chuong7 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:01

Th hi n k thu t CH NG VII TH C HI N K THU T VII.1 M c ích công n c a giai n th c hi n k thu t HTTT Giai n th c hi n k thu t h th ng thông tin có nhi m v a quy t nh có liên quan i vi c l a ch n công c phát tri n h th ng, t ch c v t lý c a c s d li u, cách th c truy nh p t i b n ghi c a t p nh ng ch ng trình máy tính khác c u thành nên h th ng thông tin Vi c vi t ch ng trình máy tính, th nghi m ch ng trình, mơ un tồn b h th ng c ng c th c hi n giai n M c tiêu c a giai n th c hi t K t qu quan tr ng nh t c a giai ph n m m Vi c hoàn thi n m ng, cho thao tác viên c ng trách nhi n k thu t h th ng xây d ng m t h th ng ho t ng n ph n tin h c hoá c a h th ng thơng tin - ó i tài li u h th ng tài li u h ng d n cho ng i s m c a nh ng nhà thi t k h th ng Nh ng công n c a giai n th c hi n k thu t bao g m: p k ho ch th c hi n k thu t - Thi t k v t lý p trình - Th nghi m - Hoàn thi n h th ng tài li u t o ng i s d ng VII.2 L p k ho ch th c hi n Nhi m v quan tr ng nh t c a l p k ho ch th c hi n k thu t l a ch n công c S l a ch n s quy nh t i nh ng ho t ng thi t k v t lý (thi t k v t lý c s d li u, thi t ch ng trình) c ng nh ng ho t ng l p trình sau th ng thơng tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i Hi n t n t i r t nhi u ngơn ng l p trình khác nhau, m i ngơn ng có nh ng u nh c m khác nhau, m i ngôn ng c thi t k nh m nh ng m c ích nhu c u riêng Cái nh v n ng l c x lý, d s d ng, tính tốn nhanh, th c hi n nhanh ch th vào/ i v i nh ng ng d ng th ng m i qu n lý, nh ng v n quan tâm giáo trình này, ngơn ng b c cao t th h tr lên phù h p h n c Ngồi ngơn ng th t c nh Basic, Cobol, Fortran, Pascal hi n có hàng ch c ngơn ng th h th , ngôn ng phi th t c nh Focus, SQL, DataBase, Lotus 123 Nh ng ngôn ng m i g n i ngôn ng t nhiên h n th h tr c, có ngh a l p trình viên khơng ph i nói cho máy bi t ph i làm nh th mà ch c n báo cho bi t ph i làm Vi c ch n ngơn ng l p trình tu thu c vào tình hình th c t c a h th ng M t ng d ng t cán b khơng chun tin h c rõ ràng nên ch n ngôn ng th h Tuy nhiên nh ng ng d ng l n c n ph i có nhi u ngơn ng k t h p c n nh ng nhà tin h c chuyên môn th c hi n Vi c ch n Excel ch ng h n rõ ràng không th công c lý t ng phát tri n m t h th ng l p hoá n bán hàng Sau vi c l a ch n công c vi c phân ph i công vi c cho thành viên, xây d ng ti n trình th c hi n chi phí c ng nh yêu c u v t t k thu t cho giai n th c hi n k thu t h th ng VII.3 Thi t k v t lý u nh giai n phân tích chi ti t góp ph n b o m cho thơng tin h th ng y , thuy t ph c, có ý ngh a i v i ng i s d ng vi c thi t k v t lý có m c ích b o m xác c a thơng tin làm h th ng m m d o, chi phí Hai b ph n c a h th ng s d li u x lý s c xem xét k ây 3.1 Thi t k c s d li u v t lý Trong giai n thi t k lơ gíc, thi t k viên b o m cho c s d li u ch a t t c nh ng d li u nh ng khơng có d li u d th a, t o thông tin u c a h th ng Thi t k t lý nh m m c ích tìm cách ti p c n t i d li u nhanh hi u qu Có hai ph ng th c quan tr ng tr cho t p t m c ích ch s hoá t p thêm d li u Khi c s d li u c cài t vào máy tính h qu n tr c s d li u (HQTCSDL) t n ghi c a t p theo tr t t mà chúng c n p vào N u ch có nh v y th i gian tìm l y m t b n ghi s r t l n Ví d máy vi tính ( i 586) m t t p có 10 000 b n ghi m i b n ghi có 100 ký t th i gian tìm ki m kho ng 4,5 phút u r t khó ch p nh n i v i ng i s d ng, cho dù n i dung tìm ki m t t cách th hi n p hình v t qua khó kh n ó, thi t k viên có th s d ng m t t p ch s T p ch s gi ng nh t quy n s a ch cho HQTCSDL bi t xác a ch c a t ng b n ghi a nh Vi c dùng t p ch s làm gi m k th i gian tìm ki m Ví d n u tìm ki m có t p ch s th i gian tìm ki m m t b n ghi 10 000 b n ghi dài 100 ký t s kho ng 0,6 giây Tuy nhiên vi c s d ng t p ch s không ch có u m h QTCSDL ph i qu n lý c t p ch vi c c p nh t t p ch s c ng chi m nhi u th i gian c p nh t t p d li u H n n a i v i m t t p c s d li u th ng có r t nhi u cách tìm ki m hay tiêu chu n tìm ki m khác nhau, v y có th ph i có nhi u t p ch d n cho m t t p c s d li u Th ng tìm ki m p ch d n c n m b nh mb ot c tìm ki m nh ng vi c ó òi h i b nh ph i l n Vì v y cán b thi t k ph i cân nh c gi a vi c dùng hay không dùng t p ch n t cách khác t ng t c tr l i thông tin l u tr thêm d li u d d t c s li u Khi thi t k lơ gíc u c u không l u tr d li u th sinh ngh a d li u có Trang môn tin h c kinh t Th hi n k thu t th tính tốn t d li u khác nh ng cho vi c t o thơng tin nhanh h n ây có th xem xét l u tr nh ng d li u nh v y Ví d Hãng hàng khơng Air Central có th ng cho hành khách theo m c m mà hành khách t c t chuy n i máy bay c a hãng m c tính t thông tin ghi vé a chuy n bay mà khách hàng ã i Tuy nhiên có th tr l i cho khách hàng theo ch h i áp, ng i ta ã t o m t t p t ng h p tính m cho khách hàng ch không ph i m i có khách hàng h i m i tính t t p vé g c ã 3.2 Thi t k v t lý x lý th hi n t t thi t k x lý cho phép vi t t t ch ng trình sau IBM ã a ph ng pháp IPT-HIPO (Improved Programming Technoloies Hierarchical Input Proces Output ) k thu t phát tri n ch ng trình phân c p theo Vào-X lý-Ra a) t s khái ni m c s ki n (Evenement) m t vi c th c n làm kh i sinh vi c th c hi n c a m t ho c nhi u x lý ó Có nh ng s ki n n m c ch c a t ch c Ví d , sau “Tính ng xong” k t qu c a vi c tính l ng s s ki n kh i sinh cho x lý in b ng l ng sau ó Có nh ng s ki n t nh “ M t n t hàng n” Ng i ta ch th hi n s x lý nh ng s ki n ngồi Cơng vi c (Operation) m t dãy x lý có chung m t s ki n kh i sinh Ví d v i s ki n kh i sinh “ n cu i tháng “ cơng vi c tính l ng g m x lý sau ây c th c hi n: - p nh t nh ng thay i h s l - Tính l - In b ng l - Tính l p b ng chi b o hi m xã h i - ng nhân viên ng cho t ng nhân viên ng p b ng t ng h p chi l ng Ti n trình (Process) m t dãy công vi c mà x lý bên c a n m t l nh v c nghi p v N u ti n trình l n lên chia c t thành nh ng l nh v c nh h n Ví d Trong l nh v c “Q n lý kho” s thu n ti n h n (2) Xu t kho (3) Ki m kê ti n trình: (1) Nh p hàng vào kho, Nh v y ti n trình khái ni m mang tính t ch c, g n v i l nh v c ho t công vi c mang tính khái ni m Nhi m v m t x lý c xác nh thêm y u t v hi n "Ai?" ây nh n m nh v ph ng th c x lý (th mu n nói v v trí a lý ho c v trí cơng tác c a ng i th nh ng u ki n kh i sinh u ki n kh i sinh ph c t ki n g i m t ng b ng, t ch c: Ai, âu Khi th c công, h i tho i, h n h p), " âu?" c hi n "Khi nào?" mu n nói t i p c u thành t s k t h p nhi u s Pha x lý Là t p h p nhi m v có tính n y u t t ch c s th c hi n c a chúng, không ph thu c vào s ki n khác mà ch ph thu c vào s ki n kh i sinh ban u th ng thông tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i Nh v y xu t phát t danh sách x lý phân b thành công vi c, t công vi c tách thành ti n trình, t ti n trình chia thành pha x lý Mô un x lý m t x lý c p nh t ho c tra c u bên c a m t pha thao tác v i s ng t ng i d li u ây cách chia nh x lý Yêu c u x lý v i d li u m t khái ni m t ng i, tu thu c vào m t s nh ng tiêu chu n khác nhi u mang tính ch quan c a nhà thi t k Ví d xác nh yêu c u s l ng hàng c n t có th t o mô un x lý sau: b) Th hi n s liên k t mô un d ng s phân c p th hi n m i liên k t gi a mô un ã c t o Pha “ p m t n t hàng” có mơ un liên k t v i nh hình sau: t s l u ý thi t k mơ un l p trình - Xây d ng mô un nh - Mô un - Tính - Tích h p - Trang nh d ki n tra có th s d ng nhi u pha n kh n ng tr giúp c a ph n m m phát tri n c tr ng v t lý c a máy tính phân chia mơ un p theo nhóm mơ un có s liên thơng h t mơn tin h c kinh t n Th hi n k thu t Vi c tách thành mô un c n ph i luôn tr l i câu h i “ Nh th nào?” N u câu tr i c n ph i xem xét t i nhi u quy t c qu n lý ph c t p c n ph i ti p t c phân rã Các s c a t ng pha nh s t qu vi c làm cho phép : - dàng th y rõ t ng th c liên k t l i t o thành m t s t ng th nh t ng d ng - Là chìa khố ti p c n t i tài li u h th ng m i m t mô un s kèm v i m t phích mơ t ph thêm cho mơ un ó - Cho phép phát tri n ng d ng t cao xu ng th p c) Thi t k nhi m v ng i - máy Các nhi m v ng i máy có m c ích t ch c h i tho i gi a ng i máy pha i tho i M i nhi m v ng i - máy c n ph i l p m t s theo m u ví d c a pha l p n t hàng sau: VII.4 L p ch ng trình máy tính Ph n m m máy tính cho h th ng thơng tin l p trình viên th c hi n v i yêu c u o r ng ch ng trình phù h p hồn tồn v i c t thi t k m p trình trình chuy n i c t thi t k v t lý c a nhà phân tích thành ph n m m máy tính l p trình viên m nh n M t ti n trình l p trình c b t u c ng lúc có th b t u ti n trình th nghi m ti n hành chúng song song M i m t mô un ch ng trình c vi t xong có th ti n hành th riêng mơ un ó, sau ó th mô un nh m t ph n a m t ch ng trình l n h n sau ó th ch ng trình nh m t ph n c a m t h th ng l n n n a Chú ý r ng, th nghi m c ti n hành giai n th c hi n k thu t nh ng ph i c l p k ho ch t r t s m d án L p k ho ch th nghi m bao g m vi c xác nh xem c n c th nghi m vi c thu th p d li u ph c v m c ích th nghi m B c l p k ho ch th nghi m th ng c ti n hành giai n phân tích, u c u th nghi m liên quan n yêu c u h th ng VII.5 Th nghi m ph n m m 5.1 T ng quan v th nghi m ch th ng thơng tin qu n lý ng trình Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i Th nghi m ch ng trình trình tìm l i Nó m t ánh giá cu i v c t , thi t k mã hố M c ích c a vi c th nghi m ch ng trình nh m m b o r ng t t c thành ph n c a ch ng trình ng d ng u c thi t k th c hi n k thu t úng v i yêu u Th ng có ki u l i c tr ng ch ng trình ng d ng: (1) Ch ng trình không làm nh ng u c n ph i làm (2) Ch ng trình làm nh ng u khơng c n làm L i lo i cg i l i b sót hay g p i v i ng d ng m i c phát tri n, lo i l i th g p ph i ng d ng b o trì M t th nghi m t t m t th nghi m ph i xác nh c c lo i l i ó Tham gia vào giai n th nghi m ch ng trình có nhi u i t ng khác có nhi u chi n l c th nghi m khác có th c áp d ng v i nh ng m c khác nhau, nh m m c tiêu cu i "Tìm l i" ti m n ch ng trình Th nghi m ch ng trình th c ch t c b t u t r t s m chu k phát tri n h th ng, c d u v y ho t ng th nghi m ch ng trình th c s l i x y giai n th c hi n thu t h th ng N u giai n phân tích h th ng m t k ho ch th nghi m t ng th (Master Test) c xây d ng, giai n thi t k h th ng: k ho ch th nghi m mô un (Unit Test), k ho ch th nghi m tích h p (Integration Test) k ho ch th nghi m toàn th ng (System Test) m i c xây d ng Trong trình th c hi n k thu t h th ng, k ho ch th nghi m khác s c th c hi n trình th nghi m th c s cb t u NG 3.9 : N I DUNG C A K HO CH TH NGHI M T NG TH Gi i thi u chung a Mô t h th ng c n th nghi m b Các m c tiêu c a k ho ch th nghi m c Ph ng pháp th nghi m d Các tài li u h tr K ho ch chung a L ch v : th i gian a m th nghi m b Tài li u th nghi m + K ho ch th nghi m + Các tr c ng h p th nghi m u ki n th nghi m Các yêu c u th nghi m a Ph n c ng b Ph n m m c Nhân s Ki m sốt q trình th nghi m Trong m t s t ch c, ng i ta t o nhân viên chuyên nghi p v th nghi m ch ng trình, nh ng ng i s giám sát h tr trình th nghi m Các qu n tr viên th nghi m ch ng trình có nhi m v l p k ho ch th nghi m, xác l p chu n th nghi m, tích h p ho t ng th nghi m phát tri n h th ng vào chu k phát tri n h th ng, ng th i m b o ng k ho ch th nghi m c th c hi n k thu t hoàn thành Các chuyên gia th nghi m ch ng trình có trách nhi m tr giúp qu n tr viên th nghi m vi c l p k ho ch th nghi m, xây d ng tr ng h p th , ti n hành th nghi m ánh giá, báo cáo v k t qu th nghi m Có nhi u ki u th nghi m ch ng trình khác có th ti n hành phân lo i k thu t th nghi m ó theo nhi u tiêu th c khác Trang môn tin h c kinh t Th hi n k thu t a Phân lo i theo cách th nghi m ch - thu t th nghi m t nh Không ti n hành th c hi n ch ng trình, k t qu th c hi n ng trình khơng ph i m c tiêu ki u th thu t th nghi m ng Th nghi m có ti n hành th c hi n ch ng trình b Phân lo i theo cơng c th nghi m thu t th công Th nghi m ng i th c hi n, khơng có tr giúp c a máy tính thu t t ng Th nghi m b ng máy tính 5.2 M t s khía c nh c n th nghi m i v i m t h th ng thông tin qu n lý Theo E M Awad c n ki m tra th nghi m h th ng khía c nh sau: - xác c a s n ph m u áp ng v m t th i gian tr l i c a h th ng ng l c x lý v i kh i l ng d li u l n Kh n ng ph c h i h th ng n u có s c ng ng ho t - an toàn c a d li u - d dàng s d ng tài li u h 5.3 M t s k thu t th nghi m ch Các k thu t th nghi m ch ng ng d n ng trình ng trình + Rà sốt l i c tr ng (Inspections) Là m t k thu t th nghi m ch ng trình t nh, theo ó ch ng trình c ki m tra m t cách th công phát hi n nh ng l i th ng g p M i m t ngơn ng l p trình th ng có nh ng ki u l i nh t nh mà l p trình viên có th m c ph i Công vi c c a thành viên ki m tra l i i chi u ch ng trình v i danh m c l i th ng p i v i ngôn ng l p trình ó Có th phát hi n t i 60 n 90% l i c a ch ng trình b ng k thu t + K thu t ki m tra logic (Walkthroughs) K thu t t p trung vào logic c a ch ng trình h n vào tr ng h p th c bi t C ng nh n m nh r ng, k thu t ch phát hi n i ch không s a l i Công vi c s a l i ch ng trình c a l p trình viên + K thu t th nghi m th công (Desk Checking) Là t k thu t th ch ng trình ch ng gi y bút chì L p trình viên ho c m t thành viên ó có hi u bi t v logic ch ng trình s rà sốt l i tồn b ch ng trình ti n hành th c hi n t ng l nh m t thay th vai trò c a t máy tính + K thu t ki m tra cú pháp b ng máy tính (Syntax Checking) Là k thu t th t ng nh t d ng t nh - phát hi n l i cú pháp nh ng không th c hi n l nh Còn k thu t th t ng khác u d ng ng (ngh a có s th c hi n ch ng trình tìm l i) + K thu t th nghi m mô un (Unit Test) Th nghi m t ng mô un (hay g i mã) riêng r , nh m phát hi n l i có mơ un ó th ng thông tin qu n lý Trang n i h c kinh t qu c dân Hà n i + K thu t tích h p (Integration Test) Vì mơ un t n t i ho t ng v i mô un khác ch ng trình h th ng nên mô un ph i c th nh ng nhóm l n h n K thu t k t h p mô un v i th nghi m chúng g i thu t th tích h p K thu t tích h p c tri n khai chi ti t d n t xu ng (Top - Down) t u b ng vi c th mô un liên k t (mô un g c m t c u trúc hình cây) ch m t s mô un th c p c a Sau ó b c b sung thêm ho c mô un th c p c khác Sau ch ng trình ã c th v i mơ un liên k t tồn b mơ un th c p tr c ti p c a nó, có th b sung thêm mô un c a m c k ti p th nghi m ch ng trình Quá trình c l p l i, cho t i tồn b ch ng trình c th nghi m d ng t ng th + Th nghi m h th ng (System Test) ây k thu t ghép t t c ch ng trình c u thành nên h th ng th K thu t t ng t nh k thu t th tích h p, nh ng thay tích p mơ un l i v i thành m t ch ng trình vi c tích h p ch ng trình thành th ng K thu t c ng theo logic phát tri n nh k thu t th tích h p Và c hai k thu t th nghi m này, không ch mô un ch gi a chúng n a ng trình c ki m tra mà c giao di n Nh v y, v i ph ng th c nh ph i vi t mơ un liên k t tr c, sau ó m i vi t mơ un m c ti p theo c th ti p t c, cho t i toàn b mơ un c a h th ng c hồn thi n Tuy nhiên c ng c n ý r ng mô un m c cao nh t s g i n r t nhi u mô un th c p khác, v y nên mu n th mô un m c cao nh t mơ un th c p ch a có ph i s d ng k thu t th Stub + K thu t th stub Stub hai ho c ba dòng l nh l p trình viên vi t thay th t m th i cho nh ng mô un th c p ch a vi t Trong ch y th , mô un liên k t s g i Stubs thay g i mô un Stub s nh n u n tr l i k t qu cho mô un mã liên k t Sau mô un th c p c th nghi m, có th ti n hành k thu t th tích h p K thu t th tồn h th ng khơng ch n gi n k thu t th tích h p m r ng mà th xem h th ng có áp ng c m c tiêu khơng ki m tra u ó, k thu t th nghi m h th ng s d ng d li u gi nh m t môi tr ng th nghi m gi nh K thu t th h th ng th ng c th c hi n b i nhân viên c a h th ng thông tin ho c b i ng i s d ng có s h ng d n a ph trách h th ng thông tin qu n lý Các chi n l c th nghi m c b n có ki u chi n l c th nghi m ch ng trình: (1) Chi n l c th nghi m liên quan n cách ki m tra Logic c a ch ng trình: Ki u chi n c có th chi n l c h p en - Black Box (chi n l c có tính h ng d li u, chi ti t Logic c che u khơng c n phân tích) ho c chi n l c h p tr ng - White Box (chi n Trang môn tin h c kinh t Th hi n k thu t c có tính h ng Logic hay h ng gi i thu t, theo ó m t vài hay t t c m t Logic c n c ki m tra xác nh tính úng n c a ch c n ng Các k t qu trung gian u cu i có th c d ốn nh l ng nh chi n l c th nghi m h p tr ng này) (2) Chi n l c th nghi m liên quan n cách th c ti n hành th nghi m: Ki u chi n l c có th chi n l c "T xu ng" Top - Down (v i quan ni m ch ng trình quan tr ng nh t, c n ph i c phát tri n th nghi m tr c c nh th chi ti t d n t i ch ng trình mơ un th c p ti p theo) ho c chi n l c " d i lên" Bottom - Up" (v i quan ni m mô un ch ng trình riêng r c n c phát tri n th nghi m hồn tồn riêng r , sau ó m i c g p v i ti n hành th nghi m tích h p) Các chi n l c ki m tra không lo i tr l n nhau, chúng có th c s d ng n l ho c k t p v i Thông th ng phát hi n ng c n áp d ng nhi u chi n l c th th ng thông tin qu n lý c h t l i ch nghi m khác Trang ng trình ng i h c kinh t qu c dân Hà n i Sau ã xác nh c chi n l c th nghi m, có th ti n hành t o tr ng h p th nghi m c th (Test Case) Quá trình th nghi m c l p i l p l i cho t i khơng l i ho c ã t c m c ch p nh n c Quá trình th nghi m ch Có hai ng trình m c n ghi nh th nghi m h th ng thông tin: (1) M c tiêu c a vi c th xác nh n h th ng ã tho mãn yêu c u (2) K ho ch th nghi m h th ng c n c xây d ng c th H th ng c n c th nghi m nhi u góc khác nh : th i gian h i áp, h i áp tr ng h p khơng có u vào ho c t i u vào C n ph i th nghi m m i có th y sai sót h th ng Ít nh t ph i th c nh ng ph n hay s d ng nh t c a h th ng, thêm vào ó nh ng ph n khác n u th i gian cho phép t nh ng n i dung có k ho ch th nghi m t ng th vi c chu n b m t b tr ng h p dùng cho th nghi m m i tr ng h p th nghi m ph i c l p tài li u c n th n, ng i t o tr ng h p th nghi m không c ng i s ti n hành th nghi m (xem m u mô t tr ng h p th nghi m trên) i tr ng h p th nghi m có th c n c s d ng l p l i cho phiên b n m i sau ó a ng d ng, t o u ki n so sánh k t qu th nghi m c a phiên b n tr c c a ng d ng v i phiên b n sau ó, nh m xác nh rõ r ng nh ng thay i c th c hi n i v i h th ng không sinh thêm l i m i ho t ng c a h th ng không b i Bên c nh mô t chi ti t cho m i tr ng h p th nghi m c n có mơ t k t qu th nghi m h th ng i v i tr ng h p th nghi m ó, ó có nh n m nh t i s khác bi t c a k t qu th c t v i k t qu d tính Trong b ng k t qu th nghi m có xác nh rõ: t i có s khác gi a k t qu th c t k t qu d tính c ng nh nh ng xu t cho gi i pháp thay i ph n m m, n u có Ngh a có s khác gi a k t qu d tính th c t c n ti n hành tìm x lý l i b ng nh ng công c g r i khác (xem m u k t qu th nghi m ch ng trình trên) Chu trình: phát hi n v n t n t i, khoanh vùng l i th nghi m l i tình hu ng c l p i l p l i cho t i không t n t i v n n a Trang 10 môn tin h c kinh t Th hi n k thu t Th nghi m ch p nh n Sau th nghi m thành cơng h th ng, có th ti n hành ki m nh l i b i ng i s ng có th bàn giao h th ng - g i th nghi m ch p nh n (Acceptance Test) ó q trình th nghi m h th ng, ó ng i s d ng th c s c a h th ng s t th nghi m toàn di n c h th ng, nh m xác nh xem h th ng có áp ng c nhu c u c a h không k t qu cu i c a q trình s ch p nh n c a ng i s d ng i v i h th ng m i Quá trình th nghi m h th ng ch p nh n th ng khác gi a t ch c gi a th ng liên quan, nh ng th ng g m hai giai n: (1) T Anpha: (2) T Beta: d ng d li u mô ph ng nh ng r t d ng d li u th c m t môi tr c tr ng ng làm vi c th c c a ng i s d ng Trong giai n th Anpha c n ki m tra kh n ng khơi ph c, tính an toàn, s c t i/ hay kh ng áp ng c a h th ng tr c nh ng tình hu ng b t th ng kh n ng ho t ng c a h th ng nh ng môi tr ng khác Trong giai n th Beta, m t nhóm nh ng ng i s d ng s s d ng h th ng môi ng làm vi c th c c a h , v i nh ng d li u th c M c tiêu c a giai n xác nh xem b n thân ph n m m, tài li u h ng d n, h tr k thu t ho t ng t o có t yêu c u nh d nh hay không tr Th Bê ta có th xem nh m t l n di n t p c a giai c c hai giai n th u c n c s a, tr th ng a vào s d ng hàng ngày n cài t h th ng M i l i phát hi n c ng i s d ng có th ch p nh n VII.6 Hồn thi n tài li u h th ng Hoàn ch nh tài li u cho h th ng m t b c h t s c c n thi t tr c phân tích viên k t thúc m t d án tin h c hoá b t u chuy n sang m t d án khác, nh m t p h p thông tin quan tr ng mà h có c v h th ng trình phát tri n th c hi n k thu t th ng Tài li u v h th ng c n thi t cho hai nhóm ng i sau: - Các qu n tr viên h th ng thông tin, nh ng ng ho t ng c a - g i "Tài li u h th ng" - Nh ng ng d ng" i s d ng h th ng ph c v công vi c hàng ngày - g i "Tài li u cho ng Các k t qu c a giai - i s b o trì h th ng su t th i gian n l p tài li u, t o h tr ng Các tài li u v h th ng tài li u cho ng ho ch t o ng i i s d ng bao g m: i s d ng i s d ng Các mô un t o k ho ch h tr ng i s d ng "Tài li u h th ng" m t nh ng b ph n quan tr ng nh t c a m t h th ng thơng tin Nó cho bi t l ch s c a m t h th ng, thi t k m c tiêu c a h th ng ó Khơng có tài li u t khó th c hi n s thay i i v i h th ng, khơng bi t c t p, báo cáo th t c c thi t k nh th Lo i tài li u u tiên tài li u v thi t k h th ng ch a nh ng thông tin chi ti t v c t thi t k c a h th ng m i bao g m thi t k báo cáo, thi t k hình, thi t k ch ng trình th t c Tài li u thi t k h th ng c n bao g m c t thi t k ch ng trình, nh s c u trúc, b ng mã, s có c u trúc nh s dòng d li u s quan h ki u th c th hay b ng quy t nh Tài li u thi t k h th ng c t logic c s d ng c mơ un Ngồi c ng mơ t ph ng pháp th nghi m, d li u dùng th nghi m k t qu th nghi m Tài li u c ng gi i thích th t c th cơng nh h p l hố d li u th ng thông tin qu n lý Trang 11 i h c kinh t qu c dân Hà n i nh p d li u Th c t tài li u thi t k h th ng r t c n thi t cho nh ng ng nâng c p s a i h th ng i có nhi m v Trong tài li u thi t k h th ng ph c v cho l p trình viên b o trì h th ng "Tài li u s d ng" l i ph c v ch y u cho ng i s d ng h th ng, giúp h hi u rõ v h th ng cách s d ng h th ng Ng i s d ng r t c n c làm quen v i th t c nh p d li u h p hoá d li u, bi u di n báo cáo u ra, bi n pháp x lý l i th t c c n tuân th ti n hành th nghi m chuy n i h th ng Tài li u s d ng có th nh ng thông tin vi t ho c nh ng thông tin tham kh o tr c n máy tính Cu i tài li u v ho t ng c a h th ng v i m t s dòng h th ng, ó xác nh ch ng trình trình t th c hi n chúng Các t p vào, yêu c u x lý, t p t p báo cáo c xác nh Công c c s d ng mô t yêu c u x lý s dòng th ng Các ký pháp c a ngơn ng s dòng h th ng mơ t thi t b l u tr v t lý th t c x lý d li u, nh ng th t c s c th c hi n k thu t m t h th ng x lý d li u Tài li u v ho t ng c a h th ng c ng g m c nh ng h ng d n v phân b k t qu u ra, th i gian th c hi n yêu c u cài t Trong h th ng m t ng i s d ng, tài li u s ng tài li u v ho t ng c a h th ng th ng ch m t, ng i s d ng c ng ng i u hành ho t ng c a h th ng Các câu h i ôn t p ánh giá ch ng Giai Vi c l a ch n công c th c hi n ph thu c vào nh ng y u t nào? Thi t k ch Hãy gi i thích khái ni m s ki n, cơng vi c, ti n trình, pha mô un x lý Nêu nguyên t c phân rã pha thành mô un x lý S Hãy dùng ví d minh ho Th th nghi m h th ng? Nh ng khía c nh c n ph i th nghi m? Hãy nêu ph Trang 12 n th c hi n k thu t h th ng bao g m nh ng cơng vi c gì? ng trình theo ph ng pháp IPT-HIPO gì? t ng th mơ un x lý gì? mơ t thi t k m t nhi m v ng ng pháp th nghi m ch ng trình mơn tin h c kinh t i - máy
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong7 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, chuong7 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay