HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 14:42

a Khách hàng toán tiền mặt gửi tiền vào ngân hàng Context Level b Khách hàng đặt hàng trực tuyến để mua hàng Đơn hàng chấp nhận gửi hóa đơn cho khách hàng Context Level c Bộ phận mua hàng nhận yêu cầu mua hàng Bộ phận mua hàng lập gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp phù hợp Context Level d Nhận hóa đơn người bán, kiểm tra đối chiếu với đơn đặt hàng tương ứng, sau tốn tiền lưu chứng từ Context Level e Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu với đơn đặt hàng lưu Context Level Bài tập: Một trường trung học yêu cầu sinh viên hoàn tất mẫu đăng ký học gửi đến phận phụ trách đào tạo Tại đây, nhân viên nhập đăng ký vào hệ thống Hệ thống kiểm tra tài khoản chi tiết để đảm bảo sinh viên khơng nợ phí Tiếp theo, với khóa học, hệ thống kiểm tra học bạ sinh viên để đảm bảo sinh viên đáp ứng đủ điều kiện tiên Sau hệ thống kiểm tra tình trạng lớp nhập tên sinh viên vào danh sách lớp Báo cáo gửi lại sinh viên cho biết kết q trình đăng ký: Nếu sinh viên nợ phí, gửi thông báo việc đăng ký bị hủy Nếu chưa đủ điều kiện tiên quyết, sinh viên thơng báo khơng thể đăng ký khóa học Nếu lớp học đủ số lượng, sinh viên thông báo “hết chỗ” Nếu sinh viên chấp nhận vào lớp, ngày, phòng học in với số khóa học Phí học phí tính in vào mẫu Thơng tin phí sinh viên liên kết với hệ thống tài khoản phải thu Danh sách lớp gửi cho giáo viên a Sơ đồ tổng quan Level Data Flow Diagram for a course registration system: Level Data Flow Diagram for a registration system: ... viên thông báo đăng ký khóa học Nếu lớp học đủ số lượng, sinh viên thông báo “hết chỗ” Nếu sinh viên chấp nhận vào lớp, ngày, phòng học in với số khóa học Phí học phí tính in vào mẫu Thơng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN, HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay