Su dung ham trong EX

41 7 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

Sử dụng hàm Excel Nội dung Giới thiệu cách sử dụng hàm Một số hàm Hàm ngày tháng năm Bài tập áp dơng  Created by Trinh Son Tỉng quan vỊ sư dụng hàm Excel Cú pháp chung hàm excel =(Danh sách tham số) Ví dụ: =Sum(A2:A10) excel quy định (Danh sách tham số) nhận giá trị số, danh sách ô, địa vùng, công thức hàm khác Created by Trinh Son Một số ý sử dụng hàm Hàm đợc bắt đầu dấu (=) Tên hàm không phân biệt chữ hoa, chữ thờng Đối số đợc đặt ngoặc đơn bëi dÊu (;) hc dÊu (,) t theo thiÕt lËp thĨ cđa hƯ thèng Created by Trinh Son  Một số hàm Hàm SUM SUM(number1,number2, ) – Number1, number2,    are to 30 arguments for which you want the total value or sum VÝ dụ Hàm AVERAGE AVERAGE(number1,number2, ) Number1, number2,    are to 30 numeric arguments for which you want the average VÝ dô  Created by Trinh Son Một số hàm Hàm ROUND ROUND(number,num_digits) – Number is the number you want to round – Num_digits specifies the number of digits to which you want to round number Created by Trinh Son  Mét sè hµm Hàm MAX, MIN MAX(number1,number2, ) Number1, number2,    are to 30 numbers for which you want to find the maximum value Created by Trinh Son Một số hàm Hàm IF IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) Nếu bt logic trả value_if_true sai trì trả value_if_false Value_if_true Value_if_false lại hàm khác Created by Trinh Son Một số hàm Hàm AND; – AND(b/t logical1,b/t logical2, ) – Logical1, logical2,    are to 30 conditions you want to test that can be either TRUE or FALSE  Created by Trinh Son Một số hàm Hàm NOT – NOT(logical) – Logical   is a value or expression that can be evaluated to TRUE or FALSE Remark – If logical is FALSE, NOT returns TRUE; if logical is TRUE, NOT returns FALSE Created by Trinh Son Các hàm thống kê Hàm COUNT COUNT(, ) Trả giá trị số ô có giá trị số danh sách Chỉ giá trị kiểu số đợc đếm Hàm COUNTA COUNTA(, ) Đếm số ô có chứa liệu(không trống) Created by Trinh Son Các hàm thống kê Hàm COUNTBLANK COUNTBLANK() Đếm số ô trống Hàm COUNTIF COUNTIF(, ) Đếm số ô nằm phạm vi thoả mãn điều kiện nhận giá trị số, kí tự biểu thức nhng phải đặt cặp dấu nháy kếp có kiểu liệu với liệu phạm vi Created by Trinh Son Các hàm thống kê Hàm SUMIF SUMIF(,,) Tính tổng ô kiểu số có ô t ơng ứng (cùng dòng) thoả mãn nhận giá trị số, kí tự biểu thức nhng phải đặt cặp dấu nháy kếp có kiểu liệu với liệu cột Created by Trinh Son Các hàm thống kê Hàm RANK Rank(x, ) Trả kết số xác định thứ hạng(từ lớn đến bé) giá trị x danh sách X vá giá trị so sánh phải kiểu số Giá trị X phải có mặt danh sách giá trị Created by Trinh Son Các hàm tìm kiếm tham chiếu Hàm VLOOKUP VLOOKUP(,,,) Tìm kiếm bảng, cột đầu tiên, dòng có giá trị =GT trả giá trị ô nằm tren dòng vừa đợc tìm thấy Việc định nghĩa bảng cần sử dụng toạ độ tuyệt đối Cách tìm Có thể sư dơng VLOOKUP lång Created by Trinh Son C¸c hàm tìm kiếm tham chiếu Hàm HLOOKUP HLOOKUP(,,,) Tìm kiếm bảng, dòng đầu tiên, cột có giá trị =GT trả giá trị ô nằm cột vừa đợc tìm thấy Việc định nghĩa bảng cần sử dụng toạ độ tuyệt đối Cách tìm Có thể sử dụng HLOOKUP lồng Hoàn toàn tơng tự nh hàm vlookup, khác tìm theo chiều ngang Created by Trinh Son Các hàm tìm kiếm tham chiếu Hàm MARCH MARCH(,,) Trả vị trí tìm thấy(hoặc gần không tìm thấy) giá trị cần tìm Tham số xác định cách thức tìm kiếm (1,0,-1) Created by Trinh Son Các hàm tài Hàm PV PV(rate,nper,pmt,fv,type) Trả số tiền đầu t tơng ứng với khoản thu nhập nhận đợc tơng lai Rate: Lãi suất giai đoạn Nper: Tổng số lần trả, giảm Nếu lấy ghi dấu -, gửi thêm ghi dÊu + – Pmt: Sè tiỊn tr¶ kú Fv: Giá trị tơng lại Type: Loại toán(0 trả tiần vào cuối kỳ trả tiền đầu kỳ) Created by Trinh Son Các hàm tài Hàm NPV NPV(Rate, vl1,vl2,vl3) Tổng lãi dòng đời dự án đợc chiết khấu năm theo tỉ lệ chiết khấu định Chú ý: Chi phí đầu t ban đầu không đợc đặt công thức Nếu chi phí đặt dấu âm doanh thu dấu dơng Created by Trinh Son Chú ý sử dụng NPV để so sánh hai dự án Nếu dự án có NPV lớn không dự án đáng giá mặt tài Nếu dự án có nhiều phơng án loại bỏ phơng án có NPV lớn đợc lựa chọn Nếu phơng án có tuổi thọ khác nhau, muốn sử dụng NPV để đánh giá phải giả định pa có tuổi thọ ngẵn đợc đầu t bổ sung(đầu t gối đầu) ®Ĩ c¸c pa so s¸nh cã cïng ti thä b»ng Thời kỳ phân tích bội số chung nhỏ nhÊt cđa c¸c ti thä ë c¸c pa Created by Trinh Son Các hàm tài Hàm FV FV(rate,nper,pmt,pv,type) Trả giá trị tơng lai khoản đầu t Rate: Lãi suất giai đoạn Nper: Tổng số lần trả Pmt: Số tiền trả kỳ Pv: Giá trị Type: Loại toán(0: trả tiền vào cuối kỳ, trả tiền vào đầu kì) Created by Trinh Son Hàm tài Hàm PMT PMT(rate,nper,pv,fv,type ) Tính số tiền phải trả định kỳ cho khoản vay Hµm NPER – NPER(rate, pmt, pv, fv, type) – Tính thời gian để trả hết khoản vay dựa số tiền trả đặn hàng tháng Created by Trinh Son Hàm tài Hàm IRR IRR( Value, Guess) Chức Tính tỷ lệ nội hoàn (Internal Rate of Return) dự án đầu t( Tû lƯ néi hoµn hay tû lƯ hoµn vèn néi xác định tỷ lệ hoàn vốn dự án đầu t) Tham số Value giá trị vốn đầu t ban đầu ( Biểu diễn dới dạng số âm), Và phải có số âm số dơng Guess tỷ lệ kỳ vọng Thờng đợc bỏ qua (mặc định 10%) Hàm IRR dự án tỷ lệ chiết khấu mà NPV=0 Created by Trinh Son Ghi IRR IRR mức lãi suất mà dùng để chiết khấu dòng tiền tệ dự án giá trị lợi ích giá trị chi phí, có nghĩa cho NPV=0 IRR cho biết tỷ lệ lãi vay tối đa mà dự án chịu đợc Nếu phải vay với lãi suất lớn IRR dự án có NPV
- Xem thêm -

Xem thêm: Su dung ham trong EX , Su dung ham trong EX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay