bước định có dạng: Có nên triển khai UD CNTT cụ thể? Nếu có phải xây dựng kế hoạch triển khai, dự trù ngân sách, phân công nhân Bước thường thực phận liên quan đến UD tổ chức, có khơng có dịch vụ tư vấn bên ngồi Các bước khác tổ chức tự làm thuê phát triển Sau xác định đuợc dự án tiềm năng, phải đánh giá xếp hạng ưu tiên thực dự án, gồm hai hoạt động chính: – Đánh giá cần thiết HT UD – Phân tích chi phí - lợi ích so sánh tính khả thi mặt kinh tế dự án • Tiến hành lập kế hoạch triển khai dự án: – Khảo sát, phân tích hệ thống nghiệp vụ liên quan – Lập tài liệu yêu cầu HT, nghiên cứu dòng liệu thơng tin, cộng đồng người sử dụng mục tiêu, yêu cầu đặc thù người sử dụng – Xác định rủi ro xảy cách thức quản trị rủi ro – Kết kế hoạch dự án với mốc trình triển khai HT – Kế hoạch dự án HTTT không đề cập đến vấn đề thời gian mà vấn đề tài chính, nhân lực, phương tiện thực vấn đề kết nối UD với CSDL HT đối tác, vấn đề tuân thủ điều luật liên quan phủ 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Bước 2: thiết lập kiến trúc CNTT • Kiến trúc CNTT (IT Architecture) hiểu kế hoạch nguồn lực TT tổ chức (tổ chức hạ tầng công nghệ UD dành cho dự án CNTT) • Kế hoạch kiến trúc CNTT gồm: – Các TT liệu cần thiết để thỏa mãn mục tiêu tầm nhìn KD – Các modun UD đảm bảo cung cấp quản trị TT DL cần thiết – Phần cứng phần mềm chuyên biệt đảm bảo cho modun ứng dụng hoạt động – Các điều kiện an toàn, khả mở rộng vàđộ tin cậy cần cho UD – Nguồn nhân lực thủ tục cần thiết cho việc triển khai dự án CNTT • Đầu bước dùng cho phận lập kế hoạch chiến lược, theo danh mục UD CNTT lập trước UD cụ thể bị thay đổi hủy bỏ 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Bước 3: Lựa chọn PP triển khai • Tổ chức tự phát triển HT – – • Thuê nhà CC chuyên nghiệp phát triển UD chuyên biệt cho tổ chức – – • Mua UD thương phẩm nhà CC nào? Mua UD thương phẩm gì? Thuê phần mềm nhà CC dịch vụ UD – ASP – – • Thuê nhà CC nào? Phát triển UD gì? Mua UD thương phẩm cài đặt tổ chức có/hoặc khơng có tùy biến – – • Phát triển ntn? Lựa chọn PP phát triển nào? Thuê nhà CC nào? Thuê phần mềm/dịch vụ gì? Tham gia hiệp hội để phép sử dụng UD đối tác củamột cá nhân – – Hợp tác với đối tác nào? Hợp tác theo phương thức nào? • Kết hợp cách tiếp cận với Khi cần chọn giải pháp tổ chức phải vào tiêu chí Dù lựa chọn giải pháp phải quan tâm đến việc lựa chọn, hợp tác quản lý tốt nhà cung cấp đối tác 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Bước 4: Thử nghiệm, cài đặt, tích hợp • Một số bước cài đặt kết nối UD với CSDL, UD khác tổ chức với HTTT đối tác • Cần tiến hành loạt thử nghiệm: thử nghiệm đơn vị (unit test), thử nghiệm tích hợp (intergation test), thử nghiệm sử dụng (usability test) thử nghiệm chấp nhận (acceptance test) • Chuyển giao cho người sử dụng: chuyển đổi HT, đào tạo, giải vấn đề phản ứng người sử dụng 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Bước 5: Khai thác, bảo trì cải tiến UD • Vận hành, bảo trì cải tiến HT cần chi phí thời gian, chi phí sức lực khơng so với giai đoạn triển khai cài đặt trước • Để trì giá trị sử dụng, ứng dụng cần bảo trì cải tiến liên tục • Việc vận hành bảo trì HT tổ chức thực thuê 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Các PP triển khai UD CNTT • Chiến lược mua ứng dụng thương phẩm • Off – the - shelf • Chiến lược thuê ứng dụng • Lease the application • Chiến lược phát triển ứng dụng nội • Insourcing • Chiến lược người sử dụng phát triển ứng dụng • End- user Development 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 10 Lợi hạn chế JAR JAD • Lợi thế: – Cho phép tham gia nhiều người trình phát triển Ht khơng làm chậm trình phát triển, đạt hưởng ứng chấp thuận người sử dụng Ht tương lại, hứa hẹn HT có chất lượng cao – Triển khai Ht trở nên dễ dàng hơn, chi phí đào tạo hơ trợ người sử dụng giảm đáng kể • Hạn chế: – Khó có tất người sử dụng họp JAR JAD – Các thành viên thiếu tinh thần làm việc nhóm, bất hợp tác phó mặc cho thành viên khác bàn luận định 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 68 Các PP đại phục vụ thiết kế xây dựng HTTT • SDLC thức để quản trị trình phát triển HTTT lựa chọn tốt yêu cầu HT có tính cấu trúc cao tương đối rõ ràng (vd, HT lương, HT quản lý hàng tồn kho,…) • Hiện có nhiều PP khác để phát triển HTTT có tính mềm dẻo: – PP mẫu (Prototyping) – PP phát triển ứng dụng nhanh (RAD – Rapid Application Development) – PP phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD – Object Oriented Analysis and Design) 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 69 PP mẫu • Là PP phát triển HTTT có sử dụng cách “thử sai” để xác định HT hoạt động ntn? Thiết kế viên HT làm việc với người sử dụng trình “thử sai” HT hoạt động người sử dụng mong muốn • Đầu tiên, thiết kế viên HT vấn người sử dụng Ht sau tiến hành phát triển nhanh mẫu HT tham khảo ý kiến người dùng Nếu yêu cầu thay đổi, thiết kế viên lại tiến hành sửa đối mẫu lại tham khảo ý kiến người dùng, … người dùng chấp nhận 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 70 Quy trình làm mẫu Thu thập yêu cầu HT Phát triển / Làm mịn mẫu Đánh giấ mẫu với người sử dụng Người sử dụng chấp nhận hệ mẫu? K C Triển khai sử dụng HT 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 71 Ưu nhược điểm PP RAD • Ưu điểm: – Sự tham gia tích cực người dùng trình phát triển HT => HT thỏa mãn thực yêu cầu người dùng – Với tham gia tích cực người dùng làm cho hoạt động khác (cài đặt, đào tạo) trở nên dễ dàng – Giảm đáng kể chi phí liên quan đến phát triển HT • Nhược điểm: – Hạn chế chức khả thay đổi => hạn chế việc sử dụng HT tương lai môi trường nghiệp vụ thay đổi – Chất lượng HT thường không cao 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 72 Ưu điểm hạn chế PP mẫu • Ưu điểm: – Cho phép hợp tác chặt chẽ người sử dụng thiết kế viên HT – Đây PP tốt để xác định xem Ht cần phải làm trường hợp khó xác định đặc tả HT Thường sử dụng phát triển HT trợ giúp định HT hỗ trợ lãnh đạo • Hạn chế: – Không phùhợp với nhiều loại HTTT, đặc biệt HTTT có nhiều người dùng loại HTTT có tính cấu trúc cao – Bản thân q trình làm mẫu thực nhanh quá, dẫn đến xem nhẹ số hoạt động khác Phân tích, thiết kế, thử nghiệm, viết tài liệu Ht dẫn đến hậu ý muốn chi phí bảo trì HT tăng, tài liệu HT khơng hồn chỉnh khơng phù hợp 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 73 Phương pháp phát triển nhanh • Là PP phát triển Ht với giai đoạn có kết hợp với PP mẫu với cơng cụ dựa máy tính, kỹ quản lý chuyên biệt kết hợp chặt chẽ với người sử dụng • Các giai đoạn phát triển HT – Lập kế hoạch xác định yêu cầu HT: tươngtự PP SDLC – Thiết kế Ht có tham gia tích cực người sử dụng: sử dụng cơng cụ CASE để cấu trúc hóa nhanh chóng yêu cầu phát triển mẫu Các mẫu người dùng xem xét làm mịn lại đạt yêu cầu 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 74 PP phân tích thiết kế hướng đối tượng • Là PP có nhiều điểm giống với PP SDFC cách mơ hình hóa liệu, nhiên có khác biệt việc định nghĩa sử dụng thành phần HT • Giúp người sử dụng người làm cơng tác quản lý có nhìn tổng quan phần tử HT • Thành phần PP Đối tượng Mỗi đối tượng dùng để mô tả thực thể hữu hình (ví dụ, TK, giao dịch, …) có thuộc tính (vd, số TK, tên TK, …) Ngồi ra, đối tượng có thao tác xử lý thao tác thực đối tượng 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 75 Các cơng cụ tự động hóa hỗ trợ phát triển HTTT • Cơng cụ thiết kế phần mềm có hỗ trợ máy tính (CASE) • Hệ thống hỗ trợ nhóm làm việc • Các ngơn ngữ lập trình bậc cao 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 76 CASE • Là cơng cụ phần mềm tự động hóa phân tich viên HT sử dụng để phát triển HTTT • Được dùng để tự đơng hóa hỗ trợ hoạt động trình phát triển HT với mục tiêu nâng cao cải tiến chất lượng chung HT • Được sử dùng để tăng kể thời gian phát triển bảo trì HT 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 77 Công cụ CASE • Cơng cụ vẽ tiến trònh, liệu cấu trúc kiểm sốt • Cơng cụ sinh giao diện vào/ra HTTT • Cơng cụ kiểm tra tự động tính đầy đủ, tính xác với đặc tả sơ đồ, hình nhập liệu báo cáo • Cơng cụ lưu trữ cách tích hợp đặc tả, sơ đồ, báo cáo thông tin liên quan đến quản lý dự án • Cơng cụ sinh tài liệu HT tài liệu người dùng theo khuon dạng chuẩn • Cơng cụ tự đơng sinh chương trình CSDL trực tiếp từ tài liệu thiết kế, hình nhập liệu cà báo cáo 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 78 Định hướng sử dụng CASE • Nhóm người phát triển HT có định hướng quản lý thường thích dùng CASE giúp giảm rủi tăng độ chắn quản lý dự án phát triển HTTT • Nhóm người định hướng kỹ thuật khơng thích dùng CASE họ cảm thấy thân bị đe dọa cơng nghệ đại phủ nhận kỹ mà họ có sau nhiều năm trời làm việc => Khi đưa CASE vào sử dụng cần cân nhắc kỹ lưỡng cần có phối hợp chặt chẽ 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 79 Hệ thống hỗ trợ nhóm làm việc • Hỗ trợ nhóm làm việc trao đổi phối hợp cơng việc với • Một UD quan trọng cơng nghệ nhóm làm việc hỗ trợ thu thập yêu càu người sử dụng • Đối với số HTTT đặc thù, việc sử dụng HT hỗ trợ nhóm làm việc để yêu cầu thành viên nhóm làm việc xác định yêu cầu Ht hiệu nhiều 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 80 Các ngơn ngữ lập trình bậc cao • Lập trình trực quan (Visual Basic): cho phép xây dựng giao diện người dùng, báo cáo,… cách nhanh chóng công cụ trực quan để vẽ thiết kế Sau mã nguồn tương ứng tự động sinh • Lập trình hướng đối tượng: tạo đối tượng để sử dụng lại vơ số ứng dụng • Các ngơn ngữ lập trình hệ thứ 4: cho phép người sử dụng yêu cầu HTTT cho phép người dùng đcj tả thông tin mà họ cần cho hệ thống biết cách gõ vào câu lệnh tương tự ngôn ngữ tiếng Anh thông thường dạng thưc tưpưng đối dễ học dễ nhớ 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 81 Kết luận Nội dung phần giúp người học có nhìn tổng quan về: • Quy trình triển khai UD CNTT tổ chức từ việc lập kế hoạch mua sẵm, triển khai HT UD CNTT • Cung cấp kiến thức quy trình phát triển HTTT có cấu trúc, PP phát triển HTTT đại công cụ đại trợ giúp phát HTTT 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 82
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PE , HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay