Bai tap toan kinh te chinh tri

14 13 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 13:03

MỘT SỐ BÀI TOÁN KINH TẾ Bài Một người lao động ngày sản xuất 15 sản phẩm có tổng giá trị 60 USD Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ngày giá trị sản phẩm nếu: a) Năng suất lao động tăng lên lần b) Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần Đáp án Lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ thuận với lượng lao động hao phí tỷ lệ nghịch với suất lao động Ta có: Tổng giá trị 15 sản phẩm thể tiền 60 USD Vì giá trị sản phẩm tính tiền : 60 / 45 = USD a) Khi suất lao động tăng lên lần lượng sản phẩm sản xuất là: 15 sản phẩm x = 30 sản phẩm Lượng lao động hao phí làm 30 sản phẩm giờ, lượng giá trị chúng 60 USD, giá trị sản phẩm giảm xuống, còn: 60 USD / 30 = USD b) Khi cường độ lao động tăng lên 1,5 lần lượng sản phẩm là: 15 sản phẩm x 1,5 = 22, sản phẩm Cường độ lao động tăng lên tức hao phí lao động khoảng thời gian tăng lên, đơn vị thời gian tạo nhiều giá trị hơn, tức là: 60 USD x 1,5 = 90 USD Do đó, giá trị sản phẩm là: 90 / 22,5 = USD (không đổi) Bài 2 Để tái sản xuất sức lao động cần phải có vật phẩm tiêu dùng sau: a) Sản phẩm ăn uống : USD/ngày b) Đồ dùng gia đình : 730 USD/năm c) Quần áo giày dép đồ dùng cá nhân: 182,5 USD/năm d) Những đồ dùng lâu bền : 14.600 USD/20 năm e) Thỏa mãn nhu cầu văn hóa: 15 USD/tháng Hãy xác định giá trị sức lao động ngày Giả sử năm có 365 ngày, tháng có 30 ngày Đáp án Giá trị sức lao động ngày là: + (730/365) + (182,5/365) + (14.600 / 20x365) + (150:30) = 10 USD Bài Công ty sản xuất thiết bị khí, q trình sản xuất sản phẩm, hao mòn thiết bị máy móc 100.000 USD Chi phí nguyên liệu, vật liệu nhiên liệu 300.000USD Hãy xác định chi phí tư khả biến biết giá trị sản phẩm 1.000 000 USD trình độ bóc lột 200% Đáp án Chi phí tư bất biến (c) 100.000 USD + 300.000 USD = 400.000 USD Giá trị sản phẩm c+ v + m = 1.000.000 USD Vậy tư khả biến giá trị thặng dư là” v + m = 1.000.000 – 400.000 = 600.000 USD Trình độ bóc lột m = 200 có nghĩa 1m = 2v Do đó: v = 200.000 USD Vậy chi phí tư khả biến 200.000 USD Bài Công ty may gia công X có 100 cơng nhân làm th Trong tháng công ty sản xuất 25.000 đơn vị sản phẩm áo len với chi phí tư bất biến 500.000 USD Giá trị sức lao động tháng công nhân 750 USD, m’= 200% Hãy xác định giá trị đơn vị sản phẩm kết cấu Đáp án Giá trị hàng hóa gồm phận: c + v + m Giá trị toàn sản phẩm = 500.000 + 75x100 + (750 x 100) = 725.000 USD Giá trị sản phẩm = 725.000 / 25.000 = 29 USD Cơ cấu giá trị sản phẩm là: (500.000 / 25.000) c + (75.000 / 25.000) v + (150.000 / 25.000) m = 20c + 3v + 6m Bài Năm 1990 Pháp, ngày lao động giờ, tiền lương trung bình cơng nhân cơng nghiệp chế biến 1.238 USD/năm, giá trị thặng dư công nhân làm 2.134 USD Đến năm 1973, tiêu tăng lên tương ứng 1.529 USD 5.138 USD Hãy xác định năm thời gian người cơng nhân lao động cho cho nhà tư thay đổi ngày làm việc giờ? Đáp án Trong ngày lao động giờ, công nhân công nghiệp chế biến Pháp năm 1930 tạo giá trị (v + m) : 1238 USD + 2134 USD = 3327 USD Vậy thời gian cần thiết để tái sản xuất giá trị sức lao động, tức thời gian lao động cần thiết là: (8h x 1238) / 3372 = 2,94h Thời gian lao động thặng dư (tạo thặng dư cho nhà tư bản) 8h – 2,94h = 5,06h Tương tự trên, năm 1973, thời gian lao động cần thiết là:; (8h x 1589) / (1589 + 5138) = 1,83h Thời gian lao động thặng dư là: 8h – 1,83h = 6,17h Bài Những năm 1960 – 1970, ngành chế biến quặng sắt Mỹ, giá trị tạo tăng từ 262,2 tỷ USD đến 314 tỷ USD Còn tiền lương cơng nhân tham gia vào việc tạo giá trị sau trừ thuế khoản đóng góp khác tăng từ 63,2 tỷ lên 72 tỷ USD Hãy tính thay đổi trình độ bóc lột cơng nhân Mỹ năm Đáp án Cơng thức tính: m’ = m v x 100 Năm 1960, v = 63,2 tỷ; m = 262,2 – 63,2 = 199 tỷ USD 199 x 100 = 315% m= 63,2 Năm 1970, v = 72 tỷ; m = 314 – 72 = 242 tỷ USD m= 242 72 x 100 = 336% Bài Chi phí sản xuất tư chủ nghĩa xí nghiệp nhựa NIX 900 ngàn USD, đầu tư vào tư liệu sản xuất 780 ngàn USD Số công nhân làm thuê thu hút vào sản xuất 400 người Hãy xác định khối lượng giá trị công nhân tạo ra, biết tỷ suất giá trị thặng dư 200%? Đáp án Ta có c + v = 900.000 USD c = 780.000 m’ = 200 %  m = 2v  m = 240.000 USD Giá trị thặng dư 400 công nhân tạo ra: 120.000 + 240.000 = 360.000 USD Vậy giá trị công nhân tạo là: 360.000 USD 400 = 900 USD Bài Có 200 cơng nhân làm việc nhà máy sản xuất thép Cứ lao động công nhân tạo lượng giá trị USD, m’= 300% Giá trị sức lao động ngày công nhân 10 USD Hãy xác định độ dài chung ngày lao động Nếu giá trị sức lao động khơng đổi trình độ bóc lột tăng lên 1/3 khối lượng m nhà tư chiếm đoạt ngày tăng lên bao nhiêu? Ta có: m’ = Do đó: Đáp án m v → m = m’ x v Lượng giá trị thặng dư công nhân ngày tạo cho nha tư là: 10 USD x 300% = 30 USD Thời gian người cơng nhân lao động cho là: 10 = 2h Thời gian người công nhân lao động cho nhà tư là: 30 = 6h Vậy: Độ dài chung ngày lao động + = 8h Giá trị thặng dư tăng lên 103 hay giá trị thặng dư tăng từ 30 USD lên 40 USD Như công nhân ngày bị nhà tư chiếm thêm 10USD, 200 công nhân bị nhà tư chiếm thêm ngày 2000 USD, hay ngày nhà tư chiếm thêm 2000 USD giá trị thặng dư Bài Ngày làm việc m’= 100% Sau nhà tư kéo dài ngày làm việc đến 10 Trình độ bóc lột xí nghiệp thay đổi giá trị sức lao động không đổi? Nhà tư tăng thêm giá trị thặng dư phương pháp nào? Đáp án Ngày lao động giờ, m’ = 100% tức m = v hay t =t’ = Nếu ngày làm việc 10 giờ, t = 4, suy t’ = 6, m’ = 6/4 = 150% Đó phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối Bài 10 Có 400 cơng nhân làm th nhà máy đóng tàu DSX Thoạt đầu ngày làm việc 10 Trong thời gian cơng nhân tạo giá trị 30 USD, m’= 200% Khối lượng tỷ suất giá trị thặng dư ngày thay đổi ngày lao động giảm giờ, cường độ lao động tăng 50%, tiền lương giữ nguyên ? Dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư để đạt vậy? Đáp án Ta có v + m = 30, m’ = 200%, suy ra: v =10, m =20 Trong 10 giờ, khối lượng m 400 công nhân tạo là: M = m x V = 20 10 V x (400 x 10) = 8.000 USD Khi ngày lao động giờ, cường độ lao động tăng 50% coi ngày lao động kéo dài gấp rưỡi tức là: 9h x 1,5 = 13,5h Và tạo giá trị là: 30 USD x 13,5h 10 = 40,5h Trong đó: m = 40,5 – 10 (v) = 30,5 USD Vậy khối lượng giá trị thặng dư làm cường độ lao động tăng thêm là: 30,5 x (400 x 10) = 12.200 USD 10 m Khi tỷ suất giá trị thặng dư là: m’ = v 30,5 x 100 = 10 x 100 = 305% Vậy khối lượng giá trị thặng dư tăng từ 8.000 lên 12.200 USD, tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 200% lên 305%, nhà tư sử dụng phương pháp giá trị thặng dư tuyệt đối Bài 11 Theo quy định Bộ luật lao động, ngày làm việc giờ, thời gian lao động thặng dư Sau đó, hàng loạt cải tiến cơng nghệ áp dụng dẫn đến tăng suất lao động ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng nên hàng hóa ngành rẻ trước lần Trình độ bóc lột lao động thay đổi nào, độ dài ngày lao động không đổi? Dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào? Đáp án Cần dựa vào lý luận giá trị thặng dư tương đối để giải Nếu ngày lao động thời gian lao động thặng dư thì: m’ = x 100 = 100% Trong thời gian lao động cần thiết, giá trị sức lao động tái sản xuất tiêu dùng giảm lần, giá trị sức lao động giảm lần Và Nếu giá hàng để tái sản xuất giá trị thặng dư sức lao động cần lao động (4h / = 2h) Thời gian lao động thặng dư tăng lên giờ, ấy: m’ = x 100 = 300% - Tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 100% lên 300% - Nhà tư dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tương đối Bài 12 Nhà máy thiết kế bán dẫn tập đồn Boeing có chi phí tư sau: chi phí trung bình tư bất biến (c) cho đơn vị hàng hóa 90 USD, chi phí tư khả biến (v) 10 USD, m’= 200% Trong năm, nhà máy sản xuất 1.000 đơn vị hàng hóa Sau áp dụng kỹ thuật mới, suất lao động sống nhà máy tăng lên lần Số lượng hàng hóa sản xuất tăng lên tương ứng Tỷ suất giá trị thặng dư thay đổi nhà máy so với tỷ suất giá trị thặng dư trung bình Giới chủ nhà máy năm thu giá trị thặng dư siêu ngạch? Đáp án Nếu c = 90 USD, v = 10 USD m’ = 200% giá trị xã hội hàng hóa ngành là: 90c + 10v + 20m = 120 Giá trị cá biệt hàng hóa xí nghiệp có suất lao động sống cao lần: 90c + 5v + 10m = 105 USD Song nhà tư bán hàng hóa theo giá trị xã hội (120) Giá trị thặng dư siêu ngạch đơn vị hàng hóa nhà tư là: 120 – 105 = 15 USD Như tổng số m thu đơn vị hàng hóa là: 10m + 15m = 25m m’ là: 25m x 100% = 500% 5v Và tổng số m siêu ngạch là: 15m x 2.000 = 30.000 USD Bài 13 Năm 1960, tập đồn AT&T, người ta đo lường trình độ bóc lột giá trị thặng dư nhà tư công nhân 200% cấu tạo hữu c/v=7/1 Trong giá trị hàng hóa có 8.000 USD giá trị thặng dư Với điều kiện bất biến hao mòn hồn tồn chu kỳ sản xuất Hãy xác định chi phí sản xuất tư chủ nghĩa giá trị hàng hóa Sự khác chi phí sản xuất tư với chi phí sản xuất xã hội thực tế hàng hóa? Đáp án Lượng tư khả biến là: 8.000 USD : 200% = 4.000 USD Lượng tư bất biến là: 4.000 USD x = 28.000 USD Nếu tư bất biến hao mòn hết năm chi phí sản xuất tư chủ nghĩa với tư ứng trước Lượng chi phí sản xuất tư (c + v): 28.000 USD + 4.000 USD = 32.000 USD Chi phí sản xuất xã hội hàng hóa (c + v + m): 32.000 USD + 8.000 USD = 40.000 USD Trả lời: 32.000 Usd 40 000USD Bài 14 Tập đồn tư thép SIC có số lượng tư tỷ USD Năm 1979 thu 634,9 triệu USD lãi ròng Hãy xác định tỷ suất lợi nhuận mà tập đoàn tư thu năm 1979? Đáp án Tỷ suất lợi nhuận tập đoàn tư thu năm 1979 là: P’ = M x 100 10 c+v 634,9 triệu USD P’ = 700 triệu USD Trả lời: 9,07% x 100 Bài 15 Tại Mỹ năm 1929, nhà tư thực theo quy định pháp luật ngày làm việc Giá lao động 1,6 USD Sau nạn thất nghiệp tăng, nhà tư giảm giá lao động xuống 108 Hãy xác định công nhân buộc phải kéo dài ngày lao động để nhận tiền lương cũ Đáp án Tiền lương ngày công nhân là: 1,6 x = 12,8 USD Tiền lương 1h bị giảm là: 1,6 = 0,2 USD Tiền lương 1h chì 1,4 USD Vậy để có tiền lương cũ, số làm việc ngày người công nhân phải là: 12,8 = 9,14h 1,4 Người công nhân buộc phải kéo dài thêm 1,14h lao động ngày Bài 16 Trong xí nghiệp sản xuất sợi Anh năm 1870, có tư ứng trước 600.000 bảng Cấu tạo hữu sau: c/v = 4/1, m’ = 100% Hỏi sau năm điều kiện tái sản xuất giản đơn, lượng giá trị thặng dư biến thành tư hàng hóa với tư ứng trước? Đáp án Theo ra: C V = → C = 4V 10 11 mà C + V = 600.000 USD V= hay 4V + V = 600.000 USD 600.000 = 120.000 USD m’= 100% nghĩa sau chu kỳ sản xuất, nhà tư kinh doanh thu khối lượng giá trị thặng dư lượng tư khả biến bỏ ra, nghĩa 120.000 USD Vậy số năm lượng giá trị thặng dư chuyển thành tư hóa với lượng tư ứng trước là: 600.000 120.000 = năm Bài 17 Trong thời gian năm 1970 – 1980 lương công nhân viên chức Ý tăng lên 32%, giá sinh hoạt tăng lên 34,6% Trong lợi luận xí nghiệp tăng 111% Trong thời kỳ kể trên, phúc lợi vật chất nhân dân lao động Ý thay đổi nào? Đời sống họ có bị bần không? Loại bần xảy theo số liệu dẫn? Đáp án Chỉ số tiền lương thực tế Chỉ số tiền lương danh nghĩa = Chỉ số giá vật phẩm tiêu dùng phục vụ = a)Phúc lợi vật chất nhân dân lao động Ý giảm 32,6 b)Họ bị bần hóa: tuyệt đối x 100 = 93% 34,6nhuận xí nghiệp) - Tương đối (so với lợi Bài 18 11 12 Một cỗ máy ép nhựa ZI có giá trị 600.00 USD, dự tính hao mòn hữ hình 15 năm Nhưng qua năm hoạt động giá trị máy hệ ZII giảm 25% Hãy xác định tổn thất hao mòn cỗ máy ZI Đáp án Hao mòn hữu hình cỗ máy ZI sau năm là: 600.000 x = 160.000 USD Giá 15 trị máy lại sau năm hao mòn hữu hình: 600.000 – 160.000 = 440.000 USD Sau năm hoạt động giá trị máy tương tự giảm 25% Do hao mòn vơ hình cỗ máy ZI 440.000 x 25% = 110.000 USD Trả lời: 110.000 USD Bài 19 Hãy xác định tốc độ chu chuyển nhà tư nhà má sợi, với chi phí tư sau: Tư ứng trước 3,5 triệu USD, tư cố định 2,5 triệu USD, tư khả biến 200.000 USD Tư cố định hao mòn 12,5 năm, nguyên nhiên vật liệu tháng mua lần, tư khả biến quay năm 10 lần Đáp án Tư cố định hao mòn trung bình năm là: 2,5 triệu = 0,2 triệu USD/năm 12,5 năm Lượng tư khả biến chu chuyển năm 0,2 triệu x 10 = triệu USD Lượng giá trị nguyên, nhiên vật liệu chu chuyển năm là: 12 13 12 (3,5 – 2,5 – 0,2) x = 4,8 triệu USD Lượng tư chu chuyển năm là: 0,2 + + 4,8 = triệu USD Tốc độ chu chuyển chung tư là: 2,5 triệu triệu/năm = 0,5 năm Trả lời: 0,5 năm Bài 20 Giá gạo 25% Việt Nam tháng 802002 176 USD/tấn Căn vào thông tin dự báo thời tiết, nhà tư dự báo vụ đông xuân năm 2002 mùa, giá gạo giảm xuống đáng kể nên ký hợp đồng với nhà tư Y bán 1000 với giá 170 USD/tấn, trả tiền vào tháng 12 năm 2002 Đến tháng 12/2002, nhà nhập gạo Châu Phi Philippin gia tăng sản lượng nhập dẫn đến giá gạo tăng lên 235 USD/tấn Hỏi thu lợi nhuận thu từ hợp đồng ký kết trên? Tại hoạt động sở giao dịch hàng hóa lại thúc đẩy việc sản xuất hàng hóa vượt qua nhu cầu thực tế xã hội? Đáp án Sự chênh lệch giá thực tế giá hợp đồng là: 235 USD – 170 USD = 65 USD Do Y lời số lời là: 65 x 1.000 = 65.000 USD Vậy: - Y thu lợi nhuận 65.000 USD - Các hợp đồng giao dịch đẻ nhu cầu giả tạo hàng hóa gạo Bài 21 13 14 Trong giai đoạn sản xuất, quỹ dành cho dự trữ nguyên liệu công ty Mekong có 200.000 USD nhàn rỗi Giám đốc định dùng số tiền vay tháng mang lại thu nhập 4.000 USD Sau thu hồi tiền về, công ty lại sử dụng chúng vay tháng với tỷ suất lợi tức 3% năm Tháng cuối năm với số tiền với nhà tư cho vay thu 2.000 USD lợi tức Hãy xác định tỷ suất lợi tức tiền vay bình quân năm Đáp án Lợi tức thu tháng cho vay: (200.000 USD + 4.000 USD) x x = 4.080 USD 100 x 12 Tổng số lợi tức thu năm: 4.000 USD + 4.800 USD + 2.000 USD = 10.080 USD Vậy tỷ suất lợi nhuận bình quân năm 10.800 x 100 = 5,04% 200.000 14 ... 2,5 tri u = 0,2 tri u USD/năm 12,5 năm Lượng tư khả biến chu chuyển năm 0,2 tri u x 10 = tri u USD Lượng giá trị nguyên, nhiên vật liệu chu chuyển năm là: 12 13 12 (3,5 – 2,5 – 0,2) x = 4,8 tri u... 634,9 tri u USD lãi ròng Hãy xác định tỷ suất lợi nhuận mà tập đoàn tư thu năm 1979? Đáp án Tỷ suất lợi nhuận tập đoàn tư thu năm 1979 là: P’ = M x 100 10 c+v 634,9 tri u USD P’ = 700 tri u USD... 2,5 – 0,2) x = 4,8 tri u USD Lượng tư chu chuyển năm là: 0,2 + + 4,8 = tri u USD Tốc độ chu chuyển chung tư là: 2,5 tri u tri u/năm = 0,5 năm Trả lời: 0,5 năm Bài 20 Giá gạo 25% Việt Nam tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap toan kinh te chinh tri, Bai tap toan kinh te chinh tri

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay