CÁCH SỬ DỤNG HÀM Excel

22 5 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

Cơ sở liệu excel Giới thiệu Cơ sở Dữ liệu excel Cơ sở liệu Là tập hợp thông tin đối tợng cần quản lý đợc tổ chức có cấu trúc theo dòng cột Vùng liệu(Database) Là tập hợp dòng cột chứa liệu bảng tính Dòng chứa tiêu đề cột gọi tên tr ờng(field) Tên trờng không đợc trùng Các dòng lại chứa liệu, dòng gọi ghi (record) Cơ sở Dữ liệu excel Vùng điều kiện (tiêu chuẩn) Criteria Chứa điều kiện để tìm kiếm, xoá, rút, trích phải có hai dòng Dòng đầu chứa tiêu đề cột có mặt điều kiện Tiêu chuẩn điều kiện đặt dòng để thể điều kiện (AND), đặt dòng khác thể điều kiện (OR) Sắp xếp liệu Hộp thoại Data Form, tìm kiếm liệu Cơ sở Dữ liệu excel Tìm kiếm, lọc liệu với Filter Auto filter Advanced filter Lọc liệu Chú ý ô điều kiện sử dụng ký tự * ? để đại diện cho chuỗi kí tự hay ký tự Điều kiện lọc công thức Khi Tiêu đề vùng điều kiện phải khác với tất tiêu đề vùng liệu Trong ô điều kiện phải lấy địa ô ghi để so sánh(địa tơng đối) Cơ sở Dữ liệu excel Tính toán nhóm số liệu SUBTOTAL Cần xếp liệu trớc thực subtotal Thiết lập: Data->Subtotal -> OK • Gì bá: Data-> Subtotal -> Remove All Các nút 1,2,3 bên trái Hiện dấu liệu Các hàm sở liệu DSUM DSUM(Vùng CSDL, cột n, Vùng tiêu chuẩn) Trả kết tổng liệu kiểu số cột thứ n ghi vùng CSDL thoả mãn điầu kiện vùng tiêu chuẩn • Tham sè cã thĨ thay b»ng tªn cụ thể cột muốn tính tổng Các hàm sở liệu Hàm DMAX, DMIN DMAX(database,cột n ,vùng điều kiện) Cho giá trị lớn cột n ghi vùng CSDL thoả mãn điều kiện vùng tiêu chuẩn Tham sè cét n cã thĨ thay b»ng tªn tr êng cụ thể Các hàm sở liệu   DCOUNT(Vïng CSDL, cét n, Vïng §K) DCOUNTA(Vïng CSDL, cét n, Vïng §K) DAVERAGE(Vïng CSDL, cét n, Vïng §K) Các hàm để đếm số ô kiểu số, đếm số ô có liệu, tính trung bình cột n sở liệu Tóm tắt liệu với Pivot Table Data\PivotTable Cho phép tạo bảng tổng hợp số liệu có chiều Cũng nh tạo biểu đồ biểu diễn thông tin sở liệu Dự đoán với GoalSeeker Đờng dẫn: Tool\GoalSeek Cho phép tìm giá trị đặc biệt mà kết đợc định trớc việc điều chỉnh giá trị ô khác bảng tính Để thực GoalSeek ta phải làm bớc: Xác định mối công thức thể mối quan hệ yếu tố biết yếu tố cha biêt(cần tìm) Thể mối quan hệ cell bảng tính Solver Add-in    Tool\Solver NÕu kh«ng thÊy Solver tức chức cha đợc cài đặt Ta cài cách chọn Tool\Addin Ta thờng dùng Solver để giải toán tối u Vi du VD: • F(X) = -3X1+X2-8X3-2X4 +X5-9X6 -> Min • -6X1+9X2+3X3-2X5-X6
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH SỬ DỤNG HÀM Excel , CÁCH SỬ DỤNG HÀM Excel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay