TỔNG QUAN VỀ HIDROCACBON

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 13:46

HIĐROCACBON VẤN ĐỀ 1: LÝ THUYẾT A HIDROCACBON NO I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN Đồng đẳng - Ankan : CH4 (metan), C2H6 (etan), C3H8 (propan), C4H10 (butan),… có cơng thức chung CnH2n+2 (n  1) Đồng phân a Đồng phân mạch cacbon - Ankan từ C4H10 trở có đồng phân cấu tạo, đồng phân mạch cacbon - Viết theo thứ tự mạch C giảm dần toS tỉ lệ nghịch với độ kồng kềnh b Bậc cacbon
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ HIDROCACBON, TỔNG QUAN VỀ HIDROCACBON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay