Phân tích hệ số khả năng quản lý tài sản

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 11:27

2.4 Chỉ số khả năng quản lý tài sản:2.4.1 Vòng quay hàng tồn khoĐo lường mức lưu chuyển hàng hóa dưới hình thức tồn kho trong kỳ. Vòng quay hàng tồn kho cao trong doanh nghiệp bán hàng nhanh, có nghĩa thời gian tồn kho thấp chứng tỏ doanh nghiệp bán hàng chậm hàng tồn kho nhiều.Giá vốn hàng bánVòng quay HTK=HTK bình quân(Nguồn từ BCTC KT 2010 HN của công ty Vinamilk trên trang web: vnds.com.vn)Năm 2009: 6.735.062Vòng quay HTK==5.131.311.765(Nguồn từ BCTC KT 2010 HN của công ty Vinamilk trên trang web: vnds.com.vn)Năm 2010: 10.570.657Vòng quay HTK==4.52.351.354 2.4 Chỉ số khả quản tài sản: 2.4.1 Vòng quay hàng tồn kho Đo lường mức lưu chuyển hàng hóa hình thức tồn kho kỳ Vòng quay hàng tồn kho cao doanh nghiệp bán hàng nhanh, có nghĩa thời gian tồn kho thấp chứng tỏ doanh nghiệp bán hàng chậm hàng tồn kho nhiều Giá vốn hàng bán Vòng quay HTK = HTK bình qn (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Năm 2009: 6.735.062 Vòng quay HTK = = 5.13 1.311.765 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Năm 2010: 10.570.657 Vòng quay HTK = = 4.5 2.351.354 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Đồ thị vòng quay hàng tồn kho: Ta thấy vòng quay hàng tồn kho năm 2010 thấp so với năm 2009 chứng tỏ năm 2010 Vinamilk lượng tiêu thụ hàng bị giảm sút, hàng tồn kho tồn đọng tăng 2.4.2 Vòng quay khoản phải thu Chỉ tiêu phản ánh tốc độ chuyển khoản phải thu thành tiền Vòng quay lớn tốc độ thu hồi khoản phải thu nhanh ngược lại Doanh thu Vòng quay khoản phải thu = Các khoản phải thu bình quân Năm 2009: 10.613.770 Vòng quay khoản phải thu = = 3.19 3.331.259 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Năm 2010: 15.752.865 Vòng quay khoản phải thu = = 4.77 3.304.976 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) (anh Thanh cho biểu đồ nhé) Theo số liệu cho ta thấy tốc độ chuyển khoản nợ phải thu thành tiền Công ty tăng mạnh so với năm trước, khả thu hồi vốn nhanh giúp giảm áp lực phải huy động thêm vốn từ nguồn khác với chi phí cao để đáp ứng số thiếu hụt vốn kinh doanh tình trạng kinh tế năm 2010 nước ta tương đối khó khăn 2.4.3 Vòng quay vốn lưu động Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn lưu động Công ty, nghĩa đồng vốn lưu động kỳ tạo đồng doanh thu Doanh thu Vòng quay vốn lưu động = Vốn lưu động (TSNH) bình quân Năm 2009: 10.613.770 Vòng quay vốn lưu động = = 2,09 5.069.158 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Năm 2010: 15.752.865 Vòng quay vốn lưu = = 2,66 động 5.919.802 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Mặc dù vòng quay vốn lưu động có tăng khơng tăng nhiều Với tốc độ thu hồi vốn tăng mạnh hiệu suất sử dụng vốn tăng không tương ứng chứng tỏ việc sử dụng vốn Công ty chưa đạt hiệu cao nên kết kinh doanh năm Tập đoàn chưa thực tăng trưởng vượt bậc so với năm trước 2.4.4 Vòng quay vốn cố định Đo lường mức độ tạo doanh thu từ tài sản cố định doanh nghiệp Vòng quay vốn cố định cho biết đồng vốn cố định doanh nghiệp sử dụng có mức tạo đồng doanh thu Doanh thu Vòng quay vốn cố định = Vốn cố định (TSDH) bình quân Năm 2009: 10.613.770 Vòng quay vốn cố định = = 3,11 3.412.877 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Năm 2010: 15.752.865 Vòng quay vốn cố định = = 3,25 4.853.229 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Đồ thị vòng quay tài sản cố định: Như vậy, sử dụng đồng tài sản cố định năm 2009 tạo 3.11 đồng doanh thu đến năm 2010 đồng từ tài sản cố định tạo 3.25 đồng doanh thu Điều chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng hiệu tài sản cố định sản xuất kinh doanh để tạo luồng doanh thu lợi nhuận lớn 2.4.5 Vòng quay toàn vốn Đây tiêu tổng hợp phản ánh tổng số vốn doanh nghiệp kỳ tạo đồng doanh thu Qua đó, đánh giá khả sử dụng vốn doanh nghiệp Doanh thu Vòng quay tồn vốn = Vốn kinh doanh (TS) bình quân Tỷ số cho biết đồng vốn kinh doanh doanh nghiệp bỏ thu đồng từ doanh thu Năm 2009: 10.613.770 Vòng quay tồn vốn = = 1,25 8.482.035 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Năm 2010: 15.752.865 Vòng quay toàn vốn = = 1,46 10.773.032 (Nguồn từ BCTC KT 2010 HN công ty Vinamilk trang web: vnds.com.vn) Đồ thị vòng quay tổng vốn: Ta thấy năm 2010 đồng vốn tạo 1,46 đồng doanh thu tăng nhiên không tăng nhiều so với năm trước Qua đó, chứng tỏ khả sử dụng tài sản doanh nghiệp năm 2010 có hiệu không nhiều so với năm trước Qua số khả quản tài sản Vinamilk cho thấy năm 2010 doanh nghiệp kinh doanh phát triển năm 2009 năm 2010 năm khó khăn doanh nghiệp, khả quản tài sản doanh nghiệp tăng cao, hàng tồn kho luân chuyển nhanh, khoản phải thu thu nhanh năm 2009, thuận lợi cho việc kinh doanh công ty nhiều, cho thấy việc công ty đẩy mạnh marketing đội ngũ bán hàng hoạt động có hiệu hơn, sản phẩm bán chạy có hàng tồn kho Năm 2010 việc sử dụng đồng tài sản mang lại có hiệu năm 2009, cho thấy việc mở rộng quy mô sản xuất kỳ trước mạng lại hiệu cho kỳ ... tăng nhiều so với năm trước Qua đó, chứng tỏ khả sử dụng tài sản doanh nghiệp năm 2010 có hiệu không nhiều so với năm trước Qua số khả quản lý tài sản Vinamilk cho thấy năm 2010 doanh nghiệp kinh... quay tài sản cố định: Như vậy, sử dụng đồng tài sản cố định năm 2009 tạo 3.11 đồng doanh thu đến năm 2010 đồng từ tài sản cố định tạo 3.25 đồng doanh thu Điều chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng hiệu tài. .. năm 2010 doanh nghiệp kinh doanh phát triển năm 2009 năm 2010 năm khó khăn doanh nghiệp, khả quản lý tài sản doanh nghiệp tăng cao, hàng tồn kho luân chuyển nhanh, khoản phải thu thu nhanh năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hệ số khả năng quản lý tài sản, Phân tích hệ số khả năng quản lý tài sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay