HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PC

51 8 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

PHẦN C: CÁC HTTT DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Nội dung 6-2-2012 CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG XỬ LÝ GIAO DỊCH 6-2-2012 • Tổng quan HT xử lý giao dịch • Các ứng dụng xử lý giao dịch • Vấn đề kiểm soát quản lý HT giao dịch Các hệ thống thông tin theo mức quản lý HTTT lãnh đạo Thông tin HTTT hỗ trợ định (DSS) HTTT quản lý (MIS) HTTT xử lý giao dịch (TPS) 6-2-2012 Dữ liệu Tổng quan HT xử lý giao dịch • HT xử lý giao dịch (Transaction Processing System - TPS) HT tích hợp yếu tố người, thủ tục, CSDL thiết bị để ghi nhận giao dịch hoàn thành • Xử lý liệu phát sinh từ giao dịch tổ chức với: khách hàng, nhà cung cấp, người cho vay, nhân viên • Tập hợp liệu theo dõi hoạt động tổ chức • Trợ giúp hoạt động tác nghiệp xử lý lương, lập đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng, theo dõi khách hàng 6-2-2012 Mơ hình HT xử lý giao dịch Dữ liệu giao dịch phát sinh nội (đơn đặt hàng, hóa đơn xuất/bán, …) Dữ liệu giao dịch từ bên (đơn hàng khách, hóa đơn nhà cung cấp, …) 6-2-2012 XỬ LÝ GIAO DỊCH Tài liệu nghiệp vụ (xác nhận hàng hóa, chứng từ toán, ….) Báo cáo (thành phẩm, tồn kho, nguyên vật liệu, …) CSDL giao dịch Các đặc trưng HT xử lý giao dịch • Xử lý nhanh hiệu khối lượng lớn liệu đầu vào đầu • Thực điều chỉnh liệu để đảm bảo liệu lưu trữ HT xác có tính cập nhật • Tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an tồn HT • Hỗ trợ hoạt động tác nghiệp nhiều phận nên rủi ro xảy HT ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổ chức 6-2-2012 Các hoạt động xử lý giao dịch Dữ liệu gốc Thu thập liệu Kiểm tra liệu Hiệu chỉnh liệu Xử lý liệu Lưu trữ liệu Tạo tài liệu báo cáo 6-2-2012 Hệ thống xử lý giao dịch POS Báo cáo cảnh báo Hóa đơn BH Thiết bị quét HT POS CSDL hàng tồn kho HTTTQL CSDL bán hàng CSDL hàng hóa 6-2-2012 Các chế độ xử lý giao dịch • Xử lý theo lơ (Batch Processing): liệu tập hợp lại xử lý định kỳ • Xử lý theo thời gian thực (real time) hay xử lý trực tuyến (Online Transaction Processing – OLTP): liệu xử lý thời điểm xảy giao dịch 6-2-2012 10 Các đặc trưng DSS • Hướng tới việc cung cấp thông tin cho trợ giúp q trình phân tích tình • Cho phép người định kết hợp hiểu biết tốn phân tích hiệu chúng • Cần hệ QTCSDL hữu hiệu để xử lý QĐ • Kết hợp mơ hình tốn học, mơ hình thống kê mơ hình vận trù học để trợ giúp việc QĐ • Trợ giúp nhà định phân tích What – IF • Có khả truy vấn rộng rãi • Cung cấp giao diện sử dụng tốt cho người QĐ • Cung cấp trợ giúp hiệu cho việc giải toán nửa cấu trúc tất mức độ 6-2-2012 37 Các thành phần DSS • CSDL hỗ trợ QĐ (DSS Database): tập hợp liệu thời DL thu nhận trước • HT phần mềm hỗ trợ QĐ (DSS software system): HT phần mềm chứa công cụ, phần mềm sử dụng để phân tích, OLAP, data mining, mơ hình tốn, mơ hình khác 6-2-2012 38 Các nguồn tài nguyên DSS • • • • • Phần cứng Phần mềm Dữ liệu Mơ hình Con người 6-2-2012 39 Phân loại DSS HTTT hỗ trợ QĐ hướng mơ hình (Model Driven DSS) HTTT hỗ trợ QĐ hướng liệu (Data driven DSS) Phát triển năm 1970 - 1980 HT đơn lẻ, độc lập, sử dụng phân tích What If dạng phân tích khác 6-2-2012 Phân tích khối lượng lớn DL lưu HT tổ chức 40 Các hệ thống DSS Phân hệ quản trị liệu (Data Management SubSystem) • Là chỗ dựa quan trọng DL sử dụng việc QĐ • Cung cấp điều kiện thuận lợi giúp tổ chức xếp liệu cách dê dàng Phân hệ quản lý mơ hình (Model Management Sub-System) • Cần thiết để phân tích HT • Mơ hình mơ tả mối quan hệ thơng số khác HT Ví dụ: mơ hình quy hoạch tuyến tính, mơ phỏng, mơ hình thống kê Phân hệ quản lý hội thoại (Dialogue Management Sub – System) • Cung cấp thực đơn, biểu tượng cho người sử dụng giao tiếp với HT • Cung cấp trợ giúp nhanh chóng dễ dàng cho người sử dụng • Biến đổi truy vấn người sử dụng đưa thành dạng mà HT khác chấp nhận sử dụng dược 6-2-2012 41 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ HTTT HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH • Hệ quản lý sản xuất (Manufacturing Management System) • HTTT hỗ trợ định hàng khơng (Airline DSS) • HTTT địa lý (Geographic Informatuon System) 6-2-2012 42 Hệ quản lý sản xuất • Là HT xây dựng để quản lý q trình sản xuất doanh nghiệp • Cung cấp công cụ để xây dựng mô hình quản lý mơ hình tối ưu (quy hoạch tuyến tính, quy hoạch ngun, quy hoạch động), mơ hình thống kê để dự báo, mơ hình Pert để quản lý cơng việc q trình đạo sản xuất • Hỗ trợ nhà quản lý đưa phương án, cách thức sản xuất hiệu 6-2-2012 43 HTTT hỗ trợ định hàng không • Hệ thống AAIMS (American Analytical Information System) Mỹ trợ giúp định hàng không đa dạng cách phân tích liệu thu thập lực sử dụng đường bay, khả sử dụng chỗ máy bay • Giúp nhà quản lý đưa QĐ phân bổ máy bay, nhu cầu đường bay, giá phân loại vé cho chuyến bay 6-2-2012 44 HTTT địa lý • Tích hợp đồ họa máy tính CSDL địa lý với DSS đặc trưng khác • Hiển thị đồ địa lý trợ giúp QĐ việc phân bổ dân cư theo vùng địa lý nguồn phân bổ khác • Hỗ trợ QĐ lựa chọn vị trí cửa hàng bán lẻ, đường cho lái xe, … 6-2-2012 45 CÁC DẠNG MƠ HÌNH TRONG HTTT HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH • Các mơ hình tốn học (Mathematical models) • Các mơ hình thống kê (Statistical Models) • Các mơ hình quản lý (Manegement Models) 6-2-2012 46 Mơ hình tốn học • Phương trình: O = f(cv1, cv2, …,cvn; uv1, uv2,…,uvn) Trong đó: - O hàm mục tiêu - Cvi (i=1,2,…,n) biến điều khiển (còn gọi biến định) - Uvi (i=1,2, ,n) biến khơng điều khiển (còn gọi biến môi trường) 6-2-2012 47 Mô hình tốn học (tiếp) • Các phương trình tốn học: - Phươngtrình tuyến tính (linear): Y = aX + b - Phương trình đa thức (polynominal): Y=anXn + an-1Xn-1+ …+ a1X1+a0Xo - Phương trình hàm lũy thừa phân số (Fractional power): Y = aX1/n + b - Phương trình e mũ (Exponential): Y= eaX - Phương trình hàm logarit (Logarithmic): Y = a ln(X) + b 6-2-2012 48 Mô hình thống kê • Các phương trình biểu diễn dạng hàm biến ngẫu nhiên 6-2-2012 49 Mơ hình quản lý • Dạng mơ hình quy hoạch tốn học: – Mơ hình quy hoạch tuyến tính (Linear Programming Models) – Mơ hình quy hoạch ngun (Integer Programming Models) – Mơ hình quy hoạch động (Dynamic Programming Models) 6-2-2012 50 Mơ hình quy hoạch tuyến tính • Xác định vecto X = (x1, x2, …,xn) cho hàm mục tiêu: 𝑛 𝐽=𝑓 𝑋 = 𝑐𝑖 𝑥𝑖 → max(𝑚𝑖𝑛) 𝑖=1 Thỏa mãn ràng buộc: 𝑛 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 = 𝑏𝑖 (𝑖 ∈ 𝐼1 ) 𝑗=1 𝑛 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 >= 𝑏𝑖 (𝑖 ∈ 𝐼2 ) 𝑗=1 𝑛 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 = 0, i=1, 2, …, n Trong I1, I2, I3 tập không giao số 6-2-2012 51
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PC , HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay