chuong4 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

38 2 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:01

Thi t k k lơ gíc Ch ng IV THI T K LƠ GÍC IV.1 M c ích c a giai n thi t k lơ gíc Sau trình bày báo cáo phân tích chi ti t có quy t nh ti p t c phát tri n d án i ng phân tích chuy n sang giai n thi t k lơ gíc cho h th ng thơng tin m i M c ích c a giai n xác nh m t cách chi ti t xác nh ng mà h th ng m i ph i làm t c nh ng m c tiêu ã c thi t l p t giai n phân tích chi ti t mà v n tuân th nh ng ràng bu c c a môi tr ng n ph m a c a giai n thi t k lơ gíc mơ hình h th ng m i b ng: a) Các s lu ng d li u DFD (Data Flow Diagram) b) Các s c u trúc d li u DSD (Data Structure Diagram) c) K t qu phân tích tra c u phân tích c p nh t h th ng Các mơ hình k t qu ph i c nh ng ng i s d ng xem xét thông qua m b o ng, chúng áp ng t t yêu c u c a h Sau thơng qua chúng c coi có hi u l c thi hành Thi t k mơ hình lơ gíc cho HTTT m i m t trình t ng i ph c t p, c n ph i có m t hi u bi t sâu s c h HTTT ang nghiên c u, c n ph i bi t làm ch cơng c t o hồn ch nh tài li u h th ng m c lô gíc c n ph i am hi u tinh t nh ng khái ni m c b n c a c s li u C n ph i có m t ph ng pháp th c hi n cơng vi c thi t k lơ gíc m t cách có c u trúc Vi c thi t k lơ gíc nên b t u t vi c thi t k c s d li u cho HTTT m i Cách ti p c n nh v y b o m t t c d li u c n thi t, ch nh ng d li u ó s c nh p vào l u tr h th ng ch nh ng x lý yêu c u s c th c hi n Nh v y công vi c phát tri n HTTT c xác nh rõ ràng Ph ng pháp s thi t k b ph n c a HTTT m i theo tr t t sau: thi t k CSDL, thi t k lý thi t k dòng vào (Inputs) V i m i nhi m v c n ph i b sung hoàn ch nh tài li u h p th c hố mơ hình lơ gíc IV.2 Thi t k c s d li u 4.2.1 T ng quan v thi t k c s d li u Thi t k c s d li u xác nh n i dung kho d li u c n ph i có thơng tin c a ng i s d ng HTTT m i cung c p yêu c u Công vi c th ng r t ph c t p Nó gi ng nh m t tr ng phòng kinh doanh m i nh n nhi m v , r t khó xác nh c n ph i có quy n s ghi chép, m i quy n s ghi chép nh ng ph c v cho cơng tác qu n lý c ng nh u hành nh ng công vi c tác v hàng ngày Thi t k c s d li u không ch vi c phân tích viên g p g nh ng ng i s d ng h i danh sách d li u mà h c n hồn thành có hi u qu công vi c ang làm Vi c h i nh v y nhi u có th d n t i tình tr ng khó kh n Ví d , m t ng i s d ng s không th tr l i m t cách ch c ch n xác nh ng câu h i chung nh v y cung c p m t danh sách r t dài nh ng thông tin c s mà ó có nhi u ch mang tính b ngồi, h i h t Ho c ng i s ng có th có thái th n tr ng, né tránh khơng mu n m t thơng tin q lo ng cho vi c tho mãn nhu c u c a ng i s d ng, m t s phân tích viên th ng thêm m t s ho c nhi u thông tin vào danh sách ã c xây d ng thông tin yeu c u mà ng i s d ng nêu Chính v y sau HTTT c cài t xong, a vào s d ng ng i s d ng m i th y r ng có ph n l n thông tin mà u c u khơng h u ích ch mang tính b ngồi S d th a thơng Phát tri n HTTT qu n lý Trang H KTQD tin nh v y th ng có tác ng làm gi m hi u qu s d ng HTTT thêm vào ó nh ng kho n chi phí l n ph i b c p nh t cho CSDL t o thông tin mà ch ng bao gi c th c s dùng dùng n ng có th t câu h i "Anh c n nh ng thơng tin gì?" ng i s d ng có th th ng tr l i "Hãy cho tơi t t c nh ng mà h th ng hi n t i ang cung c p " có th b sung thêm "Nh ng cung c p k p th i " ho c "ít sai sót h n" M t cách tr l i nh v y ch ng t r ng ng i s d ng không suy ngh k v nh ng thơng tin mà th c s c n không h ng thú i câu h i c a phân tích viên 4.2.2 Nh ng thách th c thi t k c s d li u Nh ng ng i ã tham gia nghiên c u xây d ng HTTT t ng th ng nh t v i r ng: vi c xác nh nhu c u thông tin m t cơng vi c r t khó th c hi n không t n t i m t ph ng pháp thích h p cho m i hồn c nh, m i h th ng S khó kh n có nguyên nhân tùy thu c nhóm y u t sau: c tr ng c a nhi m v mà HTTT ph i tr giúp - M c c u trúc c a nhi m v - M c ph c t p bi n ng c a nhi m v c tr ng c a HTTT - Kích c c a HTTT (chi phí th i gian d ki n - S ph c t p c a công ngh - M c phân tán - S l ng ng c tr ng c a ng phát tri n) c s d ng a lý c a ng i s d ng ngu n d li u i s d ng i s d ng - Thiên h ng i v i s thay - Kinh nghi m nhi m v mà HTTT c n tr giúp - Kinh nghi m tham gia vào vi c phát tri n HTTT c tr ng c a nh ng ng i i phát tri n h th ng - S lành ngh vi c phát tri n HTTT - Kinh nghi m v i nh ng HTTT t - S hi u bi t v nhi m v ph i tr giúp Vi c xác nh nhu c u thông tin s t ng ng t i d dàng HTTT có nh ng c tính sau: Tr giúp m t nhi m v r t có c u trúc (nh qu n tính l ng ch ng h n) Ng Phân tích viên ã ch d án ho c tham gia nhi u d án, nhi u n m i th c hi n vi c ó ã làm lâu n m tham gia t kh i u d án HTTT có quy mơ trung bình (tính l ng cho m t nghìn cơng nhân viên) ph c p (ch ng h n toàn b nhân viên t ch c c h ng m t ki u l ng) Vi c xác nh nhu c u thơng tin s có nhi u khó kh n : HTTT ph i tr giúp công vi c ph c t p ( ch ng h n xây d ng d ch v m t hãng v n v qu n lý Ban lãnh o mu n m t HTTT chu n, nh ng l i mu n ti n hành xây d ng cung p d ch v riêng cho t ng chi nhánh v i kho ng 40 chi nhánh) Trang Khoa Tin h c Kinh t Thi t k k lơ gíc Ng i s d ng ch a rõ ch a c u trúc c công vi c c a ( Ch ng h n Các nhà qu n lý thú nh n r ng r t khó gi i thích rõ giai n khác th c s nh th giúp hoàn thành công vi c Theo nh ý lãnh o, HTTT ph i n i máy tính v i n i v i t máy trung tâm Phân tích viên kinh nghi m (Ch ng h n HTTT ph i thu c lo i h th ng chuyên gia, mà hãng l i ch a có chuyên gia l nh v c Các phân tích viên tr c t o ng v phân tích HTTT, v h th ng tr giúp quy t nh h th ng chuyên gia Phân tích viên có kinh nghi m vi c xây d ng h th ng cung c p d ch v 4.2.3 Bèn ph 1) ng pháp c b n xác nh yêu c u thông tin: d ng nguyên m u ây g i ph ng pháp th c nghi m Trong m t s tr ng h p, ng i s d ng khó có th xác nh c thơng tin mà c n nh ng HTTT tr giúp lo i ó ch a t n t i ho c n u có thu c l nh v c riêng t Trong tr ng h p nh v y, phân tích viên ph i l a ch n cách ti p c n có s d ng m u ban u Phân tích viên s xác nh t p h p u tiên nhu c u chuy n nhanh chóng thành m u ban u ngơn ng th h M u c a cho ng i s d ng xem xét ánh giá, phân tích viên s xác nh nh ng nhu c u thông tin ch a c tho mãn b sung chúng cho vào m u th th hai Các b c s c l p l i cho n ng i s d ng th y tho mãn v i thông tin mà m u xây d ng a Sau ó phân tích viên ti n hành thi t k logic h th ng 1) u tra nhu c u thông tin t ng i s d ng ây ph ng pháp truy n th ng mà ta ã nói Và ó vi c h i h nh ng thông tin c n thi t, n i dung c a nh ng thơng tin ó Có th l p s n phi u u tra nhu c u thông tin v i m c thông tin g i ý cho ng i s ng l a ch n Trên phi u nên có nhi u câu h i m ng i s d ng có th b sung hay lo i b theo ý ch quan c a h Ph ng pháp có hi u qu tr ng h p, ng i s d ng hi u rõ c u trúc c a nhi m v ph i làm, nhi m v có c u trúc t ng i cao, ph c t p th p kích c nh 3) Ph ng pháp d n suy t thông tin u c a HTTT ang t n t i ôi ng i s d ng g p khó kh n vi c xác nh u mà h th ng thông tin ph i s n sinh c ng nh n i dung c a u ra, ta ph ng theo t HTTT ã có David Olson ã ch b n lo i HTTT có th ph ng theo cho vi c xác nh thơng tin là: - HTTT hi n có s c thay b ng HTTT m i - HTTT ang có m t t ch c t ng t - Nh ng b ph n m m có th tr ng - Nh ng mô t d li u sách, t p chí 4) Ph ng pháp t ng h p t c tr ng c a nhi m v mà HTTT tr giúp Cách ti p c n không i t HTTT mà i t nhi m v mà HTTT tr giúp Phân tích viên nghiên c u c tr ng c a nhi m v , c u trúc c a nó, m i liên h c a nhi m v thành ph n, ó suy di n nhu c u thơng tin Ph ng pháp thích h p cho tr ng h p, nhi m v c n tr giúp có c u trúc Nó òi i phân tích viên ph i am hi u sâu s c m t ho c nhi u ph ng pháp cho phép th c hi n m t vi c Phát tri n HTTT qu n lý Trang H KTQD ng h p nh v y M t ph th ERD ng cáh c th c a ph ng pháp s d ng mơ hình quan h th c Nh v y phân tích viên ph i xác nh cách ti p c n thích h p nh t i v i tình hình phát tri n HTTT c a Sau ây mơ t chi ti t cách s d ng ph ng pháp cu i ph ng pháp t u 4) ph ng pháp mơ hình hố IV.3 Thi t k CSDL lơ gíc t thơng tin u Xác nh t p CSDL c s thông tin c b n c a vi c thi t k CSDL Các b ng pháp c n c chi ti t thi t k CSDL i t thông tin c1 Xác - u c a h th ng ph nh u Li t kê tồn b thơng tin u N i dung, kh i l ng, t n su t n i nh n c a chúng Ví d qu n lý m t c a hàng bán l có th có thơng tin - Hoá u nh sau: n bán hàng - Phi u xu t nh p hàng hoá - Danh sách nhà cung c p - Danh sách khách hàng - Danh sách nhân viên bán hàng - Báo cáo t n kho Nh ng thông tin u nh th ã c thu th p t giai c2 Xác inh t p c n thi t cung c p n phân tích chi ti t d li u cho vi c t o t ng u c g m công vi c ph i làm nh sau: * Li t kê ph n t thông tin u - Trên m i thông tin u bao g m ph n t thơng tin (Information Element) nh S hố n, Tên hàng, n v tính c g i thu c tính Phân tích viên li t kê tồn b thu c tính thành m t danh sách - Xác Ví d : nh thu c tính khố cho thơng tin hóa u n thu c tính khố cho danh sách thu c tính c a u "Hoá n bán hàng" - ánh d u thu c tính l p (R)- nh ng thu c tính có th nh n nhi u giá tr d li u Ch ng h n nh m c Tên hàng m t hoá n bán hàng có th ghi nhi u tên hàng m t thu c tính l p - ánh u thu c tính th sinh(S) - nh ng thu c tính thu c tính khác c tính tốn ho c suy t Ví d nh m c Thành ti n ( = n giá x S l ng), T ng s ti n (= t ng c a c t thành ti n) Nh ng thu c tính khơng ph i th sinh c g i thu c tính c s Trang Khoa Tin h c Kinh t Thi t k k lơ gíc - Lo i b thu c tính th sinh kh i danh sách, ch l i thu c tính c s - Xem xét lo i b nh ng thu c tính khơng có ý ngh a qu n lý Thí d thu c tính Liên , s th t hàng hóa t hóa n Ví d T u "Hố n bán hàng" ta l p - S hóa n - Liên s - Mã khách hàng - Tên khách hàng - a ch khách hàng - S tài kho n - Ph ng th c toán - S th t (R) - Mã hi u hàng (R) - Tên hàng (R) n v tính (R) n giá (R) - S l ng (R) - Thành ti n (RS) - C ng thành ti n (S) - Thu VAT (S) - T ng s ti n (S) - T ng s ti n ghi b ng ch (S) - Ngày bán - Ng i bán c danh sách thu c tính: Chú ý - Ký hi u (R) ánh d u thu c tính l p (Repeatable) - Ký hi u (S) ánh d u thu c tính th sinh (Secondary) - V ph th t ng di n qu n lý thi t k viên có th b nh ng thu c tính r t ý ngh a nh Liên s , * Th c hi n vi c chu n hoá m c (1NF) - Chu n hoá m c (1NF) quy nh r ng: “Trong m i danh sách không c phép ch a nh ng thu c tính l p” u có thu c tính l p có th gi i quy t nh sau: có ng a) Thêm thu c tính Ví d Thu c tính “Ngo i ng ” t Lý l ch thu c tính l p có th i bi t nhi u ngo i ng Có th thêm vào nh th c t hi n là: Ngo i ng Ngo i ng Ngo i ng Ngo i ng khác Ho c b) Tách thu c tính l p ó thành danh sách con, có m t ý ngh a d lý Phát tri n HTTT qu n lý Trang i góc qu n H KTQD Sau tách xong g n cho m i danh sách m t tên, tìm cho m t thu c tính khóa nh danh riêng) thêm thu c tính khóa ( nh danh) c a danh sách g c Ví d Sau chu n hố m c danh sách thu c tính c a hố làm danh sách nh sau: n bán hàng c tách Hóa n bán hàng - S hóa n - Mã khách hàng - Tên khách hàng - a ch khách hàng - S tài kho n - Ph ng th c toán - Ngày bán - Ng i bán Hàng mua - S hoá n - Mã hi u hàng - Tên hàng n v tính n giá - S l ng * Th c hi n chu n hoá m c (2.NF) - Chu n hoá m c (2NF) quy nh r ng “Trong m t danh sách m i thu c tính ph i ph thu c hàm vào tồn b khố ch không ch ph thu c vào m t ph n c a khố” u có s ph thu c nh v y ph i tách nh ng thu c tính ph thu c hàm vào m t ph n a khoá thành m t danh sách m i L y ph n khóa ó làm khố cho danh sách m i t cho danh sách m i m t tên riêng cho phù h p v i n i dung c a thu c tính danh sách Ví d Sau chu n hố m c 2, danh sách thu c tính c a "Hố Hóa n bán hàng - S hóa n - Mã khách hàng - Tên khách hàng - a ch khách hàng - S tài kho n - Ph ng th c toán - Ngày bán - Ng i bán Hàng mua - S hoá n - Mã hi u hàng - S l ng Hàng hóa¸ - Mã hi u hàng - Tên hàng Trang Khoa Tin h c Kinh t n bán hàng" s là: Thi t k k lơ gíc - n v tính n gi¸ Vì “S l ng” ph thu c hàm vào tồn b khóa “ S hóa n, Mã hi u hàng” Còn thu c tính “ Tên hàng”, “ n v tính” “ n giá” ch ph c thu c vào “Mã hi u hàng” * Chu n hoá m c (3.NF) - Chu n hoá m c quy nh r ng: “Trong m t danh sách khơng c phép có s ph thu c b c c u gi a thu c tính” u thu c tính Z ph thu c hàm vào thu c tính Y Y ph thu c hàm vào X ph i tách chúng vào danh sách ch a quan h Z , Y danh sách ch a quan h Y v i X - Xác nh khoá tên cho m i danh sách m i Ví d Sau chu n hố m c 3, danh sách thu c tính c a "Hố n bán hàng" s là: Hóa n bán hàng - S hoá n - Mã khách hàng - Ph ng th c toán - Ngày bán - Ng i bán Khách hàng - Mã khách hàng - Tên khách hàng - a ch khách hàng - S tài kho n Hàng mua - S hoá n - Mã hi u hàng - S l ng Hàng hoá - Mã hi u hàng - Tên hàng n v tính n gi¸ Vì “Tên khách hàng”,” a ch khách hàng”, “S tài kho n” ph thu c hàm vào “Mã khách hàng” “Mã khách hàng” ph thu c hàm vào “ S hóa n” * Mơ t t p i danh sách xác nh c sau b c chu n hoá m c s m t t p c s d li u Bi u di n p theo ngôn ng c a c s d li u v t p Tên t p vi t ch in hoa, n m phía Các thu c tính n m ơ, thu c tính khố có g ch chân Ví d danh sách "Hố n bán hàng" ta có t p: Phát tri n HTTT qu n lý Trang H KTQD hóa n B Hóa n bán hàng ng th c tốn Ngày bán Mã khách hàng Ph c3 Tích h p t p m i sách liên quan t mô t v cách t p h p t t c i bán ch t o m t CSDL u theo cách th c hi n c a b c s t o r t nhi u danh sách m i danh i m t i t ng qu n lý, có s t n t i riêng t ng i c l p Nh ng danh sách m t th c th ph i tích h p l i, ngh a t o thành m t danh sách chung, b ng thu c tính chung riêng cu nh ng danh sách ó Ch ng h n thi t k t thông tin "khách hàng" sau: Mã khách hàng Khách hàng S d t n kho Mã khách hàng Khách hàng i ch khách hàng cm tt p y cl Tên khách hàng , c n tích h p t p v i thành m t t p nh t sau: ng kh i l - Xác nh s l - Xác nh u "Danh sách khách hàng" ta có m t s t p tên T ng ti n ã mua i ch khách hàng Mã khách hàng c Ng Khách hàng Tên khách hàng S d t n kho T ng ti n ã mua ng d li u cho t ng t p toàn b s ng b n ghi cho t ng t p dài cho m t thu c tính Tính dài cho b n ghi i v i m i t p CSDL (g i R) ta s d ng nh ng s ng d li u: o kinh L(R) dài c a m t b n ghi tính theo s l N(R) s l ng trung bình b n ghi c a R NP(R) s l ng trang lơ gíc dùng b i R TP kích th n cho vi c tính tốn kh i ng ký t c c a trang lơ gíc NP(R) = E1?N(R) / E(TP/L(R))? Trong ó E1(x) s nguyên c làm tròn lên c a x E(x) ph n ngun c a x ó ta tính c t ng dung l ng chi m ch (tính theo trang lơ gíc) c a t t c t p Ngày nay, ph n l n t p u c s d ng kèm v i b ng ch s , ó c n ph i tính thêm dung ng chi m ch c a b ng ch s ng ch s cho phép truy nh p t i trang lơ gíc ch a b n ghi c n tìm ph c t p c a ph thu c vào dài c a khoá G i dài c a khoá D ký t (l u ý c n ph i tính thêm dung ng chi m ch c a ph n a ch v t lý giai n thi t k v t lý sau này) Trang Khoa Tin h c Kinh t Thi t k k lơ gíc Trong ph n l n h QTCSDL quan h th ng có m t s ký t c g n kèm vào m i b n ghi v i ch c n ng ph c v nh mm c truy tìm l i, phòng h có s c , ta g i S s ng ký t ph c v Kh i l ng d li u c a m t s s c tính theo công th c sau: K ∑ N(Ri)(L(Ri) + S + D) i=1 Trong ó K t ng s t p s giá tr trung bình c a S 12 tính Trong th c t có th ch n giá tr trung bình c a D c Xác nh liên h lôgic gi a t p thi t l p s c u trúc d liê Xác nh m i liên h gi a t p, bi u di n chúng b ng m i tên hai chi u, n u có quan m t - nhi u v hai m i tên v h ng ó Bi u di n t p v s n bán hàng" sau: ng h p b liên k t gi a t p theo m u ví d v t p cho c th c hi n thi t k c s d li u cho thông tin Phát tri n HTTT qu n lý Trang u ra: Hóa u "Hố n bán lê: H KTQD Cho u ra: T “Hoá S hoá n bán hàng” ta l p c danh sách thu c tính: ( Invoice with the Attributes following ) n ( Invoice number) Liên s (Copy no) Mã khách hàng (Customer code) Tên khách hàng ( Customer) a ch khách hàng (Address) S tài khoan (Account) Ph ng th c toán (method of payment) S th t (Order no) (R) Thu c tính l p- repeatable Mã hi u hàng (Item code) (R) 10 Tên hàng (Good name) (R) 11 D n v tính (Piece) (R) 12 D n giá (Price) (R) 13 S l (R) ng (Quantity) 14 Thành ti n (Amount) (RS) 15 C ng thành ti n (total of Amount) (S Thu c tính th sinh - Secondary) 16 Thu VAT (S) 17 T ng s ti n (Total) (S) 18 T ng s ti n ghi b ng ch (S) 19 Ngày bán (Date) 20 Ng Trang 10 i bán (Assistant) Khoa Tin h c Kinh t H KTQD c) Quan h hai chi u lo i N@M Trong tr ng h p ta ph i t o ba t p: hai t p mô t hai th c th m t t p mơ t quan Khố c a t p mô t quan h c t o thành b i vi c ghép khoá c a th c th tham gia vào quan h Ví d Cho mơ hình nh hình v d i ây, sau chuy n i ta có t p sau: Nhân viên (S hi u nhân viên, ) án (S hi u d án, ) Tham gia (S hi u nhân viên, S hi u d án, ) C Chuy nn i th c th khái quát Trong tr ng h p có s phân c p th c th , ta t o m t t p cho th c th khái quát m i th c th m t t p Trong t p khái quát ta thêm thu c tính "Lo i" tìm n th c th Ví d Cho mơ hình phân c p: Sau chuy n i, ta có t p sau: Nhân viên (S hi u nhân viên, Lo i nhân viên, H tên, ) Th ký (S hi u nhân viên, Trình , ) Chuyên viên (S hi u nhân viên, H c v , ) Trang 24 Khoa Tin h c Kinh t Thi t k k lô gíc Mơ hình quan h th c th trình bày ph n 4.4.1 c chuy n thành t p h p t p nh sau: Bài t p ví d : M t công ty th ng m i có nhi u c a hàng bán l C a hàng nh p hàng t nhà cung c p , r i bán l tr c ti p cho khách hàng Cơng ty có nhi u trung tâm b o hành, m i trung tâm có m t s nhân viên b o hành; m i nhân viên b o hành ch u trách nhiêm ch m sóc nhi u khách hàng Hãy v s quan h th c th thi t k c s d li u t mô t ho t ng Bài gi i a) s - Xác quan h th c th nh th th : C a hàng, Hàng hóa, Nhà cung c p, Khách hàng, Trung tâm b o hành, Nhân viên b o hành - Xác nh quan h : Nh p hàng, Bán l , Ch m sóc, Có - Xác nh m c quan h C a hàng – Nhà cung c p – Hàng hóa quan h N-N Hàng hóa – Khách hàng N- N Nhân viên b o hành – Khách hàng quan h 1-N Trung tâm b o hành – Nhân viên b o hành quan h – N - Xác nh thu c tính cho th c th C a hàng ( #Mã c a hàng, a ch , Di n tích,….) Hàng hóa (#Mã hàng, Tên hàng, n giá, …) Nhà cung c p (#Mã nhà cung c p, a ch , Tài kho n, ) Khách hàng (#Mã khách hàng, Tên khách hàng, Phát tri n HTTT qu n lý Trang 25 a ch , ) H KTQD Trung tâm bào hành (# S hi u trung tâm, Tên trung tâm, a ch , ) Nhân viên b o hành (# Mã nhân viên, H tên nhân viên, Ch c danh, ) -S quan h th c th # Mã c a hàng - a ch a hàng - Di n tích Nh n hàng N N Nhà cung c p N # Mã Hàng hóa - Tên hàng - n giá -.… Hàng hóa N Chuy n N N Bán # S hi u TT - Tên TT - a ch - b) b) Khách hàng Trung tâm o hành i sang s Có Ch m sóc N Nhân viên o hành # Mã nhà CC - a ch - Tài kho n # Mã khách hàng -Tên khách hàng - a ch # Mã nhân viên -Tên nhân viên - Ch c danh c u trúc d li u - H b c s chi u >=3 Trên s quan h th c th có quan h chi u “Nh n hàng” liên k t v i C a hàng, Hàng hóa Nhà cung c p Không th th hi n m i quan h l n h n chi u mơ hình quan d li u v y c n ph i h b c quan h o m t th c th “ H p ng” , Thay quan h chi u “Nh n hàng” thành quan h hai chi u: C a hàng –“Ký” – H p ng, Nhà cung c p – “ký” – H p ng H p ng – “ch a”- Hàng hóa V l i s d nh sau: - Li t kê ánh s t p có s d li u s T p C a hàng T p H p c t o t s ng T p Nhà cung c p T p Hàng hóa T p H p ng – Hàng hóa T p Khách hàng T p Hàng hóa – Khách hàng T p Nhân viên b o hành Trang 26 Khoa Tin h c Kinh t quan h th c th Thi t k k lơ gíc T p trung tâm b o hành -V s quan h th c th 1 a Hàng Ký N p ng cung c p # Mã c a hàng - a ch - Di n tích N Chø a Nhà cung c p Ký N # Mã nhà CC - a ch -Tài kho n # S h p ng - Ngày ký - N i ký N # Mã HH -Tên hàng - n giá - Hàng hóa N TT b o hành Cã Ch m sãc N Nhân viên o hành c u trúc d li u Phát tri n HTTT qu n lý Khách hàng N B¸n # S TT - Tên TT - a ch - Chuy n sang s N Trang 27 # Mã KH -Tên KH - a ch # Mã NV -Tên NV - Ch c danh H KTQD a hàng Mã c a hàng a ch Di n tích p h p ng ng Ngày ký i ký Mã nhà CC ký Mã c a hàng Nhà cung c p Mã nhà CC a ch Tài kho n p hi u h p Mã hàng hóa ng ng-Hàng Mã hàng hóa Tên hàng l ng Hàng hóa n giá Khách hàng-Hàng hóa Mã khách hàng Mã hàng hóa l ng mua Khách hàng Mã khách Tên khách hàng a ch Mã nhân viên b o Nhân viên b o Mã nhân viên Tên nhân viên Ch c danh Trung tâm b o hi u trung Trang 28 Tên trung tâm a ch Khoa Tin h c Kinh t hi u trung Thi t k k lô gíc IV.5 Thi t k lơ gíc x lý tính kh i l ng x lý Thi t k lơ gíc x lý nh m làm rõ cho cán b qu n lý, cán b phân tích, chuyên viên l p trình, ng i s d ng hi u rõ quy trình, cách th c x lý d li u c s d li u có c nh ng thông tin u Các nhà qu n lý ph i c bi t h th ng làm th có th cung c p thơng tin u cho h , h th ng i v i h không ch m t h p en t cho h thông tin tin y c a thông tin ph i c minh ch ng qua quy trình lơ gíc x lý Quy trình cách th c p nh t d li u vào c s d li u c ng s c xem xét, thi t k ch rõ cho nhà qu n lý ng i s d ng hi u õ ng cách th c d li u c c p nh t m c lơ gíc k t qu thi t k lý ch làm rõ lô gics gi quy t vào/ra c a h th ng, ch a c n quan tâm t i nh ng y u t mang tính v t lý t ch c nh : Ai th c hi n x lý, âu, Khi nào? Nh th nào? Ch ng h n m t doanh nghi p ó bán hàng qua th u c u, có th th m n ho c nhi u nhân cơng, có tin h c hố, có ghi chép th cơng Nh ng ki u doanh nghi p c ng ph i th c hi n ho t ng nh n n t hàng, chu n b giao g i hàng, l p xem l i hoá n tính ti n, làm k tốn bi u di n nh ng ho t ng nh v y, ph i dùng nh ng khái ni m s ki n, công vi c k t qu Tr c nh ngh a xác nh ng khái ni m ta i t cách th c xem xét tr c giác v n qua ví d d i ây Ví d t c s t o l y t o sinh viên làm m c tiêu hi n ho t ng sau: t m c tiêu ó ph i th c -Tuy n sinh -Phân chia sinh viên vào l p -Phân l p cho khoa -Xác nh phòng h c cho l p -L p th i khoá bi u -Th c hi n vi c gi ng d y -Th c hi n vi c ki m tra ki n th c -Ch a ch m ki m tra -Thi ch m thi h t môn -T ng h p thông báo k t qu h c t p - -Danh sách ho t ng thu c m t doanh nghi p, m t trung tâm hay m t t ch c b t c ng cho bi t ó m t s s t o Danh sách ch mơ t "Cái gì" không xác nh rõ "Ai phân l p?"; "K t qu h c t p thông báo i âu?"; "K t qu c in n t máy tính hay th công" Các ho t ng không ph i x y ng th i mà theo m t quy trình nh t nh Rõ ràng vi c gi ng d y không th th c hi n tr c vi c l p th i khoá bi u M t ho t ng c th c hi n sau m t vi c th c ã c x y S vi c th c ó g i s ki n kh i sinh c a ho t ng Nhóm ho t ng t o có s ki n kh i sinh v i thu c k t qu nh hình v Phát tri n HTTT qu n lý Trang 29 H KTQD Cách th hi n nh v y cho phép nhìn nh n cơng vi c m t cách rõ h n, cho phép nhìn th y nhanh chóng cơng vi c mà t âu c kh i sinh t s khái ni m c s ki n(event): Là vi c th c sau x y s làm kh i sinh vi c th c hi n c a m t ho c nhi u vi c khác Ví d - M t n t hàng n s kh i sinh vi c xem xét, vào s l u, tr l i - Ngày khai gi ng s kh i sinh vi c gi ng d y c a giáo viên §ång bé(Synchorolization): Là m t u ki n lơ gíc k t h p s ki n, th hi n quy c qu n lý mà h th ng thông tin ph i ki m tra kh i sinh cơng vi c Ví d u ki n “Có yêu c u xu t hàng “ vi c mua hàng thêm v kho u ki n “ Khơng hàng kho” kh i sinh Cơng vi c: m t t p h p x lý có th th c hi n có chung s ki n kh i sinh Ví d Cơng vi c “Chu n b m t -Xác Trang 30 nh s n ph m c n n t hàng” bao g m nh ng vi c sau: t s l ng c n t Khoa Tin h c Kinh t Thi t k k lơ gíc - Ch n nhà cung c p - So n th o -G i n n t hàng t hàng Quy t c ra: u ki n th hi n quy t c qu n lý, quy cơng vi c, ví d "N u u ó phù h p " nh vi c cho k t qu c a m t t qu : S n ph m c a vi c th c hi n m t công vi c K t qu có chung m t b n ch t nh s ki n, có th phát sinh vi c th c hi n m t cơng vi c khác m t lơ gíc m t HTTT bao g m x lý liên quan t i ba lo i ho t ng: (1) Th c hi n tra c u thông tin, (2) C p nh t d li u vào t p (3) H p l hoá d li u Nh ng x lý tra c u c p nh t có liên quan t i thi t b nh ngồi, ó mơ hình bi u di n chúng c i nh ng mơ hình ngồi Trong giai n thi t k lơ gíc ng i ta ch quan tâm xem: - th ng làm gì? - làm gì? Do ó ph n thi t k x lý lơ gíc ch bàn n mơ hình ngồi 4.5.1 Phân tích tra c u Phân tích tra c u tìm hi u xem, b ng cách có c nh ng thơng tin u t p ã c thi t k ph n thi t k CSDL Phân tích tra c u, m t m t giúp cho vi c xem xét l i khâu thi t k CSDL ã hoàn t t ch a, ngh a CSDL ã s n sinh u hay khơng, m t khác phát tri n m t ph n lơ gíc x lý t o thông tin i v i m i thơng tin u ng i ta tìm cách xác nh t p c n thi t, th t mà chúng c c x lý c th c hi n d li u ã c K t qu c a vi c phân tích s c th hi n thành s phân tích tra c u a vào phích x lý t n h th ng Ví d phân tích tra c u l p "S Tra c u : L p s Kh i l m sinh viên" m ng : 4000 Chu k : l n/ n m, cu i m i h c k lý t ng ng: L p s m l ps m, tr c h t ph i truy nh p t i t p SINHVIEN l y Mã sinh viên, H tên, Chuyên ngành h c (Truy nh p 1), sau ó ph i chuy n sang t p ANGKYHOC (Truy nh p 2) l y t ây Mã môn h c, m thi cho m i môn mà sinh viên ã theo h c; ti p n ph i truy nh p vào t p MONHOC (Truy nh p 3) trích tên mơn h c cu i truy nh p t i t p CANBOGD l y Tên gi ng viên, Phòng làm vi c ch ng i ng i ta dùng m i tên t n s hi u bên c nh Phân tích viên ph i làm vi c v i DSD phích lơ gíc a dòng t ng ng Phát tri n HTTT qu n lý Trang 31 H KTQD tra c u m t công c r t t t cho vi c l p tài li u h th ng cho phép xác nh nh ng p c n thi t s n sinh tra c u, th t theo ó truy nh p t i t p c ng nh s l ng trung bình b n ghi c n ph i c cho m i tra c u 3.2 Phân tích c p nh t Thông tin c s d li u ph i c c p nh t th ng xuyên m b o CSDL ph n ánh tình tr ng m i nh t c a i t ng mà qu n lý V y ti n hành c p nh t? tr l i câu h i ta xem xét nguyên nhân d n n c p nh t có ngh a nh ng s ki n x y bu c ta ph i ti n hành thêm, b t m t ho c nhi u b n ghi; bu c ta ph i thay i giá tr c a m t ho c nhi u thu c tính c a m t ho c nhi u b n ghi ki n c p nh t m t vi c th c x y làm kh i sinh m t x lý c p nh t Ví d - Khi có m t n t hàng n s kh i sinh vi c c p nh t - Sau thi xong kh i sinh vi c c p nh t t hàng m thi cho sinh viên p b ng s ki n - c p nh t Phân tích c p nh t hình thành b ng s ki n/ c p nh t theo m u Trang 32 n Khoa Tin h c Kinh t b ng sau: Thi t k k lơ gíc Xác nh cách th c h p l hoá d li u c p nh t Ch m t sai sót d li u c s d li u có th gây nh ng h u qu nghiêm tr ng t n phí l n cho t ch c t HTTT c g i lý t ng, n u d li u l u tr CSDL ph n ánh trung th c th c Hay nói m t cách khác m i giao d ch x y u c ph n ánh vào CSDL khơng có m t sai sót T t nhiên m t HTTT nh v y khơng t n t i Tuy nhiên có nhi u bi n pháp làm cho HTTT t g n t i m c lý t ng Phân tích viên ng i s d ng ph i ý th c c nh ng chi phí n li n v i m i lo i bi n pháp gi m sai sót nh p d li u c s d ng L a ch n cho d li u nh p lo i k thu t ki m tra h p l hoá d li u Các k thu t c b n ki m tra h p l hoá d li u K thu t Phân l p c u trúc Quy cách Mi n giá tr Tránh b sót d li u T h p có ý ngh a H p lý v hồn c nh Kích th c T ki m tra T p h p giá tr chu n Pháp lý ct m b o d li u nh p vào theo úng c u trúc, úng ki u Ch ng m b o d li u ch có ch s hay ch có ch , hay theo m t khn d ng ó D li u nh p vào ph i tuân thu m t quy cách nh tr c B o m d li u nh p vào ph i thu c mi n giá tr quy nh Ki m tra xem d li u nh p có m t m i b n ghi hay không Ki m tra s phù h p v ý ngh a gi a d li u c a hay nhi u tr ng Ví d s l ng hàng mua phù h p v i lo i hàng hóa D li u nh p vào có h p lý v hồn c nh hay khơng Ví d Sinh viên chi tiêu m t l ng ti n l n b t bình th ng D li u nh p vào có th có nhi u ho c ký t D li u nh p vào ph i th a mãn m t u ki n t thân ó Dùng ký t thêm vào ki m tra Ví d dùng bít ch n l D li u nh p vào ph i thu c vào m t t p h p giá tr chu n cho tr c Ví d vi t t t n v ti n t qu c Ki m tra d u hi u h p pháp tr c nh p li u Hay nh p xong ph i in ki m tra l i xác nh n nh p úng b ng ph ng pháp th cơng IV.6 Tính kh i l 4.6.1 n v kh i l ng x lý tra c u c p nh t ng x lý t x lý s lơ gíc c phân rã thành thao tác x lý c s ho c tra c u ho c p nh t Trong giai n thi t k lơ gíc c n ph i tính s b kh i l ng x lý làm c s cho vi c xu t nhân l c, n ng l c máy tính th c hi n x lý ó tính kh i l ng cho chúng, ta tìm cách quy i kh i l ng ho t ng c a thao tác x lý c s ó v theo kh i l ng x lý c a t thao tác c s c ch n làm n v Thao tác c s c dùng tính kh i l ng x lý thao tác truy nh p t i m t b n ghi qua khóa m t t p CSDL thơng qua b ng ch s N u g i t p R ký hi u thao tác ó #R Kh i l ng x lý c a #R c quy nh có kh i l ng ho t ng b ng v i lý thao tác ph i c th c hi n b ng pha: Truy nh p t i giá tr khố c a b ng ch s b ng vi c Truy nh p t i b n ghi c n tìm b ng cách n p b n ghi trang Phát tri n HTTT qu n lý c tu n t b ng ch s y trang lơ gíc ch a b n ghi ó Trang 33 c tu n H KTQD 4.6.2 Các thao tác c s quy i kh i l ng ho t ng c a chúng a) Các thao tác tra c u c s Truy nh p theo khóa có b ng ch s Ký hi u #R Kh i l ng x lý: KL(#R) = 2 Truy nh p qua m t thu c tính phi khố c a m t t p, không dùng b ng ch s , t i toàn b b n ghi tho mãn u ki n tìm ký hi u ??R Kh i l ng x lý : KL(??R) = NP(R) Trong NP(R) s trang lô gics c a t p R Trang lô gics c hi u kh i l ng d li u nh p vào b nh c a t p tra c u n t p Gi nh 10000 Con s ph thu c vào máy tinhscow s d li u ph n m m qu n tr c s d li u Truy nh p qua thu c tính phi khố c a m t t p, không dùng b ng ch s , t i b n ghi tiên tho mãn yêu c u Ký hi u ?R Kh i l u ng x lý: KL(?R) = kNP(R) Trong ó k h s kh n ng ch n H s i N s l ng b n ghi c a t p R P s l ng b n ghi tho mãn X s l ng b n ghi ã ki n tìm ki m c c tính nh sau: u ki n tìm ki m c qua tìm n b n ghi u tiên tho mãn u Khi ó X m t bi n ng u nhiên có giá tr kho ng ?1,N-P+1? Vì m t b n ghi ã c qua không tho mãn s không c l i, ó k v ng tốn c a X là: E(X) = (N+1)/(P+1) Khi P n (>10 tr lên) có th coi E(X) = N/P Nói cách khác ó s trung bình b n ghi c n c qua b ng ngh ch o c a xác xu t m t b n ghi tho mãn u ki n tìm ki m Ví d p có 1000 b n ghi, ó có 50 b n ghi áp ng yêu c u tìm ki m trung bình ph i c (1000/50)=20 b n ghi, tr c tìm c b n ghi c n tìm u tiên ó ta th y: kN = N/P ? k = 1/P v i P i P không l n ( >10 ch ng h n) l n kN = (N+1)/(P+1) ? k = (1+1/N) (1/(P+1)) Ng c l i, v i N l n ta có th coi k = 1/(P+1) Nh v y cho c th P=1, có ngh a có m t b n ghi tho mãn k = 1/2 hồn tồn phù p v i th c t quan sát tr ng h p ph i c trung bình m t n a s b n ghi c a t p m i tìm th y b n ghi c n tìm R2 ⊗ R3 : Thao tác liên k t hai t p v i nh ng u ki n liên k t ph c t p r t khó quy kh i l ng x lý cho thao tác Cơng th c tính c a là: Kh i l ng x lý: i KL(R2 ⊗ R3) = aNP(R2) + bNP(R3) V i a ≤ b ≤ N(R2) ây thao tác r t m nh, kh i l ng ho t ng r t l n Trong tr ng h p khơng có u ki n c, vi c c tu n t t t c b n ghi c a R3 (NP(R3)) i v i t ng b n ghi (N(R2)) c a quan R2 có kh i l ng ho t ng t m c t i a là: Trang 34 Khoa Tin h c Kinh t Thi t k k lơ gíc NP(R2) + N(R2)NP(R3) b) Các thao tác c s c p nh t R+ : Thao tác thêm m t b n ghi m i vào t p quan h - Có s d ng b ng ch s : Kh i l ng KL(R+) = Khi thêm m t b n ghi vào m t t p có b ng ch s tr ng h p có k ph i th c hi n (truy nh p b ng ch s , ghi vào m t ch s , truy nh p t i t p, ghi vào m t b n ghi) - Không s d ng b ng ch s Kh i l ng KL(R+) = Khi thêm b n ghi vào m t t p khơng ch s , tr kho ng tr ng a; ghi m t b n ghi) ng h p ch c n k (tìm R- : Thao tác b t i m t b n ghi c a m t t p - Có s d ng b ng ch s : Kh i l ng KL(R-) = Khi b t i m t b n ghi c a m t t p có b ng ch s , tr ng h p ph i th c hi n k : truy nh p t i b ng chi s , xố i ch s ó, truy nh p t i b n ghi t p, gi i phóng khơng gian nh b b n ghi ó chi m ch - Không s d ng b ng ch s Kh i l ng KL(R-) = (NP(R) + 3)/2 Khi b t i m t b n ghi c a m t t p khơng có b ng ch s , tr ng h p ch th c hi n vi c tìm t i b n ghi v i kh i l ng ho t ng (NP(R)+1)/2 gi i phóng không gian nh v i kh i l ng ho t ng RM : Thao tác s a i n i dung b n ghi - Có s d ng b ng ch s : Kh i l ng x lý KL(RM) = Khi dùng b ng ch s thao tác nh p t i b n ghi c p nh t giá tr c th c hi n k : truy nh p t i b ng ch s , truy - Không s d ng b ng ch s : Kh i l ng x lý KL(RM) = ( NP(R) +3)/2 Khi khơng có b ng ch s thao tác c n ph i tìm t i b n ghi v i kh i l (NP(R) +1)/2 c p nh t giá tr m i cho b n ghi v i kh i l ng ho t ng ph ng ho t ng Cách tính n gi n phù h p v i th i m hi n không làm m t tính t ng quát c a ng pháp Trong trình thi t k vi c chi ti t hố hồn ch nh thêm hồn tồn c p t i Khí có khơng gian nh r ng s gi m ph c t p x lý Khơng gian nh l n chi phí n cho thi t b nh , Chi phí x lý l n chi phí l n cho thi t b x lý ph n m m Ng i thi t ph i tính tốn hi u qu thơng qua vi c t ng gi m chi phí nh chi phí x lý Có th t i thi u hố chi phí cho s lơ gics b ng toán t i u sau: lý i K K' K t: n giá t Phát tri n HTTT qu n lý ng i c a b nh l u tr K' Trang 35 n giá t ng i ho t ng H KTQD K + K' = Ph ng trình chi phí cho s lơ gisc s là: Chi phí = K x Kh i l ng d li u+ K' x Kh i l ng ho t Bài tốn t ph i tìm m c chi phí th p nh t cho m i s cách th c sau ây: - T ng s d i d li u n u giá ho t ng con, b ng cách xem xét m t ng x lý cao - C i ti n cách th c truy nh p t i b giá tr - Ch n chi n l c truy nh p t t nh t cho m t yêu c u tìm ki m - M m d o vi c m ho c óng t p c s d li u khai thác 4.6.3 Bài t p ví d phân tích x lý tra c u M t siêu th s d ng s c u trúc d li u sau ây qu n lý bán hàng GIAO DICH S giao d ch Mã KH Ngày Qu y Ca Ng i bán KHACH HANG Mã KH Tên khách hàng S tài kho n a ch … HANG MUA giao d ch Mã HH S l ng BANG GIA Tên hàng Mã HH n v tính n giá … Có 5000 b n ghi KHACH HANG, m i b n ghi dài 100 kí t Có 500000 b n ghi GIAO DICH, m i b n ghi dài 100 kí t Có 5000 000 b n ghi HANG MUA, m i b n ghi dài 50 kí t Có 4000 b n ghi BANG GIA, m i b n ghi dài 150 kí t Hãy phân tích tra c u l p B ng t ng h p ti n bán hàng theo m u: TT Mã hàng hóa Tên hàng hóa S l ng ã bán t qu phân tích: a) Xác Trang 36 nh t p s tra c u Khoa Tin h c Kinh t Ti n bán hàng Thi t k k lơ gíc - p HANG MUA - p BANG GIA b) b) Tr t t truy c p lo i truy c p Tra c u vào BANG GIA theo khóa Mã HH #BANG GIA Tra c u vào HANG MUA phi khóa theo Mã HH lây t t c b n ghi c a HANG MUA th a mãn u ki n tìm ??HANG MUA c) Lơ gíc tra c u - t p BANG GIA, M t p HANG MUA - Vào t p BANG GIA - B t - Trong mà b n ghi - u s TT t 1, T ng s ti n t L y m t b n ghi L y Mã HH, l y tên hàng, l y ng hàng - Vào t p HANG MUA - Trong mà b n ghi n giá T o m t bi n T ng s - L y m t b n ghi N u Mã hàng c a b n ghi b ng Mã HH c ng tích l y s l ng vào T ng s l ng hàng - Xu ng b n ghi ti p theo c a t p HANG MUA In TT, in Mã HH, in Tên hàng, In T ng s l ng, In Ti n hàng =T ng s l nhân v i n giá, C ng tích l y Ti n hàng vào T ng s ti n - Xu ng b n ghi ti p theo c a t p BANG GIA - In T ng s ti n hàng d) ng óng t p p b ng tính kh i l Kho n # BANG GIA ?? HANG MUA ng x lý ng x lý nv 5000000*50/10000 S l ng tra c u 4000 4000 Câu h i ki m tra ánh giá ch 000 100 000 000 ng 100 008 000 ng IV Thi t k lô gíc gì? Có th phân thành cơng vi c? M c ích c a giai Phát tri n HTTT qu n lý n thi t k lơ gíc Trang 37 Kh i l ng x lý H KTQD Hãy mô t nh ng cách th c bi t c yêu c u thông tin c a t ch c Hãy mô t b Th s Thu c tính Th ph thu c hàm gi a thu c tính? T i thi t k lơ gíc khơng c n c c a vi c thi t k c s d li u i t thông tin u c u trúc d li u? nh danh, khoá, phi khoá c a t p gì? có m t nh ng thu c tính l p thu c tính th sinh c u trúc t p? Thi t k c s d li u b ng ph T i ng ng pháp mơ hình hố gì? i ta khơng xét nh ng quan h có s chi u l n h n thi t k d li u? 10 Thi t k x lý gì? T i ph i phân tích k x lý tra c u c p nh t? 11 N i dung c a x lý tra c u Cách th c ti n hành 12 Ngôn ng c u trúc mô t x lý lơ gíc 13 Th c th khái qt gì? Khi s d ng th c th nh v y? 14 Phân tích c p nh t bao g m nh ng n i dung gì? Các lo i c p nh t? 15 Thi t k dòng vào gì? K t qu c a cơng vi c ó g m nh ng gì? 16 Hãy nêu nh ng cách th c h p l hoá ki m tra d li u nh p 17 Các tài li u c a h th ng sau giai Trang 38 n thi t k lô gíc bao g m nh ng gì? Khoa Tin h c Kinh t
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong4 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, chuong4 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay