chuong5 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:01

xu t ph ng án c a gi i pháp Ch ng V XU T CÁC PH NG ÁN C A GI I PHÁP V.1 M c ích Trong giai n thi t k lơ gíc, nhóm phân tích viên ã xác nh v m t lơ gíc nh ng u vào, nh ng x lý, nh ng t p CSDL nh ng u cho phép gi i quy t t t h n nh ng v n c a HTTT hi n có t c nh ng m c tiêu c a ng i s d ng K t qu c a giai n thi t lơ gíc c th hi n b ng DFD, DSD phích lơ gíc c a t n h th ng Ta ã hi u HTTT m i ph i làm gì? ph i làm nh v y làm gì? Tuy nhiên m c lơ gíc nh ng khía c nh nh : Ai ch u trách nhi m nh p d li u? Cách th c lý c s d ng cho m i x lý? Ph ng ti n x lý c dùng? V t mang tin dùng cho vi c thu th p phân phát k t qu x lý? ch a c làm sáng t Nh ng nh v y có t nhi u kh n ng l a ch n r t khác M c ích ch y u c a giai n thi t l p phác ho cho mơ hình v t lý, ánh giá chi phí l i ích cho phác ho , xác nh kh n ng t m c tiêu c ng nh s tác ng c a chúng vào l nh v c t ch c nhân s ang làm vi c t i th ng a nh ng khuy n ngh cho lãnh o nh ng ph ng án h a h n nh t Các công vi c ph i làm giai n xây d ng ph ng án gi i pháp là: xác nh ràng bu c v tin h c t ch c, xây d ng ph ng án, ánh giá ph ng án, chu n b trình bày báo cáo V.2 Xác nh ràng bu c tin h c t ch c t HTTT không t n t i chân không Không có HTTT c cài t thành cơng, u khơng tính n ràng bu c v mơi tr ng M t HTTT có th m mãn i v i c quan nh ng l i hi u qu em cài t cho m t c quan khác Trong su t trình phát tri n HTTT, phân tích viên ph i r t ý t i nh ng yêu c u riêng c a t ch c mà HTTT s c cài t N u kinh nghi m thu c c a phân tích viên kh phân tích thi t vơ q báu v n khơng bao gi cho phân tích viên khơng ph i xem xét l i c tr ng riêng có c a HTTT ang xem xét Trên th c t có nh ng u úng cho mơ hình lơ gíc nh ng l i khơng úng v i mơ hình t lý M t mơ hình lơ gíc có th c ch p nh n cho nhi u môi tr ng, nh ng m i mơi tr ng th òi h i m t cách th c c th hoá khác ó nh ng ràng bu c v t ch c nh vi c phân chia trách nhi m gi a b ph n, gi a nhân viên cán b , tình hình tài chính, quy mô, doanh thu, s l ng giao d ch th c hi n, m c phân tán a lý c a t ch c, trang thi t b máy móc hi n có Nh ng ràng bu c y có t m quan tr ng b c nh t xu t ph ng án gi i pháp v y phân tích viên ph i dành s ý c bi t cho chúng Sau ây danh m c ràng bu c quan tr ng nh t cho vi c thi t k h th ng m i 5.2.1 Các ràng bu c có liên quan t i t ch c - Tài d trù cho vi c phát tri n HTTT m i - Ngân sách d chi cho vi c khai thác - Phân b ng i s d ng: m t nhà hay - Phân b c a trang thi t b ang s d ng - Th i gian: nh ng quy nh v th i p nh t d li u, th c hi n thông tin - Thiên h tin ng, ý thích c a lãnh PT HTTT qu n lý a bàn r ng m ph i có báo cáo, quy nh n i b v th i m u ra, th i gian tr l i thông tin cho khách hàng o v lo i gi i pháp v t lý nh cách th c x lý, v t mang Trang H KTQD - Nhân l c: m c o/ nhân viên hi u bi t v tin h c, thâm niên s d ng tin h c, khơng khí quan h lãnh 5.2.2 Các ràng bu c v tin h c - Ph n c ng: lo i ph n c ng tin h c ho c thi t b khác ang dùng S s n có c a ph n c ng cho vi c phát tri n khai thác HTTT m i N ng l c c a ph n c ng hi n có (t c , dung l ng nh trong, b nh ) - Ph n m m: nh ng ph n m m ã c cài t h QTCSDL lo i ang dùng, ngôn ng l p trình ã có, ngơn ng tr giúp phát tri n HTTT - Ngu n nhân l c: l c l ng nhân s s n sàng cho vi c phát tri n HTTT, n ng l c nhân s hi n có bên kh n ng m i t bên V.3 Xây d ng ph ng án gi i pháp Trong a s tr ng h p, u có th tìm c m t gi i pháp tin h c phù h p nh t cho vi c gi i quy t v n t c a HTTT, nhiên có th t n t i nh ng tình hu ng thay i nh : s phân công trách nhi m, thay i ph ng th c làm vi c ó c n ph i xây d ng m t ph ng án cho gi i pháp Vi c xây d ng m t ph ng án c a gi i pháp b t u t hai khâu chính: xác ph n tin h c hoá xác nh cách th c cho x lý 5.3.1 Xác nh biên gi i nh biên gi i cho ph n tin h c hoá Biên gi i tin h c hoá phân chia ph n th cơng ph n tin h c hố c a HTTT S lu ng d li u (DFD) m c ho c m c công c t t cho vi c phân chia biên gi i Vi c xác nh biên gi i ph thu c vào kh n ng t c m c tiêu ra, ph thu c vào chi phí cho HTTT tin h c hố l i ích thu c hi u cách th c xác nh biên gi i tin h c hố ta xét ví d sau: Thành ph A có tri u dân Có m t trung tâm xe c gi i bao g m: xe c u ho , ô tô con, xe p c u, xe xi téc n c r a ng, xe ben xe t i nh b o d ng ng xá công viên Lãnh o thành ph th y có nhi u ý ki n phàn nàn v vi c tiêu th x ng c a xe trung tâm Nhi u s li u có th nói lên ng tiêu th u ó: s l ng Km xe ã i k , lo i xe, tu i Trang i, l ng xu t ph ng án c a gi i pháp Lãnh o trung tâm quy t nh nghiên c u h th ng ki m soát tiêu th x ng Phân tích viên ã ti n hành phân tích chi ti t thu c u nh sau: ng 3.7: Báo cáo cáo tiêu th x ng Th i gian t 01/10/2010 > 31/01/2011 ò c u trúc d li u lơ gíc PT HTTT qu n lý Trang H KTQD Sau h p th c hố mơ hình lơ gíc, phân tích viên Tin h c hoá m i x lý (Ph (Ph t nhiên ph ng án C r h t hình th c ki m sốt t t h sai sót s t ng lên nhanh x xác y k p th i c Ph 5.3.2 Xác ng án : ng án A) Tin h c hoá c p nh t XE- X NG (Ph Khơng tin h c hố a ba ph ng án B) ng án C) n c , khơng òi chi phí t ch c l i phi u m u, cài n Nh ng s l ng giao d ch t ng lên nhi u s l ng lý th cơng báo cáo s r t khó có th l p m t cách ng án A B u có th ch p nh n c nh cách th c x lý Sau phân tích viên xác nh c ph ng án v biên gi i tin h c hố s ph i xác nh cách th c x lý - ngh a ph i l a ch n cách th c x lý theo lô, th i gian th c hay h n h p ng th i v i vi c l a ch n y, phân tích viên ph i quy t nh l a ch n thi t b ngo i vi nh p d li u a k t qu ra, quy t nh v m c t p trung c a x lý ng nhiên ph ng án khác s t ng ng v i chi phí khác Cán b phân tích thi t k ph i c tính chi phí cho ph ng án xu t Xét ti p ví d ta có: Các ph ng án biên gi i C ác ph ng th c x lý A Th i gian th c X lý theo lô X lý h n h p B X lý theo lô t h p m i ph ng án biên gi i v i m i cách th c x lý ta c m t ph ng án c th h n t nhiên t h p nh v y s làm cho s ph ng án t ng r t nhanh Phân tích viên khơng th trình bày h t cho ng i s d ng l a ch n c v y c n ph i lo i b b t nh ng ph ng án không th c t V.4 ánh giá ph ng án c a gi i pháp 5.4.1 Phân tích chi phí/ l i ích Ng i ta có th phân lo i chi phí/ l i ích theo nh ng cách sau: - Tr c ti p (n u có th quy vào cho HTTT) ho c gián ti p (n u ng c l i) Ví d chi phí v n phòng ph m chi phí tr c ti p cho HTTT chi phí chi u sáng, u hoà nhi t gián ti p - Bi n ng (n u l p l i su t cu c i c a HTTT) ho c c nh (n u ch x y t l n t o HTTT) Ví d chi phí l p t c nh, l ng c a nhân viên x lý chi phí bi n ng - H u hình (n u có th c tính ti n c) ho c vơ hình (n u khơng th ho c khó quy ti n c) Ví d chi phí mua s m thi t b h u hình Gi m s c m nh cá nhân m t ph n kinh nghi m không dùng c v i HTTT m i vô hình u ch xem xét chi phí l i ích h u hình có th li t kê kho n chi cho vi c phân tích, thi t k , cài t khai thác HTTT nh sau: Nhân l c - Tr ng d án Trang xu t ph ng án c a gi i pháp - Các phân tích viên - Các l p trình viên - Chun gia vi n thơng - Qu n tr CSDL - Thao tác viên - Nhân viên nh p li u - Nhân viên phân phát u - Th ký d án - Nhân viên ho - Nhân viên t li u - Cán b t o Ph n c ng ph n m m − Mua ph n c ng − Mua ph n m m − Cài − t ph n c ng ph n m m d ng ph n c ng hi n có § L p trình th nghi m § Ngo i vi § d ng b nh § Ph n c ng vi n thơng − o trì ph n c ng − o trì (c p nh t) ph n m m − ng d n s d ng Mua thông tin u vào − Mua thơng tin − Chi phí thu th p tin − n phòng ph m − Gi y in − Phi u m u ghi d li u nh p vào/ra − a nh − Ruy b ng máy in − Vi t tài li u HTTT Chu n b − − − − m ng p t n i t m ng i dây cáp, dây d n p t u hoà th ng an toàn Chi phí chung − Tr giúp qu n lý − Phòng ban có liên quan PT HTTT qu n lý Trang H KTQD − n, b o v , b o hi m, không gian s d ng Chi phí khác v n chun mơn t o nhân s i l i Các l i ích h u hình sau cài t HTTT ng thu nh p − ng doanh s − ng thu nh p gi m th i gian x lý nhanh h n chi phí x lý th p h n − d ng t t h n ch − chi t kh u giá theo s l ng hàng mua ng gi m giá toán s m − Tránh c kho n chi phí − Th thêm nhân cơng x lý Gi m chi phí − Gi m s ng i c n thi t hoàn thành nhi m v − Gi m chi phí khác c a x lý (v n phòng ph m, s d ng ph n c ng, gi m phí tho i, g i tin t c ) − Gi m chi phí sai sót c a x lý − Gi m chi phí l u kho Ví d ánh giá ph ng án: Ph ng ỏn (Tin học hoá xử lý xư lý thêi gian thùc) Ph ng án (KiĨm tra tin học hoá thời gian thực cập nhật theo l«) Ph ng án ( KiĨm tra thđ công cập nhật theo lô) Phõn tớch chi phớ/ l i ích p b ng phân tích chi phí/l i ích theo m u sau: Ph ng án ng chi phí: 361000 USD Thu nh p tích l y: n m (0), n m (141000), n m (328000), n m (533000) Th i gian hoàn v n: n m + (361000 - 328000)/(533000328000) = n m + 0,16 = 3,16 n m Ph ng án ng chi phí: 330000 USD Thu nh p tích l y: n m (0), n m (135000), n m (281000), n m (458000) Th ii gian hoàn v n: n m + (330000 - 281000)/(458000281000) = n m + 0,276 = 3,276 n m Ph ng án chi phí : 314000 USD Thu nh tích l y: n m (0), n m (129000), n m (267000), n m (433000) Th i gian hoàn v n: n m + (314000 - 267000)/(433000267000) = n m + 0,283 = 3,283 n m 5.4.2 Ph©n tÝch ®a tiªu chuÈn Trang n xu t ph ng án c a gi i pháp Th ng quy t nh mua s m m t gì, ó ng i ta ánh giá d a nhi u tiêu chu n Ch ng có mua ô tô mà ch d a vào công su t máy hay ch d a vào màu s c ho c giá c Vi c xem xét t ng h p nhi u tiêu th c i n quy t nh c xem ph ng pháp phân tích a tiêu chu n (Multicriteria Analysis) Ph ng pháp phân tích a tiêu chu n c th c hi n nh sau: 1- Xác nh t t c tiêu chu n c n xem xét Công vi c th ng c th c hi n có s k t p ý ki n nhà qu n lý, ng i s d ng phân tích viên h th ng Danh sách tiêu th c n ph i c thông qua 2- Cho m i tiêu chu n m t tr ng s th hi n t m quan tr ng c a Th ng s nguyên T ng tr ng s b ng 100 t t nh t 3i v i m i ph ng án ánh giá xem t ng tiêu chu n c t -5 n C ng có th cho m t n 10 Tính a m i ph t n m c nào, th ng l y m cho t ng tiêu chu n b ng cách nhân tr ng s v i m c ánh giá M i tiêu th c ng án s có m c a tiêu th c ó 5- C ng t ng m cho m i ph ng án Có th phân nhóm tiêu th c ánh giá Nên c ng t ng m cho t ng nhóm tiêu th c ng i ng cho tr ng s m c a t ng ph ng án ch tiêu t ng h p dùng d xem xét so sánh ánh giá ph ng án hi u rõ cách làm trên, xem b ng ví d phân tích a tiêu chu n c a ph ng án tin h c hoá qu n lý x ng xe bao g m tiêu chu n: chi phí l i ích phát tri n (th i gian thu h i v n, giá PT HTTT qu n lý Trang H KTQD tr hi n t i), ch t l ng thông tin (tin c y, thích h p, y , k p th i, d hi u b o m t), tác ng vào t ch c (s ch p nh n c a lái xe, d s d ng, uy tín cơng ty) m cho tiêu th c -5 n 5, t ng tr ng s b ng 100 Các tiêu th c xem xét c chia làm ba nhóm m ánh giá m khác cho t ng ph ng án ã c cho tính chi ti t b ng Theo b ng phân tích tính ph ng án 280 c a ph lãnh o ch n ph ng án m a tiêu chu n t ng m c a ph ng án 334, ng án 199 V y phân tích viên có th khuy n ngh nhà làm c n c thêm cho vi c l a ch n ph ng án, phân tích viên h th ng có th trình bày thêm ph ng pháp phân tích cân b ng chi phí c a h th ng thông tin c v i ph ng án a h th ng thông tin m i, phân tích ti n d c ng nh ph ng pháp chuyên gia ph ng pháp so sánh i v i h th ng thông tin c a doanh nghi p c n c bi t nh n m nh v n hi u qu kinh t , ch y u hi u qu h u hình Tuy nhiên, c ng c n c l ng thêm nh ng l i ích vơ hình c a nh ng h th ng thông tin qu n lý thuy t ph c v m t tài tính kh thi tài c a d án ph thu c r t nhi u vào cách th c ánh giá c l ng chi phí l i ích c a h th ng c a chuyên gia phân tích thi t k Câu h i ôn t p ánh giá ch ng V T i ph i xây d ng m t s ph ng án c a gi i pháp? Biên gi i ph n tin h c hố nh nh th nào? Có cách th c ( mode) x lý? Hãy dùng ví d c th Hãy trình bày vi c ánh giá chi phí/l i ích c a h th ng thơng tin Có nh ng lo i l i ích chi phí c a h th ng thơng tin? T i nói xác Hãy nêu b c xác nh chi phí c a h th ng thông tin d h n xác trình bày? nh l i ích c a nó? c th c hi n vi c ánh giá a tiêu chu n d án h th ng thông tin Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong5 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, chuong5 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay