BÀI TẬP HÀM TÀI CHÍNH

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

bài tập hàm tài I Tính khấu hao tài sản cố định 1.1 DB(cost,salvage,life,period,month): Tính khấu hao tài sản cho chu kỳ định phơng pháp kết số giảm 1) Đầu tháng năm 1990 nhà máy Z mua máy bào với giá 2400$ Sau 10 năm sử dụng bán lại đợc 300$ Tính khấu hao cho năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm máy bào 2) Cuối tháng năm 1991 anh Thanh mua xe máy với gía 3200$ Sau năm sử dụng bán lại đợc 410$ Tính khấu hao cho năm đàu tiên, năm thứ ba, năm thứ 1.1 DDB(cost, salvage,life,period,factor): Tính khấu hao tài sản cho chu kỳ xác định phơng pháp kết toán giảm nhanh kép giảm nhanh theo tỷ lệ xác định 1) Năm 1991 anh Bình mua máy vi tính với giá 2600$ Sau năm sử dụng bán lại đợc 500$ Hãy tính khấu hao ngày đầu tiên, tháng đầu tiên, năm 2) Năm 1995 chị Hoa mua xe máy Trung quốc với giá 8500000VND Sau năm sử dụng bán lại đợc 1100000 VND Hãy tính khấu hao ngày thứ hai, tháng th 3, năm thứ nhÊt 1.3 SYD(cost, salvage, l×e,per): TÝnh khÊu hao theo tỉng năm tài sản cho chu kỳ định 1) Nhà máy S bỏ 30000$ mua xe tải dùng sau 10 năm bán đợc 7500$ Sử dụng hàm SYD tính khấu hao cho năm thứ nhất, năm thứ 2) Năm 1996 anh Minh mua mét TV 24 inch víi gi¸ 6800000 VND Sau năm anh bán lại đợc 1200000VND Hãy sử dụng hàm SYD để tính khấu hao cho tháng thứ nhất, năm thứ nhất, năm thứ hai 1.4 SLN(cost,salvage,life): Tính khấu hao tài sản theo tỷ lệ khấu hao trải cho khoảng thời gian xác định 1) Công ty CMT mua xe ô tô với giá 20000$, sau 10 năm bán đợc 4500$ Tính khấu hao cho năm xe ô tô 2) Đầu năm 1998 anh TiÕn mua mét m¸y tÝnh IBM víi gi¸ 9500000VND Đến đầu năm 2002 anh bán lại đợc 850000VND Tính khấu hao cho năm máy tính 1.5 VDB(cost,salvage,life,start_per,end_per,factor):Tính khấu hao tài sản cho chu kỳ mà ta định, kể phần chu kỳ dùng phơng pháp kết toán kép hay phơng pháp mà ta định 1) Xí nghiệp Z12 mua máy bào với giá 4500$, sau 10 năm sử dụng bán lại đợc 250$ Tính khấu hao ngày đầu tiên, tháng đầu tiên, tháng thứ tháng thứ 18 theo phơng pháp kết toán kép Tính khấu hao tháng thứ tháng thứ 20 theo suất khấu hao 150% 2) Cuối tháng 12 năm 1999 chị Hơng mua xe mô tô với giá 22000000VND Đầu tháng năm 2004 bán lại đợc 4500000VND Tính khấu hao ngày đầu tiên, tháng đầu tiên, năm thứ hai theo phơng pháp kết toán kép II Tính hiệu vốn đầu t 2.1 FV(rate,nper,pmt,pv,type): Tính giá trị tơng lai khoản đầu tdựa vào chu kỳ, tiền trả cố định lãi suất cố định 1) Giả sử bạn muốn tiết kiệm số tiền cho dự án vòng năm Bạn gửi 1000$ vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 6% năm (0.5% tháng) Cứ đầu tháng bạn gửi vào tài khoản 100$ vòng 12 tháng Hỏi tài khoản bạn có tiền sau kÕt thóc 12 th¸ng? 2) Anh An cã 1000$ gửi tiết kiệm với lãi suất 12% năm Đầu tháng anh lại gửi thêm vào 100$ vòng năm Hỏi sau năm anh An có tiền? 2.2 FVSCHEDULE(Principal,schedule): Tính giá trị tơng lai khoản đầu t vớu lãi suất biến đổi 1) Chị Hoa có 1000$ gửi vào tiết kiệm với lãi suất năm tơng ứng 3%, 2.5%, 2.7%, 2.8%,2.4% Sau năm chị Hoa có tiền 2) Tính giá trị tơng lai 1$ sau năm với lãi suất tơng ứng 9%, 11%, 10% 2.3 NPV(rate,value1,value2, ): Tính giá trị ròng dự án đầu t 1) Anh Thảo có 10000$ muốn đầu t vào dự án nuôi tôm Dự kiến năm đầu anh thu số tiền tơng ứng 3000$, 1400$, 2600$, 5700$, 6900$ BiÕt tû lÖ chiÕt khÊu thêi gian 6.6% Tính giá trị ròng khoản đầu t 2) Công ty CDC có khoản tiền 160000$ muốn đầu t vào dự án vòng năm Dự án xây khách sạn cho thuê dự kiến thu số tiền hàng năm 5400$, 23400$, 43200$, 54300$, 85400$ với tỷ lệ chiết khấu 6.5% suốt thời gian Dự án nuôi cá lồng dự kiến thu đợc 5600$, 23100$, 37400$, 46800$, 97300$ víi tû lƯ chiÕt khÊu lµ 6.9% Bạn khuyên công ty CDC nên đầu t vào dự án 2.4 IRR(Value,Guess): Tính tỷ lệ hoàn vốn nội cho chuỗi thu chi tài Tính IRR toán 1) 2) mơc 2.3 2.5 NPER(rate,pmt,pv,fv,type): TÝnh tỉng sè chu kú cho khoản đầu t dựa lãi suất, giá trị tại, giá trị tơng lai, số tiền toán cố định cho chu kỳ 1) Anh An có 1000$ gửi tiết kiệm với lãi suất12% năm Đầu tháng anh lại gửi vào 100$ Để có số tiền 10000$ anh An phải gửi liên tục thời gian bao lâu? 2) Anh Hoàng mua xe máy trả góp giá 14 triệu đồng với lãi suất 6% năm Đầu thánganh Hoàng phải trả 354136.44 đồng Hỏi anh Hoàng phải trả tháng hết? 2.6 PMT(rate,nper,pv,fv,type): Tính số tiền trả định kỳ cho khoản trợ cấp dựa tiền trả cố định lãi suất cố định 1) Anh Bình muốn có số tiền 50000$ sau 18 năm tiết kiệm Biết lãi suất tiết kiệm 6% năm Hỏi cuối tháng anh Bình phải gửi vào tiết kiệm tiỊn? 2) Anh Thanh mn mua tr¶ gãp chiÕc xe máy giá 14 triệu đồng vòng năm với lãi suất 6% năm Hỏi đầu tháng anh Thanh phải trả tiền? 3) Anh Hoà vay chị Hơng 10000$ thời gian 10 tháng với lãi suất 8% năm Cuối tháng anh Hoà phải toán cho chị Hơng số tiền vay Hỏi tháng anh Hoà phải trả chị Hơng tiỊn? 2.7 PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type): TÝnh sè tiỊn tr¶ chu kỳ xác định khoản đầu t dựa giá trị trả cố định laĩ suất cố định 1) Để đầu t cho dự án, công ty A&B vay ngân hàng 20000$ vòng 10 năm với lãi suất 8% năm Hãy tính số tiền tháng đầu tiên, tháng thứ hai, năm đầu tiên, năm thứ công ty phải trả cho ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÀM TÀI CHÍNH, BÀI TẬP HÀM TÀI CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay