Dự toán tuyến ống thu gom Từ Sơn Bắc Ninh (Gói thầu 3)

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 12:08

Dự toán chi phí tuyến ổng thu gom Long Vỹ gói thầu số 3: Đoạn từ PS26AL24, 26.5PS26 thuộc hệ thống xử lý nước thải Từ Sơn Bắc Ninh (GĐ1) Hợp phần 2: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải Từ Sơn địa điểm thị xã Từ Sơn Bắc Ninh của chủ đầu tư công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc xây dựng công ty CP vấn xây dựng Dự TOáN XÂY DựNG CÔNG TRìNH Số : / Công trình : xây dựng hệ thống thu gom nước thảI từ sơn Hạng mục : gói thầu số 15.2 ĐịA ĐIểM: CHủ ĐầU T¦:
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự toán tuyến ống thu gom Từ Sơn Bắc Ninh (Gói thầu 3), Dự toán tuyến ống thu gom Từ Sơn Bắc Ninh (Gói thầu 3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay