Đề cương TVGS Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 Hà Nội – Bắc Giang

103 29 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 12:41

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT. Tuyến đi qua địa bàn các tỉnh thành: Thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang. Điểm đầu: Tại KM113+985 lý trình QL1 cũ (tương đương Km108+500 lý trình đường cao tốc), (nút giao QL31) thuộc địa phận thành phố Bắc Giang, tỉnh Băc Giang. Điểm cuối: Tại Km159+100, lý trình QL1 (trạm thu phí Phù Đổng cũ), thuộc địa phận thành phố Hà Nội LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com LIÊN DANH TECCO2 COMATEC1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc Số: /TECCO2-COMATEC1/LD-TVGS Nội, ngày tháng năm 2014 V/v: Trình Đề cương TVGS Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT Kính gửi: Cơng ty CP đầu BOT Nội - Bắc Giang - Căn vào Luật Xây dựng Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009 sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu xây dựng bản; - Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ, quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình; - Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng; - Căn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Căn Quyết định số 3173/2013/QĐ-BGTVT, ngày 11/10/2013 Bộ GTVT ban hành Quy chế tạm thời hoạt động TVGS xây dựng cơng trình nghành GTVT; - Căn Quyết định số 113/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2014 Bộ Giao Thông Vận Tải việc phê duyệt Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT; - Căn Quyết định số 406/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2014 Bộ Giao Thông Vận Tải việc định nhà đầu Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ đoạn Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT; VP TVGS dự án đầu xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com - Căn vào thỏa thuận liên danh số 16/2014/TTLD ngày 20/06/2014 Công ty CP vấn xây dựng cơng trình giao thơng Cơng ty CP vấn thí nghiệm CTGT - Cienco1 (Comatec1); - Căn vào hồ sơ dự thầu, hồ sơ trúng thầu gói thầu tiêu chuẩn kỹ thuật dự án; Liên danh TVGS - Công ty CP TVXDCTGT2 Cơng ty CP vấn thí nghiệm CTGT1 Kính trình Quý Ban “Đề cương TVGS Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT” Kính mong Quý Ban kiểm tra, xem xét chấp thuận để Liên danh TVGS làm sở để thực trường./ Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: ĐẠI DIỆN LIÊN DANH - Như k/g; GIÁM ĐỐC CTY CP TV XDCTGT2 - VP TVGS DA; - Lưu TT Nguyễn Kim Tiến VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com LIÊN DANH TECCO2 COMATEC1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc Nội, ngày tháng năm 2014 ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THI CƠNG CƠNG TRÌNH: DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL1 ĐOẠN NỘI - BẮC GIANG THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT Để cơng trình thi cơng đảm bảo chất lượng tiến độ theo yêu cầu Liên danh TVGS TECCO2 COMATEC1 xin đưa đề cương giám sát hướng dẫn bước triển khai thi công công trình cụ thể sau: A CÁC CĂN CỨ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: - Căn vào Luật Xây dựng Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009 sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu xây dựng bản; - Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ, quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐCP; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình; - Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng; - Căn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Căn Quyết định số 3173/2013/QĐ-BGTVT, ngày 11/10/2013 Bộ GTVT ban hành Quy chế tạm thời hoạt động TVGS xây dựng cơng trình nghành GTVT - Căn vào hồ sơ dự thầu, hồ sơ trúng thầu gói thầu tiêu chuẩn kỹ thuật dự án; VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com - Căn vào định số ……/TECCO2-COMATEC1/LD-TVGS ngày … tháng … năm 2014 Đại diện liên danh - Công ty CP vấn XDCT GT2 việc thành lập văn phòng vấn giám sát cơng trình: Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT; B THƠNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN Tên dự án: - Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT Tổng mức đầu tư: 4.213.224.000.000 đồng (Bốn nghìn hai trăm mười ba tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng) + Chi phí xây dựng, thiết bị: 2.503.182.000.000 đồng; + Chi phí bồi thường, GPMB, TĐC: 168.480.000.000 đồng; + Chi phí QLDA, TV ĐTXD, khác: 175.223.000.000 đồng; + Chi phí dự phòng: 887.342.000.000 đồng; + Lãi vay thời gian thi công: 478.997.000.000 đồng; Chủ đầu tư: Công ty CP đầu BOT Nội - Bắc Giang Thiết kế Bản vẽ thi công: Liên danh Tedi-Heco-Tecco1-Tư vấn Trường Sơn Tổ chức thẩm tra: Reco Tổ chức phê duyệt: Công ty CPĐT BOT Nội - Bắc Giang vấn giám sát: Liên danh Tecco2 Comatec1 Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu vốn vay Phạm vi, Quy mô xây dựng giải pháp thiết kế: 9.1 Phạm vi xây dựng: - Tuyến qua địa bàn tỉnh thành: Thành phố Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang - Điểm đầu: Tại KM113+985 lý trình QL1 cũ (tương đương Km108+500 lý trình đường cao tốc), (nút giao QL31) thuộc địa phận thành phố Bắc Giang, tỉnh Băc Giang - Điểm cuối: Tại Km159+100, lý trình QL1 (trạm thu phí Phù Đổng cũ), thuộc địa phận thành phố Nội - Tổng chiều dài tuyến khoảng 45,8 km VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com 9.2 Quy mô dự án: + Loại, cấp cơng trình: Đường tơ cao tốc vận tốc thiết kế 100km/h theo TCVN 5729-2012 Trong có châm trước số yếu tố hình học cho đoạn tăng cường mặt cũ chiều dài đoạn chuyển tiếp, đoạn nối nhánh nút giao, yếu tố mặt cắt ngang, trắc dọc + Cấp đường: Cấp đặc biệt theo TCVN 5729 - 2012 + Nền đường: - Đoạn Nội, Bắc Ninh: Giữ nguyên bề rộng đường tại, Bnền = 34m - Đoạn Bắc Giang: Đầu quy mô đường cao tốc 04 xe giới, Bnền = 33m (có xét đến tận dụng để nâng cấp xe tương lai) + Mặt đường: Cải tạo, tăng cường mặt đường đảm bảo Eyc > 196 Mpa; mặt đường cấp cao A1 + Cơng trình tuyến: - Xây dựng cơng trình cầu vượt ngang quốc lộ, tỉnh lộ vượt QL1 sau: Sơ đồ nhịp Chiều dài (m) Chiều rộng (m) Kết cấu móng Loại kết cấu nhịp Cầu vượt KCN Đình Km126+270 Trám (QL37) 41,6+45+41,6 136,6 16 Cọc BTCT Super-T Cầu vượt TL398 41,6+45+41,6 138,4 12 Cọc BTCT Super-T TT Tên cầu Lý trình Km121+866 - Cầu tuyến: Trước mắt chưa đầu mở rộng cầu, tận dụng tồn cầu có; sửa chữa nhỏ đảm bảo khai thác (nếu có) - Cống nước ngang: Nối cống cũ tốt, xây dựng vị trí cần bổ sung cống không đủ độ, hư hỏng - Cống chui dân sinh: Đoạn Bắc Giang - cầu Như Nguyệt nối dài theo độ cống chui trạng bổ sung vị trí cần thiết Đối với đoạn cầu Như Nguyệt - trạm thu phí cầu Phù Đổng giữ nguyên trạng 9.3 Giải pháp thiết kế: 9.3.1 Phần đường: a) Hướng tuyến: VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com - Đoạn Km113+985 QL1 cũ (nút giao QL31) - cầu Như Nguyệt: Tuyến song song với QL1, mở rộng sang bên trái đường trạng qua cụm khu công nghiệp Bắc Giang như: Sơng Kh - Nội Hồng, Việt Hồng, Vân Trung, Hoàng Mai, Quang Châu với tổng chiều dài 19,0 Km - Đoạn từ cầu Như Nguyệt (Km127+500 trình đường cao tốc) - Trạm thu phí Phù Đổng (km 159+100 trình QL1 cũ): tuyến trùng với đường b) Trắc dọc: Thiết kế thoả mãn yêu cầu kỹ thuật, tần suất thiết kế đường cao tốc vị trí khống chế; có châm chước yếu tố hình học đoạn tăng cường mặt đường cũ c) Trắc ngang: - Đoạn Km113+985 - lý trình QL1 cũ (tương đương Km108+500 lý trình đường cao tốc), (nút giao QL31) - cầu Như Nguyệt (Km127+500): Bnền=33m gồm: xe giới Blcg = 4x3,75m; dừng xe khẩn cấp Blkc = 2x3m; Bề rộng giải phân cách Bpcg = 9m; Bề rộng giải an toàn Bat = 2x0,75m; Bề rộng lề đất Blđ = 2x0,75m - Đoạn từ cầu Như Nguyệt (Km127+500) - Trạm thu phí Phù Đổng: Giữ nguyên theo quy mô đường trạng Bnền=34m gồm: xe giới Blcg = 4x3,75m; dừng xe khẩn cấp Blkc = 2,5m+3m; Bề rộng giải phân cách Bpcg = 10,25m; Bề rộng giải an toàn Bat = 0,75m+1,5m; Bề rộng lề đất Blđ = 2x0,5m d) Nền, mặt đường: - Nền đường: Độ chặt đầm lèn quy định cho lớp đất đỉnh đường dày 30cm đáy áo đường phải đảm bảo độ đầm chặt K ≥ 0,98 Toàn phần đất đắp 30 cm nêu phải đầm nén với độ chặt K ≥ 0,95 - Nền đường đặc biệt: Đối với đoạn tuyến qua vùng đất yếu, không đảm bảo ổn định lún, trượt, xử lý bấc thấm, giếng cát, vải địa kỹ thuật kết hợp gia tải trước để đảm bảo ổn định - Mặt đường: Mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc  196Mpa-200Mpa; mặt đường cấp cao A1, lớp mặt bê tông nhựa chặt, rải nóng lớp móng cấp phối đá dăm e) Nút giao, đường giao: Theo dạng giao mức, tổ chức giao thông tự điều chỉnh Các vị trí giao với đường dân sinh vuốt nối êm thuận phù hợp với điều kiện thực tế f) Các cơng trình phòng hộ an tồn giao thơng: Chỉnh trang bổ sung hoàn chỉnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2012/BGTVT; tổ chức giao thông phân xe ngược chiều vạch sơn liền (màu vàng) viên bê tông đặt tim đường đoạn có bề rộng mặt đường đủ xe 9.3.2 Các cơng trình tuyến: VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com a) Các cơng trình cầu - Xây dựng cơng trình cầu vượt ngang quốc lộ, tỉnh lộ vượt QL1 sau: Sơ đồ nhịp Chiều dài (m) Chiều rộng (m) Kết cấu móng Loại kết cấu nhịp Cầu vượt KCN Đình Km126+270 Trám (QL37) 41,6+45+41,6 136,6 16 Cọc BTCT Super-T Cầu vượt TL398 41,6+45+41,6 138,4 12 Cọc BTCT Super-T TT Tên cầu Lý trình Km121+866 - Cầu tuyến: Trước mắt chưa đầu mở rộng cầu, tận dụng toàn cầu có; sửa chữa nhỏ đảm bảo khai thác (nếu có) - Cống nước ngang: Nối cống cũ tốt, xây dựng vị trí cần bổ sung cống khơng đủ độ, hư hỏng - Cống chui dân sinh: Đoạn Bắc Giang - cầu Như Nguyệt nối dài theo độ cống chui trạng bổ sung vị trí cần thiết Đối với đoạn cầu Như Nguyệt - trạm thu phí cầu Phù Đổng giữ nguyên trạng b) Các cơng trình trạm thu phí: Dự kiến xây dựng Trạm thu phí Km152+00 (thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, gần ranh giới tỉnh Bắc Ninh thành phố Nội) mặt đường phạm vi trạm thu phí sử dụng kết cấu BTXM c) Hệ thống đường gom: - Đoạn Bắc Giang Cầu Như Nguyệt: Xây dựng hệ thống đường gom nối khu công nghiệp với quy mô Bm = 5,5m; Bn=7,5m; tương đương tiêu chuẩn đường cấp V đồng (TCVN 4054-05), mặt đường BTN rải nóng, đảm bảo Eyc ≥ 140Mpa - Đoạn Cầu Như Nguyệt Km159+100 trình QL1 (Trạm thu phí Phù Đổng cũ): tận dụng hệ thống đường gom tại, cải tạo mặt đường để tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thơng d) Các cơng trình khác: - Hệ thống điện chiếu sáng, xanh: Bố trí hệ thống chiếu sáng trạm thu phí, gầm cầu cầu vượt Tận dụng tối đa hệ thống điện chiến sáng dọc tuyến có thơng qua việc di dời, nâng hệ thống cột điện chiếu sáng có VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com 10 Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án: TT Tên tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm Ký hiệu Quy chuẩn khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc TCVN 4419:1987 Công tác trắc địa xây dựng công trình - Yêu TCVN 9398:2012 cầu chung Tiêu chuẩn kỹ thuật đo xử lý số liệu GPS trắc địa cơng trình Quy trình khảo sát địa chất cơng trình thiết kế TCVN 9401:2012 22TCN 171-87 biện pháp ổn định đường vùng có hoạt động trụt sượt lở Quy trình khoan thăm dò địa chất cơng trình TCVN 9437:2012 Quy trình khảo sát thiết kế đường tơ đắp 22TCN 262-2000 đất yếu (Áp dụng cho khảo sát thiết kế) Chống ăn mòn xây dựng Kết cấu bê tông bê tông cốt thép Phân loại mơi trường xâm thực Quy trình đánh giá tác động môi trường lập dự TCVN 3994:1985 22TCN 242-98 án khả thi thiết kế xây dựng công trình giao thơng 10 Quy trình thí nghiệm cắt cánh trường 22TCN 355-06 11 Quy trình thí nghiệm xun tĩnh (CPT CPTU) TCVN 8352:2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm TCVN 9351:2012 12 13 14 trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) Áo đường mềm - Xác định môn đun đàn hồi chung TCVN 8867:2011 kết cấu cần đo võng Benkelman Hướng dẫn kỹ thuật cơng tác địa chất cơng trình TCVN 9402:2012 cho xây dựng vùng các-tơ VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com TT 15 Tên tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết thí Ký hiệu TCVN 9153:2012 nghiệm mẫu đất 16 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005 17 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007 18 Áo đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 223-95 19 Áo đường mềm - Các yêu cầu dẫn thiết kế 22TCN 211-06 20 Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 210-92 21 Đường cứu nạn tơ TCVN 8810:2011 Quy trình thiết kế, xử lý đất yếu bấc thấm 22TCN 244-98 22 23 24 xây dựng đường Tính tốn đặc trưng dòng chảy lũ 22TCN 220-95 Quy định tạm thời thiết kế mặt đường bê tông xi Quyết định số 3230/QĐ- măng thơng thường có khe nối xây dựng cơng BGTVT ngày 14/12/2012 trình giao thơng 25 Gia cố - Phương pháp trụ đất xi măng TCVN 9403:2012 26 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05 27 Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:1995 Chỉ dẫn tính tốn phần động tải trọng gió theo TCXD 229-1999 28 29 30 31 32 tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 Cơng trình giao thơng vùng động đất - Tiêu 22TCN 221-95 chuẩn thiết kế Thiết kế cơng trình chịu động đất Quy trình thiết kế cơng trình phụ trợ thi cơng TCVN 9386-1:2012 TCVN 9386-2:2012 22TCN 200-89 cầu Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa TCVN 5664:2009 VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com TT 33 34 35 36 37 38 Tên tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường Ký hiệu QCVN 39:2011/BGTVT thủy nội địa Việt Nam Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơng trình hạ tầng QCVN 07:2010/BXD kỹ thật đô thị Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều QCVN 02:2009/BXD kiện tự nhiên dùng xây dựng Tiêu chuẩn sở trạm thu phí đường (trạm TCCS 01:2008/VRA thu phí dừng sử dụng ấn mã vạch) Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, TCXDVN 259:2001 đường phố, quảng trường đô thị Quy hoạch xanh sử dụng công cộng TCXDVN 362:2005 đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 11TCN 18-2006 39 Quy phạm trang bị điện 11TCN 19-2006 11TCN 20-2006 11TCN 21-2006 40 41 Quy phạm nối đất nối không thiết bị điện Chống sét cho cơng trình xây dựng - Hướng dẫn TCVN 4756:1989 TCVN 9385:2012 thiết kế, kiểm tra, bảo trì hệ thống 42 Kết cấu bê tông BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2012 43 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2012 Kết cấu gạch đá gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn TCVN 5573:2011 44 45 46 thiết kế Kết cấu xây dựng - Ngun tắc TCVN 9379:2012 tính tốn Nhà - Nguyên tắc để thiết kế TCVN 4451:1987 VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 10 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com giới hạn với điều kiện đất đắp đổ đầm lèn cao đỉnh cống 0,3m; - Thi công rãnh: đáy rãnh phải đầm chặt, tạo dốc theo quy định Nắp rãnh phải chế tạo theo dung sai quy định Khi lắp đặt không tạo khe hở lớn Trong trường hợp cần thiết, lắp đặt phải kiểm tra, mài bỏ tạo phẳng để tránh tượng cập kênh làm vỡ nắp cống có xung lực Tồn bước thi cơng sản xuất đổ bê tông, cốt thép, chế tạo ván khuôn sản xuất cấu kiện lắp ghép phải theo yêu cầu quy định Chỉ dẫn kỹ thuật - Thi công hố ga: + Cơng tác đào hố móng phải tn thủ u cầu Chỉ dẫn kỹ thuật + Bê tông hố ga phải đáp ứng yêu cầu Chỉ dẫn kỹ thuật + Cốt thép hố ga phải đáp ứng yêu cầu Chỉ dẫn kỹ thuật + Ván khuôn hố ga phải loại có bề mặt phẳng, nhẵn, chế tạo, lắp đặt để cho tiến hành thi công hố ga theo yêu cầu vẽ thiết kế + Cổ ga phải đổ chỗ để cho lắp dựng nắp ga phù hợp với cao độ hoàn thiện mặt đường mặt hè thiết kế + Sau đổ bê tông hố ga, Kiểm tra công tác bảo dưỡng, bảo vệ để tránh không cho người, máy móc, thiết bị thi cơng, phương tiện giao thơng qua lại gây hư hại đến hố ga V CÔNG TÁC NỘI NGHIỆP 5.1 Kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công tổ chức thi công Nhà thầu - Kiểm tra tính hợp lý vẽ thiết kế thi cơng Nhà thầu - Trình vẽ hồ sơ tổ chức thi công Nhà thầu lên Chủ đầu chấp thuận - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: ngày kể từ ngày nhận hồ sơ 5.2 Công tác báo cáo - Hàng tháng lập báo cáo gửi Chủ đầu tiến độ, chất lượng, khối lượng hạng mục cơng trình tồn , biện pháp xử lý VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 89 LIÊN DANH CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com - Trong trường hợp gặp vướng mắc thi công, lập báo cáo gửi Chủ đầu xin ý kiến đạo thực - Báo cáo thông qua họp trường 5.3 Nhật ký công tác - Ghi chép tất công việc thực ngày, yếu tố chủ chốt, vấn đề Nhà thầu yêu cầu vấn đề cần giải - Nhận xét tiến độ thực 5.4 Kiểm tra hồ sơ hồn cơng nghiệm thu - Kiểm tra nghiệm thu toàn hồ sơ hoàn cơng hạng mục - Kiểm tra nghiệm thu tồn hồ sơ hồn cơng tồn cơng trình - Kiểm tra toàn văn nghiệm thu giám sát trường, hội đồng nghiệm thu sở - Lập báo cáo kiến nghị khai thác - Kiểm tra theo dõi thử tải, nghiệm thu kết thúc cơng trình 5.5 Kiểm tra hồ sơ tốn - Kiểm tra biên nghiệm thu công việc xây dựng; - Kiểm tra biên nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình; - Bản vẽ hồn cơng hạng mục dự kiến nghiệm thu; - Bản tổng hợp khối lượng toán đợt lũy kế thực tồn cơng trình Thời gian kiểm tra: Khơng q 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nhà thầu 5.6 Những điểm cần ý kiến nghị - Tuỳ theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật duyệt, nội dung công tác vấn giám sát điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp - Nội dung công tác vấn giám sát số hạng mục điện chiếu sáng, trình bày sau 5.7 Một số yêu cầu Nhà thầu xây lắp việc phối hợp TVGS thi công xây dựng công trình VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 90 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com - Thành lập Ban điều hành, đội thi công trường yêu cầu TVGS nghiệm thu công tác huy động nhân lực ( Họ tên, năm sinh, trình độ chun mơn, văn chứng kèm theo, chức vụ, địa số điện thoại liên hệ) máy móc thiết bị phục vụ cơng tác thi cơng kiểm sốt chất lượng thi cơng, TVGS kiểm tra đối chiếu với Hồ sơ trúng thầu Nếu đạt yêu cầu Nhà thầu làm văn đề nghị Chủ đầu chấp thuận - Thành lập phòng thí nghiệm trường ký hợp đồng với đơn vị thí nghiệm đủ lực yêu cầu TVGS nghiệm thu nhân lực, thiết bị Phòng thí nghiệm trường Phòng thí nghiệm th chọn làm cơng tác thí nghiệm, TVGS kiểm tra đối chiếu với Hồ sơ trúng thầu Nếu đạt yêu cầu Nhà thầu làm văn đề nghị Chủ đầu chấp thuận - Có văn yêu cầu TVGS kiểm tra, lấy mẫu nguồn vật liệu sử dụng thi công, TVGS kiểm tra đối chiếu với Hồ sơ trúng thầu Nếu đạt yêu cầu Nhà thầu làm văn đề nghị Chủ đầu chấp thuận - Lập Tiến độ thi công chi tiết theo Hồ sơ Thiết kế duyệt, thời gian Hợp đồng nhận thầu xây dựng, quy trình quy phạm, tiến độ GPMB, tiến độ giải ngân, lực thực có Nhà thầu TVGS kiểm tra xác nhận Nếu đạt yêu cầu Nhà thầu làm văn đề nghị Chủ đầu chấp thuận - Xin giấy phép thi công công trình - Thống với TVGS biểu mẫu kiểm tra nghiệm thu hạng mục trình thi công - Tại đầu công trường phải cho cắm biển hiệu ghi rõ tên Chủ đầu tư, Đơn vị thi công, Đơn vị thiết kế, số điện thoại công trường theo quy định Luật xây dựng - Có văn đề nghị TVGS xác nhận đủ điều kiện khởi cơng cơng trình Báo cáo văn cho Chủ đầu để Chủ đầu chấp thuận - Khôi phục thực địa cọc tim cầu, tim đường, cọc chi tiết, cọc đường cong, mốc mạng, định vị mố, trụ, xác định lại hướng tuyến - Đo đạc kiểm tra đóng thêm cọc phụ chỗ cần thiết để tính tốn khối lượng xác - Kiểm tra cao độ cọc mốc cao đạc, đóng thêm mốc cao đạc tạm thời VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 91 LIÊN DANH CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com - Trên đường cong đóng cọc to điểm TĐ, TC cọc nhỏ đường cong Khoảng cách cọc nhỏ đường cong tròn thay đổi tuỳ theo bán kính - Để cố định đường cong phải dùng cọc loại lớn Cọc đỉnh chôn đường phân giác kéo dài cách đỉnh đường cong 0,5m Ngay đỉnh đóng cọc khác cao mặt đất 10cm Nếu đường cong có phân cự bé đóng cọc cố định đỉnh đường tiếp tuyến kéo dài, khoảng cách chúng 20cm - Chuẩn bị lán trại, bãi đúc cấu kiện vận chuyển đến cơng trường máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu thi công Hồ sơ trúng thầu - Kế hoạch thi công, nghiệm thu dự kiến theo tuần Nhà thầu cần thông báo cho TVGS văn bản, có chữ ký Giám đốc điều hành người uỷ quyền Với kế hoạch tuần sau nộp cho TVGS vào sáng thứ sáu tuần trước - Kế hoạch thi công, nghiệm thu theo ngày Nhà thầu thông báo cho TVGS Phiếu yêu cầu trước 24 giờ, có chữ ký Giám đốc điều hành người uỷ quyền - Trước nghiệm thu hạng mục Nhà thầu cần tổ chức nghiệm thu nội trước có chữ ký Giám đốc điều hành người uỷ quyền Khi đạt yêu cầu Biên nghiệm thu nội ( có biên đo đạc, kiểm tra độ chặt, kích thước hình học, khối lượng, vẽ phân chia lớp đắp, vẽ hồn cơng ) phải nộp kèm theo Phiếu yêu cầu Sau có đầy đủ tài liệu TVGS tiến hành nghiệm thu theo quy định - Trong q trình thi cơng cần nghiên cứu kỹ Hồ sơ trúng thầu, biện pháp tổ chức thi cơng, Chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình quy phạm hành Bám sát tiến độ thi công tổng thể chi tiết lập để kịp thời điều chỉnh tăng ca, làm đảm bảo tiến độ cam kết với Chủ đầu Ln bố trí người đảm bảo, hướng dẫn giao thông 24/24giờ - Bất kể thay đổi nhân sự, máy móc thiết bị, phương án thi công, vật liệu sử dụng Nhà thầu cần phải thông báo cho Chủ đầu tư, TVGS văn - Công tác báo cáo: Hàng tuần, hàng tháng Nhà thầu phải lập báo cáo cho TVGS Chủ đầu Nội dung báo cáo cần phải thể đánh giá nhận xét chất lượng, tiến độ, khối lượng, giá trị thi cơng, tình hình cơng tác GPMB, khó khăn vướng mắc cần giải quyết, kế hoạch tuần, tháng tiếp theo, thay đổi, cơng tác an tồn lao động, ATGT vệ sinh mơi trường - Cơng tác giải ngân tốn: Khi Chủ đầu có chủ trương Nhà thầu đề nghị tốn Hồ sơ lập theo mẫu quy định Chủ đầu Với khối VP TVGS dự án đầu xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 92 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com lượng tốn khối lượng hồn thành duyệt Hồ sơ trúng thầu Những khối lượng Hồ sơ trúng thầu nghiệm thu toán có thống chữ ký Chủ đầu tư, TVGS, TVTK Nhà thầu đồng thời cấp thẩm quyền phê duyệt - Hồ sơ toán phải đầy đủ Biên nghiệm thu, chứng thí nghiệm đến thời điểm đề nghị tốn D DANH MỤC HỒ SƠ HỒN CƠNG PHẦN I: HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ HỒN CƠNG DANH MỤC CHÍNH CỦA MỘT BỘ HỒ SƠ HỒN CƠNG : GỒM TẬP - Tập : Các văn bản, tài liệu liên quan giai đoạn chuẩn bị đầu chuẩn bị xây dựng - Tập 2: Các tài liệu liên quan đến thiết kế thi công - Tập 3: Các chứng thí nghiệm vật liệu, xác nhận chất lượng biên nghiệm thu nghiệm thu chuyển giai đoạn - Tập 4: Hồ sơ vẽ cấu tạo hồn cơng cơng trình Các u cầu hồ sơ : Số lượng hồ sơ : Sẽ theo thông báo Ban Quản lý dự án văn Kèm theo đĩa CD lưu trữ toàn hồ sơ quét (máy Scaner) dạng File ảnh Đóng hộp bìa hồ sơ : * Phải đóng cho vào hộp cứng có bìa ghi mực khơng phai (theo mẫu bìa Mẫu số 01HC) có dánh số thứ tự hộp theo tập (vì tập nhiều hộp) tuỳ theo khối lượng tài liệu * Cách đánh số hộp sau : Ví dụ : Hộp số III-1 : III tập số III hộp số tập III * Ngồi bìa hộp phải ghi tên tài liệu theo bảng nội dung danh mục loại tài liệu Ví dụ : Tập III Hộp số III Các chứng thí nghiệm vật liệu, mỏ đất Các hạng mục : - Đất đắp lớp K95 - Đất đắp đỉnh đường K98 * Phải có tờ dán gáy ghi số tập, số hộp * Tờ đầu hộp ghi mục lục chi tiết VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 93 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com Ví dụ : Mục lục chứng thí nghiệm mỏ đất cho : - Nền đường đắp đến đỉnh K95 1-1 - Các lớp K95 từ KM đến KM 1-2 Các lớp K95 từ KM đến KM Cho đến hết tất đoạn thi cơng theo q trình thi cơng lần nghiệm thu chuyển giai đoạn Khổ hồ sơ : - Khổ A4 Đối với vẽ khổ A3 phải gấp lại đóng vào hộp cứng khổ A4 - Bề dày hộp : Khơng nên đóng hộp dày q 20 cm PHẦN II: NỘI DUNG CÁC TẬP HỒ SƠ Đơn vị lập hồ sơ hồn cơng đơn vị thi cơng (ĐVTC) Hồ sơ hồn cơng lập cho phân đoạn cơng trình theo hợp đồng kinh tế Nội dung xếp Hồ sơ hoàn cơng thành tập, ngồi tập Ban Quản lý lập chung cho toàn dự án tập đơn vị thi công lập theo danh mục sau : Tập I : Các văn tài liệu liên quan giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng TT Tài liệu nội dung hồ sơ Đơn vị lập hồ sơ Tờ trình duyệt kết đấu thầu Đơn vị thi công Các định giao nhiệm vụ, định duyệt kết đấu thầu (kể QĐ điều chỉnh bổ xung) Hợp đồng kinh tế theo dự toán ban đầu dự tốn thức Đơn vị thi cơng Đơn vị thi công Các định duyệt, chấp thuận thiết kế BVTC (kể QĐ duyệt thiết kế BVTC điều chỉnh, bổ xung, sửa đổi) Đơn vị thi công Các định duyệt dự tốn thức Đơn vị thi công Ghi Các văn thị thông báo khác có liên quan q trình triển khai thực dự án Đơn vị thi công Tập II : Các tài liệu liên quan đến thiết kế thi công VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 94 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com TT Tài liệu nội dung hồ sơ Bản thuyết minh thiết kế BVTC tổng thể công trình Bản tổng hợp khối lượng cơng trình - Theo thiết kế BVTC duyệt Đơn vị lập hồ sơ Ghi Đơn vị thi công lấy thiết kế BVTC Đơn vị thi cơng - Theo thực tế hồn thành cơng trình Hồ sơ toạ độ, mốc cao độ Đơn vị thi công Hồ sơ địa chất cơng trình : - Theo thiết kế BVTC gồm thuyết minh, bình đồ vị trí lỗ khoan, mặt cắt địa tầng, số liệu thí nghiệm - Theo khoan bổ sung q trình thi cơng gồm thuyết minh, bình đồ vị trí lỗ khoan, đào Đơn vị thi cơng mặt cắt địa tầng, số liệu thí nghiệm - Biên xác định địa chất trường Số lượng thuỷ văn theo thiết kế BVTC Thuyết minh tổng thể kỹ thuật cơng trình, đánh giá chung chất lượng vấn đề tồn Đơn vị thi cơng TVGS Hồ sơ Giải phóng mặt - Chính sách, phương án GPMB - Quyết định cấp quyền cấp đất, đền bù, di chuyển Đơn vị thi công xin Chủ đầu - Tài liệu phạm vi đề bù, giải toả Hồ sơ rà phá bom mìn Hồ sơ mốc lộ giới biên bàn giao mốc lộ giới 10 Danh sách Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ thi cơng cơng trình 11 Danh sách kỹ sư TVGS thi cơng cho gói thầu theo thời gian gói thầu 12 Tiến độ thi công, bao gồm : - Tiến độ thi công tổng thể chấp thuận Đơn vị thi công xin Chủ đầu Đơn vị thi công Đơn vị thi cơng Văn phòng TVGS Đơn vị thi cơng VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 95 LIÊN DANH CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com - Tiến độ thi công tổng thể thực 13 Nhật ký cơng trình : Ghi đầy đủ diễn biến q trình thi cơng có nhận xét chất lượng thi công, biên xử lý kỹ thuật thay đổi, Đơn vị thi công bổ xung thiết kế, vi phạm chất lượng Có đóng dấu giáp lai Chủ đầu 14 15 16 Các kết kiểm định, phúc tra cấp (nếu có) Chủ đầu Biên nghiệm thu hồn thành cơng trình (cơ sở) gồm : Chủ đầu tư, TVGS, TVTK, ĐVTC Biên nghiệm thu hồn thành cơng trình đưa vào sử dụng bàn giao (cấp Nhà nước) thành phần Hội đồng nghiệm thu theo quy định Đơn vị thi cơng Đơn vị thi cơng (có thể đóng sau) Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước Tập III : Các chứng thí nghiệm vật liệu, xác nhận chất lượng biên nghiệm thu phận kết cấu biên nghiệm thu chuyển giai đoạn TT Tên tài liệu nội dung hồ sơ Đơn vị lập hồ sơ Ghi Các chứng thí nghiệm vật liệu bán thành phẩm 1-1 Chứng TN vật liệu mỏ đất đắp K95, Đơn vị thi cơng K98 chấp thuận Có chữ ký TVGS trưởng 1-2 Chứng TN vật liệu mỏ đất đắp K95, Đơn vị thi công K98 trình thi cơng …… m3/mẫu Có chữ kỹ TVGS trưởng GSV Chứng TN vật liệu cấp phối đá dăm 1-3 1-4 nơi sản xuất chấp thuận công Đơn vị thi công nghệ sản xuất thành phần cấp phối Chứng TN vật liệu cấp phối đá dăm Đơn vị thi công trình thi cơng Có chữ ký TVGS trưởng Có chữ ký GSV Chứng thí nghiệm xi măng, cát, đá, 1-5 nước, sắt thép, phụ gia chấp thuận Đơn vị thi công thiết kế thành phần BTXM, VXM, lớp móng, trạm trộn… Có chữ ký TVGS trưởng GSV VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 96 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com 1-6 1-7 Chứng thí nghiệm vật liệu xi măng, cát, đá, nước, sắt thép, phụ gia q Đơn vị thi cơng trình thi công GSV ký chi tiết TVGS trưởng ký tổng thể Chứng thí nghiệm cốt thép cường độ Chấp thuận có cao, neo thiết bị căng kéo đạt yêu Đơn vị thi công cầu chấp thuận chữ ký TVGS trưởng Chứng thí nghiệm loại vật liệu, thiết bị đặc chủng để cháp thuận đưa vào 1-8 sử dụng cơng trình : - Gối cầu, khe co dãn - Màng chống thấm, giấy dầu, phụ gia - Matit, chèn khe Đơn vị thi cơng - Sơn cầu, sơn tín hiệu kẻ đường, sơn tín hiệu giao thơng - Trụ tiêu, tơn lượn sóng biển báo Chấp thuận có chữ ký TVGS trưởng - Các loại vật liệu khác Các chứng thí nghiệm, kiểm tra, xác nhận chất lượng phận hạng mục cơng trình 2-1 Chứng thí nghiệm độ chặt bề dày Đơn vị thi cơng đường, lớp móng mặt đường Chữ ký GSV Chứng thí nghiệm cường độ bê tông xi măng cho phận kết cấu cơng trình - Móng, thân, cánh, mũ mố - Móng, thân, xà mũ trụ 2-2 - Dầm, mối nối, mặt cầu - Lan can, chuyển tiếp - Móng, thân tường chắn, chân khây Đơn vị thi cơng Chữ ký GSV - Cống tròn, cống hộp - Trụ tiêu, ốp mái ta luy - Các kết cấu khác 2-3 Chứng TN đất đào để chấp thuận kết cấu mặt đường giải pháp thiết kế Đơn vị thi công thi công đào Chấp thuận TVGS trưởng VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 97 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com 2-4 Kết kiểm tra chất lượng : Kích thước cốt thép, cường độ bê tơng (xuất xưởng) đốt cống đúc sẵn (cống tròn Đơn vị thi công Chữ ký GSV cống hộp), dầm cầu kết cấu đúc sẵn 2-5 Kết kiểm tra hướng tuyến sau Đơn vị thi công xong đào xong đắp Kết kiểm tra kích thước hình học, cao 2-6 độ đào đến đỉnh lớp K98 (nếu không Đơn vị thi công thay đất) đến đáy K98 (nếu thay đất) Chấp thuận TVGS trưởng Chấp thuận TVGS trưởng 2-7 Kết kiểm tra kích thước hình học, cao độ đắp đến đỉnh lớp K95 đỉnh lớp Đơn vị thi công K98 2-8 Kết kiểm tra độ dốc, dốc ngang từ lớp đỉnh K98 đến lớp móng, mặt đường Đơn vị thi công BTN Chấp thuận TVGS trưởng Kết kiểm tra độ phẳng lớp Chấp thuận 2-9 móng, mặt đường Đơn vị thi công Chấp thuận TVGS trưởng TVGS trưởng 2-10 Kết kiểm tra độ nhám mặt đường Đơn vị thi công Chấp thuận TVGS trưởng 2-11 Kết kiểm tra cường độ mặt đường Đơn vị thi công Chấp thuận TVGS trưởng 2-12 Kết kiểm tra hướng tuyến, kích thhước mặt đường Đơn vị thi cơng Kết TN kiểm tra chất lượng cọc 2-13 khoan nhồi (Sonic, gõ Pit khoan lõi Đơn vị thi công BT) Chấp thuận TVGS trưởng Chấp thuận TVGS trưởng Kết kiểm tra kích thước hình học, vị trí phận kết cấu cơng trình : Móng, thân tường chắn, rãnh, lề, gia cố 2-14 Đơn vị thi cơng mái dốc ta luy, an tồn giao thơng Kết cấu móng, thân mố trụ, nhịp dầm, chân TVGS trưởng ký BB đo đạc cuối hạng mục cơng trình khay tứ nón phận két cấu hầm VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 98 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com 2-15 Biên nghiệm thu thải dòng Đơn vị thi cơng sơng, dọn đất thải hồn trả mặt Chấp thuận TVGS trưởng Các biên cần thiết để nghiệm thu phận nghiệm thu chuyển giai đoạn hạng mục cơng trình A Đối với cơng trình đường 3-1 - Cơng tác đào : Đơn Các biên nghiệm thu hồn thành cơng tác cơng đào theo lý trình vị NT-CGĐ thành thi phần Chủ đầu + TVGS + ĐVTC - Đắp K95 3-2 Các biên nghiệm thu đắp đến lớp Đơn K95 theo lý trình (trong trình thi cơng cơng hồn thành) vị thi Các biên nghiệm thu lớp K98 cho Đơn đắp đào theo lý trình cơng vị thi Các biên nghiệm thu hồn thành lớp Đơn móng theo lý trình cơng vị thi vị thi vị thi nt Đắp K98 : 3-3 3-4 nt nt - Mặt đường BTN, BTXM : 3-6 Các biên nghiệm thu hoàn thành lớp mặt Đơn đường BTN BTXM theo lý trình cơng nt - Cống tròn, cống : Các biên nghiệm thu trình thi 3-7 công chuyển giai đoạn cống (kết Đơn thí nghiệm kiểm tra chất lượng kết đo công đạc) nt - Tường chắn : 3-8 3-9 Các biên nghiệm thu tường chắn (bê tông, đá xây, rọ đá) q trình thi cơng Đơn hồn thành công - Rãnh đỉnh : Các biên nghiệm thu rãnh đỉnh q Đơn trình thi cơng hồn thành cơng vị thi vị thi nt nt VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 99 LIÊN DANH CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com - Rãnh dọc : Các biên nghiệm thu rãnh dọc theo lý Đơn 3-10 trình cơng vị - Gia cố lề : 3-11 Các biên nghiệm thu gia cố lề, xây bờ bò Đơn theo lý trình cơng vị thi vị thi thi nt nt - Ốp mái ta luy : 3-12 Các biên nghiệm thu ốp mái ta luy đá Đơn xây, ốp mái bê tông trồng cỏ cơng theo lý trình - ATGT : Các biên nghiệm thu hệ thống an toàn Đơn 3-13 giao thông, cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan, cơng sơn kẻ đường theo lý trình 3-14 nt vị thi nt NT-CGĐ gồm thành phần : Biên nghiệm thu hoàn thành toàn đường CĐT + TVTK + TVGS + ĐVTC B - Đối với hồ sơ hồn cơng Cầu - Hố móng, cọc : Các biên nghiệm thu cọc hố móng bệ Đơn 3-15 hố móng mố trụ (trong q trình thi cơng cơng hồn thành móng) Các biên nghiệm thu phận (cốt thép, ván khuôn đợt đổ BT) q Đơn 3-16 trình thi cơng hồn thành thân, xà mũ mố công vị vị trụ - Dầm, khối : Các biên nghiệm thu phận 3-17 q trình thi cơng hồn thành dầm khối đúc hẫng, khối Ko, khối hợp long, khối đầu dầm thi thi NT-CGĐ (hoàn thành móng) thành phần : TVGS + ĐVTC NTCGĐ (hồn thành kết cấu) thành phần : TVGS + ĐVTC Đơn vị thi công nt 3-18 - Lắp đặt gối, dầm : VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 100 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com Các biên kiểm tra nghiệm thu lắp đặt gối cầu, lắp đặt dầm Đơn vị thi công nt Các biên kiểm tra nghiệm thu phận q trình thi cơng hồn thành 3-19 đổ BT mối nối dọc, mặt cầu, dẫn, lan can, khe co dãn, lớp phòng nước, lớp mặt cầu, cột đèn, v v Đơn vị thi công nt Các biên kiểm tra nghiệm thu 3-20 phận q trình thi cơng hồn thành Đơn đắp sau mố tứ nón cơng - Đường đầu cầu : Theo hạng mục đường 3-21 gồm đắp đất, lớp móng mặt đường, gia cố Đơn mái dốc cọc tiêu, biển báo, hộ lan công 3-22 Biên nghiệm thu hoàn thành toàn cầu vị thi vị thi Đơn vị thi công nt nt NT-CGĐ gồm thành phần : Chủ đầu + TVTK + TVGS + ĐVTC Tập IV : Hồ sơ vẽ cấu tạo hồn cơng cơng trình TT Tên tài liệu nội dung hồ sơ Hồ sơ vẽ thiết kế BVTC thiết kế BVTC sửa đổi Bản vẽ hồn cơng dùng hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng Có mục lục chi tiết vẽ Đơn vị lập hồ so Ghi Đơn vị thi công Tập hồ sơ thiết kế BVTC nhận từ Chủ đầu Đơn vị thi công VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 101 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com PHẦN III: HƯỚNG DẪN LẬP BẢN VẼ HỒN CƠNG 1- Trường hợp sử dụng BVTC để làm vẽ hồn cơng: Thực tế thi cơng với TKBVTC (các sai số kích thước, vị trí, cao độ phạm vi cho phép nghiệm thu) giữ ngun vẽ 2- Sử dụng BVTC (có sửa đổi) để làm vẽ hồn cơng: Thực tế thi cơng khác với thiết kế số chi tiết: Kích thước, cấu tạo phụ, đơn giản hay chỉnh sửa thiết kế mức độ nhỏ dùng BVTC lập chữa lại mực đỏ (bền màu, rõ ràng) hình dáng, kích thước, cao độ thay đổi ghi dẫn cần thiết vào vẽ thay đổi khung tên theo mẫu * Ví dụ trường hợp sau : a) Với cơng trình đường + Chỉnh sửa nâng hạ đường đỏ đoạn ngắn, kẻ đường đỏ sửa đổi Ghi cao độ bên cạnh cao độ cũ bút đỏ, ghi số định chỉnh sửa này, ý vẽ lại mặt cắt ngang đoạn chỉnh sửa + Thay đất K98 đào theo kết thí nghiệm đất trường cần ghi cao độ thực tế vào mặt cắt ngang, ghi phạm vi thay từtrình đến lý trình …bằng bút đỏ + Kéo dài rãnh dọc, rãnh đỉnh, điều chỉnh tường chắn (chiều cao, chiều dài), ghi số liệu sửa đổi bút đỏ vào vẽ thi công + Trường hợp tường chắn đá xây, bổ xung bê tơng mũ tường vẽ thêm phần + Điều chỉnh mái ta luy dương, cắt giảm tải đào theo kiểu địa chất thực tế (trong trường hợp không lập hồ sơ riêng), ghi độ dốc, kích thước sửa đổi vào cắt ngang + Nối dài, nâng hạ cao độ mặt cống, kéo dài phạm vi gia cố sân cốngdùng kết cấu, dịch vị trí vài mét cho phù hợp với dòng chảy, thay đổi lớp đệm móng cống, tường đầu, kéo dài ốp mái đầu cống cần ghi chiều dài, cao độ, kích thước, lý trình sửa đổi bút đỏ + Điều chỉnh kéo dài phạm vi ốp mái ta luy đường trường: Chỉ cần ghi chiều dài, chiều cao sửa đổi bên cạnh chiều dài, chiều cao thiết kế + Điều chỉnh chiều dài tường hộ lan ghi chiều dài sửa đổi vào vẽ thi công, tăng, giảm số lượng cọc tiêu, biển báo, hệ thống an tồn giao thơng, ghi số lượng vào vẽ Chú ý: Các thay đổi khối kượng sửa đổi ghi tổng hợp khối lượng thực tế vào vẽ thống kê tương ứng bút đỏ b) Với cơng trình cầu : + Cao độ mũi cọc, chiều dài cọc, cao độ bệ cọc, bệ móng thiên nhiên có thay đổi định trường (khơng thay đổi kết cấu bệ cọc, bệ móng) + Cấu tạo chung dầm thay đổi nhỏ hình dáng dầm chuyển vuốt nách dầm, bầu dầm từ tròn sang thẳng ngược lại, cần ghi bên cạnh + Thay đổi lớp phủ mặt cầu từ cắt ngang cầu cần bổ sang ghi Lập vẽ hồn cơng bổ sung số hạng mục: VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 102 LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG VÀ CƠNG TY CP VẤN THÍ NGHIỆM CTGT (TECCO2 COMATEC1) ĐỊA CHỈ: 278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - NỘI Điện thoại: 04 35110242, 04 38517743, Fax: 04 38517806; Email: tecco2.tedi@gmail.com Thực tế thi công khác nhiều hay sửa đổi nhiều so với thiết kế BVTC đựoc chấp thuận theo phân cấp phải vẽ lại vẽ hạng mục cơng trình khung tên theo mẫu Ví dụ trường hợp sau: a Với cơng trình đường: + Thay đổi tiêu chuẩn, quy mô hướng tuyến, chỉnh tuyến + Thay đổi kết cấu loại mặt đường, bề rộng, chiều dày kết cấu móng, phải vẽ bổ sung cắt ngang điển hình mặt đường ghi phạm vi áp dụng cho loại kết cấu mặt đường ( từ lý trình…đến lý trình… ) + Thay đổi quy mô nút giao, phải vẽ + Thay đổi loại cống từ cống tròn sang cống hộp, chuyển từ cống đơn sang cống kép ngược lại, thay đổi độ cống hộp cống tròn, phải vẽ lại vẽ cống ghi trắc dọc + Thay đổi kết cấu tường chắn, ví dụ: từ bê tông sang BTCT từ đá xây sang bê tơng… + Và thay đổi khác có b Với cơng trình cầu: + Thay đổi kết cấu, cần vẽ lại kết cấu móng, bố trí chung cầu cấn ghi bút mực đỏ + thay đổi kích thước thân mố, trụ cấn vẽ lại cấu tạo chung mố trụ cấu tạo chi tiết thân mố trụ Trên bố trí chung cần ghi lại kích thước mực đỏ + Thay đổi 1/4 nón + Thay đổi so đồ nhịp, chiều dài dầm + thay đổi khác Chú ý: Các hạng mục bổ sung trình thi cơng phải có vẽ - Cơng tác nghiệm thu bàn giao: Theo quy định hành Kết luận: Ngoài quy định cụ thể nêu Nhà thầu q trình thi cơng Nhà thầu cần tuân thủ theo điều hợp đồng kinh tế ký kết với Chủ đầu quy định hành./ GIÁM ĐỐC Nguyễn Kim Tiến VP TVGS dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT 103 ... thị - Tiêu chuẩn thiết kế 11TCN 1 8-2 006 39 Quy phạm trang bị điện 11TCN 1 9-2 006 11TCN 2 0-2 006 11TCN 2 1-2 006 40 41 Quy phạm nối đất nối không thiết bị điện Chống sét cho cơng trình xây dựng - Hướng... 31 8-0 4 định độ hao mòn Los-Algeles cốt liệu (I.A) TCVN 887 1-1 :2011 ÷ 129 130 Vải địa kỹ thuật Phần ÷ Phương pháp thử Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc - Yêu cầu kỹ TCVN 887 1-6 :2011 22TCN 27 9-0 1... axit (Từ phần đến phần TCVN 881 7-1 :2011 ÷ 15) TCVN 881 7-1 5:2011 Bê tơng nhựa - Phương pháp thử (Từ phần đến TCVN 886 0-1 :2011 ÷ phần 12) TCVN 886 0-1 2:2011 TCVN 881 8-1 :2011 ÷ 135 Nhựa đường lỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương TVGS Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 Hà Nội – Bắc Giang, Đề cương TVGS Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 Hà Nội – Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay