chuong8 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

17 5 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:01

Cài t b o trì h th ng thơng tin CH CÀI NG VIII T, B O TRÌ VÀ KHAI THÁC H TH NG VIII.1 T ng quan v cài t HTTT 8.1.1 Tri t lý v chuy n i Cài t trình chuy n i t h th ng c sang h th ng m i M c tiêu c a giai n tích h p h th ng c phát tri n vào ho t ng c a t ch c m t cách va v p nh t áp ng v i nh ng thay i có th x y su t trình s d ng Giai n có hai kh i cơng vi c: (1) Chuy n i v m t k thu t (2) Chuy n i v m t ng i Trong th c t chuy n i, ng i ta hay m c sai l m xem nh m t chuy n i ng i c a h th ng C n ph i l u ý r ng thái tích c c ng h c a nh ng ng i s d ng nhân t quan tr ng cho s thành công c a h th ng m i Tuy nhiên vi c khích l tâm lý cho ng i s d ng ón nh n h th ng m i ph i c chu n b t t c giai n phát tri n h th ng, ch không ch th c hi n giai n cu i Vi c cài t m t h th ng m i có th kéo theo m t s thay i l n i v i t ch c K Lewin ã ch r ng, cho m t s thay i thành công t ch c ph i tr i qua pha: (1) M t n nh (Unfreezing), (2) Thay i (Moving) (3) Tái n nh (Refreezing) " t n i ng i ý th th c hi n c tình hình hi n t nh" có tác d ng t o m t b u khơng khí có l i cho s thay i Nó làm cho c c vi c c n có m t s thay i i v i h th ng Th c t cho th y khó có th m t s thay i, n u ch a hoàn toàn ý th c c r ng h th ng ang có v n , i có m t ó ch a hoàn ch nh c n ph i làm m t ó Tuy nhiên, t t c nh ng ng i s d ng không nh n th c v n m t cách ng th i Lãnh o có th nh n nh ng v n t n t i cách th c ho t ng hi n c a h th ng thông tin, nh ng nh ng ng i v n hành h th ng ó có th l i ch a nh n Và phân tích viên ho c thành viên nhóm phân tích có trách nhi m d n d t pha m t n nh t u d án, t c t ánh giá yêu c u "Thay i" ây có ngh a mang l i m t cách làm m i cho t ch c Khái ni m mơ hình lơ gíc, mơ hình v t lý ngồi tri n khai h th ng nh ng thành ph n thu c pha Có th th y ng, sau ý th c c s b t n, ng i s d ng nhi u l i t s t ru t mong ch h th ng i Và lúc ó vi c ph i ch nhi u tháng ho c nhi u n m i v i h khó ch p nh n Vi c tham gia c a ng i s d ng vào ti n trình c a d án r t c n thi t có ích, u ó khơng ch m b o cho h th ng m i áp ng yêu c u c a h , mà góp ph n th c hi n thành cơng s chuy n i Pha "Tái n nh" bao g m nh ng công vi c t ng c ng hi u ch nh h th ng iv ih th ng thơng tin, ó q trình h tr ng i s d ng, b o trì h th ng ánh giá sau cài t 8.1.2 N i dung công vi c chuy n i dung công vi c cài t HTTT bao g m p k ho ch chuy n Chu n b chuy n Chuy n i i i i k thu t a Chuy n i ph n c ng b Chuy n i ph n m m th ng thông tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i c Chuy n Chuy n a i d li u i v m t t ch c t o hu n luy n b Thay i quy ch HTTT Hoàn thi n sau chuy n VIII.2 Các ph ng pháp cài i t h th ng Có b n ki u cài t c b n: (1) Tr c ti p, (2) Song song, (3) C c b t ng b ph n (4) Phân giai n Vi c l a ch n ph ng pháp cài t tu thu c vào quy mô ph c t p c a nh ng thay i liên quan t i h th ng m i 8.2.1 Cài t tr c ti p Theo ph ng pháp này, ng i ta d ng ho t ng c a h th ng c a h th ng m i vào s d ng V i ph ng pháp b t c l i h th ng m i gây u nh h ng tr c ti p t i nh ng ng i s d ng Nói cách khác n u h th ng m i tr c tr c s c n th i gian k có th ph c h i l i h th ng c ho t ng tr l i c p nh t l i giao d ch nghi p v , nh m m b o tính c p nh t c a c s d li u Ph ng pháp t ng i m o hi m òi h i cài t ng b toàn b h th ng i v i nh ng h th ng l n, c n m t th i gian t ng i dài có th cài t xong h th ng m i Nh ng ph ng pháp c ng có nh ng u th c a nó: t n nh t Trong m t s tr ng h p, ph ng pháp cài t tr c ti p l i l a ch n nh t, lý khơng ch p nh n s t n t i song song c hai h th ng m i c 8.2.2 Cài t song song i ph ng pháp cài t song song, c hai h th ng m i c u ho t ng, cho t i có th quy t nh d ng h th ng c l i, t c ng i s d ng b ph n qu n lý nh n th y h th ng m i ã áp ng c yêu c u nhi m v Trang môn tin h c kinh t Cài t b o trì h th ng thơng tin t qu c a hai h th ng c so sánh v i nh m giúp xác nh xem h th ng m i có ho t ng t t nh h th ng c hay không L i c a h th ng m i, n u có s không nh h ng l m i t ch c, chúng s c khoanh vùng ho t ng nghi p v s c h tr b i h th ng Nh ng ph ng pháp s t n ph i trì m t lúc ngu n l c cho hai h th ng m i Ngồi c ng gây s phân tán i v i ng i s d ng, m t lúc ph i s ng c hai h th ng M t khác, theo ph ng pháp ph i c n m t th i gian k có th cài t h th ng c hoàn ch nh 8.2.3 Cài t thí mc cb ây ph ng pháp dung hồ gi a cài t tr c ti p cài t song song Cài t c c b ch th c hi n chuy n i t h th ng c sang h th ng m i c c b t i m t ho c m t vài b ph n (m t xí nghi p ho c m t chi nhánh v n phòng) Ph ng pháp chuy n i t i b ph n thí m l i có th m t ph ng pháp cài t quen bi t: tr c ti p, song song hay theo giai n i th c a cài t thí m c c b h n ch t i a chi phí s c khác ch gi i h n nh h ng m t ho c m t vài b ph n mà thơi, thêm vào ó b ph n qu n lý h th ng thơng tin có th u tiên t p trung n l c c a s thành cơng t i b ph n chuy n i th nghi m Khi b ph n qu n lý nh n th y trình chuy n i ã thành công m t b ph n có th ti n hành tri n khai cho ph n l i c a t ch c Các v n v p ph i chuy n i c c (v ch ng trình c ng nh tài li u t o h tr ng i dùng) s c gi i quy t tr c tri n khai i v i b ph n khác Ph ng pháp cài t thí m c c b t n gi n i v i ng i s d ng h ch làm vi c v i m t h th ng, nh ng v n gánh n ng i v i b ph n qu n lý h th ng thông tin ph i qu n tr hai h th ng m t lúc C ng c n l u ý r ng, n u ph n khác có nhu c u chia x d li u c n thi t ph i vi t thêm nh ng ch ng trình m b o tính ng b gi a h th ng c h th ng m i áp d ng cài t c c b 8.2.4 Chuy n i theo giai n ây ph ng pháp chuy n i t h th ng thông tin c sang h th ng m i m t cách d n d n, t u b ng m t hay m t vài mô un sau ó m r ng d n vi c chuy n i sang toàn b h th ng m i Nh ng ph n khác c a h th ng c m i c s d ng ph i h p v i cho t i t n toàn b h th ng m i c cài t xong ng gi ng nh ph ng pháp thí m c c b , chuy n i theo giai n c ng nh m h n ch th p nh t r i ro có th x y ra, n u có chúng c ng phân tán u theo th i gian không gian M t khác ph ng pháp cho phép t n d ng m t s l i th c a h th ng m i, tr c th ng c cài t hồn ch nh (ví d có th s d ng ph ng pháp c p nh t d li u m i tr c toàn b mô un l p báo cáo c tri n khai) th ng thông tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i ng ph ng pháp này, h th ng m i h th ng c n thay th ph i có kh n ng n t i chia x d li u nên c n ph i vi t nh ng ch ng trình c u n i gi a c s d li u ch ng trình c a h th ng c h th ng m i ôi ph ng pháp không th c thi c u h th ng c m i khơng t ng thích n m c m t s ph n c a h th ng c không th thay th d n c Ph ng pháp chuy n i theo giai ns a n hàng lo t phiên b n khác c a h th ng v n c n ki m soát t t phiên b n ó, q trình chuy n i c l p l i t ng giai n c n m t th i gian chuy n i t ng i dài VIII.3 L p k ho ch chuy n i i chi n l c chuy n i h th ng không ch bao g m vi c chuy n i ph n m m mà c chuy n i d li u, ph n c ng, tài li u, ph ng pháp làm vi c, mô t công vi c, ph ng ti n làm vi c, tài li u t o, bi u m u nghi p v Trong th c t , trình chuy n i th ng d a s k t h p c a hai ho c nhi u ph ng pháp Ví d n u ã ch n ph ng pháp chuy n i c c b ph i quy t nh xem ph ng pháp cài t s cs ng b ph n thí m b ph n ti p ó: tr c ti p, song song hay theo giai n? c bi t quan tâm trình cài t v n chuy n giao d li u Vì h th ng hi n hành th ng ch a d li u c n cho h th ng m i, v y nên c n gi i quy t s ch l i i v i d li u hi n th i c chúng t t p hi n th i, k t h p v i d li u m i, sau ó ghi l i chúng vào t p m i D li u c ng có th ph i c nh d ng l i có th t ng thích v i ki u li u m i, c h tr b i nh ng công ngh m i s d ng h th ng m i Các tr ng d li u m i có th c b sung v y nên t t c b n ghi c chép t h th ng hi n hành ch a tr ng m i H n n a chuy n giao d li u có th òi h i ph i d ng h th ng c , không x y vi c c p nh t i v i d li u c , u có th gây nguy c nh h ng n trình chuy n i h th ng Trong b t c tr ng h p c n d ng h th ng hi n th i u ph i ph i r t th n tr ng thông báo k p th i cho ng i s d ng K ho ch cài t c ng c n c thông báo k p th i cho ng i s d ng Trang môn tin h c kinh t Cài t b o trì h th ng thơng tin C ng c n lên k ho ch cho m t b ph n kh n c p can thi p tr ng h p h th ng có tr c tr c cho ho t ng nghi p v có th ph h i tr l i ho t ng bình th ng m t cách nhanh nh t C ng c n ý n chu trình ho t ng nghi p v c a t ch c, nên tránh th c hi n chuy n i vào th i k cao m c a chu k nghi p v Th c t vi c l p k ho ch cài t có th b t u t ti n hành phân tích h th ng M t s ho t ng cài t nh mua s m ph n c ng, h p th c hoá d li u chu n b chuy n giao cho h th ng m i, thu th p d li u m i ghi vào t p c a h th ng m i c n ph i c ti n hành tr c cài t p n m m Thông th ng ng i u hành d án s có trách nhi m xem xét tr c tồn b cơng vi c liên quan n cài t phân công trách nhi m cho phân tích viên khác C ng ghi nh r ng q trình cài t khơng ch n thu n cài t m t h th ng máy tính m i mà c m t q trình chuy n i có tính t ch c: trình chuy n i cách th c làm vi c c a ng i s d ng cách th c ho t ng c a t ch c VIII.4 Chuy n i t p c s d li u Trong ch ng tr c, c bi t ch ng thi t k lô gíc ã th y t m quan tr ng a kho d li u (các t p c s d li u) i v i h th ng thông tin Khi m t h th ng i c th c hi n có ba kh n ng v d li u nh sau: - Các kho d li u c n thi t ã có theo úng - Các kho d li u ã t n t i nh ng không y c tr ng thi t k c u trúc ch a phù h p - Các kho d li u hoàn toàn ch a t n t i i v i tr ng h p u tiên, khơng c n ph i chu n b Tr ng h p th hai c n ph i nh p thêm nh ng d li u m i ch a có máy trích d li u có c u trúc ch a phù p t t p hay t c s d li u, s a ghi l i vào c s d li u c a h th ng Tr ng h p kho d li u ch a có bu c ph i t o N u d li u ch a c tin h c hoá nh ng ã có v t mang tin th cơng vi c thu th p nh p d li u vào c s d li u ch v n nhanh hay ch m mà th ng thông tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i n l u ý r ng, nhi u tr th c hi n c ng h p, vi c chu n b c s d li u r t khó, th m chí khơng Ví d mùa thu n m 1988 Cơng n ng Diana có u c u m t hàng ng chuyên gia tin h c hoàn thi n h th ng cho phép công n ng qu n lý trang ph c H th ng n gi n C n ph i th y r ng v i ng c p xã h i công n ng không th m c m t b trang ph c c ng nh không th xu t hi n v i m t b trang ph c g p nh ng ng i ã g p l ng nhiên trang ph c c ng không th ch dùng m t l n r i b Thêm n a m i trang ph c phù h p v i m t ho c nhi u s ki n, phù h p v i th i m ngày c mang kèm v i trang s c th ng thông tin c n ph i l u tr d li u v t ng b (mùa, lo i v i, mô t , s ki n, th i m, ngày tháng nh ng d p ã m c ) Cho n lúc ch ng có m t chút d li u nh v y rõ ràng khơng th ch vài ngày có c nh ng d li u ó vào máy tính p tài li u cho h th ng, t o h tr ng i s d ng ba ti n trình t o nên m t ph n a giai n tri n khai chu kì phát tri n h th ng Th c trình l p tài li u cho h th ng b t u t r t s m, t tài li u u tiên c a vào t n c a h th ng, ó v n t o h tr ng i s d ng ch t thành tr ng tâm giai n tri n khai th ng M t h th ng ã c mã hoá, c th nghi m thành cơng q trình chuy n i b t u phân tích viên s ý t i công vi c liên quan n t o h tr ng i s d ng VIII.5 t o h tr ng i s d ng ây hai khía c nh c a m t h t ng c s t ng hoá c a t ch c t ng c s t ng hoá c a m t t ch c bao g m t t c ngu n l c th c t c n thi t giúp ng i s d ng h th ng máy tính m t cách t t nh t gi i quy t cơng vi c c a h t o h tr ng i s d ng r t quan tr ng i v i thành công c a m t h th ng thông tin 8.5.1 t o ng i s d ng h th ng thơng tin s d ng máy tính, òi h i nh ng k n ng nh t nh vi c t o ng i s d ng ng ng máy tính òi h i m t chi phí t ng i, òi h i t ch c ph i có m t h th ng t o hoàn ch nh dành cho ng i s d ng h th ng Vì s thành công c a m t ng d ng tin h c, nh ng c n thi t t o ng ng? ó nh ng v n sau: - Cách s d ng h th ng "Làm th - vào m t phi u gi y báo n , VND?" Các ki n th c máy tính c b n "Các t p d li u cách chép chúng" - Các ki n th c c b n v h th ng thơng tin "X lý theo lơ gì?" - Các ki n th c nghi p v c b n "Ph - ng pháp k toán hàng t n kho nh p tr Trang c gì?" Qu n tr h th ng "Làm th - c xu t tr Cài xu t yêu c u thay i i v i h th ng?" t h th ng môn tin h c kinh t is Cài t b o trì h th ng thơng tin "Làm th có th u hồ ho t ng c a HT hi n th i HT m i trình cài t theo ph ng pháp cài t theo giai n?" Có nhi u ph ng i s d ng: - ng pháp t o khác có th áp d ng d ng ng ih ng d n - ng Theo khoá h c - nhi u ng tri n khai n i dung t o i d y i d y t o có s h tr c a máy tính - t h p ph ng pháp: có ng chuyên gia t i ch i h ng d n v i s h tr c a máy tính s d ng - d ng l c l ng t o bên (l c l ng t o c a nhà cung c p ph n m m, tr ng h p mua ph n m m bên ngoài) i s ti n b c a KHKT, ngày hình th c t o t xa, t o v i s tr giúp c a thi t b a ph ng ti n, t o h ng d n tr c n c ng c a vào s d ng 8.5.2 H tr ng i s d ng h th ng thông tin tr ng i s d ng trình h tr vi c t o ng i s d ng vi c gi i quy t v n i v i ng i s d ng i v i ph n m m t phát tri n tài li u h tr c n c chu n b trình tri n khai h th ng M t b ph n t ch c v i ch c n ng h tr NSD vi c khai thác, t n d ng công ngh thông tin m t lo i hình h tr NSD r t có hi u qu Trung tâm có th th c thi công vi c: - Cài - Th o lu n v i NSD - Trích rút d li u t c s d li u c a t ch c vào máy tính cá nhân - t ph n c ng ho c ph n m m vi t ch ng trình b ng ngôn ng th h th o tài kho n cho NSD Tr l i câu h i theo nhu c u o trang minh ho Làm vi c v i NSD tham kh o v ph n c ng ph n m m a ngh thay VIII.6 B o trì h th ng thông tin th ng thông tin qu n lý Trang i h th ng i h c kinh t qu c dân Hà n i 8.6.1 Các b c c a khâu b o trì HTTT ây giai n chi m chi phí l n nh t chu kì s ng c a m t h th ng i v i ph n l n t ch c Q trình có th b t u sau h th ng c cài t Lý cho s t n i c a giai n b o trì h th ng nh m ti n tri n h th ng v m t ch c n ng h tr t t h n nh ng nhu c u thay i v m t nghi p v Các ho t ng b o trì h th ng không ch gi i h n nh ng bi n i v ph n m m, ph n c ng mà c nh ng thay i v quy trình nghi p v n b o trì h th ng c th c hi n th i gian bao lâu? Khơng có câu tr l i chung cho v n Ch có th nói, b o trì h th ng c n d ng l i m mà t i ó vi c phát tri n m i hay mua m i m t h th ng thay cho h th ng c s có tính kinh t h n Sau h th ng c cài t, v n b o trì h th ng b t u c t M t s thành viên a nhóm phát tri n h th ng s có trách nhi m thu th p yêu c u v b o trì h th ng c a ng i s d ng thành ph n quan tâm khác nh ki m soát viên h th ng, trung tâm li u, nhân viên qu n tr m ng hay phân tích viên h th ng Sau ã c thu th p, i yêu c u c n c phân tích xác nh rõ xem có nh h ng nh th n h th ng n u th c hi n yêu c u thay i ó s em l i l i ích M t yêu c u ã qua ki m nh, b t u trình thi t k tri n khai vi c thay i h th ng Và c ng t ng t nh b t u phát tri n m t h th ng, nh ng thay i c tri n khai s ph i qua ki m t th nghi m tr c ti n hành cài t vào h th ng tác nghi p 8.6.2 Quá trình b o trì h th ng thơng tin o trì h th ng giai n cu i c a chu kì phát tri n h th ng, theo ó m t xích cu i s d n tr l i m t xích u b t u m t chu kì m i Hay nói cách khác, b o trì h th ng m t trình tr l i u c a chu kì phát tri n h th ng l p l i b c c a trình phát tri n m t h th ng, cho t i yêu c u thay i c tri n khai o trì h th ng g m b n ho t - Trang ng chính: Thu nh n yêu c u b o trì: nh n c m t yêu c u b o trì, c n ti n hành phân tích xác nh ph m vi c a yêu c u nh h ng c a i v i h th ng hi n th i ng nh kho ng th i gian c n thi t cho m t d án nh v y (t ng t nh giai n xác nh l a ch n d án tin h c hố) mơn tin h c kinh t Cài t b o trì h th ng thông tin - Chuy n i yêu c u thành nh ng thay i c n thi t (t kh i ng l p l ch cho d án phân tích h th ng) - Thi t k nh ng thay i c n thi t logic thi t k h th ng) - Tri n khai thay i (t iv i ng t nh giai th ng (t ng t nh v i giai ng t nh giai n n thi t k n tri n khai h th ng) o trì h th ng th c s m t trình thu nh c a phát tri n h th ng mà u c a t phiên b n ph n m m m i m t phiên b n tài li u thi t k m i Các t ch c bao gi c ng u l i phiên b n ph n m m tài li u tr c ó u ó cho phép nhanh chóng khơi ph c i phiên b n tr c ó nh ng tr ng h p c n thi t 8.6.3 Các ki u b o trì h th ng ch th ch th Nh ã nh n m nh trên, m t ph n chi phí k cho h th ng thông tin t c không n m phát tri n m t h th ng m i mà n m giai n b o trì h th ng o trì ng vi c ti n hành nh ng thay i c n thi t i v i m t h th ng nh m c nh hay nâng c p c n ng c a h th ng ó Có nhi u ki u b o trì khác có th ti n hành i v i h ng thơng tin: o trì hi u ch nh: v i m c tiêu gi i quy t l i thi t k l i l p trình ti m n h th ng sau cài t Trong s d ng h th ng ch ng trình, l i (n u có) bao gi ng c ph n h i l i cho b ph n phát tri n h th ng, ti n hành b o trì hi u ch nh Các n b o trì hi u ch nh th ng xu t hi n sau cài t h th ng ó nh ng u c u o trì có tính kh n c p c n c áp ng tránh không làm gián n ho t ng kinh doanh Nh v y ki u b o trì ch có m c tiêu gi i quy t l i ti m n h th ng hi n t i mà không h b sung thêm m t ch c n ng m i c o trì thích nghi: i m c tiêu s a i h th ng phù h p v i thay i c a mơi tr ng (vì u c u nghi p v ho c yêu c u công ngh ) Ki u b o trì khơng ph i c p thi t nh b o trì hi u ch nh, nh ng thay i v nghi p v k thu t th ng tr i u theo th i gian Hình th c b o trì có b sung giá tr cho t ch c o trì hồn thi n: c i ti n h th ng gi i quy t nh ng v n m i ho c t n d ng i th c a nh ng c h i m i Nhi u nhà chuyên môn quan ni m r ng, ki u b o trì hồn thi n th c khơng m t cơng vi c b o trì thu n tuý n a mà m t trình phát tri n m i r i o trì phòng ng a: v i m c ích phòng ng a nh ng v n có th x y t ng lai, m t s thay i c ti n hành i v i h th ng, v i tinh th n ón u thay i n nh n c yêu c u b o trì th ng thông tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i n ý r ng, n u thi t k tri n khai ba ki u b o trì: b o trì thích nghi, b o trì hồn thi n b o trì d phòng khơng chu n s d n n vi c ph i ti n hành b o trì hi u ch nh Khác v i ki u b o trì hi u ch nh, ba ki u b o trì sau có b sung giá tr cho h th ng 8.6.4 Chi phí b o trì Chi phí b o trì h th ng thông tin chi m m t t l ph n tr m k N u chi phí phát tri n m i h th ng b o trì h th ng 100% t l chi phí dành cho b o trì t ng d n t 35-40% nh ng n m 70, d n lên 40-60 % nh ng n m 80 lên n 70-80% nh ng n m 90 (theo Pressman, 1987) i v i m t s t ch c, chi phí b o trì h th ng thông tin chi m n 80 % t ng ngân sách c a h th ng thông tin Nh ng y u t nh h ng n chi phí b o trì h th ng bao g m: - l i ti m n h th ng sau cài t Vì b o trì s a l i chi m m t t tr ng l n b o trì h th ng nên s l i ti m n h th ng sau cài t nh h ng r t l n n chi phí b o trì Trong tr ng h p khơng có l i chi phí b o trì có th nói r t th p, ng c l i u nhi u l i sau cài t chi phí b o trì s r t l n - l ng khách hàng khác mà nhóm b o trì ph i h tr khách hàng l n chi phí b o trì cao, yêu c u thay i báo cáo v l i c a h th ng xu t phát t nhi u m khác vi c ghi nh n v n , h tr khách hàng c ng nh c p nh t tài li u tr thành m t v n k - Ch t l ng c a tài li u h th ng Tài li u h th ng bao g m c tình hu ng c xây ng th nghi m h th ng Có th nói, n u khơng có nh ng tài li u h th ng có ch t ng ph i c n m t n l c b o trì r t l n - l ng ch t l ng nhân s c ch nh h tr b o trì h th ng Trong m t s ch c, nh ng l p trình viên t t nh t c phân cơng b o trì h th ng u s r t có l i l p trình viên b o trì h th ng th ng không ph i nh ng ng i l p trình ph n m m ban u cho h th ng nên v n ph i c n có nh ng ng i hi u nhanh v ch ng trình thay i ch ng trình th t c n th n Ngoài m t ch ng trình có c u trúc t t s d hi u d b o trì h n 8.6.5 Qu n lý b o trì h th ng Qu n lý m t cách hi u qu trình b o trì h th ng m t v n h t s c quan tr ng ho t ng b o trì tiêu t n t ng i nhi u ngân sách phát tri n h th ng V i th i gian, s l p trình viên làm vi c ph n b o trì h th ng t ng d n, i k p v t s l p trình viên làm vi c i ch ng trình m i n u tiên qu n lý b o trì h th ng qu n tr nhân s Có nhi u ki u c u trúc t ch c b o trì khác nhau: (1) Nhóm b o trì làm vi c tách r i v i nhóm phát tri n h th ng (2) Nhóm xây d ng h th ng c ng m ng ch c n ng b o trì ho c (3) Ng i s d ng cu i t i b ph n ch c n ng s t m ng ch c n ng b o trì h th ng ln M i l a ch n u có nh ng u m nh c m riêng n th hai o l ng hi u qu b o trì h th ng Cùng v i vi c qu n tr có hi u qu nhân l c b o trì h th ng, vi c ánh giá ho t ng b o trì tr nên r t c b n vi c ánh giá ch t l ng c a nh ng n l c phát tri n b o trì h th ng o c hi u qu , c n ph i o c nh ng y u t sau: - l ng l i - Kho ng th i gian gi a l i - Ki u l i Trang 10 môn tin h c kinh t Cài t b o trì h th ng thơng tin o kho ng th i gian trung bình gi a hai l i h th ng, m t ph ng pháp tên MTBF (Mean Time Between Failures) c s d ng V i th i gian, giá tr MTBF s t ng r t nhanh sau vài tháng s d ng b o trì s a l i h th ng Trong tr ng h p giá tr MTBF không ng nhanh theo th i gian, ó có th tín hi u cho th y có nh ng v n r t c b n t n t i h th ng mà ch a c x lý t t trình b o trì t ph ng pháp n a c ng r t d o hi u qu b o trì ki m tra xem l i x y âu, y x y nh th Ngoài b ng cách theo dõi ki u l i c ng cho nhi u thông tin qu n tr quan tr ng i v i d án t ng lai Nói chung n u khơng ánh giá theo dõi ho t ng b o trì h th ng khơng th có có hi u bi t c i ti n h th ng qu n tr có hi u qu c i ti n không ng ng h th ng c n ph i o l ng ánh giá c kh n ng ho t ng c a h th ng theo th i gian n th ba ho t ng b o trì ki m sốt u c u b o trì Có r t nhi u ki u u u b o trì khác nhau: có th yêu c u s a ch a nh hay nh ng l i tr m tr ng h th ng, ng có th nh ng yêu c u c i ti n hay m r ng ch c n ng c a h th ng Nh ng u quan tr ng ph i bi t quy t nh th c hi n yêu c u nào, b qua yêu c u C n xác nh m t s ph ng pháp x p h ng u tiên yêu c u b o trì, m t s u c u có th kh n thi t nghiêm tr ng h n so v i yêu c u khác th ng thông tin qu n lý Trang 11 i h c kinh t qu c dân Hà n i Tr c h t c n xác nh b o trì thu c lo i nào: n u ki u b o trì hi u ch nh, t c yêu c u o trì m t l i, v n ti p theo xem xét m c kh n thi t c a yêu c u ó N u l i nghiêm tr ng yêu c u b o trì có th h ng u tiên cao nh t c x p u tiên danh sách công vi c c n th c hi n c a h th ng, n u l i không ph i nghiêm tr ng, có th ti n hành x p lo i x p th t u tiên cho yêu c u b o trì, tu theo ki u lo i t m quan tr ng c a u u c u b o trì khơng thu c lo i hi u ch nh, lúc c n xác nh xem thu c lo i o trì thích nghi (v i s thay i c a công ngh / ho c yêu c u nghi p v ) hay lo i b o trì hồn thi n (nh m cung c p ch c n ng nghi p v m i) i v i yêu c u lo i thích nghi, c n ti n hành ánh giá, x p lo i x p th h ng u tiên cho chúng x p vào danh sách công vi c c n ti n hành i v i yêu nghi p v k ho liên quan c n lo n ti n hành xác hành c u b o trì lo i hồn thi n, c n xác nh xem chúng có n m k ho ch ch c a h th ng thông tin hay không N u không n m k ho ch i b yêu c u thông báo l i cho n i có u c u b o trì ó, ng c l i nh th h ng u tiên cho yêu c u x p vào danh sách cơng vi c c n ti n Chúng ta có th hình dung rõ nét h n trình di chuy n c a yêu c u b o trì m t t ch c qua hình v sau: n th t b o trì qu n tr c u hình ó q trình m b o r ng ch nh ng thay i ã qua th m nh m i c phép tri n khai i v i h th ng M t h th ng ã c tri n khai cài t mã l p trình c dùng xây d ng h th ng ó m t mơ t chi ti t v mô un c s c a h th ng Các mô un c s nh ng mô un ph n m m c dùng phiên b n m i nh t c a h th ng, nh ng mô un ã qua trình ki m tra m b o ch t ng t chu n v tài li u Nhân viên qu n lý th vi n c a d án s ki m sốt mơ un mã ngu n, c th ng i qu n lý th vi n có nhi m v ki m sốt vi c g i mô un c s (sao ra) cho l p trình viên c ng nh vi c n p l i mô un vào th vi n Khi nhân viên b o trì có nhu c u th c hi n m t thay i ó i v i h th ng, tr c h t h ph i ki m tra m t b n c a mô un c s , khơng có quy n hi u ch nh tr c ti p mô un c s Tr c t mô un c vi t l i vào th vi n, ph i tr i qua th t c ki m tra m b o ch t l ng, th nghi m chu n c a tài li u Có nh ng ph n m m c bi t ã c xây d ng qu n tr c u hình ho t ng ki m soát phiên b n c a h th ng Nh ng ph n m m ki u ngày tr nên c n thi t q trình ki m sốt nh ng thay i m t t ch c tr nên ph c t p vi c áp d ng m ng máy tính, h u hành, ngơn ng l p trình h qu n tr c s d li u khác nhau, Trang 12 môn tin h c kinh t Cài t b o trì h th ng thơng tin ngh a có th t n t i nhi u phiên b n khác c a m t ng d ng, ó m i phiên b n d a m t c s công ngh (Platform) riêng M t nh ng ch c n ng c a ph n m m nh v y ki m soát q trình truy nh p vào mơ un c s 8.6.6 Vai trò c a CASE b o trì h th ng Trong cơng ngh phát tri n h th ng truy n th ng, m t l ng l n th i gian ph i dành cho mã hố th nghi m ch ng trình M i có yêu c u thay i i v i ph n m m vi c u tiên s a mã sau ó q trình th nghi m ch ng trình c p nh t l i tài li u h th ng ó nh ng công vi c t nh t t n phí th i gian kh c ph c nh ng v n ó, cơng ngh ph n m m CASE c s d ng v i m c ích l n nh t thay i m t cách nhanh chóng cách th c hi u ch nh c p nh t mã tài li u h th ng B ng cách s d ng mơi tr ng CASE tích h p (g i I - CASE), nhà phân tích s ti n hành b o trì tài li u thi t nh s DFD thi t k hình, ch khơng ph i mã ngu n Nói cách khác, tài li u thi t k c s a i, sau ó b sinh mã s t ng t o m t phiên b n m i cho h th ng c s nh ng thi t k ã c s a i Và nh ng thay i h th ng c th c hi n m c c t thi t k nên ph n l n tài li u ã c hoàn thi n trình b o trì r i Có th nói, l i ích l n nh t c a vi c s d ng công c CASE c th hi n giai n b o trì h th ng Bên c nh cơng c CASE, ng i ta s d ng cơng c chuyên dùng khác công ngh ph n h i (Reverse Engineerring) công ngh thi t k l i (Re - Engineering) b o trì nh ng th ng khơng có y tài li u h th ng i kèm ho c nh ng h th ng c phát tri n tr c d ng công c CASE Nh ng công c c g i công c phát hi n thi t k , b i l i ích ch y u c a cơng c ó kh n ng t o nh ng tài li u thi t k có m c trìu t ng cao h n mã ngu n cho m t ch ng trình, b ng cách c phân tích mã ngu n c a Ví d , công thi t k ph n h i s c mã ngu n ch ng trình nh y u t u vào, th c hi n phân tích mã ngu n ã c c vào qua ó trích rút nh ng thơng tin v : c u trúc ki m soát, c u trúc d li u dòng d li u M t ch ng trình ã c bi u di n m c thi t k b ng ngôn ng bi u ngơn ng vi t nhà phân tích có th c u trúc l i thi t k cho phù h p v i nhu c u nghi p v hay th c t l p trình có hi u qu h n Và t ng t , công c thi t k l i s không d ng vi c phát hi n thông tin thi t k mà dùng thơng tin bi n i ho c t ch c l i h th ng ã có nâng cao ch t l ng c a h th ng VIII.7 ánh giá sau cài t Trong su t trình th c thi d án phát tri n h th ng thông tin, phân tích viên ln d ki n nh ng chi phí, th i h n m c tiêu t c c a h th ng Vì v y sau cài t xong, c n ph i ti n hành ánh giá d án h th ng ánh giá d án ch y u vi c so sánh th i gian th c s có c h th ng m i v i th i gian d ki n xác nh xem d án có tn th ngân sách ã xác nh hay khơng Vi c làm nh m hai m c ích: (1) Qu n lý nhân s (2) Rút kinh nghi m cho vi c qu n lý d án thông tin v sau Ch t l ng công vi c c giao cho phân tích viên ch d án ph i c ng i lãnh o cao h n ánh giá ánh giá qu n lý d án ch y u vi c xem d án có c ti n hành tuân th th i h n ngân sách hay khơng Nói nh v y khơng có ngh a khơng ch p nh n m t s t tr i ó v th i h n ngân sách Tuy nhiên, m t ng i ch d án mà c luôn v t qua m c quy nh ph i xem l i ph ng pháp d ki n ho c ph ng pháp qu n lý c a Trong b t k tr ng h p h c ng ph i gi i trình v s v t tr i ó ánh giá v h th ng vi c xem xét xem h th ng có t c m c tiêu ã hay không u không th th c hi n sau cài t mà ph i sau m t th i gian khai thác nh t nh Các c tr ng nh th i gian tr l i, m c d dàng s d ng, ch t l ng c a thông tin th ng thông tin qu n lý Trang 13 i h c kinh t qu c dân Hà n i u có th sau m t th i gian ng n nh ng khía c nh khác nh chi phí /l i ích ph i ch khai thác có th hàng n m m i hoàn thành vi c ánh giá Vi c ánh giá h th ng lâu hay chóng tu vào t ng h th ng c th , nhiên trình b t bu c ph i ti n hành, không c b quên CÂU H I VÀ BÀI T P A Các câu h i lý thuy t Th phân tích thi t k h th ng thơng tin? Nêu nh ng nguyên nhân c b n bu c m t t ch c phát tri n h th ng thơng tin Có ng i cho r ng, t ch c nh th n Hãy lý gi i u ó tin ng có nh ng h th ng thơng tin phi th c nhi u Hãy li t kê di n gi i s b giai Ph ng pháp phát tri n h th ng ”Ch có th hi u c chi ti t hi u nh ng chi ti t” c a Blaise Pascal i nói, b c ph n c a ph ng pháp phát tri n h th ng thông c d a vào ba nguyên t c gì? Hãy gi i thích câu nói c t ng th ch hi u c t ng th hi u ng pháp phát tri n h th ng thông tin có tính l p? Hãy nêu nh ng thành viên c a i ng phát tri n h th ng thơng tin Vai trò c a phân tích viên h th ng T i phân tích viên thi t k viên h th ng thông tin ph i hi u r t nhi u khoa h c xã h i nhân v n? nhau? i phân tích viên ph i bi t l p trình máy tính? i cơng vi c phân tích h th ng thơng tin khác 10 Môi tr ng t ch c h th ng thơng tin gì? 11 T i nói, giai n ánh giá yêu c u giai a m t d án phát tri n m t h th ng thông tin? 12 Nêu tên công vi c c a giai 13 T i giai nghi m? 14 n ánh giá yêu c u th ng ánh giá tính kh thi th hi n nh ng v n 16 M c ích c a giai n then ch t, b o c trao cho nh ng phân tích viên gi u kinh gì? m b n báo cáo k t thúc giai n n phân tích chi ti t gì? 17 T i nói giai n phân tích chi ti t mang nhi u tính b gian nh t khâu phân tích? 18 T i nói ng th ng thông tin? m s thành công n ánh giá yêu c u 15 Theo anh (ch ) c n ph i trình bày nh ng ánh giá yêu c u? c l p chi m nhi u th i i s d ng có vai trò r t quan tr ng su t trình phát tri n m t h 19 Hãy nêu nh ng ph pháp ng pháp thu th p thông nh ng u khuy t 20 K thu t ph ng v n h th ng thông tin hi n t i Trang 14 i v i nh ng t ch c khác m c a t ng ph ng c th c hi n nh th s d ng cho vi c thu th p thông tin môn tin h c kinh t Cài t b o trì h th ng thông tin 21 T ng h p k t qu ph ng v n ph i làm nh ng vi c k t qu c a chúng gì? 22 Nêu m t s cách mã hố thơng tin T i thi t k viên h th ng thông tin ph i thành th o k thu t mã hoá 23 Th s lu ng thông tin T 24 Th s lu ng d li u phích lơ gíc? 25 T i nói s 26 cơng c Hãy trình bày v m c s 27 T i nói ch t l bu c c a nó”? n h th ng v t lý gì? ng phích c a t n h th ng t nh? lu ng d li u nguyên t c c b n phân rã s ng c a h th ng thông tin ph thu c vào kh n ng tuân th ràng 28 Hãy nêu nh ng n i dung c a môi tr thông tin ng t ch c c n xem xét nghiên c u h th ng 29 Nghiên c u h th ng thông tin hi n t i bao g m nh ng công vi c gì? 30 Th ch n ốn Ph ng pháp phân tích ngun nhân gì? 31 Hãy nêu nh ng yêu c u thi t y u ph i có c a nh ng m c tiêu c n ng lai 32 T i ph i có vi c ánh giá l i tính kh thi cu i giai t c c a h th ng n phân tích chi ti t? 33 Hãy nêu rõ s khác c a mơ hình lơ gíc mơ hình v t lý 34 Thi t k lơ gíc gì? Có th phân thành cơng vi c? 35 M c ích c a giai n thi t k lơ gíc 36 Hãy mơ t nh ng cách th c 37 Hãy mô t b 38 Th s 39 Thu c tính bi t c yêu c u thông tin c a t ch c c c a vi c thi t k c s d li u i t thông tin u c u trúc d li u? nh danh, khố, phi khố c a t p gì? 40 Th ph thu c hàm gi a thu c tính? T i thi t k lơ gíc khơng c n có m t nh ng thu c tính l p thu c tính th sinh c u trúc t p? 41 Thi t k c s d li u b ng ph 42 T i ng ng pháp mơ hình hố gì? i ta khơng xét nh ng quan h có s chi u l n h n thi t k d li u? 43 Thi t k x lý gì? T i ph i phân tích k x lý tra c u c p nh t? 44 N i dung c a x lý tra c u Cách th c ti n hành 45 Ngôn ng c u trúc mô t x lý lơ gíc 46 Th c th khái quát gì? Khi s d ng th c th nh v y? 47 Phân tích c p nh t bao g m nh ng n i dung gì? Các lo i c p nh t? 48 Thi t k dòng vào gì? K t qu c a cơng vi c ó g m nh ng gì? 49 Hãy nêu nh ng cách th c h p l hoá ki m tra d li u nh p 50 Các tài li u c a h th ng sau giai n thi t k lơ gíc bao g m nh ng gì? 51 T i ph i xây d ng m t s ph ng án c a gi i pháp? 52 Biên gi i ph n tin h c hoá nh nh th nào? c xác 53 Có cách th c ( mode) x lý? Hãy dùng ví d c th th ng thông tin qu n lý Trang 15 trình bày? i h c kinh t qu c dân Hà n i 54 Hãy trình bày vi c ánh giá chi phí/l i ích c a h th ng thơng tin 55 Có nh ng lo i l i ích chi phí c a h th ng thơng tin? 56 T i nói xác 57 Hãy nêu b nh chi phí c a h th ng thông tin d h n xác nh l i ích c a nó? c th c hi n vi c ánh giá a tiêu chu n d án h th ng thơng tin 58 Hãy bình lu n câu nói “Gi i pháp tin h c hố luôn t t h n” 59 Thi t k v t lý ngồi có m c ích gì? T m quan tr ng c a nó? 60 Hãy nêu nh ng u nh t mang t tính - quang tính c m c a v t mang tin sau: gi y, hình, ti ng nói 61 Gi y m u có ph n in s n gi y có ph n thu h i có l i gì? 62 Li t kê tên vùng thơng tin c a u V trí c a chúng âu? 63 Nêu nguyên t c thi t k thơng tin hình 64 Nêu nguyên t c ph i tuân th thi t k hình nh p li u ph 65 Có nh ng cách th c ng pháp? 66 Giai thi t k giao di n ng i - máy? u nh c m c a t ng n tri n khai h th ng bao g m nh ng cơng vi c gì? 67 Vi c l a ch n công c th c hi n ph thu c vào nh ng y u t nào? 68 Thi t k ch ng trình theo ph ng pháp IPT-HIPO gì? 69 Hãy gi i thích khái ni m s ki n, công vi c, ti n trình, pha mơ un x lý 70 Nêu nguyên t c phân rã pha thành mô un x lý 71 S t ng th mơ un x lý gì? 72 Hãy dùng ví d minh ho mô t thi t k m t nhi m v ng i - máy 73 Th th nghi m h th ng? Nh ng khía c nh c n ph i th nghi m? 74 Hãy nêu ph ng pháp th nghi m ch 75 Quá trình b t , thay th ng thông tin m i? 76 Giai n cài i tái n ng trình nh có ý ngh a cho nh ng ng i th c hi n cài t t h th ng bao g m nh ng cơng vi c gì? 77 Hãy trình bày ph u ph ng pháp ng pháp cài t h th ng thông tin nh ng m m nh myu 78 T i t o hu n luy n ng i s d ng h th ng m i nh ng vi c làm b t bu c quan tr ng trình chuy n i h th ng? 79 B o trì bao g m nh ng cơng vi c nh ng lo i b o trì nào? 80 T i nói chi phí b o trì h th ng thông tin l n so v i nh ng h th ng khác? 81 Vi c ti n hành ánh giá h th ng thông tin sau cài ánh giá? t nh m m c ích gì? N i dung c n B Bài t p M t c a hàng bán cho thuê sách báo t p chí Sách báo t p chí c mua tr c ti p t nhà xu t b n i v i sách c n l u tr thông tin sau: hi u sách, Tên sách, Tóm t t n i dung, N m xu t b n, Nhà xu t b n, Tên tác gi , Giá bán; T p chí c n l u tr : hi u t p chí, Tên t p chí, T ng biên t p, k t p chí, Các chuyên m c, Tên ng i ph trách chuyên m c Trang 16 môn tin h c kinh t Cài t b o trì h th ng thông tin a hàng c n qu n lý nh ng ng i thuê v i m c: hi u, h tên, S n tho i, a ch C a hàng có m t s nhân viên theo dõi ng i m n, m i nhân viên theo dõi m t nhóm ng i m n Hãy v s quan h th c th thi t k c s d li u lơ gíc cho HTTT tr giúp qu n lý c a hàng Ban v t giá ph ang xây d ng m t h th ng thông tin qu n lý giá bán l hàng ngày a nhi u m t hàng t i nhi u th tr ng th gi i Các gi y báo giá t th tr ng g i v có tên hàng, giá c th i m báo giá (ngày gi ) M i cán b c a ban v t giá c phân công ph trách m t s th tr ng M i th tr ng có m t s nhân viên làm nhi m v l y giá g i gi y báo giá v ban v t giá Hãy v s quan h th c th thi t k c s d li u lơ gíc cho HTTT tr giúp qu n lý giá c a u ban Hãy thi t k lơ gíc cho h th ng thông tin qu n lý m thi sinh viên c a m t khoa Hãy thi t k mơ un l p trình cho m t h th ng thông tin qu n lý kho s n ph m c a t doanh nghi p s n xu t công nghi p Hãy thi t k bi n pháp qu n lý ti t ki m t ng m b o sai sót nh t nh p s ti n g i vào h th ng Hãy thi t k c s d li u máy PC v i h qu n tr c s d li u FOXPRO bán cho th b ng hình th ng thơng tin qu n lý Trang 17 qu n lý
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong8 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, chuong8 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay