chuong6 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:01

Thi t k v t lý CH NG VI THI T K V T LÝ NGOÀI VI.1 T ng quan v thi t k v t lý 1.1 M c ích Thi t k v t lý ngồi mô t chi ti t ph ng án c a gi i pháp ã c ch n giai n tr c ây ây m t giai n r t quan tr ng, nh ng mơ t xác ây có nh h ng tác ng tr c ti p t i công vi c th ng ngày c a nh ng ng i s d ng Ch c n t ng t ng n t nhân viên t vé máy bay ho c nhân viên m t c a thu ngân c a m t ngân hàng ph i giao tác liên t c v i HTTT, m t l i c a thi t k v t lý (ch ng h n m t bi u khó c, m t h i tho i khơng d t khốt, m t th t c khơng thích ng ) s nguyên nhân gây s b c b i, chán n n nhi u d n t i vi c kh c t s d ng h th ng Trong thi t k v t lý, c n s d ng t t nh ng khái ni m c a môn t ch c h p lý lao th c, c bi t thi t k giao tác ng i - máy ng nh n Các nhi m v c a thi t k v t lý bao g m: l p k ho ch, thi t k chi ti t giao di n vào ra, thi t k cách th c t ng tác v i ph n tin h c hoá, thi t k th t c th cơng, chu n b trình bày báo cáo Thi t k nh p d hoá xác n ph i giao di n xác nh HTTT trình bày thơng tin nh th cho ng i s d ng li u vào h th ng ho c a k t qu Thi t k cách th c t ng tác v i ph n tin h c nh cách th c mà ng i s d ng h i tho i v i HTTT thi t k th t c th cơng c tr ng hố m i ti n trình th công quanh vi c s d ng HTTT tin h c hoá 1.2 L p k ho ch thi t k v t lý ngồi ây phân tích viên ph i l a ch n ph ng ti n, khn d ng c a dòng vào / ra, xác nh cách th c h i tho i v i ph n tin h c hoá c a h th ng cách th c th c hi n th t c th công Phân b th i gian l p danh m c s n ph m ó vi c l p k ho ch cho giai n 1.3 M t s nguyên t c th c hi n Theo Joseph Dusmas thi t k v t lý ngồi m t HTTT ph i d a vào nguyên t c chung sau ây: 1- m b o r ng ng i s d ng ln ang ki m sốt h th ng Có ngh a là, ln ln có th thơng báo cho h th ng nh ng vi c ph i th c hi n 2- Thi t k h th ng theo thói quen kinh nghi m c a ng i s d ng 3- G n ch t ch v i thu t ng , d ng th c th t c ã c dùng 4- Che khu t nh ng b ph n bên c a ph n m m ph n c ng t o thành h th ng 5- Cung c p thông tin t li u hình 6- Gi m t i m c t i thi u l th ng 7- D a vào nh ng quy t c ã hình ho c gi y ng thơng tin mà ng c ch p nh n v i s d ng ph i nh s d ng h ho , ký ho th hi n thông tin Thi t k v t lý yêu c u phân tích viên ph i có kh n ng t vào v trí c a ng i s ng Không bao gi c quên r ng, HTTT s c s d ng b i nh ng ng i có hi u bi t nhi u v tin h c s th c hi n m t cơng vi c ó m t mơi tr ng riêng Phân tích viên ph i ln ln ti p t c tính n khía c nh chi phí/l i ích, m i m t xu t thi t k i li n v i nh ng chi phí l i ích khác Phân tích viên ph i ln ln có th ng thơng tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i quan m c a ch n gi i pháp v t lý t t nh t i v i m i gi i pháp c xem xét, phân tích viên ph i ánh giá l i ích h u hình l i ích vơ hình, ph i so sánh chúng v i chi phí ph i b ra, nh t chi phí c a gi i pháp cao Ch ng h n thi t k v t lý c n ph i l a ch n gi a máy in en/tr ng hi n ang dùng vi c mua m t máy in màu m i N u ch n gi i pháp phân tích viên ph i có ch ng t c l i ích mang l i c a vi c s d ng màu l n h n chi phí cho vi c mua máy in màu m i khía c nh khác c a thi t k lơ gíc, phân tích viên nên a xem xét m t lo t gi i pháp v t lý, ánh giá chúng ch n l y gi i pháp có l i nh t ng c n l u ý r ng, phân tích viên ph i luôn ghi nh ràng bu c t ch c, ràng bu c công ngh tài ã xác nh giai n phân tích chi ti t xu t ph ng án c a gi i pháp Ch ng h n, s vơ ngh a phân tích viên xem xét vi c mua máy in màu lý tài lãnh o ã quy t nh khơng mua thi t b tin h c m i Ví d minh ho minh ho cho quy trình thi t k v t lý ngoài, s s d ng ví d sau: Cơng ty DENTC nhà s n xu t s n ph m v sinh nha khoa (bàn ch i, kem ánh r ng, ) n ph m c a hãng c bán tr m y t nha khoa Chính nhân viên c a tr m th c hi n vi c bán hàng Công ty v a trang b máy tính xách tay cho i di n c a cơng ty v i c ích nâng cao n ng su t Hi n t i máy tính c dùng ch y u cho vi c nh p yêu u hàng hoá t tr m nha khoa Công ty ã xây d ng m t HTTT cho phép i di n nh n tr c ti p n t hàng c a khách hàng H liên l c v i máy trung tâm c a công ty qua modem cho hi n lên hình nh n t hàng ây h th ng th i gian th c cho pháp i di n có th tr l i l p t c cho khách hàng bi t có hàng kho hay khơng Hi n có nhi u i di n c a hãng g i yêu c u t i lãnh o hãng yêu c u xây d ng nh ng HTTT m i H th ng theo dõi khách hàng theo dõi nh ng l n n làm vi c v i tr m có th l p k ho ch t t h n vi c th m làm vi c v i tr m Khách hàng có th g i tr c ti p t i công ty nh ng h v n mu n g p tr c ti p i di n c a hãng t hàng i di n công ty ph i th m l n l t khách hàng, áp ng t t nh t hàng hoá cho tr m hàng tu n ph i n p t báo cáo v k t qu th m làm vi c v i tr m Vi c l p báo cáo r t v t v i di n mong có s tr giúp c a HTTT nâng cao hi u qu ho t ng ban lãnh o công ty DENTC quy t nh phát tri n m t HTTT m i c i thi n tình hình Sau m t s l n g p g v i i di n cơng ty, phân tích viên ã xác nh c u sau: Thơng tin v tr m nha khoa u g m thông tin c b n v tr m c ng nh v nh ng ng Các thông tin c s g m: - S hi u tr m - Tên tr m - a ch (S nhà, Tên ng ph , Qu n, Thành ph , S b u c c) -S n tho i Ho tên nhân viên Ngày sinh Ch c v i làm vi c ó Báo cáo tu n Báo cáo c g i v tr s c a công ty N i dung báo cáo chi ti t v l n th m làm vi c v i tr m Công ty s d ng báo cáo ki m sốt cơng vi c c a i di n c a M u báo cáo nh sau: Ngày tháng Trang Khoa Tin h c Kinh t Thi t k v t lý - S hi u tr m Tên tr m Ý ki n ghi nh n Danh sách tr m ch a th m u bao g m tên tr m ch a th m, k t m t th i m ó, giúp i di n xác nh nh ng tr m c n ph i n th m th i gian t i Các thông tin c s c a u nh sau: hi u tr m Tên tr m a ch Ngày th m cu i Th i gian ã qua t l n th m cu i ch s nh ng l n n th m c a m t tr m u cho phép i di n nhìn l i toàn b nh ng l n th m i v i m i tr m Thông tin s c a u ra: - S hi u tr m - Tên tr m - Th i gian ã qua k t l n th m cu i S hi u l n th m Ngày tháng Ý ki n ghi nh n nh ng u các b thi t k ã xây d ng lên c s d li u v i s li u sau: th ng thông tin qu n lý Trang c u trúc d i h c kinh t qu c dân Hà n i Và s lu ng d li u nh sau: VI.2 Thi t k chi ti t vào/ Thi t k khn d ng trình bày c a u th th c nh p tin cho ng i s d ng Công vi c r t quan tr ng th c t , nh ng nh n xét ánh giá v h th ng thông tin c a ng i d ng d a vào nh ng y u t vào/ra H có th t ch i s d ng nh ng y u ây cho dù HTTT c ánh giá t t nh ng khía c nh khác Khuôn d ng vào/ không nh ng p, p lý mà ph i giúp ng i s d ng th c hi n t t h n, d dàng h n công vi c c a h 2.1 Thi t k v t lý u Trong giai n phân tích, cán b thi t k ã xác nh ph n t thông tin u ra, i n, t n xu t kh i l ng c a chúng Thi t k v t lý u có hai nhi m v ph i làm: l a ch n v t mang tin s p t thông tin u a ch n v t mang tin chuy n t i l u tr thông tin, c n ph i có v t mang tin V t mang tin ph i c ch n u tiên, s xác nh hình dáng th c t c a u Th c v y, thông tin th hi n hình màu phân gi i cao s r t khác v i s trình bày gi y in ch v i hai màu tr ng en Có v t mang c s d ng trình bày thơng tin: gi y, hình, ti ng nói v t mang tin t tính ho c quang tính Gi y v t mang tin c a chu ng Ng i s d ng ã quen thu c v i vi c c thông tin gi y, v y không c n ph i h ng d n cách s d ng thông tin gi y Gi y c a ch n khi: - Thông tin c l u tr l i - Thông tin c n ph i dùng v sau c nh n xét qua nhi u ng i khác - Thông tin có n i d ng dài r t khó có th c t r i thành t ng ph n nh h n i ph n c l p ph n n Tuy nhiên gi y c ng k nh b h h ng d n s d ng hay lâu Ch nên in gi y nh ng th c s c n thi t m t m c tiêu s d ng máy tính nh m gi m s l ng gi y t ch y c quan Khi phân tích viên ch n gi y làm v t mang tin c a m t ho c nhi u u c n l u ý m t s khía c nh sau: Trang Khoa Tin h c Kinh t Thi t k v t lý Ch t l ng gi y Ch t l ng gi y khác giá c khác Vi c ch n ch t l ng gi y ph i phù h p v i vi c dùng chúng M t u cho lãnh o c p cao ho c ph i l u tr lâu dài ph i c in gi y t t h n Kích c gi y Các kích th c gi y chu n: M : Letter (8 " x 11") châu Âuu : A4 (210mm x 297mm) Legal (8 " x 14") A3 (297mm x 420mm) Tabloùd (11" x 17") A5 (148mm x 210mm) B5 (176mm x 250mm) Kh n ng s d ng t m u in s n M t t phi u m u in s n t m u c thi t k c bi t mà bi u t ng, ch d n, hình v , th ã c in tr c b i m t nhà in ó Nh ng t u in s n th ng hay c dùng cho nh ng thông tin u dành cho ng i ngồi t ch c nh hố n, gi y báo giá, thông báo Nhi u yêu c u pháp lý mà phân tích viên ph i s ng nh ng phi u m u in s n S d ng phi u m u in s n s có chi phí th p h n nhi u so v i vi c in hoàn tồn t HTTT d ng phi u có ph n thu h i tr l i Gi y t có ph n thu h i c c u thành t hai ph n có th tách r i c Lo i gi y t hay dùng cho hoá n Khách hàng gi l i ph n th nh t tr l i ph n th hai v i ti n toán L i m c a lo i gi y t thông tin ã in thu h i l i có th c c b ng máy Dùng gi y m u in s n có th c l i b ng máy - Ch n máy in: L a ch n máy in c n xem xét tiêu chí nh : giá c , chi phí v n hành, t c in, ch t l ng, kh n ng s d ng nhi u lo i gi y khác Màn hình ph ng ti n th hi n thơng tin có di n tích h n h p h n so v i gi y, nhiên có nhi u t ng lai h a h n h n gi y Thông tin hi n hình máy tính có th t ng tác c v i ng i s d ng Màn hình cho phép s d ng nhi u màu s c nh ng hình nh sinh ng Màn hình c coi phù h p cho thông tin u c n có nh ng c m sau ây: + Thông tin u ng n không c n ph i l u tr l i Công vi c ti p theo, sau có u ra, ph i th c hi n (màn hình lý t ng cho nh ng u ki u nh " Giá vàng Hà n i sáng bao nhiêu?") + u dài nh ng có th d dàng chia c t thành ph n nh h n c l p v i Ví d danh sách khách hàng D li u v m t khách hàng c l p v i khách hàng khác Trong tr ng p này, thi t k viên ph i thi t k h p tho i ng i s d ng d dàng tìm n nh ng nc n thi t + u r t ph c t p Trong m t h th ng thông tin cho lãnh o, th t trình bày thơng tin ph thu c vào nh ng v a nhìn th y ho c nh ng thu hút s ý c a h Ch ng h n, tr lý marketing th y doanh s bán gi m m t khu v c ó mu n xem chi ti t h n v li u c a khu v c ó Trên gi y vi c trình bày thơng tin theo ki u hoa tiêu nh v y không th thi t k c mà ph i s d ng k thu t siêu thơng tin hình (Hypering) Nh ng c tr ng phân bi t lo i hình v i là: kich c (Inch), ch màu T t nhiên c tiêu chu n v giá c c a phân gi i Ti ng nói (Voice) c dùng làm v t mang tin, nhiên ch nên dùng cho nh ng u n gi n ng n Ch ng h n m t i di n s d ng n tho i tìm ki m m t c s d li u v kh n ng s n có c a hàng hố kho S d ng phím n tho i cung c p cho máy tính hi u ng i s d ng, m t kh u s hi u s n ph m mà mu n bi t v s l ng hi n có a kho Máy tính s tr l i b ng ngơn ng nói Các v t mang tin t tính quang tính Nh ng v t mang tr c h t c dùng l u tr d li u ho c chuy n chúng t n i n n i khác u m c a nh ng v t mang máy tính có th c tr c ti p d li u ch a ó th ng thơng tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i Trong h th ng theo dõi nh ng l n th m làm vi c c a i di n công ty DENTC, gi thi t phân tích viên quy t nh ch n hình v t mang cho u Riêng báo cáo tu n s c in gi y c n c g i cho tr s c a hãng xem xét trí thông tin v t mang Sau xác nh c v t mang thi t k viên ph i l a ch n cách th c b trí thơng tin cho th hi n t t nh t n i dung c a thơng tin Vì khn d ng (Format) c a thông tin ph thu c vào t mang, s xem xét cách th c b trí thơng tin hai v t mang tiêu bi u gi y in hình Vi c t o m t u v a ý giúp ng i s d ng hoàn thành cơng vi c c a h t cách có hi u qu m t công vi c mang tính ngh thu t nhi u h n khoa h c Tuy nhiên n có nh ng quy t c c b n cho vi c phân b thông tin u Thi t k trang in ây vi c phân tích viên tìm cách t t nh t s p x p thông tin trang gi y M i vi c in gi y u có nh ng thơng tin c s c nh, không thay i t t c trang in, ví d nh : tên tài li u, u m c, bi u t ng c a công ty, a ch , ch d n s d ng, ghi thêm nh ng ph n t thông tin thay i t trang sang trang khác Ví d thơng tin truy xu t t s d li u nh : Tên khách hàng, n giá s n ph m, Thu tính c, ng Khi thi t k trang in, phân tích viên ph i ch rõ nh ng thông tin không thay i, úng nh hi n trang in s d ng kí hi u c bi t th hi n quy cách hi n cho thơng tin thay i Ví d ch cho giá tr s Ch X cho giá tr ch cái-ch s , K t qu thi t k t o m u trang in nh ví d : u thơng tin c n c phân nhóm ph i th hi n t t c nh ng y u t v tên tài li u, tên trang, tên nhóm, thân tài li u, cu i nhóm, cu i trang cu i tài li u Ví d Trang Khoa Tin h c Kinh t Thi t k v t lý Trong ph n u cu i tài li u, ta t thông tin ch xu t hi n nh t m t l n cho tài li u, ví d tên b n báo cáo Trong ph n u trang cu i trang ta t thông tin ch xu t hi n t l n trang nh ng xu t hi n t t c trang c a tài li u liên quan ang xét, ví d s trang, bi u t ng, tít trang N u thơng tin trang c trình bày theo nhóm (theo m t tiêu chu n ó) c n t thơng tin mơ t chung cho c nhóm vào u cu i nhóm Thân tài li u th ng ph n chi ti t l y t b n ghi, t p c s d li u Nhìn chung thơng tin th ng c trình bày gi y theo khuôn d ng sau: a) Theo c t Cách ch th hi n m t s l ng c t t ng i h n ch b) Theo c t t ng nhóm Cách th hi n d c h n, tránh c vi c nh c l i m t ph n t thơng tin nhi u l n d ng nhóm cách n gi n c i ti n vi c th hi n thông tin th ng thông tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i c) Theo dòng cho ph n t thông tin Khi s l ng ph n t thông tin l n không th s d ng khuôn d ng theo c t ph i ch n ph ng th c th hi n theo dòng Trên ây ba cách th hi n thông tin c b n Thi t k viên có th k t h p cách ó l i Ví d Thơng tin v tr m nha khoa c a DENTC Báo cáo tu n c a DENTC Báo cáo l ch s nh ng l n th m làm vi c c a t ng tr m khách hàng c a DENTC Trang Khoa Tin h c Kinh t Thi t k v t lý ngồi Thi t k hình Vi c s d ng hình làm v t mang tin cho phép th hi n gi y M c dù b m t h n ch , nh ng hình ph ng ti n t c nhi u u thú v h n ng tác cho phép r t nhi u s ng ng thi t k Khi thi t k hình c n l u ý m t s m sau: Ng i s d ng ph i ki m sốt c l ng thơng tin hình, khơng gian th hi n thơng tin nh , t c hi n hình r t nhanh, ó thơng tin s nhanh chóng trơi i mà ch a nhi u h n 24 dòng N u nh ng i s d ng mu n xem l i ph n ph i t ch c a thơng tin ra, khác v i hình th c t ch c a máy in C n ph i thi t k có th ki m th ng thông tin qu n lý Trang i h c kinh t qu c dân Hà n i sốt l ng thơng tin hình Cách n gi n l p y hình r i d ng l i ng i d ng ch ng cho ti p t c hi n hay không T t h n c thi t k cho ng i s d ng có th lùi v trang tr c ho c xem ti p trang sau b ng cách s d ng phím c bi t (↑,↓, Page Up, Page Down ho c cu n Scroll Bar) Thi t k viên ph i cho phép ng i s d ng h n ch kh i l ng thông tin hi n hình Ví d có 10000 khách hàng, 25 khách hàng/ trang hình Nh v y s có 400 trang hình N u mu n tìm khách hàng có ch u c a tên M ph i s d ng k thu t l c gi i n tên khách hàng c hi n Ch ng h n: d ng cách ti p c n Danh sách - Chi ti t Ch ng h n cho danh sách khách hàng Ta mu n xem chi ti t v khách hàng ( hi u, Tên, a ch , a ch giao nh n hàng, S tài kho n, H tên ng i i di n, S n tho i ) T t nhiên không th hi n t t c theo c t có q nhi u c t, mà ph i dùng c hình trình bày thơng tin cho m t khách hàng Ta thi t k danh sách ch g m c t: hi u Tên khách hàng Sau ã l a xong khách hàng mong mu n, ta chuy n sang xem chi ti t, sau xem xong l i tr v danh sách g c Theo Dumas Galitz có nh ng nguyên t c c b n cho vi c trình bày thơng tin hình sau: Ø t m i thông tin g n li n v i m t nhi m v m t hình Ng i s d ng khơng ph i nh thơng tin t hình sang hình khác Ø Ch d n rõ ràng cách kh i hình tr c trung tâm Ø giúp ng t gi a tiêu u u g m nhi u trang hình m i trang ph i i s d ng bi t ang âu Ø Vi t v n b n theo quy chân ng t câu h p lý x p t thông tin theo c ánh s th t Vi c c chung b ng cách s d ng ch in hoa, in th Ø t tên Ø ch c ph n t c a danh sách theo tr t t quen thu c qu n lý ng, ch g ch u c t cho m i c t Ø Cân trái c t v n b n cân ph i c t s B o Ø Ch m v trí d u th p phân th ng hàng t màu cho nh ng thơng tin quan tr ng Ví d Phân tích viên cơng ty DENTC có th - Thông tin v tr m a khoa: theo ch xu t: danh sách chi ti t - L ch s th m tr m: hình cho phép hi n l ch s l n th m cho m t tr m mong mu n - Danh sách tr m c n th m: hình hi n theo c t có cu n thơng tin có th xem m i 2.2 Thi t k vào c ích c a thi t k vào thi t k th t c nh p d li u có hi u qu gi m thi u sai sót Thi t k vào bao g m: l a ch n ph ng ti n, thi t k khuôn d ng cho thông tin nh p a ch n ph ng ti n nh p c b n, t n t i ba ph ng ti n cho vi c nh p d li u Vi c l a ch n ph tu thu c vào chi phí thi t b chi phí thao tác + Nh p t m t tài li u ngu n qua m t thi t b cu i Trang 10 Khoa Tin h c Kinh t ng ti n Thi t k v t lý i cách ti p c n này, nhân viên nh p li u th c hi n nh p th công nh ng d li u ã c ghi m t tài li u ngu n vào máy tính, thông qua m t thi t b cu i D li u nh p nh v y có th c ki m tra x tr c ti p ho c l u tr lên v t mang quang-t tính c x lý d n v sau Nh p theo ki u ch m, d b l i t n Trong m t HTTT d li u không ph i nh p vào c ng quan tr ng nh d li u ph i nh p Ví , hình ph c v vi c ng ký môn h c cho sinh viên ch a nhi u tr ng u tiên ph i nh p mã sinh viên, mã môn h c; ti p theo tr ng ch a thông tin gi ng cho nhi u giao d ch (nh ngày ng ký); ti p n a tr ng ch a thông tin l y t t p ã t n i (nh h tên sinh viên ) thông tin ph i c thu nh p tr c x y vi c ng ký môn h c, v y h th ng ph i t ng l y hi n hình Làm nh v y tránh cho thao tác viên ph i nh p l i m i l n có m t sinh viên ng ký môn h c Cu i tr ng ch a nh ng thơng tin có th tính tốn c nh ti n h c phí, t ng s h c trình ã ng ký Nh ng tr ng s ct ng tính tốn hi n hình Sau ây m t s quy t c h u ích cho vi c thi t k hình nh p li u: Ø Khi nh p d li u t m t tài li u g c, khn d ng hình ph i gi ng nh tài li u g c Ø Nên nhóm tr ng hình theo m t tr t t có ý ngh a, theo tr t t t nhiên, theo t n s s d ng, theo ch c n ng ho c theo t m quan tr ng Ø Không nh p thông tin mà HTTT có th truy tìm Ø t tên tr Ø t giá tr ng m nh cho phù h p Ø d ng phím Tab chuy n tr ng ho c tr c tr c t CSDL ho c tính tốn c ng nh p ng nh p Ví d Màn hình nh p thơng tin cho m t tr m nha khoa Ghi chú: HTTT t ng hi n ngày tháng hi n th i góc VI.3 Thi t k cách th c giao tác v i ph n tin h c hoá t HTTT th ng ph i th c hi n nhi u công vi c khác nh : c p nh t, in n báo cáo, tra u CSDL, chép b o m an toàn d li u Thao tác viên hay ng i s d ng HTTT ph i có th ng thông tin qu n lý Trang 11 i h c kinh t qu c dân Hà n i kh n ng ch th cho h th ng công vi c c n ph i làm Chính b ng cách thông qua giao tác ng i - máy mà thao tác viên ch cho h th ng bi t ph i làm ki m sốt tr t t hi n thơng tin hình s n sinh thơng tin u Vì v y, h i tho i ng i -máy ph i c thi t c n th n, t o u ki n thu n l i cho ng i s d ng M t h i tho i thi t k có th làm n ch nhi u t i vi c s d ng h th ng Có cách th c th c hi n vi c t ng tác v i h th ng tin h c hoá Thi t k viên c n ph i bi t k t h p t t cách th c ó t o nh ng giao tác chu n cho h th ng thông tin tin c hoá 3.1 Giao tác b ng t p h p l nh Ki u giao tác ch th cho h th ng th c hi n m t cơng vi c ó, b ng cách nh p vào t câu l nh Gi ng nh DOS, mu n chép t p có ph n m r ng TXT t th m c DULIEU C sang A ta vi t COPY C:\DULIEU\*.TXT A: Nh v y c n ph i thi t k m t ngôn ng giao ti p Cách th c hi n có u b t l i: (1) R t khó thi t k l p trình, (2) Ng i s d ng ph i nh l nh khác s d ng h th ng có hi u qu Tuy nhiên, giao tác b ng t p h p l nh th ng dùng cho nh ng ng i có trình tin h c cao nh ng ng i s d ng th ng xuyên h th ng nh thao tác viên chuyên nghi p 3.2 Giao tác b ng phím bàn phím ây m t d ng t ng tác d a vào m t c s l nh mà vi c a vào m t l nh c thay b ng vi c b m m t phím ho c m t t h p phím ó Ví d , b m phím F1 xem tr giúp; F2 ghi a; Ctrl+V chèn n i dung t Clipboard vào v n b n t i v trí tr Cách dùng có l i th làm t ng t c a l nh vào cho h th ng d dàng h n so v i vi c nh vi t l nh Tuy nhiên, dùng phím h i tho i òi h i ng i s d ng c ng ph i nh nhi u tác d ng c a t ng phím ho c t h p phím Cách phù h p cho nh ng ng i s ng th ng xuyên 3.3 Giao tác qua th c n (Menu) Th c n c hi u n gi n m t danh sách m c công vi c mà h th ng có th th c hi n vào th i m ó Danh sách c hi n lên hình ng i s d ng l a ch n m t ph ng án b ng cách di chuy n tr n ph ng án mong mu n r i nh n phím ENTER ho c nh n ch hi n rõ (Highlight) Th c n c dùng r t ph bi n hi n Th c n có th r t khác thi t k ph c t p c a chúng S a d ng thi t k ph n nhi u có liên quan t i môi tr ng phát tri n a d án, k n ng c a thi t k viên, quy mô ph c t p c a h th ng V i h th ng nh có th b ng lòng v i m t th c n riêng l , tu n t Ví d nh th c n c a DOS SHELL F1 Copy a file F2 Directory of a Disk Drive F3 Format a Disk Trang 12 F4 Check Your Disk F5 Set Time F6 Set Date F7 Rename a file F8 Execute a Program F9 Exit to the Command Level Khoa Tin h c Kinh t Thi t k v t lý F10 10 Help i h th ng l n ph c t p ph i xây d ng th c n có phân c p th c n hoa tiêu Ki u th c n POP-UP hay c dùng N u th c n dài s d ng k thu t Drop-Down nh Microsoft Windows Ví d Th c n thi t k Nh ng l i th hi n CAC CHUC NANG HT 01 THONG TIN DAT HANG 02 THONG TIN BAN 03 BAO CAO Tiêu m ngh a T m c khơng rõ thao tác Dùng tồn ch in Ch c n ng chung khơng nhóm riêng 04 HELP 05 THOAT CH N CH C N NG (01): Th c n ã Sau ây m t s c c i ti n có d ng nh sau: m c n l u ý thi t k th c m t t ng M i th c n ph i có tiêu n: rõ ngh a, t m c ph i mô t rõ thao tác c n th c hi n m t t ch c C n th ng nh t nguyên t c t ch c th c n m t kích c S l ng m c th c n không nên v thi t nên dùng th c n thay th th c n dài t chi u dài hình, n u c n l a ch n Các l a ch n ph i th ng nh t phù h p v i n ng l c c a ng i s d ng m t hi n rõ Vi c hi n rõ (highlight) nên h n ch m c th p nh t ch nên dùng v i m c ã ch n (ví d d u 4) i v i nh ng m c ch a th th c hi n t i m t th i m cho hi n ch m 3.4 Giao tác d a vào bi u t c ng i k thu t l p trình ho có th thi t k giao tác thông qua bi u t ng Tuy nhiên ng không nh n m nh cách th c di n tích hình h p, nh ng khái ni m tr u ng r t khó th hi n b ng bi u t ng ho Câu h i ki m tra ánh giá ch ng VI Thi t k v t lý ngồi có m c ích gì? T m quan tr ng c a nó? Hãy nêu nh ng u nh t mang t tính - quang tính th ng thơng tin qu n lý c m c a v t mang tin sau: gi y, hình, ti ng nói Trang 13 i h c kinh t qu c dân Hà n i Gi y m u có ph n in s n gi y có ph n thu h i có l i gì? Li t kê tên vùng thông tin c a Nêu nguyên t c thi t k thơng tin hình Nêu ngun t c ph i tuân th thi t k hình nh p li u ph Trang 14 Có nh ng cách th c ng pháp? u V trí c a chúng thi t k giao di n ng Khoa Tin h c Kinh t âu? i - máy? u nh c m c a t ng
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong6 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, chuong6 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay