HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHƯƠNG 2

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 14:42

Bài số 2.1 Vẽ sơ đồ dòng liệu tổng quát (context diagram) sơ đồ dòng liệu cấp cho tình sau: a Thu tiền bán hàng khách hàng gửi vào ngân hàng b Khách hàng đặt hàng trực tuyến, đơn hàng chấp nhận gửi hóa đơn c cho khách hàng Bộ phận mua hàng nhận yêu cầu mua hàng từ phận kho hàng Bộ d phận mua hàng lập gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp phù hợp Nhận hóa đơn người bán, kiểm tra đối chiếu với đơn đặt hàng e tương ứng, sau tốn tiền lưu chứng từ Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu với đơn đặt hàng lưu Bài số 2.2 Vẽ đoạn lưu đồ sơ đồ dòng liệu cho tình sau: a Lập báo cáo gửi cho khách hàng từ liệu lưu kho liệu khoản b c d e f g h i phải thu Khách hàng gửi hóa đơn bán hàng đến q trình xử lý khoản phải trả Séc lập thủ công từ liệu hóa đơn nhà cung cấp Cập nhật phiếu thu tiền lưu vào tệp phiếu thu Hóa đơn bán hàng lập thủ công gửi cho khách hàng Lập báo cáo từ liệu kho lưu trữ Đơn hàng lập thủ công Liên gửi cho kho hàng, liên lưu Sắp xếp hóa đơn thủ cơng lưu hóa đơn theo số thứ tự lưu tự động định kỳ từ ổ cứng ổ cứng Bài số 2.3 Mô tả thủ tục mua vật tư Công ty Thiên Sơn sau: Bộ phận kho hàng dựa vào định mức dự trữ xác định lượng hàng cần mua lập Giấy đề nghị mua vật tư Giấy lập thành liên Liên lưu phận lập phiếu Liên chuyển đến Phòng vật tư Phòng vật tư tìm kiếm nhà cung cấp, đặt hàng ký kết hợp đồng Khi người bán chuyển giao hàng hóa đơn, Phòng vật tư kiểm nhận hàng lập Biên kiểm nhận hàng nhập kho Biên lập thành liên Liên lưu Phòng vật tư, liên chuyển cho Kế tốn vật tư, liên đưa cho người giao hàng Kế toán vật tư sau nhận Biên kiểm nghiệm lập Phiếu nhập kho Phiếu lập thành liên Liên lưu quyển, liên chuyển cho thủ kho Thủ kho thực việc kiểm hàng xác nhận số hàng thực nhập vào phiếu, ký phiếu chuyển liên cho người giao hàng Liên lại lưu kho hàng Các chứng từ lưu phận theo số hiệu ngày tháng Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu cho thủ tục mua vật tư Công ty Thiên Sơn Bài số 2.4 Thủ tục xuất vật tư Công ty T&T mô tả sau: Khi có nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất, phân xưởng lập Phiếu yêu cầu nguyên vật liệu gồm liên chuyển cho quản đốc phân xưởng phê duyệt Sau duyệt, phiếu yêu cầu chuyển đến phận kho Tại kho, Phiếu yêu cầu nguyên vật liệu thủ kho ký xuất chuyển liên nguyên vật liệu đến phân xưởng có yêu cầu Liên chuyển cho quản đốc phân xưởng Liên chuyển cho kế toán chi phí Liên dùng để ghi thẻ kho lưu kho theo số thứ tự Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu cho thủ tục xuất vật tư Công ty T&T Bài số 2.5 Công ty Hà Anh sử dụng hệ thống thủ công xử lý đơn đặt hàng khách hàng Bộ phận bán hàng lập Lệnh bán hàng gồm liên chuyển Phòng Kế tốn Tại Phòng Kế tốn, sở Lệnh bán hàng, Hóa đơn gồm liên Phiếu xuất kho gồm liên lập thủ công Một liên Lệnh bán hàng, Hóa đơn Phiếu xuất kho chuyển cho phận bán hàng Một liên Lệnh bán hàng hai liên Phiếu xuất kho chuyển cho phận giao hàng Một liên Hóa đơn giao cho khách hàng Các chứng từ lại đính kèm với lưu Phòng Kế toán theo số đơn đặt hàng Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu cho thủ tục Công ty Hà Anh Bài số 2.6 Một trường trung học yêu cầu sinh viên hoàn tất mẫu đăng ký học gửi đến phận phụ trách đào tạo Tại đây, nhân viên nhập đăng ký vào hệ thống Hệ thống kiểm tra tài khoản chi tiết để đảm bảo sinh viên khơng nợ phí Tiếp theo, với khóa học, hệ thống kiểm tra học bạ sinh viên để đảm bảo sinh viên đáp ứng đủ điều kiện tiên Sau hệ thống kiểm tra tình trạng lớp nhập tên sinh viên vào danh sách lớp Báo cáo gửi lại sinh viên cho biết kết trình đăng ký: Nếu sinh viên nợ phí, gửi thơng báo việc đăng ký bị hủy Nếu chưa đủ điều kiện tiên quyết, sinh viên thông báo đăng ký khóa học Nếu lớp học đủ số lượng, sinh viên thông báo “hết chỗ” Nếu sinh viên chấp nhận vào lớp, ngày, phòng học in với số khóa học; học phí tính in vào mẫu; thơng tin phí sinh viên chuyển đến hệ thống khoản phải thu Danh sách lớp gửi cho giáo viên Yêu cầu: Vẽ sơ đồ dòng liệu tổng quát, sơ đồ dòng liệu cấp lưu đồ tài liệu theo mô tả ... Nếu lớp học đủ số lượng, sinh viên thông báo “hết chỗ” Nếu sinh viên chấp nhận vào lớp, ngày, phòng học in với số khóa học; học phí tính in vào mẫu; thơng tin phí sinh viên chuyển đến hệ thống... lưu kho theo số thứ tự Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu cho thủ tục xuất vật tư Công ty T&T Bài số 2. 5 Công ty Hà Anh sử dụng hệ thống thủ công xử lý đơn đặt hàng khách hàng Bộ phận bán hàng lập... Phòng Kế tốn theo số đơn đặt hàng Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu cho thủ tục Công ty Hà Anh Bài số 2. 6 Một trường trung học yêu cầu sinh viên hoàn tất mẫu đăng ký học gửi đến phận phụ trách đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHƯƠNG 2 , HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHƯƠNG 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay