chuong 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

17 5 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:01

T ng quan v phát tri n h th ng thông tin qu n lý Ch ng I ng quan v phát tri n h th ng thông tin qu n lý I.1 H th ng thông tin qu n lý phát tri n h th ng thông tin qu n lý I.1.1 H th ng thông tin qu n lý Tr c nghiên c u n i dung c a vi c phát tri n HTTT qu n lý c n th ng nh t l i cách hi u c b n v HTTT qu n lý Hi u theo y u t c u thành ch c n ng Ch c n ng: Thu th p, lý, l u tr phân phát thông tin Con ng i êi Ph n ng Vi n thơng Ph n m mỊm li u th ng thông tin t h p y u t Ph n c ng, Ph n m m, Con ng i, D li u Vi n thông th c hi n ch c n ng thu th p, x lý, l u tr phân phát thông tin ph c v qu n lý ho t ng tác nghi p m t t ch c Hi u theo vai trò v trí t ch c Nhà qu n lý Thông tin Qu n lý Quy t nh Thơng tin ngồi Thơng tin t ngồi H th ng thơng tin qu n lý li u Quy t nh H th ng tác nghi p u vào Hình 2: HTTT d th ng thơng tin qu n lý u i góc v trí vai trò t ch c Trang i h c Kinh t Qu c dân Theo cách nhìn t ch c c chia làm kh i: Kh i qu n lý: Là h th ng nh ng nhà quy t nh Kh i tác nghi p: Là h th ng tác nghi p, n i bi n ch c u vào c a t ch c thành nh ng u c a Kh i thông tin: Là h th ng thu th p d li u t h th ng tác nghi p lên, thu nh n thông tin môi tr ng bên t ch c, ch u trách nhi m l u tr x lý cung c p thông tin ph c v yêu c u c a nhà qu n lý Theo cách hi u H th ng thông tin qu n lý n m gi a có ch c n ng liên k t tr giúp ho t ng c a h th ng qu n lý h th ng tác nghi p Hi u theo ch c n ng x lý thông tin Ngu n thông tin Thu th p X lý Phân phát L u tr ích nh n tin Theo cách hi u c a nh ng nhà thu n tuý tin h c h th ng thơng tin có b n y u t c u thành bên là: Kh i thu th p, Kh i x lý, Kh i l u tr kh i phân phát thơng tin; có hai u t bên ngồi là: Ngu n thơng tin ích nh n tin Ngu n thông tin c hi u m t c quan ho c m t ng i có t cách pháp nhân liên quan t i t ch c, cung c p thông tin n cho h th ng ích thơng tin m t c quan hay m t ng i có t cách pháp nhân liên quan t i t ch c c nh n thơng tin t h th ng Có th xem xét ích bên ích bên ngồi t ch c I.1.2 S phát tri n liên t c c a HTTT qu n lý Nhi m v c a HTTT qu n lý cung c p thông tin cho nhà quy t quy t nh u hành tác nghi p c a t ch c Trang Khoa Tin h c Kinh t nh dùng vào vi c T ng quan v phát tri n h th ng thông tin qu n lý T ch c kinh t xã h i phát tri n v n ng C c u thay i, quy mơ thay i, hình th c thay i s kéo theo s thay i v c ch qu n lý ó kéo theo s thay i v HTTT ph c v qu n lý t ch c ó c bi t t ch c doanh nghi p m t n n kinh t th tr ng y bi n ng, “d ng l i ch t” Ch có s n ng ng, thích ng k p th i m i t n t i phát tri n Nguyên lý phát tri n liên c nguyên lý c b n c a m i t ch c xã h i hi n i t t ch c m r ng quy mô m t xu th t t y u dân s t ng lên, c a c i v t ch t t ng lên S m r ng v quy mơ c a HTTT có t l nh h n t l phát tri n quy mô c a h th ng tác nghi p (và l u ý r ng t l phát tri n v quy mô ban lãnh o nh h n n a) m nh n kh i l ng công vi c t ng lên c a vi c m r ng quy mô H th ng lãnh o HTTT s phát tri n ch yêu v ch t I.1.3 Nh ng nguyên nhân d n n vi c phát tri n HTTT c tiêu phát tri n HTTT, suy cho cùng, nh m cung c p cho thành viên c a t ch c nh ng công c qu n lý t t nh t Phát tri n m t HTTT có ngh a phân tích h th ng c , h th ng ang t n t i nh m xác nh nh ng b t c p c a so v i yêu c u m i c a t ch c, tìm nh ng nguyên nhân ích th c c a s b t c p ó a m t gi i pháp, thi t k m t h th ng m i theo gi i pháp ó, th c hi n vi c xây d ng k thu t a HTTT m i vào ho t ng t ch c thay th HTTT c Câu h i u tiên c a vi c phát tri n HTTT m i nh ng nguyên nhân b t bu c m t t ch c ph i ti n hành phát tri n HTTT? Câu tr l i có th là: - Cơng tác qu n lý có v n - L i nhu n suy gi m - Có c h i m i - S y u th c nh tranh - Hi u qu ho t ng kinh doanh th p -… Có th nguyên nhân tích h p c a nhi u v n nh v y thúc HTTT Nh ng c ng có th có m t s nguyên nhân khác n a nh s thay lý, c a sách l c tr ho c áp l c c nh tranh Có th tóm l Nh ng thay y yêu c u phát tri n i c a cơng ngh qu n c ngun nhân ó nh sau: i v qu n lý Nh ng yêu c u m i c a qu n lý c ng có th d n n s c n thi t c a m t d án phát tri n t h th ng thông tin m i Nh ng lu t m i c a ph m i ban hành (lu t v thu ch ng n), vi c ký k t m t h p tác m i, a d ng hoá ho t ng c a doanh nghi p b ng s n ph m i ho c d ch v m i Nh ng thay i c a qu n lý th hi n ch c n ng qu n lý • Ch c n ng xây d ng m c tiêu • Ch c n ng l p k ho ch • Ch c n ng t ch c • Ch c n ng ch huy • Ch c n ng ki m tra ki m sốt th ng thơng tin qu n lý Trang i h c Kinh t Qu c dân c tiêu c a doanh nghi p, chung nh t nh t quán, t i a hóa l i nhu n Nh ng ng th i k m c tiêu ó có th c c th hoá thành nh ng m c tiêu thành ph n nh chi m nh th ph n, t o th ng hi u hay t o l p uy tín M c tiêu th u c u thơng tin s nh th ó o ó HTTT cung c p thông tin cho vi c xác nh m c tiêu s thay i theo Nh ng áp l c c nh tranh t hành ng m i HTTT c a doanh nghi p c nh tranh c ng có th tác ng m nh bu c doanh nghi p ph i có nh ng hành ng áp ng Ví d m t ngân hàng c nh tranh l p t nh ng qu y giao d ch t ng, th c t ó s b t ngân hàng khác ph i v t lên phía tr c vi c t ng hố S thay i c a cơng ngh Vi c xu t hi n công ngh m i c ng có th d n n vi c m t t ch c ph i xem l i nh ng thi t b hi n có h th ng thơng tin c a Khi h qu n tr c s d li u i nhi u ch c ph i rà soát l i HTTT c a quy t nh nh ng h ph i cài t mu n s ng nh ng công ngh m i Yêu c u t c p Ch ng h n t ch c qu n lý c p l nh ph i nâng c p HTTT ng nhiên t ch c c p d i c ng ph I xem xét ti n hành nâng c p h th ng thông tin c a Áp l c t c p d i i áp l c c a c p d qu n lý c a Thay i sách l i òi h i t ch c c p ph i ti n hành c i ti n, nâng c p HTTT c tr Vai trò c a nh ng thách th c tr c ng khơng nên b qua Nó c ng có th nguyên nhân d n n vi c phát tri n m t h thông tin Ch ng h n ng i qu n lý mu n m r ng quy n c c a ơng ta bi t r ng thông tin m t ph ng ti n th c hi n u ó nh n rõ nh ng nguyên nhân c n ph i phát tri n h thông tin cho n vi c th c hi n s phát tri n m t qu ng ng dài Trong nhi u t ch c có nh ng c ch quy t nh xem m t yêu c u phát tri n HTTT có nên c th c hi n hay khơng u c u phát tri n HTTT có th m t ngh c a m t b ph n, m t phòng ban g i cho lãnh o b ph n qu n lý CNTT c a t ch c N u yêu c u nh lãnh o b ph n qu n lý CNTT s quy t nh ch p nh n ho c không ch p nh n yêu c u Nh ng yêu c u l n t ch c ph i l p t h i ng xem xét quy t nh H i ng CNTT bao g m lãnh o ch u trách nhi m v thông tin (CIO), cán b HTTT nh ng ng i ch u trách nhi m v ch c n ng c a t ch c H i ng có trách nhi m xem xét m i khía c nh c a yêu c u phát tri n HTTT quy t nh có th c hi n phát tri n HTTT hay không Trong t i a s tr ng h p vi c phát tri n HTTT c th c hi n thông qua m t d án I.2 D án phát tri n HTTT Phát tri n HTTT ph i c ti n hành tri n khai theo khuôn m u c a m t d án I.2.1 Khái ni m d án Trang Khoa Tin h c Kinh t T ng quan v phát tri n h th ng thông tin qu n lý án (Project) m t lo t ho t kinh phí th i h n nh tr c án bao g m y u t : Các ho t (Cost) Th i gian (Time) án I.2.2 ng có m c tiêu chung, ng (Activities), Các m c tiêu (Objectives), Chi phí c vi t theo c u trúc sau: c ng d án HTTT Nh ng ng quan v phát tri n h th ng thông tin qu n lý Phát tri n ng d ng liên k t (Joint Application Development (JAD)) JAD [11] c s d ng t ng t c công vi c xác ch c nh ng bu i làm vi c thi t k t nh ng ng nh yêu c u thông tin b ng cách t ng tác tích c c chung gi a chuyên gia HTTT v i i s d ng cu i Theo ti n s Dr Walter Maner, JAD có th u c a ti n trình RAD Trong quy trình RAD s tham gia c a ng cao th ng xuyên cu c h i th o nh ng ng nh ng ng c coi nh b i s d ng c kh i c ánh giá r t i tham d (Các nhà qu n lý t ch c, i s d ng thông tin, chuyên viên CNTT h th ng nhhieeuf tr p có c nh ng chun gia t ngồi ho c khách hàng cho h th ng xu t) g p m t s ngày có th xác ng óng góp nh ng ý ki n có giá tr nh ki m t nh ng yêu c u thông tin cho HTTT Các cu c th o lu n có kh n ng gi i quy t nh ng khó kh n khác bi t gi a cách nhìn c a chuyên viên HTTT nh ng ng không rõ ràng tr i lao c phát tri n h th ng c ng mong th o c ng tránh c nh ng s truy n i ng trí tu v HTTT m i M i s c thơng qua cu c h i t sai l ch Các giai n cho cc h i th o RAD bao g m: (i) nh m c tiêu gi i h n c a d án (n u không s tranh cãi ch ng bao gi Xác i n h i k t) (ii) Xác nh y u t m b o thành cơng cho c d án ch c n ng kinh doanh c nghiên c u.( làm thé thay c s thành công nh th nào, i có hi u l c, o hi u qu ch t l (iii) Xác ng c a HTTT c cài nh k t qu tài li u d án (th hi u ng th i cho c nh ng k ho ch u minh ch ng cho t ) ng hình dáng chi ti t c a tài li u i th o) (iv) Chu n b l ch trình h i th o (ch ng h n l a ch n ng ng (v) i tham gia v m c tiêu gi i h n c a d án, chu n b h u c n cho h i th o…) ch c ho t Trong th c t giai công ty ã quy t Ph i tham gia, thơng báo cho ng pháp vòng ng v n n cu i c a RAD c n ph i phe chu n v n b n cu i mà nh h i h p theo dõi c n có báo cáo vi t biên b n cu c h p i phát tri n HTTT ( System Life Cycle Development Method SDLC) Ph ng pháp c trình bày ây có giai n M i giai n n bao g m m t dãy công n c li t kê kèm theo d i ây C n ph i l u ý r ng t ây tr i cu i m i giai n ph i kèm theo vi c quy t nh v vi c ti p t c hay ch m d t s phát tri n h th ng Quy t nh c tr giúp d a vào n i dung báo cáo mà phân tích viên ho c nhóm phân tích viên trình bày cho nhà s d ng Phát tri n h th ng m t trình l p Tu theo k t qu c a m t giai n có th , c n thi t, ph i quay v giai n tr c tìm cách kh c ph c nh ng sai sót M t s nhi m v c th c hi n su t q trình; ó vi c l p k ho ch cho th ng thông tin qu n lý Trang 11 i h c Kinh t Qu c dân giai n t i, ki m soát nh ng nhi m v th ng v d án ã hoàn thành, ánh giá d án l p tài li u v h ánh giá yêu u Phân tích chi ti t Thi t k lơ gíc Xây d ng ph ng án Thi t k v t lý Th c hi n k thu t Cài t o trì Và sau ây mô t s l Giai c giai n c a vi c phát tri n HTTT n : ánh giá yêu c u ánh giá yêu c u có m c ích cung c p cho lãnh o t ch c ho c ban giám c nh ng thơng tin y phù h p h có c n c nh ng quy t nh v th i c , tính kh thi hi u qu c a m t d án phát tri n h th ng Giai n c th c hi n m t kho ng th i gian ng i ng n v i kinh phí nh Nó bao g m n i dung cơng vi c sau: 1.1 L p k ho ch ánh giá yêu c u 1.2 Làm rõ yêu c u 1.3 Vi t d án s b 1.4 ánh giá kh thi 1.5 Chu n b trình bày báo cáo ánh giá yêu c u Giai n : Phân tích chi ti t Phân tích chi ti t c ti n hành sau có s quy t nh s tri n khai d án phát tri n HTTT c ích c a giai n phân tích chi ti t hi u rõ v n c a h th ng ang nghiên Trang 12 Khoa Tin h c Kinh t T ng quan v phát tri n h th ng thông tin qu n lý u, hi u rõ h th ng, xác nh nh ng nguyên nhân ích th c c a nh ng v n ó, xác nh nh ng òi h i nh ng ràng bu c ph I tuân th v ch rõ nh ng m c tiêu mà HTTT m i c n ph i t c N i dung c a báo cáo phân tích chi ti t s làm c s cho vi c quy t nh ti p t c ti n hành hay phát tri n m t h th ng m i làm nh ng vi c ó giai n phân tích chi ti t bao g m n i dung công vi c sau: 2.1 L p k ho ch phân tích chi ti t 2.2 Nghiên c u mơi tr ng c a h th ng ang t n t i 2.3 Nghiên c u h th ng th c t i 2.4 a ch n oán xác nh y u t gi i pháp 2.5 Ch nh s a vi t d án chi ti t 2.6 ánh giá kh thi d án 2.7 Chu n b trình bày báo cáo phân tích chi ti t Giai n 3: Thi t k lơ gíc Giai n nh m xác nh mô t t t c thành ph n lơ gíc c a m t HTTT m i, cho phép lo i b c v n c a h th ng th c t t c nh ng m c tiêu ã c thi t l p giai n phân tích chi ti t Mơ hình lơ gíc c a h th ng m i s bao hàm thông tin mà h th ng i s s n sinh (n i dung c a Outputs), n i dung c a c s d li u (các t p, quan h gi a t p), x lý h p th c hoá s ph i th c hi n (các x lý) d li u s c nh p vào (các Inputs) Mơ hình lơ gíc s ph i c nh ng ng i s d ng xem xét chu n y Thi t k lơ gíc bao g m nh ng n i dung sau: 3.1 Thi t k c s d li u 3.2 Thi t k x lý 3.3 Thi t k lu ng d li u vào 3.4 Ch nh s a tài li u cho m c lơ gíc 3.5 H p th c hố mơ hình lơ gíc Giai n 4: xu t ph ng án c a gi i pháp Mơ hình lơ gíc c a h th ng m i mô t mà h th ng s làm Khi mơ hình c xác nh chu n y b i ng i s d ng, phân tích viên ho c nhóm phân tích viên ph i nghiêng v ph ng ti n th c hi n h th ng ó vi c xây d ng ph ng án khác c th hố mơ hình lơ gíc M i m t ph ng án m t phác ho c a mơ hình v t lý a h th ng nh ng ch a ph i m t mô t chi ti t T t nhiên ng i s d ng s th y d dàng n l a ch n d a nh ng mơ hình v t lý c xây d ng chi ti t nh ng chi phí cho vi c t o chúng r t l n giúp nh ng ng i s d ng l a ch n gi i pháp v t lý tho mãn t t h n m c tiêu ã nh tr c ây, nhóm phân tích vi n ph i ánh giá chi phí l i ích (h u hình vơ hình) c a i ph ng án ph i có nh ng khuy n ngh c th M t báo cáo s c trình lên nh ng ng i d ng m t bu i trình bày s c th c hi n Nh ng ng i s d ng s ch n l y m t ph ng án t áp ng t t nh t yêu c u c a h mà v n tôn tr ng ràng bu c c a t ch c Sau ây n i dung công vi c c a giai n xu t ph ng án gi i pháp: 4.1 Xác nh ràng bu c tin h c ràng bu c t ch c 4.2 Xây d ng ph 4.3 ánh giá ph ng án c a gi i pháp ng án c a gi i pháp 4.4 Chu n b trình bày báo cáo c a giai th ng thông tin qu n lý n xu t ph Trang 13 ng án gi i pháp i h c Kinh t Qu c dân Giai n 5: Thi t k v t lý Giai n c ti n hành sau ã l a ch n c m t ph ng án gi i pháp phù h p Thi t k v t lý s a s n ph m c th là: Tr c h t m t tài li u mô t c tr ng nhìn th y c c a h th ng m i cho vi c th c hi n k thu t; mô t y u t nhìn th y c c a h th ng cho ng i s d ng mô t ph n th công nh ng giao di n gi a ng i d ng v i nh ng ph n tin h c hoá c a h th ng Nh ng cơng vi c c a giai n thi t k t lý là: 5.1 L p k ho ch thi t k v t lý 5.2 Thi t k chi ti t giao di n (vào/ ra) 5.3 Thi t k cách th c t ng tác v i ph n tin h c hoá 5.4 Thi t k th t c th cơng 5.5 Chu n b trình bày báo cáo v thi t k v t lý Giai n 6: Th c hi n k thu t h th ng c tiêu : Tao m h thông ho t ng c theo yêu c u c a thi t k K t qu quan tr ng nh t c a giai n th c hi n k thu t ph n tin h c hoá c a HTTT, có ngh a ph n m m Nh ng ng i ch u trách nhi m v giai n ph i cung c p tài li u nh b n h ng n s d ng thao tác c n nh tài li u mô t v h th ng Các n i d ng c a vi c tri n khai th c hi n k thu t h th ng bao g m: 6.1 L p k ho ch th c hi n k thu t 6.2 Thi t k v t lý 6.3 Mua s m thi t b ph n m m 6.4 Th nghi m h th ng 6.5 Chu n b tài li u h th ng Giai n 7: Cài t khai thác Cài t h th ng Giai n a HTTT vào ho t ng thay th h th ng thông c t ch c ây gia n ày khó kh n s ng ch m gi a c m i, ng ch m t i quy n l i c a thành viên t ch c vi c chuy n i c th c hi n m t cách suôn s hi u qu c n ph i l p k ho ch th c hi n m t cách c n th n Giai n bao m n i d ng công vi c chính: 7.1 L p k ho ch cài 7.2 Chuy n t i 7.3 Khai thác b o trì 7.4 ánh giá Có th tóm l c giai n ây thành b ng sau: ng 3.1: Các giai Giai n phát tri n m t HTTT n 1: ánh giá yêu c u 1.1 L p k ho ch ánh giá yêu c u 1.2 Làm rõ yêu c u 1.3 Vi t d án s b Trang 14 Khoa Tin h c Kinh t T ng quan v phát tri n h th ng thông tin qu n lý 1.4 ánh giá kh thi 1.5 Chu n b trình bày báo cáo ánh giá yêu c u Giai n 2: Phân tích chi ti t 2.1 L p k ho ch phân tích chi ti t 2.2 Nghiên c u môi tr ng c a h th ng th c t i 2.3 Nghiên c u h th ng th c t i 2.4 Ch n oán xác nh y u t gi i pháp 2.5 Ch nh s a chi ti t d án 2.6 ánh giá kh thi 2.7 Chu n b trình bày báo cáo phân tích chi ti t Giai n 3: Thi t k lơ gíc 3.1 Thi t k c s d li u 3.2 Thi t k x lý 3.3 Thi t k dòng vào 3.4 Hồn ch nh tài li u lơ gíc 3.5 H p th c hố mơ hình lơ gíc Giai 4.1 Xác n 4: xu t ph ng án c a gi i pháp nh ràng bu c t ch c tin h c 4.2 xây d ng ph ng án c a gi i pháp 4.3 ánh giá ph ng án c a gi i pháp 4.4 Chu n b trình bày báo cáo v ph Giai ng án c a gi i pháp n 5: Thi t k v t lý 5.1 L p k ho ch thi t k v t lý 5.2 Thi t k chi ti t giao di n vào/ra 5.3 Thi t k ph ng th c giao tác v i ph n tin h c hoá 5.4 Thi t k th t c th công 5.5 Chu n b trình bày báo cáo thi t k v t lý Giai n 6: Tri n khai k thu t h th ng 6.1 L p k ho ch th c hi n k thu t 6.2 Thi t k v t lý 6.3 L p trình 6.4 Th nghi m ki m tra 6.5 Chu n b tài li u cho h th ng Giai n 7: Cài t baor trif 7.1 L p k ho ch cài 7.2 Chuy n t i 7.3 Khai thác b o trì 7.4 ánh giá th ng thông tin qu n lý Trang 15 i h c Kinh t Qu c dân I.5 Các thành viên c a d án phát tri n HTTT án phát tri n HTTT ph I c qu n lý u hành b i m t i ng – g i Ban qu n tr d án (Project Team) S l ng thành viên tham gia vào d án phát tri n h th ng thay i tu theo quy mô s ph c t p c a d án Theo Y C Gagnon, m t nhà phát tri n HTTT , mơ hình nhân s ph bi n c a d án HTTT th ng bao g m: - Thành viên ban lãnh o t ch c (Leaders) ây nh ng ng i có quy n quy t nh ki m soát ngu n l c c dùng h th ng H có quy n l c tác ng vào vi c phát tri n h th ng H có ti ng nói quy t nh vi c l a ch n m c tiêu c ng nh ti n hành th c hi n h th ng m i ó b ph n lãnh o cao nh t c a t ch c - Nh ng nhà qu n lý(Managers) trơng coi q trình phát tri n ho c v n hành h th ng i di n, th b c th p h n, c a nh ng ng i quy t d nh H làm vi c, h p tác v i phân tích, thi t k viên cài - Phân tích viên thi t k viên (System Analists Designers) H phân tích, thi t k t h th ng s c ng tác v i nhà quy t nh nhà qu n lý - Ng i s d ng cu i( End Users) Nh ng ng i ho t ng t ng tác tr c ti p v i h th ng s d ng thông tin u c a h th ng H ti p xúc tr c ti p v i h th ng nh ng kho ng th i gian ng n ó nh ng ng i s d ng t i giao di n vào/ra c a h th ng, nh ng nhà qu n lý mà h th ng ang c xây d ng cho h c - Ng i s d ng - thao tác viên(User-Operators) nh ng ng i mà vai trò nhi m v c a h g n li n v i h th ng tr thành tác nghi p c H t o nh ng u vào (Inputs) ho c nh n u t h th ng (Outputs) r i a cho nh ng ng i s d ng cu i - Nh ng ng i s d ng gián ti p (undirect users) ó nh ng ng ti p c a h th ng Nh s d ng ngu n l c hi m, nh h ng xã h i i ch u nh h ng gián - Các l p trình viên (programers) Nh ng ng i ch u trách nhi m v ho t ng x lý c a h th ng, ph n m m, h th ng v t lý c a h th ng H ch u trách nhi m xây ng chi ti t c a c u trúc h th ng - H ng d n viên s d ng(Tutors) Ho s m nh n công vi c t o h nh ng ng i s d ng bi t cách thao tác v i h th ng m i ng d n cho Vai trò phân tích viên h th ng Phân tích viên h th ng nói chung khơng ph i ng i nh t có trách nhi m m t án phát tri n h th ng Trong tr ng h p m t h th ng r t l n ng i ta có th có m t i ng m m t ch d án, m t s phân tích viên, m t s ng i s d ng, m t s l p trình viên tr lý qu n tr d án i v i h th ng nh có th ch có m t ng i óng ng th i vai trò ch d án, phân tích viên, l p trình viên th ký h c hi n nh ng ch c n ng c a m t cách d dàng phân tích viên ph i có ki n th c nhi u l nh v c nh qu n lý, kinh doanh, HTTT, k thu t CNTT Cán b phân tích ph i hi u rõ công vi c mà ng i s d ng ph i làm, nh ng v n nh ng khó kh n h g p làm u ó vi c hi u bi t ph ng pháp thu th p thơng tin ph ng pháp trình bày h th ng c n thi t Phân tích viên c ng c n ph i bi t xu t gi i pháp cho v n g p ph i ph i bi t thi t k lơ gíc cho h th ng t ng ng Phân tích viên ng c n ph i bi t chuy n i y u t lơ gíc sang thành ph ng án c th ánh giá chi phí l i ích c a ph ng án v m t tài c ng nh xã h i Anh ta c ng ph i bi t chuy n nh ng xu t thành d c t c th xác l p trình viên có th th c hi n chúng ho c t th c hi n l y Nh ng hi u bi t v l p trình, th nghi m h th ng nh ng ph ng pháp cài t ng c n thi t h u ích Ngồi phân tích viên ph i có m t s ph m ch t nhân b n cao liên quan ch t ch v i hoàn nh c a d án ang ti n hành Trong th c t , vi c a m t d án th ng n y sinh s không Trang 16 Khoa Tin h c Kinh t T ng quan v phát tri n h th ng thông tin qu n lý an tâm nh ng ng i s d ng có liên quan M t s ng i nhìn th y nh m t ph ng ti n p ánh giá n ng l c, m t s khác ng i thay i thói quen, m t s khác s m t quy n l c c ng có ng i th y vi c làm c a b e Nh ng n i s hãi khơng an tâm ó d n t i vi c ng i s d ng kháng c l i l p t c s thay i gi m kh n ng h p tác có hi u qu vi c nghiên c u Ch ng có khó ch u h n i v i ng i s d ng ng i phân tích t o m t c m t ng hi u bi t t t h n ng i s d ng cách th c th c hi n nhi m v c a h Trong nh ng hoàn c nh nh v y, vi c phân tích viên th hi n nh ng ph m ch t nhân v n s có nh ng hi u qu r t l n Câu h i ki m tra ánh giá ch ng I Nêu nh ng nguyên nhân c b n bu c m t t ch c phát tri n h th ng thông tin Có ng i cho r ng, t ch c nh th nhi u h n Hãy lý gi i u ó ng có nh ng h th ng thơng tin phi th c Hãy li t kê di n gi i s b giai thông tin n c a ph ng pháp phát tri n h th ng Ph ng pháp phát tri n h th ng c d a vào ba nguyên t c gì? Hãy gi i thích câu nói ”Ch có th hi u c chi ti t hi u c t ng th ch hi u c t ng th hi u nh ng chi ti t” c a Blaise Pascal T i nói, b p? c ph ng pháp phát tri n h th ng thông tin có tính Hãy nêu nh ng thành viên c a i ng phát tri n h th ng thông tin Vai trò c a phân tích viên h th ng T i phân tích viên thi t k viên h th ng thông tin ph i hi u t nhi u v khoa h c xã h i nhân v n? T i phân tích viên ph i bi t l p trình máy tính? T i cơng vi c phân tích h th ng thơng tin khác khác nhau? th ng thông tin qu n lý Trang 17 i v i nh ng t ch c
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, chuong 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay