Slide HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

180 9 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 14:53

HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TS Lê Kim Ngọc Viện Kế toán Kiểm toán Đại học Kinh tế quốc dân KẾT CẤU MƠN HỌC • Chương 1: Tổng quan hệ thống thơng tin kế tốn • Chương 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế tốn • Chương 3: Hệ thống thơng tin kế tốn chu trình mua hàng • Chương 4: Hệ thống thơng tin kế tốn chu trình n lý nguồn nhân lực • Chương 5: Hệ thống thơng tin kế tốn chu trình sản xuất • Chương 6: Hệ thống thơng tin kế tốn chu trình bán hàng CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN MỤC TIÊU CHƯƠNG: • Nắm khái niệm hệ thống, h ệ thống thông tin quản lý, hệ thống thơng tin kế t ốn • Hiểu vai trò hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp • Xác định yếu tố cấu thành hệ thống th ơng tin kế tốn • Các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống thơng tin kế tốn KHÁI NIỆM HỆ THỐNG Hệ thống tổng thể bao gồm phận, thành phần có mối quan hệ với để thực hi ện mục tiêu chung định B A Mục tiêu C D CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG – Mục tiêu hệ thống – Cấu trúc hệ thống: xếp thàn h phần phận bên hệ thống – Các yếu tố đầu vào, đầu – Môi trường hệ thống: yếu tố, điều k iện nằm hệ thống có ảnh hưởng đến kết hệ thống HỆ THỐNG CHA – HỆ THỐNG CON • Một hệ thống thành phần hệ thốn g khác gọi hệ thống • Một hệ thống có đầy đủ tính chất hệ th ống B D Mục tiêu C A A1 A2 A HỆ THỐNG THƠNG TIN • Hệ thống thơng tin tập hợp nguồn lực ph ương thức để thu thập, xử lý truyền tải thông tin tổ chức • HTTT tập hợp thành phần có quan hệ với n hau nhằm thu thập, xử lý truyền tải liệu thông tin để đạt mục tiêu (Ralph M Stair, 2003) • Hệ thống thơng tin hoạt động dựa máy tính (CBIS – Computer-Based Information Systems) CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN Dữ liệu Xử lý Lưu trữ Thông tin CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN • Các thành phần nhìn theo chức năng: – Bộ phận thu thập thông tin, – Bộ phận kết xuất thông tin, – Bộ phận xử lý – Bộ phận lưu trữ – Bộ phận truyền nhận tin HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CÁC CẤP ĐỘ QUẢN LÝ 10 LƯU ĐỒ NHẬN ĐƠN ĐẶT HÀNG (XỬ LÝ THỦ CÔNG) THỰC HIỆN BỞI PHÒNG KINH DOANH - Nhận đơn đặt hàng khách hàng - Lập đơn đặt hàng thủ công (1 liên) - Hoạt động xét duyệt bán hàng vào đơn đặt hàng báo cáo tình hình tín dụng khách hàng, báo cáo hàng tồn kho - Lập Hợp đồng bán hàng liên, liên chuyển khách hàng, liên chuyển kế tốn lập hóa đơn - Lập Lệnh xuất kho chuyển đến kho hàng - Lập Phiếu giao hàng chuyển phận giao hàng - Đơn đặt hàng xử lý lưu trữ theo ngày tháng phát sinh giao dịch 2.0 VẬN CHUYỂN (SHIPPING)  Vận chuyển bao gồm công việc:  2.1 Xuất hàng đóng gói (Pick and Pack)  2.2 Giao hàng (Ship goods)  Chứng từ sử dụng  Phiếu xuất kho: xác nhận sản phẩm, hàng hóa thực tế xuất kho  Phiếu giao hàng: xác nhận thực tế khối lượng sản p hẩm, hàng hóa giao cho khách hàng đơn vị vận chuyển  Biên nghiệm thu dịch vụ hoàn thành: xác nhận mức độ khối lượng cơng việc hồn thành cho khách hàng 2.0 VẬN CHUYỂN (SHIPPING) Nhập lệnh bán hàng 2.1 Xuất hàng đóng gói Lệnh bán hàng Hàng tồn kho 2.2 Giao hàng Lập hóa đơn cơng nợ phải thu Vận chuyển Người vận chuyển 168 3.0 LẬP HĨA ĐƠN VÀ THEO DÕI CƠNG NỢ (BI LLING)  Lập hóa đơn theo dõi cơng nợ gồm:  3.1 Lập hóa đơn bán hàng: ghi nhận nội dung nghiệ p vụ bán hàng thực  3.2 Theo dõi công nợ phải thu  Chứng từ:  Hóa đơn bán hàng,  Bảng kê bán hàng,  Các thông báo nợ, giấy xác nhận nợ, xác nhận nghĩa vụ toán khách hàng 3.0 LẬP HĨA ĐƠN VÀ THEO DÕI CƠNG NỢ (BI LLING) Nhập lệnh bán hàng 3.1 Lập hóa đơn Ghi sổ tk phải thu lập báo cáo Người vận chuyển Khách hàng Báo cáo tháng 3.2 Cập nhật khoản phải thu Phòng xử lý Mailroom 4.0 THU TIỀN (CASH COLLECTION) • Trình tự: thủ quỹ thu tiền khách hàng gửi v ngân hàng • Yêu cầu: thu đầy đủ, xác, kịp thời số tiền từ giao dịch bán hàng • Chứng từ: Phiếu thu, Giấy báo có Ngân hàng CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NHẬP ĐƠN HÀNG Mục tiêu chung: • Bán hàng, tăng doanh thu bán hàng • Đảm bảo an tồn tài Các rủi ro: • Nhận đặt hàng từ khách hàng khơng đảm bảo • Đơn hàng khơng đầy đủ, thiếu xác • Bán chịu cho khách hàng khơng có khả tốn • Chấp nhận đặt hàng khơng có khả thực hiệ n (hết hàng…) • Mất khách hàng CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NHẬP ĐƠN HÀNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT • Phân chia trách nhiệm xét duyệt thực bán hà ng • Cập nhật xác kịp thời liệu hàng tồn kho cô ng nợ khách hàng • Xác định hạn mức tín dụng • Theo dõi khoản phải thu theo tuổi nợ • Định kỳ kiểm kê hàng tồn kho • Hạn chế truy cập liệu hàng tồn kho khách hàng • Hệ thống chăm sóc khách hàng CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN Mục tiêu chung: • Xuất đúng, đủ hàng theo lệnh bán hàng, hợp đồng bán h àng • Đảm bảo an tồn hàng hóa q trình xuất kho, gia o hàng Các rủi ro: • Xuất kho giao hàng sai đối tượng, sai số lượng, địa chỉ, t hời gian giao hàng • Mất hàng hóa q trình xuất kho, giao hàng CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN Các thủ tục kiểm sốt: • Phân chia trách nhiệm kho hàng giao hàng • Lập đủ chứng từ q trình xuất kho giao hàng • Đối chiếu chứng từ xét duyệt bán hàng, xuất kho giao hàn g • Đếm, kiểm tra hàng q trình xuất kho, giao hàng • Hạn chế tiếp cận hàng tồn kho • Định kỳ kiểm kê kho hàng CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG LẬP HĨA ĐƠN, THEO DÕI CƠNG NỢ Mục tiêu chung • Lập hóa đơn kịp thời, xác, đầy đủ cho giao dịc h bán hàng • Theo dõi đầy đủ, xác, kịp thời công nợ phải thu kh ách hàng Các rủi ro: • Hóa đơn khơng thực (khơng lập lập hóa đơn k hơng kịp thời) • Lỗi hóa đơn (thơng tin hóa đơn khơng xá c) • Ghi nhận công nợ phải thu sai CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG LẬP HĨA ĐƠN, THEO DÕI CƠNG NỢ Các thủ tục kiểm sốt: • Phân chia trách nhiệm lập hóa đơn, chứng từ bán hàng với chức xuất kho, giao hàng • Chỉ lập hóa đơn có chứng từ lệnh bán hàng, hợp đồ ng bán hàng, xuất kho, giao hàng • Đối chiếu, kiểm tra chứng từ trước giao cho khác h hàng • Đối chiếu cơng nợ khách hàng định kỳ (sổ chi tiết theo k hách hàng sổ tổng hợp) • Hạn chế truy cập liệu bán hàng • Gửi báo cáo cơng nợ hàng tháng đến khách hàng CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG THU TIỀN Mục tiêu chung: • Thu tiền đầy đủ, xác, kịp thời • An tồn tiền thu Các rủi ro: • Thất tiền • Các vấn đề dòng tiền CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG THU TIỀN Các thủ tục kiểm sốt: • Phân chia trách nhiệm người giữ tiền, ghi chéo theo dõi thu tiền • Định kỳ kiểm kê quỹ, đối chiếu kế toán thủ quỹ, sổ quỹ sổ kế toán • Định kỳ đối chiếu số liệu kế toán ngân hàng • Hạn chế tốn trực tiếp tiền mặt • Lập dự tốn dòng tiền ... nhận tin HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CÁC CẤP ĐỘ QUẢN LÝ 10 HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CÁC CẤP ĐỘ QUẢN LÝ ESS DSS MIS TPS Thực tự động ghi dấu giao dịch Gồm nhiều kênh thông tin cung cấp thông tin cho... v.v HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN  Hệ thống thơng tin kế tốn (Accounting Information Systerm – AIS) hệ thống thông tin thu thập, ghi chép, bảo quản, xử lý cung cấp liệu, thông tin liên quan đến kế... thông tin quản lý, hệ thống thơng tin kế t ốn • Hiểu vai trò hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp • Xác định yếu tố cấu thành hệ thống th ơng tin kế tốn • Các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN, Slide HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN, HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CÁC CẤP ĐỘ QUẢN LÝ, PHÂN CẤP SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DFD, PHƯƠNG PHÁP VẼ LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ, VÍ DỤ MINH HỌA, CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHU TRÌNH MUA HÀNG, CÁC YÊU CẦU MUA HÀNG (PURCHASE REQUESTS), 0 NHẬN HÀNG VÀ LƯU KHO (RECEIVE AND STORE GOODS), TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬN HÀNG, CHỨNG TỪ THANH TOÁN, HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHU TRÌNH MUA HÀNG, Ma trận kiểm soát nhập liệu phiếu mua hàng, CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHU TRÌNH, 0 NỘP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THU NHẬP, CHƯƠNG 3 – HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH SẢN XUẤT, CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHU TRÌNH SẢN XUẤT, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN PRODUCTION), 0 THỰC HIỆN SẢN XUẤT (PRODUCTION OPERATIONS), CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN SẢN XUẤT, CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG, LƯU ĐỒ NHẬN ĐƠN ĐẶT HÀNG (XỬ LÝ THỦ CÔNG), 0 LẬP HÓA ĐƠN VÀ THEO DÕI CÔNG NỢ (BILLING), CÁC RỦI RO VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay